Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0813

Решение на Съвета от 3 октомври 2002 година за установяване съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на формуляр за обобщена информация на нотификациите относно съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми за цели, различни от пускане на пазара

OJ L 280, 18.10.2002, p. 62–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 79

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/813/oj

15/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

51


32002D0813


L 280/62

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 3 октомври 2002 година

за установяване съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на формуляр за обобщена информация на нотификациите относно съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми за цели, различни от пускане на пазара

(2002/813/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО (1), и по-специално член 11, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно част Б на Директива 2001/18/ЕО трябва да бъде изпратена предварителна нотификация до компетентния национален орган за планираното освобождаване на генетично модифициран организъм (наричан по-нататък ГМО), или комбинация от такива организми за цели, различни от пускане на пазара,

(2)

В рамката, установена от Директива 2001/18/ЕО за обмена на информация между компетентните органи и Комисията, компетентният орган следва да изпрати след това на Комисията резюме в съответствие със специфичен формуляр, като Комисията на свой ред следва да препрати копия на другите държави-членки.

(3)

Този формуляр следва да отразява необходимостта да се позволи възможно най-пълния обмен на съответна информация, представена по стандартизиран и лесно разбираем начин, без да се засяга факта, че информацията, предоставена по този начин, не може да служи като основа за оценка на риска за околната среда.

(4)

Комитетът, създаден по силата на член 30, параграф 2 на Директива 2001/18/ЕО бе консултиран на 12 юни 2002 година и не е представил становище относно предложението на Комисията за решение.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на обобщаване на нотификациите, получени съгласно член 6 на Директива 2001/18/ЕО, с оглед предаването им на Комисията, компетентните власти, назначени от държавите-членки съгласно тази директива, използват формуляра за обобщена информация на нотификацията, посочен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 3 октомври 2002 година.

За Съвета:

Председател

F. HANSEN


(1)  ОВ L 106, 17.4.2001 г. стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА НОТИФИКАЦИЯТА ЗА СЪЗНАТЕЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГМО ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ ГМО ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА

ВЪВЕДЕНИЕ

Формулярът за обобщена информация на нотификацията за съзнателни освобождавания на ГМО или комбинация от ГМО е въведен за целите и в съответствие с процедурите, предвидени в член 11 на Директива 2001/18/ЕО.

Признато е, че този формуляр не е предназначен да побере цялата информация, изискваща се за провеждането на оценка на риска за околната среда.

Мястото, предвидено след всеки въпрос, не е индикативно за дълбочината на информацията, изискваща се за целите на формуляра за обобщена информация.

Формулярът за обобщена информация на нотификацията се състои от част 1 и част 2.

Част 1 се отнася за продукти, състоящи се от, или съдържащи генетично модифицирани организми, различни от висши растения и съдържа следните раздели:

A. Обща информация

Б. Информация, отнасяща се до реципиентнтите или родителски организми, от които произхожда ГМО

В. Информация, отнасяща се до генетичната модификация

Г. Информация за организма(ите), от който е извлечена генната присадка (донор)

Д. Информация, отнасяща се до генетично модифицирания организъм

Е. Информация, отнасяща се до освобождаването

Ж. Взаимодействия на ГМО с околната среда и потенциалното въздействие върху околната среда

З. Информация, отнасяща се до мониторинга

И. Информация след депониране и обработване на отпадъците

К. Информация за плановете за спешно реагиране.

В част 1 въведената информация следва, въпреки това, адекватно да отразява (в сбита форма) информацията, представена на компетентния орган в съответствие с членове 6 и 7 на Директива 2001/18/ЕО в съответствие с условията, уточнени в увода на приложение III, част А.

Част 2 се отнася до продукти, състоящи се от или съдържащи генетично модифицирани висши растения. Терминът „висши растения“ означава растения, които принадлежат на таксономична група Gymnospermae и Angyiospermae. Част 1 съдържа следните раздели:

А.

Обща информация

Б.

Информация за генетично модифицираното растение

В.

Информация, отнасяща се до експерименталното освобождаване

Г.

Резюме на потенциалното въздействие върху околната среда от освобождаването на ГМР

Д.

Кратко описание на мерките, взети за управление на рисковете

Е.

Резюме на планираните полеви опити, предназначени за получаването на нови данни за въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на освобождаването.

В част 2 внесената информация следва, въпреки това, адекватно да отразява (в сбита форма) информацията, представена на компетентния орган в съответствие с членове 6 и 7 на Директива 2001/18/ЕО в съответствие с условията, уточнени в увода на приложение III, част Б.

ЧАСТ 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ЧАСТ 2

Image

Image

Image

Image


Top