Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0741

Решение на Комисията от 4 септември 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за копирна и графична хартия и за изменение на Решение 1999/554/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 3294)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 237, 5.9.2002, p. 6–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 237 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 237 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2011; отменен от 32011D0333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/741/oj

15/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

237


32002D0741


L 237/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 септември 2002 година

за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за копирна и графична хартия и за изменение на Решение 1999/554/ЕО

(нотифицирано под номер С(2002) 3294)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/741/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 екомаркировка на Общността може да се присъжда за продукт, притежаващ характеристики, които му позволяват да допринесе значително за подобряване на основни аспекти на околната среда.

(2)

Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда, че следва да бъдат установени специални критерии за екомаркировка по продуктови групи.

(3)

Той също предвижда, че преразглеждането на критериите за екомаркировка, както и свързаните с критериите изисквания за оценка и проверка, следва да се осъществи своевременно преди изтичането на срока на валидност на критериите, определени за всяка продуктова група. Разглеждането следва да доведе до предложение за удължаване, отмяна или преразглеждане.

(4)

Подходящо е да се ревизират екологичните критерии, които са били установени с Решение 1999/554/ЕО на Комисията от 19 юли 1999 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировка на Общността за копирна хартия (2) с оглед отразяване събитията на пазара. В същото време определянето на продуктовата група следва да бъде изменено, за да се включи графична хартия.

(5)

Следва да бъде прието ново решение на Комисията, установяващо специфични екологични критерии за тази продуктова група, които да бъдат валидни за период от пет години.

(6)

Подходящо е за ограничен период не повече от 12 месеца да бъдат валидни едновременно както новите критерии, установени от настоящото решение, така и критериите, установени с Решение 1999/554/ЕО, с оглед да се осигури достатъчно време на фирмите, на които е била присъдена екомаркировка за продуктите им преди датата на прилагане на настоящото решение, да адаптират тези продукти, за да съответстват на новите критерии.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, се основават на проектокритериите, разработени от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз, учреден по силата на член 13 от Регламент (ЕО) № 1980/2000.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С оглед да бъде присъдена екомаркировка на Общността по силата на Регламент (ЕО) № 1980/2000, хартията следва да попада в продуктовата група „копирна и графична хартия“, дефинирана в член 2, и трябва да съответства на екологичните критерии, определени в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Продуктовата група „копирна и графична хартия“ включва хартия или ролки от непринтирана хартия, които се използват за принтиране, копиране, писане или рисуване.

2.   Вестникарска хартия, термично чувствителна хартия и хартия без индиго не се включват в тази продуктова група.

Член 3

За административни цели кодовият номер, отреден на продуктовата група „копирна и графична хартия“, е 011.

Член 4

Член 3 от Решение 1999/554/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Определението на продуктовата група и специфичните екологични критерии за продуктовата група са валидни до 31 август 2003 г.“

Член 5

Настоящото решение се прилага от 1 септември 2002 г. до 31 август 2007 г.

Производителите на продукти, попадащи в продуктовата група „копирна хартия“, на които вече е била присъдена екомаркировка преди 1 септември 2002 г., могат да продължат да използват този етикет до 31 август 2003 г.

На производителите на продукти, попадащи в продуктовата група „копирна хартия“, които вече са подали заявление за присъждане на екомаркировка преди 1 септември 2002 г., може да бъде присъдена екомаркировка съгласно условията на Решение 1999/554/ЕО. В този случай етикетът може да бъде използван до 31 август 2003 г.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 септември 2002 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 210, 10.8.1999 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Тези критерии целят по-специално:

намаляването на изпускането на токсични и еутрофни вещества във водите,

намаляване на вредата за околната среда или рискове, свързани с използването на енергия (глобално затопляне, киселинни дъждове, изчерпване на невъзобновяеми енергийни източници) посредством намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това емисии във въздуха,

намаляване на вредата за околната среда или рискове, свързани с употребата на опасни химикали,

прилагане на принципите на устойчиво управление с оглед опазване на горите.

Критериите са установени на равнища, които насърчават маркирането на копирна графична хартия, която има по-ниско въздействие върху околната среда.

Оценка и проверка на изискванията

Специфичните изисквания за оценка и проверка са посочени в рамките на всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, доклади за тестове, или други доказателства, за да покаже съответствие с критериите, се разбира че последните могат да произхождат от заявителя и/или неговия/ите доставчик/ци и/или техния/ите доставчик/ци, и т.н., когато това е подходящо.

Когато е подходящо, методи за изпитване, различни от тези, посочени за всеки критерий, могат да бъдат използвани, ако тяхната еквивалентност е приета от компетентния орган, който преценява заявлението.

Когато е възможно, изпитването следва да бъде извършено от съответно акредитирани лаборатории, които отговарят на общите изисквания, изразени в стандарт EN ISO 17025.

Когато е подходящо, компетентните органи могат да изискат подкрепяща документация и могат да извършат независими проверки.

Препоръчва се на компетентните органи да вземат предвид приложението на признатите схеми за управление на околната среда, като ЕМАS или ISO 14001, когато преценяват заявленията и извършват проверка на съответствието с критериите (забележка: не се изисква да се прилагат такива схеми за управление).

КРИТЕРИИ

1.   Емисии във водата и въздуха

а)

COD, сяра (S), NOx : За всеки от тези параметри емисиите във въздуха и/или водите от пулп и производството на хартия следва да се изразяват чрез точки (РCOD, РS, РNOx), както подробно е описано по-долу:

Никоя от отделните точки РCOD, РS, или РNOx да не надхвърля 1,5.

Общият брой точки (Робщо = РCOD + РNOx) да не надхвърля 3,0.

Изчисляването на РCOD следва да се извършва както следва (изчисляването на РS и РNOx се прави по абсолютно същия начин).

Изчисление за производството на пулп: за всеки използван „i“ пулп, свързаните COD емисии (CODпулп, i изразени в kg/изсушен на въздух тон — ADT се разделят на референтната стойност за този тип пулп (CODреферентен, пулп), дадена в таблицата по-долу. Тези коефициенти се претеглят според пропорцията на всеки използван пулп (рi по отношение на мокра хартия) и се сумират общо, за да се получи броят на точките за производството на пулп (РCOD, пулп). По този начин:

РCOD, пулп= Σ (рi × COD, пулп i/CODреферентен, пулп)

Изчисление за производство на хартия: броят на точките за производство на хартия (РCOD, хартия) се изчислява като се разделят свързаните COD емисии (CODхартия) на референтната стойност за хартия (CODреферентна,хартия) дадена в таблицата по-долу. По този начин:

РCOD, хартия= CODхартия/CODреферентна, хартия

Общото изчисление на точките РCOD: обща референтна стойност за пулп, претеглена с различните видове използван пулп (COD претеглен референтен, пулп) се изчислява, както следва:

CODпретеглен референтен, пулп= Σ (рi × CODреферентен, пулп)

Накрая точките за производството на пулп и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки РCOD, както следва:

РCOD= РCOD, пулп × CODпретеглен референтен, пулп/(CODпретеглен референтен, пулп + CODреферентна, хартия) + Р COD хартия × COD референтна, хартия/(CODпретеглен референтен, пулп + CODреферентна, хартия)

Таблица на референтните стойности за емисии от производството на различени тип пулп и хартия:

Класа пулп/хартия

Емисиии (kg/ADT)

CODреференция

Sреференция

NOx референция

Химически пулп (занаятчийски и всички други освен сулфитен)

18,0

0,6

1,6

Химически пулп (сулфитен)

25,0

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,2

0,3

ТМР/дървесен пулп

3,0

0,2

0,3

Рециклиран фибров пулп

2,0

0,2

0,3

Хартия (неинтегрирани фабрики, където всички използвани пулпове се закупуват като пазарни пулпове)

1,0

0,3

0,8

Хартия (други фабрики)

1,0

0,3

0,7

Оценка и проверка: Заявителят предоставя подробни изчисления, показващи спазването на този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация, която включва доклади от изпитвания, използвайки следните методи за изпитване: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid): EPA № 8; EPA № 16A; S съдържание в нефт: ISO 8754:1995; S съдържание във въглища: ISO 351.

Подкрепящата документация включва индикация за честотата на измерване и изчислението на точките за COD, S и NOx. Тя включва всички емисии на S и NOx, които настъпват по време на производството на пулп и хартия, включително парата, генерирана извън производствената площадка, освен тези емисии, свързани с производството на електричество. Измерванията включват възстановителни бойлери, варници, парни бойлери и деструкционни пещи за силно миришещи газове. Дифузните емисии следва да се вземат предвид. Докладваните емисионни стойности за S във въздуха включват както емисиите на оксидирана, така и редуцирана S (диметил сулфид, метил меркаптан, водороден сулфид и подобни). Емисиите на S, свързани с генерирането на топлоенергия от нефт, въглища и други външни горива с известно S съдържание могат да бъдат изчислени, вместо да бъдат измервани, и следва да се вземат предвид.

Измерванията на емисиите във водите се вземат върху нефилтрирани и неутаени проби, било след третиране в предприятието или след третиране в обществена пречиствателна станция. Периодът на измервания се основава на производството в продължение на 12 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие, измерванията се основават на поне 45 последващи дни от стабилното функциониране на предприятието. Измерването следва да бъде представително за съответната кампания.

б)

АОХ: Емисиите на АОХ от производството на пулп не следва да надвишават 0,25 kg/ADT.

Оценка и проверка: Заявителят представя доклади за изпитването, използвайки следния метод за изпитване: AOX ISO 9562 (1989). Подкрепящата документация включва индикация за честотата на измерване. АОХ се измерва само при процеси, при които се използват хлорни съединения за избелване на пулпа. АОХ не следва да се измерва в отпадните води от неинтегрирано производство на хартия или в отпадните води от производството на пулп без избелване, или където избелването се извършва с вещества, несъдържащи хлор.

Измерванията се вземат върху нефилтрирани и неутаени проби, след обработване в предприятието, или след обработване в обществена пречиствателна станция. Периодът на измервания се основава на производството в продължение на 12 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие, измерванията се основават на поне 45 последващи дни от стабилното функциониране на предприятието. Измерването следва бъде представително за съответната кампания.

в)

СО2 : Емисиите на въглероден двуокис от невъзстановими източници няма да надвишава 1 000 kg на тон произведена хартияя, включително емисии от производството на електричество (било на самата производствена площадка или извън нея). За неинтегрирани предприятия (където всички използвани пулпове са закупени пазарни пулпове), емисиите не следва да надхвърлят 1 100 kg на тон. Емисиите следва да се изчисляват като сума от емисиите от производството на пулп и хартия.

Оценка и проверка: Заявителят представя подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със свързаната подкрепяща документация.

Заявителят представя данни за емисиите на въглероден двуокис във въздуха. Това включва всички източници на невъзстановими горива по време на производството на пулп и хартия, включително емисиите от производството на електричество (на самата производствена площадка или извън нея).

Следните емисионни фактори се използват при изчисляването на емисиите на СО2 от горива:

Гориво

Емисия на СО2 фосилно

Единица

Въглища

95

g CO2 фосилно/МJ

Суров петрол

73

g CO2 фосилно/МJ

Горивно масло 1

74

g CO2 фосилно/МJ

Горивно масло 2—5

77

g CO2 фосилно/МJ

LPG

69

g CO2 фосилно/МJ

Природен газ

56

g CO2 фосилно/МJ

Мрежово електричество

400

g CO2 фосилно/KWh

За мрежово електричество стойността, цитирана в горната таблица (европейската средна стойност) се използва, освен ако заявителят представи документация, установяваща средната стойност за доставчика/ците на електричество, като в този случай заявителят може да използва тази стойност вместо стойността, цитирана в таблицата.

Периодът за изчисленията или масовите баланси се основава на производството през последните 12 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие, измерванията се основават на най-малко 45 последващи дни от стабилното функциониране на предприятието. Измерването следва да бъде представително за съответната кампания.

2.   Употреба на енергия

а)

Електричество: Консумацията на електричество, свързана с производството на пулп и хартия, се изразява като точки РЕ, както е описано подробно по-долу.

Броят на точките РЕ следва да бъде по-малък или равен на 1,5.

Изчисляването на РЕ се извършва, както следва:

Изчисление за производство на пулп: за всеки използван пулпi свързаната консумация на електричество (Епулп i, изразено в kWh/ADT) се изчислява, както следва

Епулп i= вътрешно произведено електричество + купено електричество – продадено електричество

Тази стойност се разделя на референтната стойност за типа пулп (Ереферрентен пулп), посочен в таблицата по-долу. Тези коефициенти следва да бъдат претеглени според съотношението на всеки използван пулп (рi по отношение на влажна хартия) и сумирани заедно, за да дадат броя точки за консумация на електричество в производството на пулп (РЕ пулп). По този начин:

РЕ пулп= Σ (рi × Епулп iреферентен пулп)

Изчислението за производство на хартия: по същия начин консумацията на електричество, свързана с производството на хартия (Ехартия) се изчислява и разделя на референтната стойност за тип хартия (Ереферентна, хартия), дадена в таблицата по-долу, както следва:

Ехартия= вътрешно произведено електричество + купено електричество – продадено електричество.

РЕ хартия= Ехартияреферентна, хартия.

Общото изчисление на точките РЕ: обща претеглена референтна стойност за пулп (Епретеглена референтна, пулп) се изчислява, както следва:

Епретеглена референтна, пулп= Σ (рi × Ереферентен пулп)

Накрая точките за производство на пулп и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РЕ), както следва:

РЕ= РЕ пулп × Е претеглена референтна, пулп/(Е претеглена референтна, пулп + Ереферентна, хартия.) + РЕ хартия × Ереферентна, хартия/(Е претеглена референтна, пулп + Ереферентна хартия)

б)

Гориво (топлина): консумацията на гориво, свързана с производството на пулп и хартия се изразява в точки (РF), както е описано подробно по-долу.

Броят точки РF следва да бъде по-малък или равен на 1,5.

Изчислението на РF следва да се извърши, както следва:

Изчисление за производство на пулп: за всеки използван пулп i свързаната консумация на гориво (Fпулп i изразена в kWh/ADT) се изчислява, както следва:

F пулп i= вътрешно произведено гориво + закупено гориво – продадено гориво – 1,25 × вътрешно произведено електричество

Забележка: F пулп i (и приноса му за PF.пулп) не следва да се изчислява за механичен пулп, освен ако е пазарен, изсушен на въздух механичен пулп, съдържащ поне 90 % сухо вещество.

F пулп i следва да бъде разделен на референтната стойност за респективния тип пулп (Fреферентен пулп), посочен в таблицата по-долу. Тези коефициенти се претеглят според съотношението на всеки използван пулп (рi за повечето хартии) и сумират, за да дадат броя точки за гориво в производството на пулп (Р F пулп). По този начин:

Р F пулп= Σ (рi × Fпулп i/Fреферентен,пулп)

Изчислениeто за производство на хартия: по същия начин консумацията на гориво, свързана с производството на хартия (Fхартия изразена в kWh/ADT) се изчислява, както следва:

Fхартия= вътрешно произведено гориво + купено гориво – 1,25 × вътрешно произведено електричество

РF, хартия= Fхартия/Fреферентна, хартия.

Общото изчисление на точките РF: обща претеглена референтна стойност за пулп (Fпретеглена референтна, пулп) се калкулира, както следва:

Fпретеглена референтна, пулп= Σ (рi × Fреферентен пулп).

Накрая точките за производство на пулп и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РF), както следва:

РF= РF пулп × Fпретеглена референтна, пулп/(Fпретеглена референтна, пулп + F референтна, хартия.) + РF хартия × Fреферентна, хартия/(Fпретеглена референтна, пулп + Fреферентна хартия).

Таблица на референтните стойности за електричество и гориво:

Клас пулп

Гориво kWh/ADT Fреферентна

Електричество kWh/ADT Ереферентна

Химически пулп

4 000

(

Забележка: за изсушен на въздух пазарен пулп, съдържащ поне 90 % сухо вещество (admp), тази стойност може да бъде повишена с 25 % за изсушаващата енергия

)

800

Механичен пулп

900

(

Забележка: тази стойност е приложима само за admp

)

2 500

Рециклиран фибров пулп

1 800

(

Забележка: за admp тази стойност може да бъде увеличена с 25 % за изсушаващата енергия

)

800


Клас хартия

Гориво kWh/тон

Електричество kWh/тон

Фина хартия без дървесина без покритие

Хартия за списания (SC)

1 800

600

Фина хартия без дървесина с покритие

Хартия за списания (LWC, MWC) с покритие

1 800

800

Оценка и проверка (за а) и б): Заявителят представя подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със свързаната подкрепяща документация. Докладваните подробности следователно следва да включват общата консумация на електричество и гориво.

Заявителят изчислява всички вложени енергийни компоненти, разделени на топлина/горива, използвани по време на производството на пулп и хартия, включително използваната енергия за обезмастиляване на отпадъчни хартии за производството на рециклирана хартия. Използваната енергия за транспорта на суровините, както и за конверсия и опаковане, не е включена в изчисленията за консумацията на енергия.

Общата топлинна енергия включва всички закупени горива. Тя също така включва и възстановената енергия от инсинериране на течности и отпадъци от процеси на производствената площадка (напр. дървени отпадъци, стърготини, течности, отпадъчна хартия, хартиени късове), както и топлината, възстановена от вътрешното генериране на електричество — обаче заявителят следва да брои само 80 % от топлинната енергия от такива източници, когато изчислява общата топлинна енергия.

Електрическа енергия означава общото внесено от мрежата и вътрешното генериране на електричество, измерено като електрическа сила. Електричеството, използвано за третиране на отпадъчни води, не следва да се включва.

Когато се генерира пара с използването на електричество като източник на топлина, топлинната стойност на парата се изчислява, после се дели на 0,8 и се добавя към общата консумация на гориво.

3.   Влакна — устойчиво управление на горите

Влакната могат да бъдат дървесни, рециклирани влакна от възстановена хартия, или други целулозни влакна. Влакната от остатъци от хартиени фабрики няма да се считат за рециклирани влакна.

Поне 10 % от естествените дървесни влакна от горите трябва да идват от гори, които са сертифицирани, че са управлявани така, че да се изпълняват принципите и мерките, насочени към осигуряването на устойчиво управление на горите.

Останалите естествени дървесни влакна от горите трябва да идват от гори, управлявани така, че да се изпълняват принципите и мерките, насочени към осигуряването на устойчиво управление на горите.

Произходът на всички естествени дървесни влакна се посочва.

В Eвропа принципите и мерките, упоменати по-горе, съответстват поне на тези на Паневропейските насоки на оперативно ниво за устойчиво управление на горите, одобрени от Конференцията на министрите в Лисабон относно защитата на горите в Европа ((2 до 4 юни 1998 г.). Извън Европа те следва да съответстват поне на принципите на UNCED относно горите (Рио де Жанейро, юни 1992 г., приети от Конференцията на ООН за околната среда и развитието, и — където е приложимо — на критериите или насоките за устойчиво управление на горите, приети от съответните международни и регионални инициативи (ITTO, Процесът от Монреал, Процесът от Тарапото, Инициативата на ЮНЕП/ФАО за сухата зона на Африка).

Оценка и проверка: Заявителят посочва типовете, количествата и произхода на влакната, използвани в производството на пулп и хартия. Произходът на естествените влакна се посочва с достатъчна точност, за да се позволи, където е подходящо, да се извършат проверки за установяване дали естествените влакна са от устойчиво управлявани гори. Където се използват естествени влакна от гори, заявителят представя съответен/ни сертификат/и, заедно с подкрепящата документация, показваща, че сертификационната схема правилно оценява гореупоменатите принципи и мерки на устойчиво управление на горите. За тези естествени дървесни влакна от гори, които не са сертифицирани, че са от устойчиво управлявани гори, заявителят представя подходящи декларации, харта, кодекс за поведение или заявление, потвърждаващи, че горните изисквания са спазени.

4.   Опасни химически вещества

Оценка и проверка: Заявителят представя списък на химическите продукти, използвани при производството на пулп и хартия, заедно с подходящата документация (като например MSDS). Този списък включва количеството, функцията и доставчиците на всички използвани в процеса химикали.

а)

Хлор: газ хлор няма да се използва като избелващ агент. Това изискване не се отнася до газ хлор, свързан с производството и употребата на хлорен диоксид.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация от производителя/ите на пулп, че газ хлор не е бил използван като избелващ агент (забележка: докато това изискване се отнася и до избелването на рециклирани влакна, прието е, че влакната в техния предишен жизнен цикъл може да са били избелвани с газ хлор).

б)

APEO (Алкилфенол етоксилати): Алкилфенол етоксилати или други алкилфенолни деривати няма да бъдат добавяни към почистващи химикали, химикали за обезмастиляване, инхибитори на пяна, дисперсанти или покрития. Алкилфенол етоксилатите се дефинират като вещества, които при деградация произвеждат алкилфеноли.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация от своя/ите доставчик/ци на химикали, че алкилфенол етоксилати или други алкилфенолни деривати не са били добавяни към тези продукти.

в)

Остатъчни мономери: Общото количество остатъчни мономери (с изключение на акриламид), на които се приписват или могат да бъдат приписани някои от следните рискови фрази (или комбинация от такива):

 

R45 (може да причини рак)

 

R46 (може да причини наследствено генетично увреждане)

 

R49 (може да причини рак при вдишване)

 

R50/53 (силно токсичен за водни организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната околна среда)

 

R51/53 (токсичен за водни организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната околна среда)

 

R52/53 (вреден за водни организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната околна среда)

 

R60 (може да увреди възпроизводителната функция)

 

R61 (може да увреди плода при бременност),

както са определени в Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (1) и нейните последващи изменения за покрития, задържащи средства, укрепители, водни репеленти или химикали, използвани във вътрешното или външното третиране с вода, не следва да надвишава 100 ppm (изчислено на базата на тяхното твърдо съдържание).

Акриламид няма да присъства в покрития, задържащи средства, укрепители, водни репеленти или химикали, използвани във вътрешното или външното третиране с вода в концентрации, по-високи от 1 000 ppm (изчислено на базата на тяхното твърдо съдържание).

Компетентният орган може да освободи заявителя от тези изисквания по отношение на химикалите, използвани във външно третиране с вода.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, заедно с подходящата документация (като например MSDS).

г)

Сурфектанти в обезмастиляващи форми за възстановени влакна:

Когато се използват сурфектанти в количества от поне 100 g/ADT (сумирано за всички сурфектанти, използвани в различните форми за обезмастиляване на възстановими влакна), всеки сурфектант следва да бъде лесно биодеградируем. Когато такива сурфектанти се използват в количества от по-малко от 100 g/ADT, всеки сурфектант следва да бъде или лесно биодеградируем, или изцяло биодеградируем (виж методите за изпитване и нивата за преминаване по-долу).

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, заедно с подходящите формуляри за материална безопасност или докладите от изпитването за всеки сурфектант, които да посочват метода на изпитване, прага и декларираните заключения, използвайки един от следните методи за изпитване и нива за преминаване: за готова биодеградируемост ОИСР 301 A-F (или еквивалентните ISO стандарти), с процентна деградация в рамките на 28 дни за поне 70 % за 301 А и Е, и поне 60 % за 301 B, C, D и F; за крайна биодеградируемост ОИСР 302 А-С (или еквивалентните ISO стандарти), с процентна деградация (включително абсорбция) в рамките на 28 дни на поне 70 % за 302 А и В, и поне 60 % за 302 С.

д)

Биоциди: Активните компоненти, които съдържат влакна, в биоцидите или биостатични агенти, използвани за противодействие на организми, формиращи слуз в циркулационните водни системи, не следва да са потенциално биоакумулиращи.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, заедно с подходящите формуляри за материална безопасност или докладите от изпитването, които да посочват метода на изпитване, прага и декларираните заключения, използвайки следните методи за изпитване: ОИСР 107, 117 или 305 А-Е.

е)

Азобагрила: Няма да се използват азобагрила, които биха могли да отделят някои от следните ароматни амини:

4-аминобифенил

(92-67-1)

бензидин

(92-87-5)

4-хлоро-о-толуидин

(95-69-2)

2-нафтиламин

(91-59-8)

о-аминоазотолуен

(97-56-3)

2-амино-4-нитротолуен

(99-55-8)

4-хлоранилин

(106-47-8)

2,4-диаминоанизол

(615-05-4)

4,4′-диаминодифенилметан

(101-94-1)

3,3′-дихлорбензидин

(91-94-1)

3,3′-диметоксибензидин

(119-90-4)

3,3′-диметилбензидин

(119-93-7)

3,3′-диметил-4,4′-диаминодифенилметан

(838-88-0)

р-кресидин

(120-71-8)

4,4′-метилен-бис-(2-хлоранилин)

(101-14-4)

4,4′-оксидианилин

(101-80-4)

4,4′-тиодианилин

(139-65-1)

о-толуидин

(95-53-4)

2,4-диаминотолуен

(95-80-7)

2,4,5-триметиланилин

(137-17-7)

о-анисидин

(90-04-0)

4-аминоазобензен

(60-09-3)

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий.

ж)

Багрилни вещества: няма да се използва никаква комерсиална багрилна формула било при пулп или при хартия, която е причислена или може да бъде причислена по времето на заявлението към някоя от следните рискови фрази (или тяхна комбинация):

 

R50 (силно токсичен за водни организми)

 

R51 (токсичен за водни организми)

 

R52 (вреден за водни организми)

 

R53 (може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда),

съгласно Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (2), и последващите ѝ изменения.

Няма да се използва никаква комерсиална багрилна формула било при пулп или при хартия, която съдържа повече от 2 % на тегло вещества, които са причислени или може да бъдат причислени по времето на заявлението към някоя от горните рискови фрази (или тяхна комбинация) съгласно Директива 67/548/ЕИО и последващите ѝ изменения.

Този критерий не се отнася за формули, при които класифицирането се дължи единствено на наличието на багрилен/ни компонент/и със степен на фиксация от поне 98 %. Степента на фиксация е взета като общото задържане на боя върху влакната в процеса.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, заедно с подходящата подкрепяща документация, като например съответните Формуляри за материална безопасност.

з)

Метални комплексни багрилни вещества или пигменти: Няма да се използват бои или пигменти, които са на основата на олово, мед, хром, никел или алуминий. Въпреки това медни фталоцианинови бои или пигменти могат да се използват.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие.

и)

Йонни нечистоти в багрилни вещества: Нивата на йонни нечистоти в използваните багрилни вещества няма да надвишават следното: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие.

5.   Управление на отпадъците

Всички площадки за производство на пулп и хартия следва да имат система за обработване на отпадъците (така, както е дефинирана от съответните регулаторни власти на въпросните площадки за производство на пулп и хартия) и на получаваните остатъчни продукти от производството на екомаркиран продукт. Системата се документира или описва в заявлението и включва информация поне за следните въпроси:

процедурите за отделяне и използване на рециклируеми материали от потока на отпадъците,

процедурите за възстановяване на материали за други употреби, като например инсинерация за производствена пара или отопление, или за селскостопанска употреба,

процедури за обработване на опасни отпадъци (както са дефинирани от съответните регулиращи власти за въпросните производствени площадки за пулп и хартия).

Оценка и проверка: Заявителят представя описание на управлението на отпадъците за съответните площадки и декларация за съответствие с този критерий.

6.   Годност за употреба

Продуктът следва да е годен за употреба.

Оценка и проверка: Заявителят представя подходяща документация и/или резултати от изпитване.

7.   Информация за опаковането

Продуктът носи следния текст (или еквивалентен текст) за първичната и вторична опаковка:

„Този продукт отговаря на изискванията за екомаркировка, тъй като отговаря на изискванията, които наред с другите, ограничават емисиите във водите (COD, AOX), във въздуха (S, NOx, CO2), и ограничава използването на енергия, фосилни горива и опасни вещества.“

„За повече информация за екомаркировката, моля посетете страницата в Интернет: http://europa.eu.int/ecolabel“

„Събирайте използваната хартия за рециклиране“.

Освен това производителят може да представи и заявление, посочващо минималния процент рециклирани влакна.

Оценка и проверка: Заявителят представя мостра от опаковката на продукта и информацията, предоставяна заедно с продукта, както и декларация за съответствие с този критерий.

8.   Информация върху екомаркировката

Клетка 2 на екомаркировката съдържа следния текст:

„Слабо замърсяване на въздуха и водите

Ниска употреба на енергия

Вредните вещества са ограничени“

Оценка и проверка: Заявителят представя мостра от опаковката на продукта, посочваща етикета, заедно с декларация за съответствие с този критерий.


(1)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 200, 31.5.1999 г., стр. 1.


Top