Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0358

Решение на Съвета от 25 април 2002 година за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея

OJ L 130, 15.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 220 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 220 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 245 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/358/oj

11/ 27

BG

Официален вестник на Европейския съюз

220


32002D0358


L 130/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 април 2002 година

за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея

(2002/358/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Основната цел на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за измененията на климата (наричана по-долу „Конвенцията“), която беше одобрена от името на Общността с Решение 94/69/ЕО на Съвета от 15 декември 1993 г. относно заключенията на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промени на климата (3), е да се постигне стабилизиране на концентрациите на парникови газове в атмосферата до равнище, което предотвратява опасна антропогенна намеса в климата като система.

(2)

Конференцията на страните по Конвенцията на първата си сесия стигна до извода, че ангажирането на развитите страни поотделно или заедно за постигане връщането до 2000 г. към емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол към Конвенцията за защита на озоновия слой, до равнищата от 1990 г. е нереално за постигането на дългосрочната цел на Конвенцията за предотвратяване на вредната антропогенна намеса в климатичната система. Конференцията реши още да стартира процес, който ще даде възможност за предприемане на подходящи действия за периода след 2000 г. чрез приемане на протокол или друг правен инструмент (4).

(3)

Този процес доведе до приемане на 11 декември 1997 г. на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за измененията на климата (наричан по-долу „Протокола“) (5).

(4)

Конференцията на страните по Конвенцията на четвъртата си сесия реши да приеме Плана за действие от Буенос Айрес за постигането на съгласие за изпълнението на ключови елементи от протокола на шестата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията (6).

(5)

Съществените елементи за изпълнението на Плана за действие от Буенос Айрес бяха определени с консенсус от Конференцията на страните на нейната подновена шеста сесия в Бон от 19 до 27 юли 2001 г. (7).

(6)

Редица решения, които засягат споразуменията от Бон, бяха приети с консенсус от Конференцията на страните на нейната седма сесия в Маракеш от 29 октомври до 10 ноември 2001 г. (8).

(7)

Протоколът по силата на член 24 е отворен за ратификация, приемане или одобрение от държавите и от регионалните организации за икономическа интеграция, които са го подписали.

(8)

Протоколът по силата на член 24 предвижда страните по него да изпълняват ангажиментите си по член 3 съвместно, действащи в рамките на и заедно с дадена организация за икономическа интеграция.

(9)

Когато Протоколът беше подписан в Ню Йорк на 29 април 1998 г., Общността декларира, че тя и нейните държави-членки ще изпълняват съответните си ангажименти по член 3, параграф 1 от протокола съвместно, в съответствие с член 4 от него.

(10)

С решението си да изпълняват своите ангажименти съвместно, в съответствие с член 4 от Протокола от Киото, Общността и държавите-членки са съвместно отговорни по силата на параграф 6 от този член и съгласно член 24, параграф 2 от Протокола, за изпълнението от Общността на ангажимента, поет от нея за количествено намаляване на емисиите съгласно член 3, параграф 1 от протокола. Следователно, и в съответствие с член 10 от Договора за създаване на Европейската общност, държавите-членки поотделно и съвместно имат задължението да вземат всички подходящи мерки, общи или конкретни, за гарантиране изпълнението на задълженията, произтичащи от предприетите действия на институциите на Общността, включително ангажимента, поет от нея за количествено намаляване на емисиите съгласно протокола, за улесняване постигането на този ангажимент и за въздържане от всякакви мерки, които биха могли да изложат на опасност осъществяването на този ангажимент.

(11)

Законовата база на всяко последващо решение във връзка с одобрението от Общността на бъдещи ангажименти по отношение намаляването на емисиите ще се определя от съдържанието и ефекта на това решение.

(12)

Съветът постигна съгласие за приноса на всяка държава-членка към ангажимента на цялата Общност за намаляване на емисиите в заключенията на Съвета от 16 юни 1998 г. (9). Някои държави-членки поеха задължения, отнасящи се до емисиите в базовата година и общи и координирани политики и мерки. Приносът е диференциран, отчитайки, наред с другото, очакванията за икономически растеж, енергиен микс и структура на индустрията на съответната държава-членка. Съветът постигна съгласие още по отношение на условията на споразумението, които да бъдат включени в решението на Съвета за одобрение на Протокола от Общността. Член 4, параграф 2 от протокола изисква от Общността и от нейните държави-членки да нотифицират секретариата, създаден по силата на член 8 от Конвенцията, за условията на това споразумение на датата на депозиране на техните инструменти за ратификация или одобрение. Общността и нейните държави-членки са длъжни да вземат мерки, за да позволят на Общността да изпълнява задълженията си по протокола, без това да накърнява отговорността на всяка държава-членка към Общността и на други държави-членки да изпълняват собствените си ангажименти.

(13)

Емисиите на Общността и нейните държави-членки през базовата година няма да бъдат определени точно преди влизането в сила на Протокола. Веднъж определени точно тези базови емисии и най-късно преди началото на периода, за който се поема ангажимент, Общността и нейните държави-членки трябва да определят нивата на тези емисии в еквивалент на тонове въглероден диоксид, в съответствие с процедурата, разглеждана в член 8 от Решение 93/389/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 г. относно мониторингов механизъм на емисиите на Общността от СО2 и други парникови газове (10).

(14)

Европейският Съвет в Гьотенберг на 15 и 16 юни 2001 г. препотвърди решимостта на Общността и на държавите-членки да посрещнат ангажиментите си по силата на протокола, и заяви, че Комисията ще подготви предложение за ратификация преди края на 2001 г., като по този начин ще даде възможност на Общността и на нейните държави-членки да изпълнят своя ангажимент да ратифицират бързо протокола.

(15)

Европейският Съвет в Лакен на 14 и 15 декември 2001 г. потвърди решимостта на Съюза да уважава ангажимента си по силата на Протокола от Киото и желанието си протоколът да влезе в сила преди Световната среща на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург от 26 август до 4 септември 2002 г.

(16)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящото решение, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за измененията на климата (наричан по-долу „Протокола“), подписан на 29 април 1998 г. в Ню Йорк, с настоящото се одобрява от името на Европейската общност.

Текстът на протокола е изложен в приложение I.

Член 2

Европейската общност и нейните държави-членки изпълняват своите ангажименти по член 3, параграф 1 от протокола съвместно, в съответствие с разпоредбите на член 4 от него и в пълно съгласие с клаузите на член 10 от Договора за създаване на Европейската общност.

Ангажиментите за количествено ограничаване и намаляване на емисиите, договорени от Европейската общност и нейните държави-членки с цел определяне на съответни нива на емисии за всяка от тях за първия период на ограничаване и намаляване на емисиите, 2008—2012 г., са установени в приложение II.

Европейската общност и нейните държави-членки вземат необходимите мерки, за да се придържат към равнищата на емисии, дадени в приложение II, както са определени в съответствие с член 3 от настоящото решение.

Член 3

Най-късно до 31 декември 2006 г. и в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 2 от настоящото решение, Комисията определя съответните равнища на емисии, определени за Европейската общност и за всяка държава-членка в тонове въглероден диоксид еквивалент, съгласно зададените определени числа за емисии през базовата година и на база ангажиментите за количествено ограничение или намаляване, изложени в приложение II, вземайки предвид методологията за оценка на антропогенни емисии по източници и отстраняване по замърсени места, посочени в член 5, параграф 2 от Протокола и начините за изчисляване на предписаното количество съгласно член 3, параграфи 7 и 8 от протокола.

Предписаното количество за Европейската общност и за всяка държава-членка е равно на съответното ѝ равнище на емисии, определено в съответствие с настоящия член.

Член 4

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 8 от Решение 93/389/ЕИО.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 5

1.   Упълномощава председателя на Съвета да определи лицето или лицата, оправомощени да нотифицират относно настоящото решение от името на Европейската общност Секретариата на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата в съответствие с член 4, параграф 2 от Протокола.

2.   Упълномощава председателя на Съвета да определи лицето или лицата, оправомощени да депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации инструмента за одобрение на датата на нотифицирането, упоменато в параграф 1, в съответствие с член 24, параграф 1 от протокола, за да изразят съгласието на Общността да бъде обвързана.

3.   Упълномощава председателя на Съвета да определи лицето или лицата, оправомощени да депозират декларацията за компетентност, посочена в приложение III, на датата на нотифицирането, упоменато в параграф 1, в съответствие с разпоредбите на член 24, параграф 3 от протокола.

Член 6

1.   Когато депозират своите инструменти за ратификация или одобрение на протокола, държавите-членки нотифицират за настоящото решение, по едно и също време и от тяхно собствено име, Секретариата на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за измененията на климата в съответствие с член 4, параграф 2 от протокола.

2.   Държавите-членки да се стремят да предприемат необходимите стъпки с оглед депозиране на техните инструменти за ратификация или одобрение едновременно с тези на Европейската общност и другите държави-членки и, доколкото е възможно, не по-късно от 1 юни 2002 г.

3.   Държавите-членки информират Комисията не по-късно от 1 април 2002 г. за своите решения да ратифицират или одобрят Протокола или, в зависимост от обстоятелствата, за евентуалната дата за завършване на необходимите процедури. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, уговаря дата за депозиране на инструментите за ратификация или одобрение едновременно.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 25 април 2002 година.

За Съвета

Председател

M. RAJOY BREY


(1)  ОВ C 75 Е, 26.3.2002 г., стр. 17.

(2)  Становище от 6 февруари 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11.

(4)  Решение 1/СР.1:„Берлинският мандат: Преглед на съответствието на член 4, параграф 2, букви а) и б) от Конвенцията, включително предложения, свързани с протокол и решения за допълнителни действия“.

(5)  Решение 1/СР.3:„Приемане на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за измененията на климата“.

(6)  Решение 1/СР.4:„План за действие от Буенос Айрес“.

(7)  Решение 5/СР.6:„Изпълнение на Плана за действие от Буенос Айрес“.

(8)  Решения 2-24/СР.7:„Споразуменията от Маракеш“.

(9)  Документ 9702/98 от 19 юни 1998 г. на Съвета на Европейския съюз, отразяващ резултата от заседанията на Съвета по околна среда от 16—17 юни 1998 г., приложение I.

(10)  ОВ L 167, 9.7.1993 г., стр. 31. Решение, последно изменено с Решение 1999/296/ЕО (ОВ L 117, 5.5.1999 г., стр. 35).

(11)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на ангажиментите за количествено ограничаване или намаляване на емисиите с цел установяване на съответните равнища на емисиите, определени за Европейската общност и нейните държави-членки в съответствие с член 4 от Протокола от Киото

 

Ангажимент за количествено намаляване на емисиите, както е предвидено в приложение Б към Протокола от Киото

(процент спрямо базова година или период)

Европейската общност

92 %


 

Ангажимент за количествено ограничаване или намаляване на емисиите по договореност в съответствие с член 4, параграф 1 от Протокола от Киото

(процент спрямо базова година или период)

Белгия

92,5 %

Дания

79 %

Германия

79 %

Гърция

125 %

Испания

115 %

Франция

100 %

Ирландия

113 %

Италия

93,5 %

Люксембург

72 %

Нидерландия

94 %

Австрия

87 %

Португалия

127 %

Финландия

100 %

Швеция

104 %

Обединеното кралство

87,5 %


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларация на Европейската общност в съответствие с член 24, параграф 3 от Протокола от Киото

Към момента членки на Европейската общност са следните държави: Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Гръцката република, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Европейската общност декларира, че в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него, Европейската общност е компетентна да влиза в международни споразумения и да изпълнява произтичащите от тях задължения, които допринасят за постигането на следните цели:

съхраняване, опазване и повишаване качеството на околната среда,

защита здравето на човека,

разумно и рационално използване на природните ресурси,

насърчаване вземането на мерки на международно ниво за справяне с регионални и световни проблеми, свързани с околната среда.

Европейската общност декларира, че задължението ѝ за количествено намаляване на емисиите по силата на протокола ще бъде изпълнено чрез действия на Общността и нейните държави-членки в рамките на съответните им компетенции, както и че вече е приела правни инструменти, обвързващи държавите-членки, които обхващат проблеми, включени в протокола.

Европейската общност редовно ще предоставя информация за релевантните правни инструменти на Общността в рамките на допълнителната информация, включена в националното ѝ съобщение, представяно съгласно член 12 от Конвенцията, за да докаже спазването на задълженията си по протокола, в съответствие с член 7, параграф 2 от протокола и включените в него насоки.


Top

25.4.2002   

BG

 

L 130/20


ПРОТОКОЛ ОТ КИОТО КЪМ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

СТРАНИТЕ ПО ТОЗИ ПРОТОКОЛ,

КАТО страни по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, наричана по-нататък „Конвенцията“,

В СТРЕМЕЖА СИ да постигнат крайната цел на конвенцията, заявена в нейния член 2,

ПРИПОМНЯЙКИ разпоредбите на конвенцията,

РЪКОВОДЕНИ от член 3 на конвенцията,

В СЪОТВЕТСТВИЕ С Берлинския мандат, приет с Решение 1/СР.1 на първата сесия на Конференцията на страните по конвенцията,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

За целите на този протокол се прилагат определенията, съдържащи се в член 1 на конвенцията. Освен това:

1.

„Конференция на страните“ означава Конференцията на страните по конвенцията.

2.

„Конвенция“ означава Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, приета в Ню Йорк на 9 май 1992 г.

3.

„Междуправителствен комитет по изменение на климата“ означава Междуправителствения комитет по изменение на климата, създаден съвместно през 1988 г. от Световната метеорологична организация и Програмата за околна среда на Организацията на обединените нации.

4.

„Монреалски протокол“ означава Монреалския протокол за озоноразрушаващите вещества, приет в Монреал на 16 септември 1987 г., с последващите изменения и допълнения.

5.

„Присъстващи и гласуващи страни“ означава страните, които присъстват и гласуват „за“ или „против“.

6.

„Страна“ означава страна по този протокол, освен ако контекстът не посочва друго.

7.

„Страна, включена в приложение I“ означава страна, включена в приложение I към конвенцията и неговите изменения, или страна, която е отправила уведомление съгласно член 4, параграф 2, буква ж) на конвенцията.

Член 2

1.   Всяка страна, включена в приложение I, за да изпълни поетите от нея количествени задължения за ограничаване и намаляване на емисиите по член 3 в подкрепа на устойчивото развитие:

а)

Прилага и/или разработва по-нататък политики и мерки в съответствие със своето национално положение, като например:

i)

повишаване на енергийната ефективност в съответните сектори на националната икономика;

ii)

опазване и увеличаване на поглътителите и резервоарите на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, като се отчитат поетите задължения по други международни договорености, свързани с опазване на околната среда; насърчаване на практиките за устойчиво управление на горите, залесяване и презалесяване;

iii)

насърчаване на устойчивите форми на земеделие с оглед промените на климата;

iv)

проучване, стимулиране, развитие и разширяване на използването на нови и възобновяеми форми на енергия, на технологии за намаляване емисиите на въглероден диоксид, както и на напреднали и нови екологосъобразни технологии;

v)

постепенно намаляване или поетапно отстраняване на пазарните несъвършенства, данъчните стимули, данъчните и митническите облекчения и субсидиите във всички сектори — източници на емисии на парникови газове, които противоречат на целта на конвенцията и прилагането на пазарните механизми;

vi)

насърчаване на подходящи реформи в съответните сектори с цел засилване на политиките и мерките, които ограничават или намаляват емисиите на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол;

vii)

мерки за ограничаване и/или намаляване на емисиите на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, в транспорта;

viii)

ограничаване и/или намаляване на емисиите на метан чрез улавяне и използване на метана при управлението на отпадъците, както и при производството, преноса и разпределението на енергия;

б)

Осъществява сътрудничество с други страни с цел повишаване ефективността на приетите съгласно този член и в съответствие с член 4, параграф 2, буква е), точка i) на конвенцията мерки и политики, поотделно и взети заедно. За тази цел страните предприемат мерки за обмяна на опит и информация за такива политики и мерки, включително разработването на начини за подобряване на тяхната съпоставимост, прозрачност и ефективност. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, по време на първата си сесия или при първа практическа възможност след това, разглежда начините за улесняване на такова сътрудничество, като взема предвид цялата съответна информация.

2.   Страните, включени в приложение I, се стремят към ограничаване или намаляване на емисиите на неконтролираните от Монреалския протокол парникови газове от авиационно и корабно гориво в сътрудничество съответно с Международната организация за гражданска авиация и Международната морска организация.

3.   Страните, включени в приложение I, се стремят да прилагат политиките и мерките съгласно този член, така че да минимизират неблагоприятните ефекти, включително неблагоприятните ефекти от изменението на климата, ефектите върху международната търговия, социалните, екологичните и икономическите ефекти върху други страни, особено развиващите се страни и най-вече тези, посочени в член 4, параграфи 8 и 9 на конвенцията, взимайки предвид член 3 на конвенцията. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, може да предприеме в случай на необходимост по-нататъшни действия за подпомагане изпълнението на разпоредбите на настоящия параграф.

4.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, ако реши, че ще бъде от полза да координира някоя от мерките или политиките по параграф 1, буква а) по-горе, отчитайки различните национални обстоятелства и потенциални ефекти, разглежда начините и средствата за създаване на координация на тези политики и мерки.

Член 3

1.   Страните, включени в приложение I, осигуряват поотделно или заедно техните съвкупни антропогенни емисии на парникови газове, изброени в приложение А, изразени като еквивалент на въглероден диоксид, да не превишават определените им обеми, изчислени в зависимост от техните количествени задължения за ограничаване и намаляване на емисиите, записани в приложение Б и в съответствие с разпоредбите на този член, с оглед намаляване на общите емисии на тези газове с поне 5 % под нивата от 1990 г. в периода 2008—2012 г.

2.   Всяка страна, включена в приложение I, трябва да постигне видим напредък за изпълнение на задълженията по този протокол до 2005 г.

3.   Нетните промени в емисиите на парникови газове по източници и отстраняването им от поглътители в резултат на пряко причинени от човека промени в земеползването и горските дейности, ограничаващи се в залесяване, възстановяване на горите и обезлесяване след 1990 г., измервани като доказуеми промени в количествата въглерод във всеки задължителен период, се използват за изпълнение на задълженията по този член за всяка страна, включена в приложение I. Свързаните с тези дейности емисии на парникови газове от източници и отстраняването им от поглътители се отчитат по прозрачен и достоверен начин и се разглеждат в съответствие с членове 7 и 8.

4.   Преди първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, всяка страна, включена в приложение I, предоставя данни за разглеждане от спомагателния орган за научно-технически консултации, за да се установи нивото на количествата въглерод през 1990 г. и да се даде възможност за извършване на оценка на промените в тези количества през следващите години. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, на първата си сесия или при първа практическа възможност след това, взима решение за условията, правилата и насоките относно това по какъв начин и кои други човешки дейности, свързани с промени в емисиите на парникови газове от източници и отстраняването им от поглътители в земеделските почви, и промените в земеползването и категории горски дейности да бъдат добавени или извадени от количествата, разпределени на страните, включени в приложение I, взимайки предвид неяснотите, прозрачността при отчитането, достоверността, методологичната работа на Междуправителствения комитет по изменение на климата, становището на спомагателния орган за научно-технически консултации в съответствие с член 5 и решенията на Конференцията на страните. Тези решения се прилагат във втория и последващите периоди на поети ангажименти. Дадена страна може да избере да приложи подобно решение за тези допълнителни човешки дейности и през своя първи период на поети ангажименти, при условие че тези дейности са извършени след 1990 г.

5.   Страните в преход към пазарна икономика, включени в приложение I, чиято базова година или период са определени съгласно Решение 9/СР.2 от Конференцията на страните на втората ѝ сесия, използват тази базова година или период за изпълнение на задълженията си по този член. Всяка друга страна в преход към пазарна икономика, включена в приложение I, която все още не е представила първия си доклад съгласно член 12 на конвенцията, може също така да уведоми Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, че възнамерява да използва за изпълнение на задълженията си по този член минала базова година или период, различни от 1990 г. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, взима решение относно приемането на такова уведомление.

6.   Имайки предвид член 4, параграф 6 на конвенцията Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, допуска известна гъвкавост за страните в преход към пазарна икономика, включени в приложение I, при изпълнение на задълженията им по настоящия протокол.

7.   През първия период — от 2008 до 2012 г. — на задълженията за количествено ограничаване и намаляване предписаните количества за всяка страна, включена в приложение I, са равни на процента, предвиден за нея в приложение Б, от съвкупните ѝ антропогенни емисии на парникови газове, изразени в еквивалент на въглероден диоксид за 1990 г., посочени в приложение А, или базовата година или период, определени съгласно параграф 5 по-горе, умножено по 5. С цел изчисляване на предписаните им количества страните от приложение I, за които промените в земеползването и горското стопанство представляват нетен източник на емисии на парникови газове през 1990 г., включват в емисиите си за базовата 1990 г. или период съвкупните си антропогенни емисии, изразени в еквивалент на въглероден диоксид, по източници минус отстранените количества от поглътители през 1990 г. в резултат на промени в земеползването.

8.   Всяка страна, включена в приложение I, може да използва 1995 г. като базова година за флуоровъглеводороди, перфлуоровъглероди и серен хексафлуорид с цел изчислението, посочено в параграф 7 по-горе.

9.   Задълженията за последващи периоди за страните, включени в приложение I, се определят в изменения на приложение Б към настоящия протокол, които се приемат в съответствие с разпоредбите на член 21, параграф 7. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, инициира разглеждането на такива задължения най-малко седем години преди края на първия период на задължения, посочен в параграф 1 по-горе.

10.   Всички единици намаление на емисии или част от предписаните количества, които дадена страна придобива от друга страна в съответствие с разпоредбите на член 6 или член 17, се добавят към предписаните количества на придобиващата страна.

11.   Всички единици намаление на емисии или част от предписани количества, които дадена страна прехвърля на друга страна в съответствие с разпоредбите на член 6 или член 17, се изваждат от предписаните количества на прехвърлящата страна.

12.   Всички удостоверени намаления на емисии, които дадена страна придобива от друга страна в съответствие с разпоредбите на член 12, се добавят към предписаните количества на придобиващата страна.

13.   Ако емисиите на дадена страна, включена в приложение I, през даден период на задължения са по-малко от предписаните ѝ количества по този член, разликата по искане на страната се добавя към предписаните ѝ количества за последващи периоди на задължения.

14.   Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да се стреми да изпълнява задълженията, посочени в параграф 1 по-горе, по такъв начин, че да минимизира неблагоприятните социални, екологични и икономически последици за развиващите се държави страни по конвенцията, особено тези, посочени в член 4, параграфи 8 и 9 на конвенцията. В съответствие с решенията на Конференцията на страните по изпълнението на тези параграфи Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, на своята първа сесия разглежда какви действия са необходими за минимизиране на неблагоприятните последици от изменението на климата и/или от ответните мерки върху страните, посочени в тези параграфи. Въпросите, които ще се разглеждат, включват и осигуряването на финансиране, застраховане и трансфер на технологии.

Член 4

1.   За всички страни, включени в приложение I, които са постигнали споразумение да изпълнят своите задължения по член 3 съвместно, се счита, че са изпълнили тези задължения, ако техните общи комбинирани съвкупни антропогенни емисии на парниковите газове, изброени в приложение А и изразени в еквивалент въглероден диоксид, не превишават техните предписани количества, изчислени в съответствие с техните задължения за ограничаване и намаляване на емисиите, посочени в приложение Б и в съответствие с разпоредбите на член 3. В споразумението се определя съответното равнище на емисиите за всяка от страните по него.

2.   Страните по такова споразумение уведомяват секретариата за условията по споразумението в деня на депозиране на техните документи за ратификация, приемане или одобрение на настоящия протокол или за присъединяване към него. Секретариатът на свой ред информира страните по конвенцията и подписалите конвенцията за условията на споразумението.

3.   Всички такива споразумения продължават да действат за срока на задължения, посочен в член 3, параграф 7.

4.   Ако страните, действащи съвместно, правят това в рамките на регионална организация за икономическа интеграция, промените в състава на организацията след приемането на настоящия протокол не засягат съществуващите задължения по него. Всяка промяна в състава на организацията е валидна само за целите на тези задължения по член 3, които са приети след промяната.

5.   В случай че страните по такова споразумение не успеят да постигнат своето общо съвместно равнище на намаление на емисиите, всяка страна по това споразумение отговаря за своето равнище на емисии, определено в споразумението.

6.   Ако страни, действащи съвместно в рамките на и заедно с регионална организация за икономическа интеграция, която сама е страна по настоящия протокол, всяка държава-членка на регионалната организация за икономическа интеграция самостоятелно и заедно с регионалната организация за икономическа интеграция, действайки в съответствие с член 24, отговаря за своето равнище на емисиите, в случай че не постигнато общо съвместно равнище на намаляване на емисиите, както е нотифицирано съгласно настоящия член.

Член 5

1.   Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да създаде не по-късно от една година преди началото на първия период на задълженията национална система за оценка на антропогенните емисии по източници и отстраняване чрез поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол. Ръководните принципи за такива национални системи, които трябва да включват методиките, посочени в параграф 2 по-долу, се определят на първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол.

2.   Методиките за оценка на антропогенните емисии по източници и отстраняване чрез поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, са тези, приети от Междуправителствения комитет по изменение на климата и одобрени от Конференцията на страните на третата ѝ сесия. Когато не се използват тези методики, се правят подходящи корекции в съответствие с методологиите, утвърдени на първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол. Въз основа на работата, между другото, на Междуправителствения комитет по изменение на климата и консултациите, предоставени от спомагателния орган за научно-технически консултации, Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, редовно прави преглед и ако е необходимо, ревизира тези методики и корекции, като изцяло отчита всички съответни решения на Конференцията на страните. Всяко преразглеждане на методики или корекции се използва само за целите на изпълнение на задълженията по член 3 по отношение на всеки период на задължения, приет след това преразглеждане.

3.   Потенциалите за глобално затопляне, използвани за изчисляване на еквивалента въглероден диоксид от антропогенните емисии по източници и отстраняване от поглътители на парниковите газове, изброени в приложение А, са тези, приети от Междуправителствения комитет по изменение на климата и одобрени от Конференцията на страните на третата ѝ сесия. Въз основа на работата, между другото, на Междуправителствения комитет по изменение на климата и становището, дадено от спомагателния орган за научно-технически консултации, Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, редовно прави преглед и ако е необходимо, ревизира потенциала за глобално затопляне на всеки парников газ, отчитайки изцяло всяко съответно решение на Конференцията на страните. Всяко преразглеждане на даден потенциал за глобално затопляне се прилага само към задълженията по член 3 по отношение на всеки период на задължения, приет след това преразглеждане.

Член 6

1.   За изпълнение на задълженията си по член 3 всяка страна, включена в приложение I, може да прехвърля на друга такава страна или да придобива от нея единици на намаление на емисии, получени в резултат на проекти за намаляване на антропогенните емисии на парникови газове по източници или чрез увеличаване на отстраняването им чрез поглътители във всички сектори на икономиката, при условие че:

а)

Всеки такъв проект е одобрен от участващите страни;

б)

Всеки такъв проект осигурява намаление на емисиите по източници или увеличение на отстраняването чрез поглътители в допълнение на това, което иначе би настъпило;

в)

Засегнатата страна не придобива единици намаление на емисиите, ако това не е в съответствие със задълженията ѝ по член 5 и 7; и

г)

Придобиването на единици намаление на емисиите е в допълнение към националните действия с цел изпълнение на задълженията по член 3.

2.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по протокола, може, на първата си сесия или при първа възможност след това, да разработи по-нататъшни насоки за прилагането на настоящия член, включително за проверка и отчитане.

3.   Дадена страна, включена в приложение I, може да упълномощава юридически лица да участват под нейна отговорност в действия, водещи до създаването, прехвърлянето или придобиването на единици намаление на емисиите съгласно този член.

4.   Ако се установи проблем за изпълнение на изискванията по този член от страна, включена в приложение I, съгласно съответните разпоредбите на член 8, прехвърлянето и придобиването на единици намаление на емисиите може да продължи след установяването на проблема, но при условие че тези единици не се използват от никоя страна за изпълнение на задълженията ѝ по член 3, докато не се реши проблемът за съответствие.

Член 7

1.   Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да включва в годишната си инвентаризация на антропогенните емисии по източници и отстраняването от поглътители на парниковите газове, неконтролирани от Монреалския протокол, представяна съгласно решенията на Конференцията на страните, необходимата допълнителна информация с цел осигуряване спазването на член 3, която трябва да бъде определена в съответствие с параграф 4 по-долу.

2.   Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да включи в националното си съобщение, представяно съгласно член 12 на конвенцията, необходимата допълнителна информация съгласно параграф 4 по-долу, за да докаже спазването на задълженията си по настоящия протокол.

3.   Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да представя ежегодно информацията, изисквана по параграф 1 по-горе, като започне с първата инвентаризация, дължима по конвенцията за първата година на периода на задължение, след като протоколът влезе в сила за тази страна. Всяка такава страна представя информацията, изисквана по параграф 2 по-горе, като част от първия си национален доклад, дължим по конвенцията, след като настоящият протокол е влязъл в сила за нея и след приемането на насоките, предвидени в параграф 4 по-долу. Интервалите, през които впоследствие се представя информацията, изисквана по настоящия член, се определят от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, като се взима предвид срокът за представяне на национални доклади, определен от Конференцията на страните.

4.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, приема на своята първа сесия, а впоследствие периодично преразглежда, насоки за изготвяне на информацията, изисквана съгласно настоящия член, като взима предвид приетите от Конференцията на страните ръководни начала за изготвяне на национални доклади за страните, включени в приложение I. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, преди началото на първия период на задължения определя също и начините и условията за отчитане на предписаните количества.

Член 8

1.   Информацията, която всяка страна, включена в приложение I, представя съгласно член 7, се преглежда от експертни екипи по силата на съответни решения на Конференцията на страните и в съответствие с ръководните начала, приети за целта от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по протокола, съгласно параграф 4 по-долу. Информацията, представена от всяка страна, включена в приложение I, съгласно член 7, параграф 1, се преглежда като част от годишното събиране и отчитане на инвентаризациите на емисиите и предписаните количества. Освен това на информацията, представена от всяка страна, включена в приложение I, съгласно член 7, параграф 2, се прави преглед като част от прегледа на докладите.

2.   Експертните екипи се координират от секретариата и включват експерти, избрани измежду номинираните от страните по конвенцията и, ако е подходящо, от междуправителствени организации в съответствие с ръководните начала, предвидени за тази цел от Конференцията на страните.

3.   Прегледът осигурява цялостна и задълбочена техническа оценка на всички аспекти на изпълнението на настоящия протокол от дадена страна. Експертните екипи изготвят доклади до Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, в които се оценява изпълнението на задълженията на страната и се идентифицират всички потенциални проблеми и фактори, влияещи върху изпълнението на тези задължения. Тези доклади се изпращат от секретариата до всички страни по конвенцията. Секретариатът изготвя списък на онези въпроси по изпълнението, които са посочени в тези доклади за по-нататъшно разглеждане от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол.

4.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, приема на първата си сесия и впоследствие периодично разглежда ръководните начала за прегледа на изпълнението на настоящия протокол от експертните екипи, като взима предвид съответните решения на Конференцията на страните.

5.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, с помощта на Спомагателния орган по изпълнението и ако е необходимо, на Спомагателния орган за научно-технически консултации разглежда:

а)

информацията, представена от страните съгласно член 7, и докладите от експертните прегледи, извършени върху нея по силата на настоящия член; и

б)

въпросите по изпълнението, включени в списъка на секретариата съгласно параграф 3 по-горе, както и всички други въпроси, повдигнати от страните.

6.   В съответствие с разглеждането на информацията, посочено в параграф 5 по-горе, Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, взима решения по всякакви въпроси, необходими за изпълнението на настоящия протокол.

Член 9

1.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, периодично прави преглед на протокола в светлината на най-добрата налична научна информация и оценки за изменението на климата и неговото въздействие, както и на съответна техническа и социално-икономическа информация. Тези прегледи се координират със съответните прегледи, извършвани съгласно конвенцията, и по-специално с тези, изисквани по член 4, параграф 2, буква г) и член 7, параграф 2, буква a) на конвенцията. Въз основа на тези прегледи Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, предприема подходящи действия.

2.   Първият преглед се извършва на втората сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол. Следващите прегледи се извършват регулярно и своевременно.

Член 10

Всички страни, отчитайки своите общи, но диференцирани отговорности и своите специфични национални и регионални приоритети за развитие, цели и състояние, без да въвеждат нови задължения за страните извън приложение I, но потвърждавайки отново съществуващите задължения по член 4, параграф 1 на конвенцията и продължавайки изпълнението на тези задължения за постигането на устойчиво развитие предвид член 4, параграфи 3, 5 и 7 на конвенцията:

a)

формулират, където е подходящо и във възможната степен, икономически ефективни национални и ако е необходимо, регионални програми за подобряване качеството на местните фактори на емисиите, данни и/или модели за дейностите, които отразяват социално-икономическите условия във всяка страна, за подготовката и периодичното актуализиране на националните инвентаризации на антропогенни емисии по източници и отстраняването от поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, използвайки съпоставими методики, които се съгласуват от Конференцията на страните и са съвместими с ръководните начала за изготвяне на националните доклади, приети от Конференцията на страните;

б)

формулират, прилагат, публикуват и периодично актуализират националните и, ако е необходимо, регионалните програми, съдържащи мерки за смекчаване на изменението на климата, както и такива за улесняване на адаптацията към това изменение:

i)

такива програми, между другото, биха засегнали енергетиката, транспорта и промишлеността, както и земеделието, горското стопанство и управлението на отпадъците; също така технологиите за адаптация и методите за подобряване на пространственото планиране биха подобрили адаптацията към изменението на климата; и

ii)

страните, включени в приложение I, представят информация за действията по настоящия протокол, включително националните програми, в съответствие с член 7; другите страни се стремят да включват в своите национални доклади, ако е подходящо, информация за програмите, съдържащи мерки, които според страната допринасят за реакция спрямо изменението на климата и неговото неблагоприятно въздействие, в това число преустановяване на увеличението на емисиите на парникови газове, увеличаване на отстраняването им чрез поглътителите, мерки за изграждане на капацитет и за адаптиране;

в)

сътрудничат си при насърчаване на ефективните начини за развитие, прилагане и разпространяване на и предприемат всички практически възможни стъпки да стимулират, улесняват и финансират, ако е необходимо, трансфера или достъпа до екологосъобразни технологии, ноу-хау, практики и процеси, свързани с изменението на климата, най-вече в развиващите се страни, в това число формулирането на политики и програми за ефективен трансфер на екологосъобразни технологии, които са държавна собственост или са в обществената сфера, както и създаването на подходяща среда, в която частният сектор да насърчава и разширява трансфера и достъпа до екологосъобразни технологии;

г)

сътрудничат си в научно-техническите изследвания и насърчават поддържането и разработването на системи за систематично наблюдение, развитието на архиви от данни за намаляване на колебанията, свързани с климатичната система, неблагоприятното въздействие от изменението на климата и икономическите и социалните последствия от различните стратегии за реакция, като насърчават развитието и укрепването на вътрешния си капацитет и възможности за участие в международни и междуправителствени усилия, програми и мрежи за изследвания и систематични наблюдения, имайки предвид член 5 на конвенцията;

д)

сътрудничат си и насърчават на международно ниво и когато е необходимо, използвайки съществуващите организации, разработването и прилагането на програми за образование и обучение, в това число засилване изграждането на национален капацитет, по-специално човешки и институционален капацитет, и обмена или командироването на персонал с цел подготовка на експерти в тази област, особено за развиващите се страни, и съдействат на национално ниво за повишаване информираността на обществото и за достъпа му до информация за изменението на климата. Трябва да се разработят подходящи начини за реализиране на тези дейности чрез съответните органи на конвенцията, имайки предвид член 6 на конвенцията;

е)

включват в своите национални доклади информация за програмите и дейностите, предприети по силата на настоящия член в съответствие с решенията на Конференцията на страните; и

ж)

при изпълнение на задълженията по настоящия член изцяло вземат предвид член 4, параграф 8 на конвенцията.

Член 11

1.   При прилагането на член 10 страните следва да отчитат разпоредбите на член 4, параграфи 4, 5, 7, 8 и 9 на конвенцията.

2.   В контекста на прилагането на член 4, параграф 1 на конвенцията, в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 3 и член 11 на конвенцията и посредством органите или организациите, натоварени с действието на финансовия механизъм на конвенцията, развитите страни, които са страни по конвенцията и другите развити страни, включени в приложение II към конвенцията:

a)

осигуряват нови и допълнителни финансови ресурси за поемане на пълните договорени разходи, извършени от развиващите се страни членки за изпълнение на съществуващите задължения по член 4, параграф 1, буква а) на конвенцията, които са посочени в член 10, буква а); и

б)

осигуряват също така финансови ресурси, включително за трансфер на технологии, необходими на развиващите се страни членки за поемане на пълните договорени допълнителни разходи по изпълнение на съществуващите задължения по член 4, параграф 1 на конвенцията, които са посочени в член 10 и които са договорени между дадена развиваща се страна членка и международната организация или организации, посочени в член 11 на конвенцията, в съответствие с настоящия член.

Изпълнението на тези съществуващи задължения следва да отчита необходимостта от адекватност и предсказуемост на движението на средства и важността от подходящо споделяне на тежестта от развитите страни членки. Ръководните начала за организацията или организациите, натоварени с функционирането на финансовия механизъм на конвенцията, в съответни решения на Конференцията на страните, включително договорените преди приемането на този протокол, се прилагат mutatis mutandis към разпоредбите на този параграф.

3.   Развитите страни членки и други развити страни от приложение II към конвенцията могат също така да осигуряват финансови ресурси, а развиващите се страни членки да се възползват от тях за изпълнението на член 10 по двустранни, регионални и други многостранни канали.

Член 12

1.   С настоящото се определя механизъм за чисто развитие.

2.   Целта на механизма за чисто развитие е да подпомогне страните, които не са включени в приложение I при постигане на устойчиво развитие и допринасяне за крайната цел на конвенцията, както и да подпомогне страните, включени в приложение I, да постигнат количествените си задължения за ограничаване и намаляване на емисиите по член 3.

3.   При механизма за чисто развитие:

а)

страните, които не са включени в приложение I се възползват от дейностите по проекти, водещи до сертифицирани намаления на емисиите; и

б)

страните, които не са включени в приложение I могат да използват сертифицираните намаления на емисиите, натрупани от дейностите по такива проекти, като принос в изпълнението на част от техните количествени задължения за ограничаване и намаляване на емисиите по член 3, както е определено от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол.

4.   Механизмът за чисто развитие се ръководи и насочва от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, и се контролира от изпълнителен борд на механизма за чисто развитие.

5.   Намалението на емисии от дейността по даден проект се удостоверява от оперативни организации, определени от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, въз основа на:

a)

доброволно участие, одобрено от всяка участваща страна;

б)

реалните, измерими и дългосрочни ползи, свързани със смекчаване изменението на климата; и

в)

намаленията на емисии, които са в допълнение към тези, които биха се получили при отсъствието на удостоверената дейност по проекта.

6.   Механизмът за чисто развитие съдейства за осигуряване на финансиране на сертифицирани дейности по даден проект в зависимост от необходимостта.

7.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, на своята първа сесия разработва условията и процедурите с цел осигуряване на прозрачност, ефективност и отчетност посредством независимо одитиране и проверка на дейностите по проекти.

8.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, следва да гарантира, че част от приходите от удостоверени дейности по проекти се използват за покриване на административни разходи, както и за подпомагане на развиващи се страни членки, които са особено уязвими от неблагоприятните ефекти на изменението на климата, да покрият разходите за адаптиране.

9.   Участието в механизма за чисто развитие, включително в дейностите, посочени в параграф 3, буква а) по-горе, и в придобиването на сертифицирани намаления на емисии може да включва частни и/или държавни организации и се подчинява на ръководните начала, давани от изпълнителния борд на механизма за чисто развитие.

10.   Сертифицираните намаления на емисии, получени през периода от 2000 г. до началото на първия период на задълженията, могат да бъдат използвани за подпомагане постигането на съответствие през първия период на задълженията.

Член 13

1.   Конференцията на страните - върховният орган на конвенцията, служи като среща на страните по настоящия протокол.

2.   Страните по конвенцията, които не са страни по настоящия протокол, могат да участват като наблюдатели при провеждането на всички сесии на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол. Когато Конференцията на страните служи като среща на страните по настоящия протокол, решенията по протокола се взимат само от страните по него.

3.   Когато Конференцията на страните служи като среща на страните по настоящия протокол, всеки член на Бюрото на Конференцията на страните, представляващ страна по конвенцията, която в този момент не е страна по протокола, се замества от допълнителен член, избран от и измежду страните по настоящия протокол.

4.   Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, редовно прави преглед на неговото изпълнение и в рамките на своя мандат взема необходимите решения за насърчаване на неговото ефективно изпълнение. Тя изпълнява възложените ѝ с този протокол функции и:

a)

въз основа на цялата информация, която ѝ е предоставена в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол, оценява неговото изпълнение от страните, цялостните ефекти от мерките, взети по него, в частност екологичните, икономическите и социалните ефекти, както и тяхното кумулативно въздействие и степента, в която се постига напредък към целта на конвенцията;

б)

периодично преглежда задълженията на страните по настоящия протокол, като отделя съответното внимание на всички прегледи, изисквани от член 4, параграф 2, буква г) и член 7, параграф 2 на конвенцията в светлината на целите на конвенцията, придобития опит при нейното изпълнение и развитието на научно-техническите знания и в тази връзка разглежда и приема редовни доклади за изпълнението на настоящия протокол;

в)

стимулира и улеснява обмена на информация по мерките, приети от страните за решаване на проблемите с изменението на климата и ефектите от него, отчитайки различните обстоятелства, отговорности и възможности на страните и съответните им задължения по настоящия протокол;

г)

улеснява, по молба на две или повече страни, координацията на приетите от тях мерки за реакция спрямо изменението на климата и ефектите от него, отчитайки различното положение, отговорности и възможности на страните и съответните им задължения по настоящия протокол;

д)

насърчава и ръководи в съответствие с целта на конвенцията и разпоредбите на настоящия протокол и отчитайки изцяло съответните решения на Конференцията на страните, разработването и периодичното усъвършенстване на съпоставими методики за ефективно изпълнение на настоящия протокол, които да бъдат съгласувани от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол;

е)

дава препоръки по всички въпроси, необходими за изпълнението на настоящия протокол;

ж)

стреми се да мобилизира допълнителни финансови ресурси в съответствие с член 11, параграф 2;

з)

създава такива спомагателни органи, каквито счете за необходими за изпълнението на настоящия протокол;

и)

търси и използва, когато е необходимо, услугите и сътрудничеството на компетентни международни организации, междуправителствени и неправителствени организации, както и информацията, предоставяна от тях; и

й)

изпълнява други функции, необходими за изпълнение на настоящия протокол, и разглежда всички задачи, произтичащи от решенията на Конференцията на страните.

5.   Процедурните правила на Конференцията на страните и приложимите финансови процедури по конвенцията се прилагат mutatis mutandis към настоящия протокол, освен ако Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, не реши друго с консенсус.

6.   Първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, се свиква от секретариата заедно с първата сесия на Конференцията на страните, която е планирана след датата на влизане в сила на настоящия протокол. Впоследствие редовните сесии на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, се провеждат всяка година заедно с редовните сесии на Конференцията на страните, освен ако Конференцията, служеща като среща на страните по настоящия протокол, не реши друго.

7.   Извънредните сесии на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, се провеждат тогава, когато Конференцията, служеща като среща на страните по настоящия протокол, счете за необходимо или по писмено искане на която и да е страна, при условие че в срок от шест месеца след като секретариатът е уведомил страните за искането, то се подкрепя от най-малко една трета от страните.

8.   Организацията на обединените нации, нейните специализирани агенции и Международната агенция по атомна енергия, както и всяка друга държава-членка или наблюдатели в тях, които не са страни по конвенцията, могат да бъдат представени като наблюдатели на сесиите на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол. Всички органи или агенции, национални или международни, правителствени или неправителствени, които са квалифицирани по въпросите, обхванати от настоящия протокол, и които са информирали секретариата за своето желание да бъдат представени като наблюдатели на дадена сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, могат да бъдат допуснати, освен ако най-малко една трета от присъстващите страни не възразят. Допускането и участието на наблюдатели подлежат на процедурните правила, посочени в параграф 5 по-горе.

Член 14

1.   Секретариатът, създаден съгласно член 8 на конвенцията, служи като секретариат на настоящия протокол.

2.   Член 8, параграф 2 от конвенцията относно функциите на секретариата и член 8, параграф 3 от конвенцията относно договореностите за неговото функциониране се прилагат mutatis mutandis към настоящия протокол. В допълнение секретариатът изпълнява функциите, възложени му от настоящия протокол.

Член 15

1.   Спомагателният орган за научно-технически консултации и спомагателният орган по изпълнението, създадени от член 9 и 10 от конвенцията, служат респективно като спомагателен орган за научно-технически консултации и спомагателен орган по изпълнението на настоящия протокол. Разпоредбите, свързани с функционирането на тези два органа на конвенцията, се прилагат mutatis mutandis и към настоящия протокол. Заседанията на срещите на спомагателния орган за научно-технически консултации и спомагателния орган за изпълнението на настоящия протокол се провеждат заедно със срещите респективно на спомагателния орган за научно-технически консултации и спомагателния орган за изпълнението на конвенцията.

2.   Страните по конвенцията, които не са страни по настоящия протокол, могат да участват като наблюдатели при провеждането на всички заседания на спомагателните органи. Когато спомагателните органи служат като спомагателни органи по настоящия протокол, решенията по настоящия протокол се взимат само от страните по него.

3.   Когато спомагателните органи, създадени от член 9 и 10 от конвенцията, упражняват своите функции по въпроси, отнасящи се до настоящия протокол, всеки член на бюрата на тези спомагателни органи, представляващ към този момент страна по конвенцията, която не е страна по протокола, се замества от друг член, който се избира от и измежду страните по настоящия протокол.

Член 16

Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, разглежда при първа възможност прилагането към настоящия протокол на многостранния консултативен процес, посочен в член 13 на конвенцията, и го изменя, ако е необходимо, в светлината на съответните решения, които могат да бъдат взети от Конференцията на страните. Всеки многостранен консултативен процес, приложим към настоящия протокол, се провежда, без да се засягат процедурите и механизмите, установени в съответствие с член 18.

Член 17

Конференцията на страните определя съответните принципи, условия, правила и ръководни насоки, особено за проверките, докладването и отчитането на търговията с емисии. Страните, включени в приложение Б, могат да участват в търговията с емисии с цел изпълнение на техните задължения по член 3. Всяка такава търговия е в допълнение към националните действия за изпълнение на количествените задължения за ограничаване и намаляване по посочения член.

Член 18

Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол, на първата си сесия одобрява подходящи и ефективни процедури и механизми за определяне и решаване на случаите на неспазване на разпоредбите на настоящия протокол, включително чрез разработването на индикативен списък от последствия, като се отчитат причината, видът, степента и честотата на неспазването. Всички процедури и механизми по този член, водещи до задължителни последствия, се приемат чрез изменение на настоящия протокол.

Член 19

Разпоредбите на член 14 от конвенцията относно разрешаването на спорове се прилагат mutatis mutandis към настоящия протокол.

Член 20

1.   Всяка страна може да предлага изменения на настоящия протокол.

2.   Измененията на настоящия протокол се приемат на редовна сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол. Секретариатът съобщава на страните текста на всяко предложено изменение на настоящия протокол най-малко шест месеца преди срещата, на която то ще се предложи за приемане. Също така секретариатът изпраща текста на всички предложени изменения на страните, подписали конвенцията, и на депозитаря за сведение.

3.   Страните полагат всички усилия да постигнат съгласие по всяко предложено изменение на настоящия протокол чрез консенсус. Ако се изчерпят всички усилия за консенсус и не се постигне споразумение, изменението се приема в краен случай с мнозинство от три четвърти от страните, присъстващи и гласуващи на заседанието. Секретариатът изпраща приетото изменение на депозитаря, който го разпраща до всички страни за приемане от тях.

4.   Документите за приемане на дадено изменение се депозират при депозитаря. Изменение, прието в съответствие с параграф 3 по-горе, влиза в сила за страните, които са го приели, на деветдесетия ден след датата на получаването при депозитаря на документ за приемане от най-малко три четвърти от страните по настоящия протокол.

5.   За всяка друга страна изменението влиза в сила на деветдесетия ден след датата, на която тази страна депозира при депозитаря своя документ за приемане на това изменение.

Член 21

1.   Приложенията към настоящия протокол съставляват неразделна част от него и освен ако изрично не е предвидено друго, всяко подновяване на настоящия протокол представлява едновременно и позоваване на приложенията към него. Всички приложения, приети след влизането в сила на настоящия протокол, се ограничават до списъци, формуляри и каквито и да са други описателни материали, които са с научен, технически, процедурен или административен характер.

2.   Всяка страна може да прави предложения за приложение към настоящия протокол, както и да предлага изменения на приложения към настоящия протокол.

3.   Приложенията към настоящия протокол и измененията на приложения към настоящия протокол се приемат на редовна сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия протокол. Секретариатът съобщава на страните текста на всяко предложение за приложение или за изменение на приложение най-малко шест месеца преди срещата, на която то ще се предложи за приемане. Секретариатът също така съобщава текста на всяко предложение за приложение или изменение на приложение на страните членки и на страните, подписали конвенцията, и на депозитаря за сведение.

4.   Страните са длъжни да полагат всички усилия за постигане на споразумение по предложението за приложение или за изменение на приложение чрез консенсус. Ако се изчерпат всички усилия за консенсус и не се постигне споразумение, приложението или изменението на приложението се приема в краен случай с мнозинство от три четвърти от страните, присъстващи и гласуващи на заседанието. Секретариатът изпраща приетото приложение или изменение на приложение на депозитаря, който го разпраща до всички страни за приемане от тях.

5.   Всички приложения или изменения на приложения, освен по приложения А и Б, които са приети в съответствие с параграфи 3 и 4 по-горе, влизат в сила за всички страни по настоящия протокол шест месеца след датата на съобщението от депозитаря до тези страни за приемане на приложението или за приемане на изменението на приложение, с изключение на онези страни, които са уведомили писмено депозитаря в този срок за това, че не приемат приложението или изменението на приложението. Приложението или изменението на приложение влиза в сила за страните, които оттеглят своето уведомление за неприемане, на деветдесетия ден от датата, на която оттеглянето на това уведомление е получено от депозитаря.

6.   Ако приемането на приложение или изменението на приложение включва изменение на настоящия протокол, то приложението или изменението на приложение не влиза в сила до момента на влизане в сила на изменението на настоящия протокол.

7.   Измененията на приложения А и Б към настоящия протокол се приемат и влизат в сила в съответствие с процедурата, посочена в член 20, при условие че всяко изменение на приложение Б се приема само с писменото съгласие на засегнатата страна.

Член 22

1.   Всяка страна има един глас, освен в случаите, предвидени в параграф 2 по-долу.

2.   Регионалните организации за икономическа интеграция по въпроси от тяхната компетентност упражняват правото си на глас с брой гласове, равен на броя на техните държави-членки, които са страни по настоящия протокол. Такава организация не упражнява правото си на глас, ако някоя от нейните държави-членки упражнява своето право и обратно.

Член 23

Генералният секретар на Организацията на обединените нации е депозитар на този протокол.

Член 24

1.   Настоящият протокол е открит за подписване и подлежи на ратификация, приемане или одобрение от държави и регионални организации за икономическа интеграция, които са страни по конвенцията. Той е открит за подписване в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк от 16 март 1998 г. до 15 март 1999 г. От деня след датата на закриването му за подписване той ще бъде открит за присъединяване. Документите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване се депозират при депозитаря.

2.   Всяка регионална организация за икономическа интеграция, която стане страна по настоящия протокол, без никоя от нейните държави-членки да е страна, поема всички задължения по настоящия протокол. Когато една или повече държави-членки на такава организация са страни по настоящия протокол, организацията и нейните държави-членки взимат решение относно съответните си отговорности за изпълнение на задълженията си по настоящия протокол. В такива случаи организацията и нейните държави-членки нямат право да упражняват права по настоящия протокол едновременно.

3.   В документите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване регионалните организации за икономическа интеграция декларират степента на своята компетентност по отношение на въпросите, уредени от настоящия протокол. Тези организации също така информират депозитаря, който на свой ред информира страните за всяка съществена промяна в степента на тяхната компетентност.

Член 25

1.   Настоящият протокол влиза в сила на деветдесетия ден след датата, на която не по-малко от 55 страни по конвенцията, включващи страни от приложение I, които са допринесли общо за най-малко 55 процента от общите емисии на въглероден диоксид през 1990 г., депозират своите документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

2.   По смисъла на този член „общите емисии на въглероден диоксид през 1990 г. за страните, включени в приложение I“ означава количеството, съобщено на или преди датата на приемане на настоящия протокол от страните, включени в приложение I, в първите им национални доклади, представени съгласно член 12 на конвенцията.

3.   За всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която ратифицира, приеме или одобри настоящия протокол или се присъедини към него, след като изпълни условията за влизане в сила, посочени в параграф 1 по-горе, настоящият протокол влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на нейния документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

4.   По смисъла на този член който и да е документ, депозиран от регионална организация за икономическа интеграция, няма да се счита за допълнителен към документите, депозирани от държавите членки на организацията.

Член 26

Не могат да се правят резерви по настоящия протокол.

Член 27

1.   По всяко време след три години от датата, на която настоящият протокол е влязъл в сила за дадена страна, тази страна може да се оттегли от протокола, като отправи писмено уведомление до депозитаря.

2.   Всяко такова оттегляне влиза в сила една година след датата на получаване при депозитаря на уведомлението за оттегляне или на такава по-късна дата, каквато може да е посочена в уведомлението за оттегляне.

3.   Всяка страна, която се оттегли от конвенцията, се счита за оттеглила се и от настоящия протокол.

Член 28

Оригиналът на настоящия протокол, чиито арабски, китайски, английски, френски, руски и испански текстове са еднакво достоверни, се съхранява от Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Изготвен в Киото на единадесети декември хиляда деветстотин деветдесет и седма година.

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени за това, положиха своите подписи под настоящия протокол на посочените дати.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Парникови газове

Въглероден диоксид (СО2)

Метан (СН4)

Диазотен окис (N2O)

Флуоровъглеводороди (HFCs)

Перфлуоровъглероди (PFC2s)

Серен хексафлуорид (SF6)

Категории сектори/източници

Енергетика

Изгаряне на горива

 

Енергийни индустрии

 

Преработвателна промишленост и строителство

 

Транспорт

 

Други сектори

 

Други

Изпуснати емисии от горива

 

Твърди горива

 

Нефт и природен газ

 

Други

Промишлени процеси

 

Минерални продукти

 

Химическа промишленост

 

Металургия

 

Други производства

 

Производство на халокарбони и серен хексафлуорид

 

Потребление на халокарбони и серен хексафлуорид

 

Други

Използване на разтворители и други продукти

Селско стопанство

 

Ентерична ферментация

 

Обработка на естествени торове

 

Отглеждане на ориз

 

Земеделски почви

 

Предписано изгаряне на савани

 

Изгаряне на остатъци по земеделските площи

 

Други

Отпадъци

 

Депониране на твърди отпадъци върху земя

 

Третиране на отпадъчни води

 

Изгаряне на отпадъци

 

Други


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Количествено задължение за намаляване или ограничаване на емисиите

(като процент спрямо базова година или период)

Австралия108

Австрия 92

Белгия 92

България (1) 92

Канада 94

Хърватско (1) 95

Чешката република (1) 92

Дания 92

Естония (1) 92

Европейска общност 92

Финландия 92

Франция 92

Германия 92

Гърция 92

Унгария (1) 94

Исландия 110

Ирландия 92

Италия 92

Япония 94

Латвия (1) 92

Лихтенщайн 92

Литва (1) 92

Люксембург 92

Монако 92

Нидерландия 92

Нова Зеландия 100

Норвегия 101

Полша (1) 94

Португалия 92

Румъния (1) 92

Руска федерация (1) 100

Словакия (1) 92

Словения (1) 92

Испания 92

Швеция 92

Швейцария 92

Украйна (1) 100

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 92

Съединени американски щати


(1)  Страни в преход към пазарна икономика.

Top