EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0192

Решение на Съвета от 28 февруари 2002 година относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген

OJ L 64, 7.3.2002, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 212 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 227 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 227 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 30 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj

32002D0192Официален вестник n° L 064 , 07/03/2002 стр. 0020 - 0023
специално чешко издание глава 19 том 04 стр. 211 - 214
специално испанско издание глава 19 том 04 стр. 212 - 215
специално унгарско издание глава 19 том 04 стр. 211 - 214
специално литвийско издание глава 19 том 04 стр. 211 - 214
LV.ES глава 19 том 04 стр. 211 - 214
MT.ES глава 19 том 04 стр. 211 - 214
PL.ES глава 19 том 04 стр. 211 - 214
SK.ES глава 19 том 04 стр. 211 - 214
специално словенско издание глава 19 том 04 стр. 211 - 214


20020228

Решение на Съвета

от 28 февруари 2002 година

относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген

(2002/192/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид член 4 от Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на Европейската общност (наричан по-долу "Шенгенския протокол"),

като взе предвид искането на правителството на Ирландия, направено в писмата до председателя на Съвета от 16 юни 2000 г. и 1 ноември 2001 г. да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, определени в тези писма,

като взе предвид становището на Комисията от 14 септември 2000 г. по това искане,

като има предвид, че:

(1) Ирландия има специална позиция по отношение на проблемите обхванати в дял IV от част III от Договора за създаване на Европейската общност, която е призната в Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола за прилагането на някои аспекти от член 14 от Договора за създаване на Европейската общност за Обединеното кралство и Ирландия, приложен от Договора от Амстердам към Договора за Европейски съюз и към Договора за създаване на Европейската общност.

(2) Достиженията на правото от Шенген бяха започнати и функционират като кохерентна цялост, за да бъдат напълно приети и прилагани от държавите, които подкрепят принципите на премахване на контрола на лица на техните общи граждани.

(3) Шенгенският протокол предвижда възможността за Ирландия да участва в някои от разпоредбите в достиженията на правото от Шенген, поради тази своя специална позиция на Ирландия.

(4) Ирландия ще приеме задълженията на държава-членка, които произтичат от разпоредбите на Конвенцията от Шенген от 1990 г., които са изброени в настоящото решение.

(5) Като се има предвид тази специална позиция на Ирландия, тя няма да участва чрез настоящото решение в тези разпоредби от Конвенцията от 1990 г., за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. (оттук нататък наричано "Шенгенската конвенция"), която засяга границите.

(6) Като се отчитат сериозните проблеми, уредени в членове 26 и 27 от Шенгенската конвенция, Ирландия ще прилага тези разпоредби заедно с мерките, съгласно настоящото решение, които изграждат на тези членове.

(7) Ирландия изрази желание да участва в всички разпоредбите на достиженията на правото от Шенген относно създаването и функционирането на Шенгенската информационна система (ШИС) освен по отношение на разпоредбите, свързани със сигналите по член 96 от Шенгенската конвенция и другите разпоредби, които се отнасят до тези сигнали.

(8) Становището на Съвета е, че всяко частично участие от страна на Ирландия в достиженията на правото от Шенген трябва да спазва кохерентността на областите, които съставляват сбора на тези достижения на правото.

(9) И така Съветът признава правото на Ирландия да направи искане, в съответствие с член 4 от Шенгенския протокол, за частично участие, като отбелязва в същото време, че е необходимо оценяване на такова участие от страна на Ирландия в разпоредбите относно създаването и функционирането на ШИС за тълкуването на другите релевантни разпоредби от достиженията на правото от Шенген и за неговите финансовите последици.

(10) Процедурата по член 2, параграф 1 от Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно установяване на права и задължения между Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия от друга относно области от достиженията на правото от Шенген, които се прилагат за тези държави [1] е преценена,

РЕШИ:

Член 1

Ирландия участва в следните разпоредби от достиженията на правото от Шенген:

а) по отношение на разпоредбите от Шенгенската конвенция, свързания с нея заключителен акт и съвместни становища:

i) Членове 26 и 27;

Член 39;

Член 44;

Членове 46 и 47, освен член 47, параграф 2, буква в);

Членове 48—51;

Членове 52 и 53;

Членове 54—58;

Член 59;

Членове 61—66;

Членове 67—69;

Членове 71—73;

Членове 75 и 76;

Членове 126—130 до степента, в която се отнасят до разпоредбите, в които Ирландия участва съгласно настоящата алинея);

Съвместна декларация по член 71, параграф 3 към заключителния акт;

ii) следните разпоредби, свързани с Шенгенската информационна система, до степента, до която не са свързани с член 96:

Член 92;

Членове 93—95;

Членове 97—100;

Член 101, с изключение на параграф 2 от него;

Членове 102 —108;

Членове 109—111, по отношение на личните данни, регистрирани в националната част на ШИС от Ирландия;

Членове 112 и 113;

Член 114, по отношение на личните данни, регистрирани в националната част на ШИС от Ирландия;

Членове 115—118;

iii) други разпоредби, относно Шенгенската информационна система:

Член 119;

б) по отношение на разпоредбите на Споразуменията за присъединяване към Шенгенската конвенция, техните заключителни актове и общи декларации:

i) Споразумението, подписано на 27 ноември 1990 г. за Присъединяване на Италианската република: член 4;

ii) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г. относно присъединяване на Кралство Испания: член 4 и заключителния акт, част III, декларация 2;

iii) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г. за присъединяване на Португалската република: членове 4,5 и 6;

iv) Споразумението, подписано на 6 ноември 1992 г. за присъединяване на Република Гърция: членове 3 и 4 и заключителния акт, част III, декларация 2;

v) Споразумението, подписано на 28 април 1995 г. относно присъединяването на Република Австрия: член 4;

vi) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г. за присъединяване на Кралство Дания: членове 4, 6 и заключителния акт, част II, съвместна декларация 3;

vii) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г. относно присъединяването на Република Финландия: членове 4 и 5 и заключителния акт, част II, съвместна декларация 3;

viii) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г. за присъединяване на Кралство Швеция: членове 4 и 5 и заключителния акт, част II, съвместна декларация 3;

в) по отношение на разпоредбите, съгласно следните решения на Изпълнителния комитет, установени от Шенгенската конвенция, до степен, до която те се отнасят до разпоредбите, в които Ирландия участва съгласно буква а):

і) SHC/Com-ex (93) 14 (за подобряване на практическото сътрудничество между съдебните органи за борба с трафика на наркотици);

SHC/Com-ex (94) 28 rev (сертификат, съгласно член 75 за транспорт на наркотици и/или психотропни вещества);

SHC/Com-ex (98) 26 def (за определяне на Постоянен комитет за въвеждане на Шенгенската конвенцията) предмет на вътрешни промени, които определят задълженията на участието на ирландски експерти в мисии, които се извършват под егидата на съответния работен екип към Съвета;

SHC/Com-ex (98) 51 rev 3 (трансгранично полицейско сътрудничество в областта на предотвратяването на престъпления и откриване при искане);

SHC/Com-ex (98) 52 (наръчник за трансграничното полицейско сътрудничество);

SHC/Com-ex (99) 1 rev 2 (ситуацията с наркотиците);

SHC/Com-ex (99) 6 (телекомуникация);

SHC/Com-ex (99) 8 rev 2 (плащане на информатори);

SHC/Com-ex (99) 11 rev 2 (споразумение за сътрудничество при процедури за пътно-транспортни нарушения);

SHC/Com-ex (99) 18 (подобрение на полицейското сътрудничество при предотвратяване и откриване на престъпления);

іі) SHC/Com-ex (97) 2 rev 2 (предоставяне на търгове за ШИС II предварително изследване);

SHC/Com-ex (97) 18 (принос от Норвегия и Исландия към оперативни разходи за Ц.ШИС);

SHC/Com-ex (97) 24 (бъдещето на ШИС);

SHC/Com-ex (97) 35 (финансов регламент за Ц.ШИС);

SHC/Com-ex (98) 11 (Ц.ШИС с 15/18 връзки);

SHC/Com-ex (99) 5 (Наръчник за SIRENE);

г) относно разпоредбите на следните декларации на Изпълнителния комитет, създаден с Шенгенската конвенция, до степента, до която се отнасят до разпоредбите, при които Ирландия участва съгласно буква а):

і) SHC/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (декларация за екстрадиция);

іі) SHC/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (похищаване на малолетни);

SHC/Com-ex (99) decl 2 rev (структура на ШИС).

Член 2

1. Компетентното министерство по член 65, параграф 2 от Шенгенската конвенция за Ирландия е Министерството на правосъдието, равенството и правната реформа.

2. Ирландия участва в следните актова на Съвета:

а) Решение 2000/586/ПВР от 28 септември 2000 г. за създаване на процедура за изменение на член 40, параграфи 4 и 5, член 41, параграф 7 и член 65, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на контрола по общите граници [2], доколкото това решение се отнася до член 65, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г.;

б) Директива 2001/40/ЕО от 28 май 2001 г. относно взаимното признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни [3];

в) Директива 2001/51/ЕО от 28 юни 2001 г. за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 година [4].

Член 3

Делегацията в съвместния орган за надзор, съставена съгласно член 115 от Шенгенската конвенция, която представлява националната надзорен орган на Ирландия няма да има право да участва в процедурата по гласуване в рамките на надзорния орган по въпроси, които са свързани с прилагането на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, или разработени върху достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва.

Член 4

1. Без да се засяга член 6, параграф 3, разпоредбите на член 1 влизат в сила между Ирландия и държавите-членки и други държави, за които тези разпоредби вече са влезли в сила, когато предпоставките за прилагането на тези разпоредби са изпълнени във всички държави-членки и други държави, и е взето решение от Съвета. Съветът може да реши да определи различни дати за влизане в сила на различни разпоредби от тази област.

2. Преди разпоредбите на член 1 да влязат в сила в съответствие с параграф 1, Съветът взема решение относно подробните правни и технически споразумения, включително разпоредби, които са свързани със защита на данните, относно участието на Ирландия в разпоредбите, съгласно член 1, буква а) ii) и iii), буква в) ii) и буква г) ii).

3. Всяко решение по параграфи 1 и 2 се взема от Съвета, като действа с единодушие на своите членове, съгласно член 1 от Шенгенския протокол и от представителя от правителството на Ирландия. Съгласно този член, представителят от правителството на Обединеното кралство също участва в решенията на Съвета.

Член 5

1. Ирландия се обвързва със следните актове на Съвета:

а) Решение 1999/323/ЕО от 3 май 1999 г. относно създаване на финансова уредба на бюджетните аспекти на управлението на Генералния секретар на Съвета за договори, сключени от негово име, от страна на някои държави-членки, свързани с въвеждането и функционирането на специализирания център за оказване на експертна помощ към Управителното звено и на фаза II от мрежата SIRENE [5] и всички изменения свързани с това;

б) Решение 2000/265/ЕО от 27 март 2000 г. относно създаване на финансова уредба на бюджетните аспекти на управлението от Заместник генералния секретар на Съвета за договори, сключени от негово име, от страна на някои държави-членки, свързани с въвеждането и функционирането на комуникационната инфраструктура за Шенгенското пространство "Signet" [6] и всички негови изменения;

в) Решение 2000/777/ЕО от 1 декември 2000 г. относно прилагането на достиженията на правото от Шенген в Дания, Финландия, Швеция, Исландия и Норвегия [7];

г) Регламент (ЕО) № 2424/2001 от 6 декември 2001 г. относно разработването на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) [8];

д) Решение 2001/886/ПВР от 6 декември 2001 г. относно разработването на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) [9];

2. Ирландия поема всички разноски, които са свързани с техническото обезпечаване на нейното частично участие в оперирането на ШИС.

Член 6

1. Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

То влиза в сила на 1 април 2002 г.

2. От датата на приемането на настоящото решение, Ирландия се счита, че неотменимо е нотифицирала председателя на Съвета по член 5 от Шенгенския протокол, за това че тя желае да участва във всички предложени инициативи, които се основават върху достиженията на правото от Шенген, съгласно член 1.

3. Мерките, които доизграждат достиженията на правото от Шенген, съгласно член 1, които са приети преди приемането на Решение на Съвета, което е посочено в член 4, параграф 1, включително мерките по член 2, параграф 2, букви а) - в), влизат в сила за Ирландия от датата или датите, за която Съветът реши, в съответствие с член 4 да влязат в сила достиженията на правото по член 1 по отношение на Ирландия, освен ако самата мярка не предвижда по-късна дата.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2002 година.

За Съвета

Председател

A. Acebes Paniagua

[1] ОВ L 15, 20.1.2000 г., стр. 2.

[2] ОВ L 248, 3.10.2000 г., стр. 1.

[3] ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 34.

[4] ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 45.

[5] ОВ L 123, 15.5.1999 г., стр. 51.

[6] ОВ L 85, 6.4.2000 г., стр. 12. Решение, последно изменено от Решение 2000/664/ЕО (ОВ L 278, 31.10.2000 г., стр. 24.)

[7] ОВ L 309, 9.12.2000 г., стр. 24.

[8] ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4.

[9] ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 1.

--------------------------------------------------

Top