EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0017

Решение на Комисията от 31 декември 2001 година за изменение на Решение 2001/765/ЕО за разрешаване на държавите-членки да допускат временно търговията с горски репродуктивни материали, които не отговарят на изискванията на Директиви 66/404/ЕИО и 71/161/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2001) 4769)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 6, 10.1.2002, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/17(1)/oj

03/ 40

BG

Официален вестник на Европейския съюз

184


32002D0017


L 006/63

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 декември 2001 година

за изменение на Решение 2001/765/ЕО за разрешаване на държавите-членки да допускат временно търговията с горски репродуктивни материали, които не отговарят на изискванията на Директиви 66/404/ЕИО и 71/161/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2001) 4769)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/17/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 66/404/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията с горски репродуктивен материал (1), последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 71/161/ЕИО на Съвета от 30 март 1971 г. относно стандартите за външно качество на горски репродуктивен материал, търгуван в рамките на Общността (2), последно изменен с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 15 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Производството на репродуктивни материали от видовете, посочени в член 1 от настоящото решение, е понастоящем недостатъчно в Испания и Франция, а това не позволява да се задоволят техните потребности от снабдяване с репродуктивни материали от тези видове, които да отговарят на разпоредбите на Директиви 66/404/ЕИО или 71/161/ЕИО.

(2)

Другите държави-членки и трети страни не са повече в състояние да доставят достатъчно количество репродуктивни материали от съответните видове, които да предоставят същите гаранции като репродуктивните материали, произведени в Общността, и да отговарят на разпоредбите на директиви 66/404/ЕИО или 71/161/ЕИО.

(3)

Вследствие на това съответно на 17 септември и на 29 октомври 2001 г. Испания и Франция поискаха от Комисията съгласно горепосочените директиви да им бъде разрешено да приемат с цел търговия семена, които отговарят на по-малко строги изисквания от тези в посочените директиви.

(4)

С цел да се покрие дефицитът, на подалите заявления държави-членки следва да се разреши да допуснат за ограничен период от време търговията със семена от въпросните видове, които отговарят на по-малко строги изисквания.

(5)

По генетични съображения тези семена следва да бъдат събрани в местата на произход, в естествената среда на въпросните видове и следва да бъдат предоставени възможно най-добрите гаранции за идентичността на тези семена. Освен това със семената може да се търгува, само ако са придружени от документ, съдържащ определена подробна информация относно въпросните семена.

(6)

По-нататък на всяка от държавите-членки следва да се разреши да допуска на своя територия търговията със семена, които отговарят на по-малко строги изисквания по отношение на техния произход, в случай че търговията с тези семена е разрешена в Испания и Франция по силата на настоящото решение.

(7)

В тази връзка Решение 2001/765/ЕО (3) следва да бъде изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2001/765/ЕО се изменя, както следва:

1.

В колоните със заглавие „Abies alba, кг, произход“ тиретата, съответстващи на Испания, са заменени съответно със „70“ и с „EО (Е/OEP)“.

2.

В колоните със заглавие „Larix leptolepis, кг, произход“ тиретата, съответстващи на Испания, са заменени съответно с „15“ и с „CN, JP“.

3.

В колоните със заглавие „Pinus strobus, кг, произход“ тиретата, съответстващи на Испания, са заменени съответно с „3“ и с „US“.

4.

В колоните със заглавие „Picea sitchensis, кг, произход“ тиретата, съответстващи на Испания, са заменени съответно с „30“ и с „US“.

5.

В колоните със заглавие „Pseudotsuga taxifolia, кг, произход“ тиретата, съответстващи на Испания, са заменени съответно с „280“ и с „EО (Е/OEP), US (Калифорния, Орегон, Вашингтон)“.

6.

В колоната „Larix decidua Mill., произход“ вписването за Франция „CZ (Судети), CZ и SK (произход Полша)“ се заменя с „CZ (Судети), SK (Судети) и PL (централна Полша)“.

7.

В колоните със заглавие „Quercus pedunculata Ehrh., кг, произход“ тиретата, съответстващи на Франция, са заменени съответно с „1 500“ и с „EО (F/OEP)“.

8.

В колоните със заглавие „Quercus sessiliflora Sal., кг, произход“, тиретата, съответстващи на Франция, са заменени съответно с „5 200“ и с „EО (F/OEP)“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 31 декември 2001 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2326/66.

(2)  ОВ L 87, 17.4.1971 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 288, 1.11.2001 г., стр. 40.


Top