EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2511

Регламент (ЕО) № 2511/2001 на Комисията от 20 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета относно продължаване на тарифни квоти за Общността за фабрични продукти от юта и от кокосови влакна

OJ L 339, 21.12.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 191 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 191 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 104 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2511/oj

02/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

191


32001R2511


L 339/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2511/2001 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2001 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета относно продължаване на тарифни квоти за Общността за фабрични продукти от юта и от кокосови влакна

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно отваряне и начин на управление на тарифни квоти за Общността, консолидирани по GATT, и някои други тарифни квоти на Общността и установяване на подробни правила за коригиране на квотите, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква б), второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с предложението, което Общността депозира в рамките на Конференцията на ООН за търговия и развитие (Unctad), и паралелно с нейната Обща система на преференции (GSP) от 1971 г. насам Общността отвори за фабричните продукти, изработени от юта и кокосови влакна, с произход от някои развиващи се страни, тарифни преференции, състоящи се в постепенно намаляване на митата по Общата митническа тарифа, а от 1978 г. до 31 декември 1994 г.— пълно суспендиране на тези мита.

(2)

От влизането в сила от 1 януари 1995 г. на новата система GSP Общността, независимо от GАТТ, по самостоятелен начин, чрез Регламенти (ЕО) № 764/96 на Съвета (2), изменен с Регламенти (ЕО) № 1401/98 (3) и (ЕО) № 32/2000, отвори тарифни квоти за Общността за фабрични продукти от юта и от кокосови влакна, с нулева ставка на митото за определени количества, като това важи до 31 декември 2001 г. GSP ще бъде продължена до 31 декември 2004 г. с регламент на Съвета и, следователно, е необходимо да се продължи режимът за продуктите, произведени от юта и от кокосови влакна, също до 31 декември 2004 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение III към Регламент (ЕО) № 32/2000 за поредни номера 09.0107, 09.0109 и 09.0111 в петата колонка („Период на квотата“), думите „от 1.1.2000 г. до 31.12.2000 г. и от 1.1.2001 г. до 31.12.2001 г.“ се заместват с думите: „от 1.1.2002 г. до 31.12.2002 г., от 1.1.2003 г. до 31.12.2003 г. и от 1.1.2004 г. до 31.12.2004 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2002 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2001 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 104, 27.4.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 188, 2.7.1998 г., стр. 1.


Top