Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2495

Регламент (ЕО) № 2495/2001 на Комисията от 19 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета за определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти

OJ L 337, 20.12.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2495/oj

04/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

220


32001R2495


L 337/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2495/2001 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2001 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета за определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите за рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета (2), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2578/2000 (3), въвежда по-специално нова скала за категории размери за херинга от вида Clupea harengus. В случая на херингата, тази скала установява специфичен размер за продуктите, уловени и разтоварени на брега на север от 59°30′ северна ширина, и единичен специфичен размер за продуктите, уловени и разтоварени на брега на юг от 59°30′ северна ширина.

(2)

Специфичният размер за херингата, уловена и разтоварена на брега на север от 59°30′ северна ширина, вече не отговаря на реалните изисквания на пазара в този район и голям брой от категориите размери трябва да бъдат определени.

(3)

Средното тегло и дължина на херингата в основния басейн на Балтийско море в е намалял значително през последните 15 години. В резултат на това северният тип херинга (малък размер, но напреднала възраст) съставлява по-голямата част от основния запас и улов в основния басейн. Международната комисия за риболов в Балтийско море (IBSFC) не е установила минимален размер за херингата от Балтийско море.

(4)

Следователно трябва да се предвиди пускането на пазара на тази херинга, чрез определяне на по-голям брой категории размери.

(5)

Следователно трябва да бъдат преразгледани размерите, които понастоящем са в сила в северната част на Балтийско море. Това преразглеждане ще представлява изменение в общите стандарти за търговия, предвидени в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕО) № 2406/96, скалата на категориите размери, приложима за херингата (Clupea harengus) от Балтийско море, уловена и извадена на брега на север от 59°30′ северна ширина, се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2002 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2001 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 334, 23.12.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на теглата

Минимални размери за спазване при условията, установени с регламентите, посочени в член 7

Видове

Размер

Kg/риба

Брой риби/kg

Район

Географска област

Минимален размер

Атлантическа херинга

(Clupea harengus)

1

0,250 и повече

4 или по-малко

1

ICES Vb (зона на ЕО)

20 cm

2

0,125 до 0,250

5 до 8

2

(а)

20 cm

3

0,085 до 0,125

9 до 11

 

(b)

18 cm

4 (а)

0,050 до 0,085

12 до 20

3

 

20 cm

Балтийска херинга, уловена и извадена на брега на юг от 59°30′ северна ширина

4 (б)

0,036 до 0,085

12 до 27

 

 

 

Балтийска херинга, уловена и извадена на брега на север от 59°30′ северна ширина

4 (в)

0,057 до 0,085

12 до 27

 

 

 

5

0,031 до 0,057

18 до 32

 

 

 

6

0,023 до 0,031

33 до 44

 

 

 


Top