Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2491

Регламент (ЕО) № 2491/2001 на Комисията от 19 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

OJ L 337, 20.12.2001, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2491/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

254


32001R2491


L 337/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2491/2001 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2001 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 436/2001 на Комисията (2), и по-специално член 13, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Биологичното производство на земеделски продукти отбелязва значително развитие през последните години. В много случаи биологичното производство не се ограничава вече до местното производство и местната търговия, а напротив — то често пъти включва няколко оператори и операции, като например внос, транспорт, складиране и опаковане.

(2)

Приложение III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 посочва минималните изисквания за контрол и предпазните мерки по схемата за контрол, посочена в членове 8 и 9 от настоящия регламент.

(3)

Приложение III вече включва разпоредби за основните оператори и за различните стадии, включени в биологичното производство на земеделски продукти. За да се гарантира обаче възможността за проследяване на биологичните земеделски продукти през различните стадии на търговската верига и накрая съответствието на тези продукти с разпоредбите, посочени в Регламент (ЕИО) № 2092/91 с оглед на най-новите разработки, е необходимо да са адаптират разпоредбите на приложение III.

(4)

Необходимо е държавите-членки да изпълнят мерките, посочени в приложение III, за да обезпечат даването на гаранции на потребителите, че продуктите са произведени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91.

(5)

Следователно Регламент (ЕИО) № 2092/91 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на шестдесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2001 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 63, 3.3.2001 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО СХЕМАТА ЗА КОНТРОЛ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕНОВЕ 8 И 9

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Минимални изисквания за контрол

Изискванията за контрол в настоящото приложение се прилагат, без да накърняват мерките, приети от държавите-членки, които са необходими, за да се гарантира възможността за проследяване на продуктите, посочена в член 9, параграф 12, букви а) и в), по време на цялата производствена верига, и за да се гарантира изпълнението на разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Изпълнение

Операторите, които вече работят към датата, посочена в член 2 от Регламент (ЕО) № 2491/2001, също попадат под действието на разпоредбите, посочени в точка 3, и на разпоредбите за първоначален контрол, предвидени в раздели А, Б, В и Г на специалните разпоредби на настоящото приложение.

3.   Първоначален контрол

При първоначалното изпълнение на мерките за контрол, отговорните оператори трябва да изготвят:

пълно описание на единицата и/или помещенията, и/или дейността,

всички практически мерки, които ще се предприемат на ниво единица и/или помещение, и/или дейност, така че да се гарантира съответствие с настоящия регламент и по-специално с изискванията на настоящото приложение.

Съответното описание и практическите мерки трябва да се включат в декларацията, подписана от отговорния оператор.

Освен това тази декларация трябва да включва задължението на оператора:

да изпълни действията съгласно членове 5, 6, 6а и където е подходящо, член 11,

да приеме в случай на нарушение или нередовност изпълнение на мерките, посочени в член 9, параграф 9 и където е подходящо, в член 10, параграф 3, и

да приеме да информира писмено купувачите на продукта, за да гарантира, че означенията, отнасящи се за метода на органично производство, са премахнати от това производство.

Тази декларация трябва да се завери от контролния орган или власт, подготвили доклада, в който се посочват възможните недостатъци и несъответствия с разпоредбите на настоящия регламент. Операторът трябва да приподпише този доклад и да предприеме необходимите коригиращи мерки.

4.   Съобщения

Отговорният оператор трябва своевременно да уведоми контролния орган или власт за всяка промяна в описанието или за практическите мерки, посочени в точка 3 и в разпоредбите за първоначален контрол, предвидени в раздели А, Б, В и Г на специалните разпоредби на настоящото приложение.

5.   Контролни посещения

Контролният орган или власт трябва да осъществи пълен физически контрол поне веднъж в годината на производствените/подготвителните единици или на другите помещения. Контролният орган или власт може да вземе мостри за тестване на продуктите, които не са били разрешени съгласно настоящия регламент, или за проверка на техниката на производство, която не е съобразена с настоящия регламент. Мостри могат да се вземат и анализират и с цел да се открие възможно замърсяване от неразрешени продукти. Такъв анализ обаче трябва да се извършва там, където съществува подозрение, че се използват неразрешени продукти. След всяко посещение трябва да се изготви доклад за контрола, който да се приподпише от отговорното лице за единицата, или от негов представител.

Освен това контролният орган или власт осъществява произволни контролни посещения, обявени или не. Посещенията включват по-специално онези предприятия или ситуации, при които може да съществува специфичен риск или замяна на органично произведени продукти с други продукти.

6.   Документни отчети

В единицата или помещенията трябва да се водят стокови и финансови отчети, така че операторът и контролният орган или власт да могат да проследят:

доставчика и ако е различен, продавача или износителя на продуктите,

характера и количествата на земеделските продукти, посочени в член 1, които са доставени на единицата, и съответно, на всички закупени материали и използването на тези материали,

характера, количествата и получателите и ако са различни, купувачите на всички продукти, посочени в член 1, които са напуснали единицата или помещенията на получателя, или складовите помещения,

всяка друга информация, поискана от контролния орган или власт за извършване на съответния контрол.

Данните и отчетите трябва да са документирани със съответните оправдателни документи.

Отчетите трябва да показват баланса между входните и изходните ресурси.

7.   Опаковка и транспорт на продуктите до други производствени/подготвителни единици или помещения

Операторите гарантират, че продуктите, посочени в член 1, се транспортират до други единици, включително до търговците на едро и търговците на дребно, само в подходящи опаковки, контейнери или превозни средства, които да са затворени по такъв начин, че да не може да се извърши замяна на съдържанието без манипулиране или повреждане на печата и да бъдат снабдени с етикет, в който да са посочени, без да се накърняват другите означения, изисквани по закон:

а)

името и адресът на оператора и ако е различен, на собственика или продавача на продукта;

б)

името на продукта, включително справка за биологичния начин на производство в съответствие с член 5;

в)

името и/или кодовият номер на контролния орган или власт, на който/която операторът е субект; и

г)

при необходимост, маркировката за определяне на пратката в съответствие със системата за маркиране — или одобрена на национално ниво, или съгласувана с контролния орган или власт, която позволява да се направи връзка между пратката и отчетите, посочени в точка 6.

Информацията съгласно букви а), б), в) и г) може да бъде представена и на придружителен документ, ако този документ е недвусмислено свързан с опаковката, контейнера или превозното средство на продукта. Този придружителен документ трябва да включва информация за доставчика и/или превозвача.

Затваряне на опаковката, контейнера или превозното средство не се изисква, ако:

има директен транспорт между производителя и друг оператор, като и двамата са субекти на системата за контрол, посочена в член 9, и

продуктите се съпровождат от документ, съдържащ информацията, изисквана съгласно предходната алинея, и

контролният орган или власт както на експедиращите, така и на получаващите оператори, са били информирани за тези транспортни операции и са дали съгласие за тях. Такова съгласие може да се представи за една или няколко транспортни операции.

8.   Складиране на продуктите

За складирането на продуктите площите трябва да се управляват така, че да се гарантира идентифициране на пратките и да се избегне всяко смесване с продукти и/или субстанции или замърсяване от продукти и/или субстанции, които не са в съответствие с настоящия регламент.

9.   Продукти, за които се предполага, че не отговарят на изискванията на регламента

Ако някой оператор реши или предположи, че определен продукт, който той е произвел, подготвил, внесъл или доставил от друг оператор, не е в съответствие с настоящия регламент, той трябва да предприеме действия или за премахване на всяко позоваване на органичния метод на производство от този продукт, или за отделяне и идентифициране на продукта. Той може да го пусне за обработване или опаковане, или да го пласира на пазара, само след елиминиране на това съмнение, освен ако продуктът не бъде пуснат на пазара без указание, отнасящо се за биологичния начин на производство. В случай на такова съмнение операторът е длъжен незабавно да информира контролния орган или власт. Контролният орган или власт може да поиска продуктът да не се пуска на пазара без означения, отнасящи се за биологичния начин на производство, докато не бъде убеден в резултат на информация, получена от оператора или от други източници, че съмнението е премахнато.

Ако контролен орган или власт има основателно подозрение, че някой оператор възнамерява да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с настоящия регламент, а върху него има означение за биологичния начин на производство, този контролен орган или тази власт може да поиска операторът да не търгува временно продукта с това означение. Това решение трябва да бъде допълнено от задължението от този продукт да се премахне всяко означение за биологичния начин на производство, ако контролният орган или власт е сигурен/а, че продуктът не отговаря на изискванията на настоящия регламент. Ако обаче подозрението не бъде потвърдено, горното решение се отменя не по-късно от един определен период след неговото вземане. Контролният орган или власт посочва този период. При решаването на това подозрение операторът е длъжен да сътрудничи пълноценно на контролния орган или власт.

10.   Достъп до съоръженията

Операторът е длъжен да разреши на контролния орган или власт с цел контрол достъп до всички части на единицата и до всички помещения, както и до отчетите и съответните подкрепящи документи. Той трябва да предостави на контролния орган или власт всяка информация, считана за необходима за извършването на контрола.

Ако контролният орган или власт поиска това, операторът е длъжен да представи резултатите от собствения си доброволен контрол и от програмите за вземане на проби.

Освен това вносителите и първите получатели на пратките трябва да представят всички важни разрешения съгласно член 11, параграф 6 и сертификатите за контрол на вноса от трети страни.

11.   Обмен на информация

Ако операторът и неговите подизпълнители се контролират от различни контролни органи или власти, посочената в точка 3 декларация трябва да включва съгласие от страна на оператора и неговите подизпълнители, че различните контролни органи или власти могат да обменят информация за контролираните от тях операции и за начина, по който да се осъществява този обмен на информация.

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

А.   Производство на растения, растителни продукти, животни и/или животински продукти

Този раздел се прилага за всяка единица, участваща в производството, определено в член 4, параграф 2, на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква а), за нейна сметка или за сметка на трета страна.

Производството трябва да се извършва в единица, при която производствените помещения, парцелите земя, пасищата, площите за дейности на открито, оградените места за животните, сградите за животните и ако е уместно, помещенията за складиране на културите, културните продукти, животинските продукти, суровините и входните ресурси са ясно разделени от тези за всяка друга единица, която не се произвежда в съответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент.

Обработката, опаковането и/или търговията могат да се извършват в съответната единица, ако тези дейности се ограничават до собственото ѝ земеделско производство.

Количествата, които се продават директно на крайния потребител, се отчитат ежедневно.

Забранява се складирането в единицата на продукти, различни от разрешените с член 6, параграф 1, букви б) и в) и член 6, параграф 3, буква а).

При получаването на продукт, посочен в член 1, операторът проверява затварянето на опаковката или контейнера и наличието на указанието, посочени в точка 7 от общите разпоредби на настоящото приложение. Резултатът от тази проверка се посочва изрично в документни отчети, посочени в точка 6 от общите разпоредби.

А.1.   Растения и растителни продукти от земеделското производство или събрани такива

1.   Първоначален контрол

Пълното описание на единицата, посочена в точка 3 от общите разпоредби на настоящото приложение, трябва:

да бъде съставено, дори ако производителят ограничи дейността си до събиране на диворастящи растения,

да показва складовите и производствените помещения и парцелите земя и/или площите за събиране и при необходимост, помещенията в които се извършват определени операции по обработката и/или опаковането, и

да посочва датата на последното използване на съответните парцели и/или площи за събиране на продуктите, чието използване не е в съгласие с член 6, параграф 1, буква б).

При събиране на диви растения практическите мерки, посочени в точка 3 от общите разпоредби на настоящото приложение, трябва да включват гаранциите, дадени от трети страни, които производителят може да предостави, за да гарантира, че са спазени разпоредбите на приложение I, раздел А, точка 4.

2.   Съобщения

Всяка година преди датата, посочена от контролния орган или власт, производителят трябва да уведоми контролния орган или власт за своята програма за производство на посевни културни , като даде разбивка по парцели.

3.   Няколко производствени единици, управлявани от един оператор

Ако един оператор управлява няколко производствени единици в един и същи район, единиците, произвеждащи култури или растителни продукти, които не са включени в член 1, заедно със складовите помещения за входните продукти (като например торове, продукти за растителна защита, семена) трябва също да са предмет на общите мерки за контрол, предвидени в общите разпоредби на настоящото приложение, както и на специалните разпоредби за контрол, посочени в точки 1, 2, 3, 4 и 6 от общите разпоредби.

Същата разновидност като или разновидност, която не може лесно да се диференцира от тази, която се произвежда в единицата, посочена в раздел А, втори параграф, не може да се произвежда в тези единици.

Все пак производителите могат да направят изключение от правилото, посочено в последното изречение на предходната алинея:

а)

при производството на продукти от многогодишни култури, ако са спазени следните условия:

1.

съответното производство формира част от плана за преобразуване, по отношение на който производителят поема твърдо задължение и който предвижда да започне преобразуване на последната част от площта, свързана с биологичното производство в максимално кратък срок, който в никакъв случай да не превишава максимум пет години,

2.

взети са подходящи мерки, за да се гарантира постоянното отделяне на продуктите, получени от отделните единици,

3.

контролният орган или власт е уведомен/а за реколтата на всеки от съответните продукти, най-малко 48 часа преди това,

4.

непосредствено преди приключване на жътвата производителят информира контролния орган или власт за точните количества, които са събрани от съответните единици, заедно с всички специфични отличителни белези (като например качество, цвят, средно тегло и т.н.) и потвърждава, че са приложени мерките за отделяне на продуктите,

5.

планът за преобразуване и мерките, посочени в точки 1 и 3 от общите разпоредби, са одобрени от контролния орган или власт. Това одобрение трябва да се потвърждава ежегодно след стартиране на плана за преобразуване.

б)

при площи, предназначени за земеделска изследователска дейност, съгласувана с компетентните държавни органи на държавите-членки, при условие че са спазени условия 2, 3 и 4 и съответната част на условие 5, посочени в буква а);

в)

при производството на семена, вегетативен посадъчен материал и присадки, при условие че са спазени условия 2, 3 и 4 и съответната част на условие 5, посочени в буква а);

г)

при тревни площи, които се използват изключително за паша.

А.2.   Животни и животински продукти, произведени от животновъдството

1.   Първоначален контрол

Когато системата за контрол, прилагана конкретно за производството на животни, се реализира за първи път, пълното описание на единицата, посочена в точка 3 от общите разпоредби на настоящото приложение, трябва да включва:

пълно описание на сградите за животните, пасищата, площите за дейности на открито, оградените места за животните и т.н. и при необходимост, помещенията за складиране, опаковане и обработка на животните, животинските продукти, суровините и входните ресурси,

пълно описание на инсталациите за складиране на животинския тор.

Практическите мерки, посочени в точка 3 от общите разпоредби на настоящото приложение, включват:

план за разпръскване на животински тор, съгласуван с контролния орган или власт, заедно с пълно описание на площите, предоставени за производството на растения,

при необходимост, относно разпръскването на животински тор, писмените договорености с други предприятия, които да са в съгласие с разпоредбите на настоящия регламент,

план за управление на единицата за биологично животновъдство (например управление на храненето, възпроизводството, здравеопазването и т.н.).

2.   Идентифициране на животните

Животните трябва да се идентифицират перманентно, като се използват техники, които да са пригодени за отделните видове, индивидуално за големите бозайници и индивидуално или на групи, ако се отнася за птици и дребни бозайници.

3.   Регистриране на животните

Регистрирането на животните трябва да се прави във формата на регистър и този регистър трябва да е постоянно достъпен за контролния орган или власт на адреса на предприятието.

Тези регистри, които трябва да дават пълно описание на системата за управление на стадата, трябва да съдържат следната информация:

при видовете, ако се отнася за животни, пристигащи в предприятието: произход и дата на пристигането, период на преобразуване, маркировка за идентификация и ветеринарна регистрация,

ако се отнася за животни, напускащи предприятието: възраст, брой глави, тегло в случай на заколване, маркировка за идентификация и местоназначение,

подробности за всички загубени животни и причините за това,

ако се отнася за храната: тип, включително хранителни добавки, пропорции на различните съставки на дажбите и периоди на достъп до открити площи, периоди на преселване за търсене на нови пасища, ако се прилагат ограничения,

ако се отнася за превенция на заболяванията, както и за лечение и ветеринарни грижи: дата на лечението, диагноза, вид на лекарствения продукт, метод на лечението и предписание на ветеринарния специалист с обосновка и прилаганите периоди на прекъсване, преди животинските продукти да могат да се продават.

4.   Няколко производствени единици, управлявани от един оператор

Ако производител, в съответствие с приложение I, раздел Б, точка 1.6 и с раздел В, точка 1.3 управлява няколко производствени единици, единиците, произвеждащи животни или животински продукти, които не са включени в член 1, трябва също да са предмет на системата за контрол, относно точка 1 от този подраздел за животни и животински продукти и относно разпоредбите за управление на животните, регистрация на животните и до принципите, ръководещи складирането на продуктите, които се използват от животновъдството.

Контролният орган или власт може да разреши дерогация по отношение на изискването за различните видове, включени в приложение I, част Б, точка 1.6 за предприятия, провеждащи земеделска изследователска дейност, след съгласуване с компетентния държавен орган на държавата-членка, ако са спазени следните условия:

взети са подходящи мерки, съгласувани с контролния орган или власт, за да се гарантира перманентното отделяне между животните, животинските продукти, животинския тор и хранителните смески на всяка от единиците;

производителят информира предварително контролния орган или власт за всяка доставка или продажба на животни или животински продукти,

операторът информира контролния орган или власт за точните количества, произведени в единиците, и за всички характеристики, които позволяват идентифициране на продуктите, и потвърждава, че са приложени мерките за отделяне на продуктите.

5.   Други изисквания

Чрез дерогация от тези правила на предприятията се позволява да съхраняват алопатични ветеринарномедицински продукти и антибиотици, при условие че са били предписани от ветеринар във връзка с лечение така, както е посочено в приложение I, ако са складирани в наблюдаван участък и са записани в регистъра на стопанството.

Б.   Единици за подготовка на растителни и животински продукти и на хранителни продукти, съставени от растителни и животински продукти

Този раздел се прилага за всяка единица, участваща в подготовката, определена в член 4, параграф 3, на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, за своя сметка или за сметка на трета страна и включва по-специално:

единиците, участващи в опаковането и/или преопаковането на тези продукти,

единиците, участващи в етикетирането и/или преетикетирането на тези продукти,

1.   Първоначален контрол

Пълното описание на единицата, посочена в точка 3 от общите разпоредби на настоящото приложение, трябва да показва съоръженията, които се използват за приемане, обработка, опаковане, етикетиране и складиране на земеделските продукти преди и след свързаните с тях операции, както и процедурите за транспортиране на продуктите.

2.   Документни отчети

Документни отчети, посочени в точка 6 от общите разпоредби на настоящото приложение, включват удостоверяването, посочено в точка 5 от настоящия подраздел.

3.   Подготвителни единици, работещи и с продукти, които не са органично произведени

Ако в определена подготвителна единица се подготвят, опаковат или складират и продукти, които не са посочени в член 1:

единицата трябва да има площи, отделени по място или по време в рамките на помещенията за складиране на продуктите, посочени в член 1, преди и след операциите,

операциите трябва да се изпълняват непрекъснато до завършване на пълния цикъл, отделени по място или по време от аналогичните операции, провеждани върху продукти, които не са включени в член 1,

ако тези операции не се извършват на редовни интервали от време или в определен ден, те трябва да бъдат обявени предварително — с краен срок, съгласуван с контролния орган или власт,

трябва да се вземат всички мерки, за да се гарантира идентифициране на партидите и да се избегнат смесвания или замени с продукти, които не са получени в съответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент,

операциите върху продуктите в съответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент, трябва да се извършват само след почистване на производственото оборудване. Ефективността на мерките за почистване трябва да се провери и регистрира.

4.   Опаковане и транспортиране на продуктите до подготвителните единици

Млякото, яйцата и яйчените продукти от биологичното земеделие се събират независимо от продуктите, които не са произведени в съответствие с настоящия регламент. Чрез дерогация и предмет на предварително одобрение от страна на контролния орган или власт може да се извършва едновременно събиране, ако са взети подходящи мерки, които да предотвратят всяко възможно смесване или замяна с продукти, които не са произведени в съответствие с настоящия регламент и които гарантират идентифициране на продуктите, произведени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Операторът съхранява информацията, отнасяща се за дните, часовете, района на събиране и датата и часа на получаване на тези продукти, която предоставя на контролния орган или власт.

5.   Получаване на продукти от други единици

При получаването на продукт, посочен в член 1, операторът проверява затварянето на опаковката или контейнера, ако е необходимо и наличието на означенията, посочени в точка 7 от общите разпоредби на настоящото приложение. Операторът сравнява информацията върху етикета, посочена в точка 7 от общите разпоредби, с информацията от придружителните документи. Резултатът от тези проверки се отбелязва изрично в документните отчети, посочени в точка 6 от общите разпоредби.

В.   Внос на растения, растителни продукти, животни, животински продукти и храни, съставени от растителни продукти и/или животински продукти от трети страни

Този раздел се прилага за всеки оператор, който участва като вносител и/или първи получател при внос и/или приемане на продукти, посочени в член 1, параграф 1, за своя сметка или за сметка на друг оператор. По смисъла на този раздел:

вносител означава физическото или юридическото лице в рамките на Европейската общност, което представя пратка за освобождаване с цел свободно разпространение в Европейската общност — или лично, или чрез представител,

първи получател означава физическото или юридическото лице, посочено в член 11, параграф 3, буква а), на което се доставя пратката и което ще я получи с цел по-нататъшна подготовка и/или продажба.

1.   Първоначален контрол

Вносители

Пълното описание на единицата, посочена в точка 3 от общите разпоредби на настоящото приложение, трябва да включва помещенията на вносителя и тези на дейностите му във връзка с вноса, като се указват пунктовете на влизане на продуктите в Общността, както и всички други съоръжения, които вносителят възнамерява да използва за складиране на внесените продукти през времето до тяхната доставка до първия получател,

Освен това декларацията, посочена в точка 3 от общите разпоредби, трябва да включва задължение на вносителя да гарантира, че всички съоръжения, които вносителят ще използва за складиране на продуктите, са представени за контрол, който да се извърши или от контролния орган или властта, или ако тези складови съоръжения са разположени в друга държава-членка или в друг регион, от контролния орган или властта, който/която е одобрен/а да извършва контрол в съответната държава-членка или в съответния регион.

Първи получател

Пълното описание на единицата, посочена в точка 3 от общите разпоредби, трябва да показва помещенията, които се използват за приемане и складиране. Ако се извършват други дейности, като обработка, опаковане, етикетиране и складиране на земеделски продукти преди и след операциите, свързани с тях, както и транспортиране на продуктите, се прилагат съответните разпоредби на раздел В.

Ако вносителят и първият получател са едно и също юридическо лице и работят в една-единствена единица, отчетите, посочени в точка 3 от общите разпоредби, могат да бъдат оформени в рамките само на един отчет.

2.   Документни отчети

Ако вносителят и първият получател не работят в една-единствена единица, и двамата трябва да водят стокови и финансови отчети.

При поискване от контролния орган или власт трябва да се предоставят всички подробности за организацията на транспорта от износителя в третата страна до първия получател и от помещенията на първия получател или складовите помещения до получателите в рамките на Общността.

3.   Информация за внесените пратки

Най-късно до момента, в който сертификатът се представя на съответния държавен орган на държавата-членка в съответствие с член 4, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1788/2001 на Комисията от 7 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на разпоредбите, отнасящи се за сертификата за контрол на вноса от трети страни съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (1), вносителят информира контролния орган или власт за всяка пратка, която ще бъде внесена в Общността, при което посочва:

името и адреса на първия получател,

всички подробности, които този контролен орган или тази власт може да поиска, като например екземпляр от сертификата за контрол на вноса на продуктите, получени при биологично земеделие. При поискване от страна на контролния орган или власт на вносителя, последният трябва да подаде информацията на контролния орган или власт на първия получател.

4.   Вносители и първи получатели, работещи и с продукти, които не са биологично произведени

Ако внесените продукти, посочени в член 1, се складират в складови помещения, в които се складират и други земеделски продукти или храни:

продуктите, посочени в член 1, трябва да се държат отделно от другите земеделски продукти и/или храни,

трябва да се вземат всички мерки, за да се гарантира идентифициране на пратките и да се избегнат смесвания или замени с продукти, които не са получени в съответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент.

5.   Контролни посещения

Контролният орган или власт контролират стоковите и финансовите отчети, посочени в раздел В, точка 2, и сертификатите, посочени в член 11, параграф 1, буква б) и член 11, параграф 3 и определени с Регламент (ЕО) № 1788/2001.

Ако вносителят изпълнява вносните операции, като използва различни единици или помещения, той трябва да предостави при поискване отчетите, предвидени в точки 3 и 5 от общите разпоредби на настоящото приложение, за всяко от тези съоръжения.

6.   Приемане на продукти от трета страна

Продуктите, посочени в член 1, се внасят от трета страна в подходяща опаковка или в контейнери, които да са затворени по такъв начин, че да възпрепятстват замяната на съдържанието, и да са снабдени с идентификация на износителя, както и с всички други маркировки и номера, които служат за идентифициране на партидата със сертификата за контрол на вноса от трети страни.

При получаването на продукт, посочен в член 1, който е внесен от трета страна, първият получател проверява затварянето на опаковката или контейнера и съответствието между идентификацията на пратката и сертификата, посочен в Регламент (ЕО) № 1788/2001. Резултатът от тази проверка се посочва изрично в отчетите, посочени в раздел В, точка 2.

Г.   Единици, които участват в производството, подготовката или вноса на продукти, посочени в член 1, параграф 1, и които са възложили на трети страни частичното или пълно изпълнение на съответните операции

Първоначален контрол

По отношение на операциите, които са възложени на трети страни, пълното описание, посочено в точка 3 от общите разпоредби, включва:

списък на подизпълнителите с описание на техните дейности, както и на контролните органи или власти, с които са свързани; тези подизпълнители трябва да са дали съгласието си техните предприятия да бъдат обект на режима на контрол съгласно член 9, в съответствие с отнасящите се за това раздели от приложение III,

на ниво „единица“ трябва да се вземат всички практически мерки, включително, inter alia, подходяща система за документни отчети, за да се гарантира, че продуктите, които операторът пуска на пазара, могат да се проследят до техните доставчици и ако са различни, до техните продавачи, както и до техните получатели и ако са различни, до техните купувачи.


(1)  ОВ L 243, 13.9.2001 г., стр. 3.“


Top