Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Регламент (EО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени и за изменение на Регламент (EО) № 2602/2000 (текст от значение за ЕИП)

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 19/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

254


32001R1921


L 261/49

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1921/2001 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2001 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени и за изменение на Регламент (EО) № 2602/2000

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (1), и по-специално член 4 и член 5, параграф 3 от него,

като взе предвид становището на Европейската централна банка (2),

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 2494/95 от всяка държава-членка се изисква да изработи Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), като се започне с индекса за януари 1997 г.

(2)

Изключително важно е да се осигури висока степен на достоверност на ХИПЦ, която може да се постигне чрез заложената цел за ограничаване в определен контекст на броя на ревизиите на ХИПЦ до необходимия минимум.

(3)

Широко възприето е виждането, че средногодишните, годишните и месечните темпове на промяна в ХИПЦ са от значение за измерването на инфлацията, по-специално за оценка на ценовата конвергенция и за паричната политика на Европейската централна банка.

(4)

Промените в системата на националните или хармонизираните правила представляват основателна причина за ревизиране на ХИПЦ до степен, до която те гарантират или подобряват сравнимостта, надеждността и приложимостта на ХИПЦ; промените в системата на хармонизираните правила не налагат ревизии, освен ако не е постановено друго в контекста на конкретни мерки за прилагане.

(5)

Член 6 от Регламент (EО) № 2602/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за разглеждане на намаления в цените в хармонизирания индекс на потребителските цени (3) трябва да бъде съответно изменен.

(6)

Ревизиите поради грешки или поради наличието на нова или подобрена базисна информация са основателна причина за ревизии в ХИПЦ, защото те подобряват сравнимостта, надеждността и приложимостта на ХИПЦ.

(7)

Налице е значителен обхват за процедурни различия между държавите-членки относно ревизирането на индексните редове. Необходим е комплекс от хармонизирани правила, за да се гарантира, че получените ХИПЦ отговарят на изискванията за сравнимост в член 4 от Регламент (EО) № 2494/95, както и за тяхната надеждност и приложимост.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/EИО, Евратом на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да осигури информация за значителните ефекти от прилагането на мерките съгласно Регламент (EО) № 2494/95 и да установи хармонизирани правила за ревизиите на ХИПЦ, които са в съответствие с тези мерки и са достатъчни за гарантирането на тяхната сравнимост, надеждност и приложимост.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

a)

„ревизия“ означава ex-post промени в редовете, равнището на индексите, темпа на промяна или теглото на ХИПЦ, публично оповестени посредством печатни или електронни медии от Комисията (Евростат), и променящи получените данни до една десета след десетичната запетая;

б)

„грешка“ означава непреднамерено нарушение на установено правило, засягащо поне един ред на ХИПЦ;

в)

„предварителни“ данни означава данни, подлежащи на ревизия, които се очаква да бъдат окончателно определени в последващ месец.

Член 3

Възможност за ревизии

1.   Официално публикуваните редове на ХИПЦ могат да бъдат ревизирани.

2.   Ревизирането на редове в ХИПЦ на основания, различни от основанията от членове 4, 5 или 9 от настоящия регламент, подлежи на предварително одобрение от Комисията (Евростат). Степента и периодът на ревизиите се координират с Комисията (Евростат).

Член 4

Грешки

1.   Грешките се поправят и ревизиите в резултат на това се отразяват без неоснователно забавяне.

2.   Съответните държави-членки по своя собствена инициатива следва да предоставят на Комисията (Евростат) информация с необходимата степен на детайлност с оглед оценка на въздействието на въпросните редове на ХИПЦ, преди да се ревизират поради грешки. Държавите-членки следва също така да уведомят Комисията (Евростат) за предприетите действия за предотвратяване на допускането на подобни грешки в бъдеще.

Член 5

Нова или подобрена информация

Ревизиите в резултат от получаването на нова или подобрена основна информация, които държавите-членки сметнат за необходими с оглед на повишаването на точността на ХИПЦ, се приемат, при условие че Комисията (Евростат) не се противопостави на избрания момент за приемане на поправките.

Член 6

Промени в системата от хармонизирани правила

Освен ако не е постановено друго:

1.

промените в системата от хармонизирани правила не налагат ревизии;

2.

промените в определенията, методите или практиките в резултат от регулаторната рамка на ХИПЦ влизат в сила с индекса за януари всяка година във всички засегнати държави-членки;

3.

въздействието на всяка подобна промяна се оценява за 12-те месеца, започващи с индекса за януари, през които промените започват да действат;

4.

ако има вероятност промените да се отразят на средната годишна норма на промяна на индекса за всички стоки и услуги за 12-месечен период вследствие от промяната с най-малко една десета от процентния пункт, въздействието върху индекса за всички стоки и услуги се оценява за всеки от 12-те месеца;

5.

когато в допълнение всеки раздел, група или индекс за клас COICOP/HICP има вероятност да бъде засегнат съответно с най-малко три, четири или пет десети от процентния пункт, изчислени в член 6, параграф 4, въздействието върху въпросния индексен ред се оценява за всеки от 12-те месеца.

Член 7

Предварителни оценки на въздействието

1.   При предварителните оценки, посочени в член 6, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент, се използва най-добрата налична методология по ефективен начин. Оценките се предават на Комисията (Евростат) не по-късно от ХИПЦ, към който имат отношение. Към тях следва да се включат описание на метода на оценка и подходящи коментари относно точността на оценките.

2.   Предварителните оценки сравняват годишните темпове на изменение на ХИПЦ и на съответните подиндекси, с индекс, който не отчита промените в определенията, методите или практиките.

3.   Предварителните оценки, посочени в член 6, параграфи 4 и 5, следва да бъдат публично достояние, с подходящи забележки относно тяхното качество. Тези оценки не заменят официалния ХИПЦ.

Член 8

Оповестяване на ревизии

1.   В официалните редове на ХИПЦ, оповестени от Комисията (Евростат), се отбелязват внесените ревизии. Знак за ревизия се поставя върху онези първични или производни редове, данните от които след ревизиите са се променили в предварително оповестената степен на детайлност. Знаците за ревизии се поставят и в случай на оповестяване на ревизираните редове и се премахват през следващия месец.

2.   Ревизиите в ХИПЦ за всички стоки и услуги, с данни, различни от предварителните, се оповестяват публично, заедно с обяснение, в тясно сътрудничество между засегнатите държави-членки и Комисията (Евростат).

Член 9

Предварителни данни

Когато даден индекс е публикуван като предварителен, той се превръща в окончателен с публикуването му през следващия месец.

Член 10

Контрол на качеството

В случай на ревизиране на различно основание от основанията по член 4 или член 9, конкретната държава-членка следва да предостави на Комисията (Евростат) по нейно искане информация относно необходимата степен на детайлност с оглед на предварителната оценка на въздействието върху въпросния ред от ХИПЦ и да покаже, че ревизиите са съвместими със стандартите на ХИПЦ.

Член 11

Изменение

Член 6 от Регламент (ЕО) № 2602/2000 по отношение на минималните стандарти за разглеждане на намаленията на цените в ХИПЦ се заменя със следния текст:

„Когато прилагането на разпоредбите на настоящия регламент се отразява на годишния темп на промяна (m/(m-12) на индекса за всички стоки и услуги с повече от една десета от процентния пункт в сравнение с индекс, който не отчита намаленията в цените, въпросният индексен ред следва да бъде съответно ревизиран.“

Член 12

Изпълнение

Настоящият регламент се изпълнява от държавите-членки през декември 2001 г. и влиза в сила с индекса за януари 2002 г.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2001 година.

За Комисията

Pedro SOLBES MIRA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 244, 1.9.2001 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


Top