Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0214

Регламент (EO) № 214/2001 на Комисията oт 12 януари 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (ОМП)

OJ L 37, 7.2.2001, p. 100–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010; отменен от 32009R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/oj

03/ 36

BG

Официален вестник на Европейския съюз

142


32001R0214


L 037/100

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 214/2001 НА КОМИСИЯТА

oт 12 януари 2001 година

относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (ОМП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EO) № 1255/1999 на Съвета oт 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), изменен с Регламент (EO) № 1040/2000 (2), и по-специално член 10 oт него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EO) № 1255/1999 замени Регламент (EИО) № 804/68 на Съвета (3), а също и inter alia Рeгламент (EИО) № 777/87 на Съвета (4), който се отнася до интервенционното изкупуване на маслото и на обезмасленото мляко на прах. С оглед на този нов режим и в светлината на придобития опит, подробните правила, регулиращи интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах, следвало да бъдат изменени. С цел постигане на яснота следователно, преработването на специфичните регламенти, които преди са регулирали различните аспекти на интервенция, а именно Регламент (EИО) № 2213/76 на Комисията oт 10 септември 1976 г. относно продажбата на обезмаслено мляко на прах от публични запаси (5), последно изменен с Регламент (EC) № 2080/96 (6), (ЕИО) № 1362/87 oт 18 май 1987 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EИО) № 777/87 по отношение на изкупуването и предоставянето на помощ за частно складиране на обезмаслено сухо мляко (7), последно изменен с Регламент (EO) № 569/96 (8), (EИО) № 1158/91 oт 3 мaй 1991 г. относно изкупуването чрез търг на обезмаслено сухо мляко от страна на интервенционните агенции (9), последно изменен с Регламент (EO) № 124/1999 (10), и (EO) № 322/96 oт 22 февруари 1996 г. относно подробните правила за публичното складиране на обезмаслено сухо мляко (11), последно изменен с Регламент (EO) № 419/98 (12), следва да бъде предприето и техните разпоредби следва да бъдат обединени заедно в един регламент.

(2)

Интервенционните агенции могат да изкупуват само обезмаслено мляко на прах, което отговаря на изискванията, определни в член 7, параграф 1 от Регламент (EO) № 1255/1999, както и на условията за качество и представяне, които е необходимо да бъдат дефинирани. Методите за анализ и подробните правила, регулиращи контрола на качеството следва също да бъдат уточнени, и ако ситуацията го изисква, следва да се предвидят проверки на радиоактивността в обезмасленото мляко на прах, максималните нива на които е необходимо да бъдат установени, когато е уместно, от законодателството на Общността.

(3)

За да се гарантира правилното функциониране на интервенционния режим, е необходимо да се уточнят условията за одобряване на производствените предприятия и проверка на съответствието им с тях. За да се гарантира ефективността на режима, следва да се предвидят мерки, които трябва да бъдат предприети, ако тези условия не са спазени. Тъй като обезмаслено мляко на прах може да бъде изкупено от интервенционна агенция, принадлежаща на държава-членка, различна от тази, на чиято територия то е било произведено, интервенционната агенция, която извършва интервенционното изкупуване, следва да бъде в състояние да провери дали условията, отнасящи се до качеството и представянето са спазени в такива случаи.

(4)

Нарушенията при спазването на тези изисквания не следва да бъдат за сметка на бюджета на Общността; обезмаслено мляко на прах, което не отговаря на изискванията, следва да бъде взето обратно от оператора, който следва да понесе възникналите разходи по складирането.

(5)

Минималното предлагано количество за продажба следва да бъде уточнено. Офертите следва да бъдат придружени от гаранция, за да се гарантира, че офертата ще бъде поддържана, и че обезмасленото мляко на прах ще бъде доставено в рамките на сроковете, които трябва да бъдат определени.

(6)

Съгласно член 7 от Регламент (EO) № 1255/1999, интервенционни агенции могат да изкупуват само обезмаслено мляко на прах, което има минимално съдържание на протеин. Освен това, изкупната цена може да варира в съответствие със съдържанието на протеин. Следва да бъде определен методът за изчисляване на изкупната цена.

(7)

Задълженията на държавите-членки следва да бъдат уточнени с оглед подходящото управление на складираните запаси чрез определяне на максимално разстояние на мястото на складиране и на разходите, които трябва да бъдат поети, когато това разстояние е надвишено и чреа изискването, по-специално, запасите да бъдат достъпни, партидите да бъдат идентифицируеми и складираното обезмаслено мляко на прах да бъде осигурено срещу рискове. За да се гарантира еднаквата честота и ниво на проверките, е необходимо да се уточни естеството и броя на проверките на складовите помещения, които трябва да се извършат от националните органи. Тъй като интервенционните агенции са обвързани със съществуващи договори за текущия период на складиране, следва да се предвиди, новите изисквания, които трябва да бъдат спазвани от складовете по отношение на внасянето и изваждането от склад, ще се прилагат само за количествата обезмаслено мляко на прах, които са закупени чрез интервенция от 1 септември 2000 г.

(8)

Съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, интервенционното изкупуване на обезмаслено мляко на прах може да бъде преустановено веднага след като предложените количества за интервенция в периода от 1 март до 31 август всяка година надвишат 109 000 тона. Когато това се случи, интервенционното изкупуване може да бъде извършвано съгласно постоянна тръжна процедура, подробните правила за която е необходимо да бъдат определени. Компонентите на тръжната процедура, в частност минималното количество, сроковете за подаване на оферти и максималната изкупна цена следва да бъдат дефинирани. За да гарантира съответствие с изискванията по отношение на качеството и представянето на обезмасленото мляко на прах по времето на тръжната процедура и след внасянето на склад, от участниците в търга следва да бъде изисквано да представят писмено поето задължение за тази цел, заедно с тяхната оферта. Дадена гаранция следва също да придружава оферта, за да се гарантира, че офертата ще бъде поддържана след крайния срок за подаване на оферти за участие в тръжна процедура, и че обезмасленото мляко на прах ще бъде доставено в рамките на определените срокове, които трябва да бъдат определени. Освен това, методът, използван за изчисляване на изкупната цена с позоваване на съдържанието на протеин на закупеното обезмаслено мляко на прах, следва да бъде дефиниран.

(9)

Правилното управление на интервенционните запас изисква обезмасленото мляко на прах да бъде препродадено, веднага след като се открият възможности за пласмент. За да се осигури равен достъп до обезмаслено мляко на прах за продажба, всички заинтересовани страни следва да бъдат в състояние да купуват. За да не се дестабилизира пазарът, продажната цена следва да бъде фиксирана, като се взема предвид пазарната ситуация. Условията за продажба, водещи до внасянето на гаранция за изпълнение, следва да бъдат определени, по-специално по отношение на изкупуването на обезмасленото мляко на прах и сроковете за плащане. За да се наблюдава ситуацията със запасите, държавите-членки следва да информират Комисията за количествата продадено обезмаслено мляко на прах.

(10)

Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда да се предоставя помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах. За да се гарантира, че режимът може да бъде правилно наблюдаван, следва да се предвидят договор и пакет от спецификации, отнасящи се до условията на складиране. По същата причина подробни правила следва да бъдат определени по отношение на документацията, осчетоводяването и честотата на проверките и инспекционните процедури, особено по отношение на изискванията, определени в член 7, параграф 3. За да се улеснят проверките за наличността на складирани продукти съгласно договори за частно складиране следва да се предвиди те да бъдат изваждани от склад на партиди, освен ако държавата-членка не разреши изваждане на по-малко количество.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

Настоящият регламент определя подробни правила за интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах, както е предвидено в член 7 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на:

а)

изкупуване по интервенционна цена;

б)

изкупуване съгласно постоянна тръжна процедура;

в)

продажбата по фиксирана цена на обезмаслено мляко на прах от публични запаси;

г)

предоставянето на помощ за частно складиране.

ГЛАВА II

ПУБЛИЧНО СКЛАДИРАНЕ

Раздел 1

Условия за изкупуване

Член 2

1.   Интервенционните агенции изкупуват само обезмаслено мляко на прах, което е в съответствие с първата и втората алинеи от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и параграфи 2—7 от настоящия член, и което е предложено за интервенция в периода от 1 март до 31 август.

2.   Компетентните органи проверяват качеството на обезмаслено мляко на прах, като използват методите за анализ, изложени в приложение I, въз основа на проби, взети в съответствие с правилата, изложени в приложение III. Проверките трябва да установят, че обезмасленото мляко на прах не съдържа други продукти, по-специално мътеница или суроватка, както са дефинирани в приложение I.

Въпреки това, ако Комисията се съгласи с това, държавите-членки могат да установят система за самоконтрол, под техния собствен надзор, за определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

3.   Нивата на радиоактивност в обезмасленото мляко на прах не могат да надвишават максималните допустими нива, когато е приложимо, съгласно правилата на Общността.

Нивото на радиоактивно замърсяване на продукта се наблюдава, ако ситуацията го изисква и само по време на необходимия период. Когато е необходимо, продължителността и обхвата на проверки се определят в съответствие с процедурата, определена в член 42 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

4.   Обезмасленото мляко на прах трябва да е било произведено през 30-те дни, предхождащи деня, в който интервенционната агенция е получила офертата за продажба. Ако обезмасленото мляко на прах е складирано в силози, то трябва да е било произведено по време на четирите седмици, предхождащи седмицата, през която офертата е била получена.

5.   Минималното количество, предложено за продажба, е 20 тона. Държавите-членки могат да изискват обезмасленото мляко на прах да бъде предлагано само на цял тон.

6.   Обезмасленото мляко на прах се поставя в пликове с нетно тегло от 25 kg, отговарящо на условията, определени в приложение II, и показващи следните конкретни данни, когато е подходящо с код:

а)

номера на одобрението, идентифициращ завода и държавата-членка на производство;

б)

датата или, когато е уместно, седмицата на производство;

в)

номера на производствената партида;

г)

наименованието „обезмаслено мляко на прах в спрей“

7.   Обезмасленото мляко на прах се доставя на палети, подходящи за дългосрочно съхранение.

Ако доставката е на палети за еднократна употреба, изкупната цена на обезмасленото мляко на прах покрива покупката на палетата.

Ако доставката е на европалети или палети със съпоставимо качество, те се връщат на продавача или се заменят срещу еквивалентни палети не по-късно от изваждането от склад.

Член 3

1.   Предприятията, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, получават одобрение, само ако:

а)

са одобрени в съответствие с член 10 от Директива 92/46/ЕИО на Съвета (13) и имат подходящото техническо оборудване;

б)

започнат да поддържат постоянни регистри във форма, одобрена от компетентния орган на всяка държава-членка, водейки списък за произхода на суровината, количествата на обезмаслено мляко на прах, получените мътеница и суроватка и подготвянето за пазара, идентификацията и датата на напускане на всяка партида обезмаслено мляко на прах, мътеница и суроватка;

в)

са съгласни да предоставят произведеното от тях обезмаслено мляко на прах, което може да бъде предложено за интервенция, на специфична официална инспекция;

г)

информират органа, отговарящ за проверките, най-малко два работни дни предварително за намерението си да произвеждат обезмаслено мляко на прах за публична интервенция; въпреки това, държавата-членка може да определи един по-кратък срок от време.

2.   За да гарантират съответствие с настоящия регламент, компетентните органи извършват внезапни проверки на място на базата на график за интервенции в производство на обезмаслено мляко на прах на съответните предприятия.

Те извършват най-малко:

а)

една инспекция за период от 28 дни на произведена стока за интервенция, с най-малко една инспекция на всеки шест месеца за преглед на регистрите, посочени в параграф 1, буква б);

б)

една инспекция на всеки шест месеца за проверка на съответствие с другите изисквания за одобрение, посочени в параграф 1.

3.   Одобрение се оттегля, ако предишните изисквания, установени в параграф 1, буква а), не са вече удовлетворени. Одобрението може да бъде възстановено след не по-малко от шест месеца по искане на съответното предприятие,след задълбочена инспекция.

Когато се установи, че дадено предприятие не се е съобразило с едно от неговите задължения, както са посочени в параграф 1, букви б), в) и г), с изключение на случаите на непреодолима сила, действието на одобрението се спира за период от 1 до 12 месеца в зависимост от сериозността на нарушението.

Държава-членка не пристъпва към посоченото спиране, когато установи, че нарушението не е било допуснато умишлено или е резултат на груба небрежност, и че е от минимално значение, във връзка с ефективността на проверките, предвидени в параграф 2.

4.   Съставя се доклад за извършените проверки съгласно параграфи 2 и 3, специфициращи:

а)

датата на проверката;

б)

времетраенето ѝ;

в)

проведените операции.

Докладът се подписва от инспектор, който е отговорното длъжностно лице, и предприятието се уведомява за това.

5.   Държавите-членки информират Комисията за взетите мерки по отношение на проверките, предвидени в параграфи 2 и 3 в рамките на един месец от тяхното приемане.

Член 4

1.   Когато обезмаслено мляко на прах се предлага за интервенция в държава-членка, различна от тази, в която то е било произведено, изкупуването е предмет на представяне, не по-късно от 45 дни след деня, в който офертата е била получена, на сертификат, издаден от компетентния орган на държавата-членка на производство.

Сертификатът съдържа информацията, посочена в букви а), б) и в) от член 2, параграф 6, и потвърждение, че обезмасленото мляко на прах е било произведено директно и изключително от обезмаслено мляко по смисъла на значението на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 в одобрено от Общността предприятие.

2.   Когато държавата-членка на производство е извършила проверките, посочени в член 2, параграф 2, сертификатът също така съдържа резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е обезмаслено мляко на прах по смисъла на член 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1255/1999. В този случай пликовете, посочени в член 2, параграф 6, се запечатват с етикет, номериран от компетентния орган на държавата-членка на производство на стоката. Този номерът се вписва върху сертификата, посочен в параграф 1.

Раздел 2

Процедура по изкупуване по интервенционна цена

Член 5

1.   В офертите се посочват:

а)

името и адреса на продавача;

б)

предложеното количество;

в)

мястото, където обезмасленото мляко на прах се съхранява.

2.   Интервенционната агенция регистрира датата, на която офертата е получена, съответстващите количества и датите на производство и мястото, на което обезмасленото мляко на прах е складирано.

В случай на спиране на вътрешно изкупуване по интервенционна цена, в съответствие с член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999, получаването и регистрацията на оферти се прекъсва от деня, следващ този, на който е взето решението за спирането.

3.   Офертите са валидни, само ако:

а)

те се отнасят за количество от обезмаслено мляко на прах, отговарящо на изискванията на член 2, параграф 5;

б)

те са придружени от декларация за поето в писмена форма задължение от продавача да се съобразява с разпоредбите на член 2, параграф 4 и член 9;

в)

доказателство е представено, че продавачът е внесъл гаранция от 2 EUR на 100 kg в държавата-членка, в която е подадена офертата, не по-късно от деня, в който офертата е получена.

4.   Задължението, предвидено в параграф 3, буква б), ако е изпратено първоначално на интервенционната агенция, е валидно чрез мълчаливо подновяване за последващи оферти, докато не бъде изрично отменено от продавача или интервенционната агенция, при условие че:

а)

в първоначалната оферта се посочва, че продавачът възнамерява да се възползва от настоящата разпоредба;

б)

последващите оферти се позовават на настоящата разпоредба (чрез позоваване на член 5, параграф 4) и на датата на първоначалната оферта.

Член 6

Поддържането на офертата и доставката на обезмасленото мляко на прах на определения от интервенционната агенция склад, посочен от интервенционната агенция, в рамките на срока, посочен в член 7, параграф 2, съставляват основни изисквания в смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 3330/85 на Комисията (14).

Член 7

1.   След проверяване на офертата, в рамките на пет работни дни, след деня на получаване, интервенционната агенция издава датирана и номерирана заповед за доставяне, посочваща:

а)

количеството на обезмасленото мляко на прах, което би трябвало да бъде доставено;

б)

крайната дата за доставка;

в)

склада, в който то трябва да бъде доставено.

2.   Обезмасленото мляко на прах се доставя в рамките на 28 дни от деня на получаване на офертата за продажба. Доставка може да се извърши на няколко пратки.

3.   Гаранцията, посочена в буква в) от член 5, параграф 3 се освобождава тогава, когато количеството, посочено в офертата, бъде доставено.

Въпреки това, когато проверките, посочени в член 2, параграф 2, покажат, че обезмасленото мляко на прах не отговаря на изискванията, предвидени в настоящия член, се освобождава гаранцията за количествата, които все още не са доставени.

4.   Обезмасленото мляко на прах се счита за прието от интервенционната агенция в деня, когато цялото количество обезмаслено мляко на прах, включено вофертата, бъде внесено в склада,определен от интервенционната агенция, но не по-рано от деня, следващ този на издаване на заповедта за доставяне.

5.   С изключение на случаи на непреодолима сила, когато продавачът не успява да достави в рамките на определения срок, не само гаранцията, предвидена по буква в) от член 5, параграф 3, се задържа в съотношение, зависещо от недоставените количества, но и изкупуването се отмена по отношение на оставащите количества.

Член 8

1.   Интервенционната агенция плаща за приетото обезмаслено мляко на прах между 12-я и 14-я ден, след датата на вземане на стоката, при условие че е установено, че тя отговаря на изискванията, установени в член 2.

2.   Когато съдържанието на протеин на обезмасленото сухо вещество, определено чрез използване на описания метод в приложение I, е 35,6 % или повече, изкупната цена е равна на интервенционната цена, приложима в деня, в който обезмасленото мляко на прах е произведено.

Когато съдържанието на протеин е 31,4 % или повече, но по-малко от 35,6 %, изкупната цена е равна на интервенционната цена минус една сума, изчислена, както следва:

 

Интервенционна цена × ((0,356 – съдържание на протеин) × 1,75).

Член 9

При подготвянето на офертата, продавачът се задължава, че ако инспекцията покаже, че обезмасленото мляко на прах не отговаря на изискванията, установени в член 2, той трябва:

а)

да си вземе обратно въпросните стоки;

б)

преди да вземе обратно стоките, да плати разходите за съхранение на съответните количества от датата, на която те са били изкупени до датата на тяхното изваждане от склада.

Разходите за складиране се определят на базата на фиксираните суми за разходите за внасяне, изваждане и съхранение на стоката, установени съгласно член 6 от Регламент (ЕИО) № 1883/78 на Съвета (15).

Раздел 3

Внасяне на склад и изваждане от склад

Член 10

1.   Складовете, посочени в четвърта алинея от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, са:

а)

чисти, добре поддържани и свободни от вредители;

б)

свободни от странични миризми;

в)

позволяваща добра вентилация;

г)

с капацитет най-малко 1 000 тона и средства за преместване, способни да извършват преместването всеки ден на най-малко 3 % от складираното количество в депото при минимален размер от 100 тона на ден. За да се спази това изискване, само количествата обезмаслено мляко на прах, изкупено от 1 септември 2000 г. се вземат предвид.

Рискът от съхранение на обезмасленото мляко на прах се покрива от застраховка под формата или на договорно задължение на складодържателите или от пълно покриване на отговорността от интервенционната агенция. Държавата-членка може също да действа като свой собствен застраховател.

2.   Интервенционните агенции изискват обезмасленото мляко на прах да бъде складирано и държано на съхранение на палети и в лесно идентифицируеми и лесно достъпни партиди.

3.   Компетентните органи, отговарящи за проверките, проверяват наличността на продукта в склада, както е предвидено в член 4 от Регламент (ЕО) № 2148/96 на Комисията (16).

Член 11

1.   Интервенционната агенция избира подходящия за съхранение склад, най-близко до мястото, където обезмасленото мляко на прах се съхранява.

Въпреки това тя може да избере и друг склад, разположен в рамките на разстоянието, посочено в параграф 2. Тя може да избере склад, разположен извън това разстояние, като взема предвид разходите за съхранение и транспортиране. В този случай, интервенционната агенция уведомява незабавно Комисията за своя избор.

2.   Максималното разстояние, посочено в член 7, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999 е 350 km. Отвъд това разстояние, допълнителните транспортни разходи, които интервенционната агенция изплаща, са 0,05 ЕUR на тон и на километър.

Въпреки това, когато интервенционната агенция, изкупуваща обезмасленото мляко на прах, предложено за продажба, е в държава-членка, различна от тази, на чиято територия то е съхранявано, не се взема предвид разстоянието между склада за съхранение на продавача и границата на държавата-членка, чиято институция е изкупуващата интервенционна агенция, когато се изчислява максималното разстояние, посочено в първа алинея.

Член 12

1.   При изваждане на стоката от склад, интервенционната агенция доставя обезмасленото мляко на прах на палети на товарната рампа на склада, натоварено на транспортни средства, но без да е подредено.

Когато обезмасленото мляко на прах е доставено на европалети или палети от сравнимо качество, купувачът връща еквивалентни палети на интервенционната агенция при изваждане от склад.

2.   Разходите по подреждане и депалетизиране се покриват от купувача на обезмаслено мляко на прах. Тези разходи се определятот държавата-членка на база фиксирана сума и се съобщават на заинтересованите лица при отпрявено от тях искане. Комисията трябва се уведомява за това в рамките на един месец след приемането на настоящия регламент и преди да бъдат направени всякакви нови промени.

Раздел 4

Специални правила, които се прилагат при изкупуване чрез тръжна процедура

Член 13

Когато Комисията реши, че обезмаслено мляко на прах трябва да бъде изкупувано чрез постоянна тръжна процедура съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и в съответствие с процедурата по член 42 от него, членове 2, 3, 4, 10, 11 и 12 от настоящия регламент се прилагат, освен ако не е предвидено друго в тази част.

Член 14

1.   Обявленията за тръжната процедура се публикуват в Официален вестник на Европейските общности.

2.   Срокът за подаване на оферти за участие във всеки специален търг изтича в 12 часа на обяд (Брюкселско време), на втория и четвъртия вторник на месеца, с изключение на втория вторник през м. август. Ако вторник е официялен празник, крайният срок е последният предхождащ работен ден в 12 часа на обяд (Брюкселско време).

Член 15

1.   Заинтересованите лица участвуват в тръжната процедура, обявена от интервенционната агенция на държава-членка или чрез представяне на писмена оферта за участие в тръжна процедура срещу разписка за получаване, или чрез всяко средство за телекомуникация, доказващо получаването им.

2.   Офертите за участие трябва да посочват:

а)

името и адреса на участника в търга;

б)

предложеното количество;

в)

предложената цена на 100 kg обезмаслено мляко на прах, изключваща национални данъци, доставено на палети на товарната рампа на склада, в евро, с не-повече от два десетични знака;

г)

мястото, където обезмасленото мляко на прах е складирано.

3.   Офертите са валидни, само ако:

а)

се отнасят за обезмаслено мляко на прах, произведено през 21-те дни или, когато е приложимо, три седмици, преди крайния срок за подаване офертите, както е посочено в член 14, параграф 2. Когато интервалът между две последователни тръжни процедури е по-дълъг от 21 дни, обезмасленото мляко на прах може да бъде произведено през този период;

б)

те се отнасят за количество обезмаслено мляко на прах, съответстващо на член 2, параграф 5;

в)

те се придружават от декларация за поето в писмена форма задължение на участника в търга да се съобразява с буква а) от настоящия параграф и с член 9;

г)

предоставено е доказателство, че участникътт е внесъл гаранция от 2 EUR на 100 kg за съответната тръжна процедура в държавата-членка, в която офертата е била подадена преди крайния срок за подаване на офертите за участие в тръжна процедура.

4.   Задължението, предвидено в буква в) от параграф 3, ако е изпратено първоначално на интервенционната агенция, е валидно чрез мълчаливо подновяване за следващи тръжни процедури, докато изрично не бъде преустановено от участника в търга или интервенционната агенция, при условие че:

а)

първоначалната оферта съдържа условието, че участникът в търга възнамерява да се възползва от тази разпоредба,

б)

последващите оферти препращат към тази разпоредба (чрез позоваване на „член 15, параграф 4“) и на датата на първоначалната оферта.

5.   Офертите не могат да бъдат оттегляни след крайния срок, посочен в член 14, параграф 2 за подаване на оферти, отнасящи се до съответния търг.

Член 16

Поддържането на офертата след крайния срок за подаване на офертите и доставката на обезмасленото мляко на прах до определения склад от интервенционната агенция в рамките на срока, определен в член 19, параграф 3, съставлява основно изискване по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 17

1.   Държавите-членки информират Комисията за предложените количества и цени от участниците не по-късно от 9 часа сутринта (Брюкселско време) в деня след крайния срок, посочен в член 14, параграф 2.

2.   Предвид получените оферти за всяка тръжна процедура, Комисията фиксира максимална изкупна цена, чрез позоваване на приложимите интервенционни цени, в съответствие с процедурата, установена в член 42 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

3.   Комисията може да реши търгът да не приключи с възлагане.

Член 18

1.   Офертите биват отказвани, ако предложената цена е по-висока от максималната цена, посочена в член 17, параграф 2, фиксирана за съответната тръжна процедура.

2.   Правата и задълженията, произтичащи от тръжна процедура, са непрехвърлими.

Член 19

1.   Интервенционната агенция информира участниците незабавно за изхода от тяхното участие в тръжната процедура.

За офертите, които не са приети гаранцията, посочена в буква д) от член 15, параграф 3 се освобождава незабавно.

2.   Интервенционната агенция издава незабавно на спечелилите търга участници заповед за доставяне с вписани дата и номер, посочваща:

а)

количеството, което да бъде доставено;

б)

крайната дата за доставка на обезмасленото мляко на прах;

в)

склада, в който то трябва да бъде доставено.

3.   Спечелилите търга участници доставят обезмасленото мляко на прах не по-късно от 28 дни след крайния срок за подаване на офертите. Доставката може да бъде направена в няколко пратки.

4.   Гаранцията се освобождава веднага след като спечелилият участник е доставил количеството, посочено в заповедта за доставяне в рамките на срока, който е определен.

5.   С изключение на случаите на непреодолима сила, когато спечелилият участник не успее да достави стоката в рамките на установения срок, не само че гаранцията, предвидена в буква д) от член 15, параграф 3 се задържа пропорционално на количествата, които не са доставени, но и изкупуването се отменя по отношение на оставащото количество.

Член 20

1.   Интервенционната агенция плаща на спечелилите участници, цената, посочена в параграф 2 от настоящия член между 12-я и 14-я ден, след датата, на която обезмасленото мляко на прах е прието, при условие че е установено, че то отговаря на изискванията на член 2, параграфи 1, 2, 3, 5, 6 и 7 и на член 15, параграф 3, буква а).

2.   Когато съдържанието на протеин на обезмасленото сухо вещество, което е определено чрез по метода, описан в приложение I, е 35,6 % или повече, изкупната цена е равна на цената, посочена в офертата.

Когато това съдържание на протеин е 31,45 % или по-високо, но по-ниско от 35,6 %, изкупната цена е равна на цената, посочена в офертата минус сума, изчислена както следва:

 

Предложена тръжна цена × ((0,356 – съдържание на протеин) × 1,75).

3.   Обезмасленото мляко на прах се счита, че е прието от интервенционната агенция в деня, когато цялото количество обезмаслено мляко на прах, предмет на офертата, бъде внесено в склада, определен от интервенционната агенция, но не по-рано от деня след издаването на заповедта за доставяне.

Раздел 5

Продажби

Член 21

Интервенционните агенции в държавите-членки продават на всяко заинтересовано обезмаслено мляко на прах, което те държат и което е внесено на склад преди 1 септември 1997 г.

Член 22

1.   Обезмаслено мляко на прах се продава франко склада по цена, равна на интервенционната цена, фиксирана в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1255/1999, приложима в деня, в който е сключен договорът за продажба, плюс 1 EUR на 100 kg.

2.   В заявлението за покупка посочват:

а)

името и адреса на купувача;

б)

желаното количество;

в)

когато е приложимо - складът, където обезмасленото мляко на прах е складирано, и, ако се изисква – заместващ склад.

3.   Заявленията за покупка са валидни, само ако:

а)

се отнасят най-малко за 10 тона; въпреки това, когато количеството, оставащо в склада, е по-малко от 10 тона, продажбата се отнася за това оставащо количество;

б)

представено е доказателство, че купувачът е внесъл гаранция, равна на 7 EUR на 100 kg, за да гарантира, че основните изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 са изпълнени по отношение на приемането на обезмаслено мляко на прах в рамките на срока, установен в първа алинея от член 24, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 23

1.   За целите на продажбата, интервенционната агенция присъжда обезмасленото мляко на прах в съответствие с датата, на която то е било внесено на склад, като започва с най-старото от общото налично количество или, според случая, наличното количество в склада или складовете, определени от купувача.

2.   Когато приемането на заявлението за покупка би довело до продажбата на количество, надхвърлящо все още наличното обезмаслено мляко на прах в съответния склад, само наличното количество бива присъждано на въпросния купувач. Въпреки това, интервенционната агенция може да определи други складове и да допълни заявеното количество, при условие че купувачът се съгласи.

3.   Когато приемането на две или повече заявления за покупка на обезмаслено мляко на прах в един определен склад би довело до продажба на количество, надхвърлящо наличното, присъждането се прави, като се разпределя наличното количество, пропорционално на заявените количества. Въпреки това, ако такова разпределение води до присъждането на количества по-малки от пет тона, присъждането става чрез теглене на жребий.

4.   Всички валидни заявления за покупка, достигнали до интервенционната агенция в един и същи ден, се считат, че са били подадени по едно и също време.

5.   Интервенционните агенции създават необходимите условия, за да дадат възможност на заинтересованите лица да изследват проби от обезмасленото мляко на прах, подготвено за продажба, на техни собствени разноски, преди сключване на договора за продажба.

Член 24

1.   Купувачът приема обезмасленото мляко на прах в рамките на един месец от датата на сключване на договора за продажба.

Приемането може да бъде извършено на части от не по-малко от 10 тона всяка. Въпреки това, когато оставащото количество в склада е по-малко от 10 тона, това оставащо количество може да бъде доставено.

2.   Преди приемането на всяко количество обезмаслено мляко на прах, купувачът плаща на интервенционната агенция цената, съответстваща на количеството, което се приема.

3.   С изключение на случаи на непреодолима сила, договорът за продажба се разваля по отношение на всички количества, които купувачът не е приел в рамките на срока, определен в параграф 1.

4.   Гаранцията, предвидена съгласно буква б) от член 22, параграф 3 се задържа по отношение на количествата, за които договорът за продажба не е развален в съответствие с параграф 3 от настоящия член. Тя бива незабавно освобождавана за количествата, които са приети в рамките на определения срок.

5.   При непреодолима сила, интервенционната агенция предприема такива мерки, каквито тя счита за необходими, като взема предвид представените обстоятелства.

ГЛАВА III

ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

Раздел 1

Договор и условия за складиране

Член 25

По смисъла на настоящата глава:

а)

„складова партида“ означава количество, с тегло най-малко 10 тона и с еднороден състав и качество, произхождащо от една фабрика, внесено на склад в един и същи склад и в един и същи ден;

б)

„ден на започване на складирането по договора“ означава деня, след този на внасяне на склад;

в)

„последен ден на складирането по договора“ означава денят преди този на изваждане от склад.

Член 26

Когато Комисията реши да отпусне помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, договорите за частно складиране се сключват между интервенционната агенция на държавата-членка, на чиято територия обезмасленото мляко на прах е складирано, и физически или юридически лица, наричани по-долу „контрагенти“.

Член 27

Договори за частно складиране могат да бъдат сключвани само за обезмаслено мляко на прах, както е посочено в първа алинея на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, което:

а)

съдържа не повече от 11 % мазнини и 5 % вода и има съдържание на протеин на (немасленото) сухо вещество в размер най-малко 31,4 %;

б)

произведено е през 28-те дни или четирите седмици, предхождащи деня на започване на складирането по договора в предприятие, одобрено в съответствие с букви а) и б) от член 3, параграф 1, и което се съгласи да подложи своята продукция от обезмаслено мляко на прах, отговарящо на изискванията за сключване на договор за складиране, на специфична официална проверка;

в)

има ниво на радиоактивност, което не превишава максималните равнища, посочени в член 2, параграф 3;

г)

съхранява се в пликове с нетно съдържание от 25 kg или в „големи пликове“, тежащи не повече от 1 500 kg, съдържащи следната информация, където е подходящо в код:

i)

одобрения номер, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство;

ii)

датата или седмицата на производство;

iii)

номера на производствената партида;

iv)

нетното тегло.

д)

не е било поставено под режима, посочен в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 565/80 на Съвета (17); последващо поставяне под този режим се счита за прекратяване на договорния период за складиране.

Член 28

1.   Договорите за складиране се сключват писмено за една или повече складови партиди и включват, по-специално клаузи, отнасящи се до:

а)

количеството обезмаслено мляко на прах, за което договорът се прилага;

б)

размера на помощта;

в)

датите, отнасящи се до изпълнението на договора, без да се засяга решение на Комисията съгласно второ изречение от трета алинея от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и в съответствие с процедурата съгласно член 42 от него;

г)

идентификацията на склада.

2.   Проверките, по-специално посочените в член 33, са обект на спецификации, съставени от интервенционната агенция на държавата-членка на складиране. Договорът за складиране се позовва на тези спецификации.

Член 29

1.   Периодите на внасяна на склад и изваждане от склад се фиксират по времето на вземане на решението за отпускане на помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах.

2.   Изнасяне от склад се осъществява на цели складови партиди. Въпреки това, при обстоятелствата, посочени в буква а) от член 33, параграф 2, само запечатано количество може да бъде извадено от склад.

Член 30

1.   Заявленита за сключване на договори с интервенционната агенция могат да се отнасят само за партиди обезмаслено мляко на прах, които са били изцяло внесени на склад.

Заявленията трябва да стигнат до интервенционната агенция в рамките на не повече от 30 дни от датата на внасяне на склад. Интервенционните агенции регистрират датата на получаване.

Ако заявление стигне до интервенционната агенция в рамките на 10 работни дни след крайния срок, договор за складиране все още може да бъде сключен, но помощта се намалява до 30 %.

2.   Договорите за складиране се сключват в рамките на не повече от 30 дни от дата на регистриране на заявлението.

Член 31

Когато обезмасленото мляко на прах се складира в държава-членка, различна от държавата-членка на производство, договор за складиране, както е посочено в член 30, може да бъде сключен само при условие че сертификат, предоставен от компетентния орган на държавата-членка на производство е представен в рамките на 50 дни от датата, на която обезмасленото мляко на прах е внесено на склад.

Сертификатът посочва номера на одобрение, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство, датата или седмицата на производство и номера на производствената партида, и потвърждава, че съответният продукт е обезмаслено мляко на прах, както е посочено в първа алинея от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

В случая,посочен в първия параграф от настоящия член, договори за складиране се сключват в рамките на не повече от 60 дни от датата на регистриране на заявлението.

Раздел 2

Проверки

Член 32

1.   Държавата-членка гарантира, че всички условия, даващи право на плащане на помощта, са изпълнени.

2.   Контрагентът или, по искане на държавата-членка или с нейно разрешение, отговорникът на склада предоставя на разположението на компетентния орган, отговорен за инспектирането, цялата документация, позволяваща да бъдат проверени следните конкретни данни за продуктите, поставени на частно складиране:

а)

номера за одобрение, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство;

б)

датата на производство;

в)

датата на внасяне на склад;

г)

номера на складовата партида;

д)

наличността в склада и адреса на склада;

е)

датата на изваждане от склад.

3.   Контрагентът или, когато е приложимо, отговорникът на склада, поддържа материална отчетностм на разположение в склада, за всеки договор, обхващаща:

а)

номера на складовата партида на продуктите, поставени на частно складиране;

б)

датите на внасяне на склад и изваждане от склад;

в)

количеството обезмаслено мляко на прах, посочено за складова партида;

г)

разположението на продуктите в склада.

4.   Складираните продукти са лесно идентифицируеми и лесно достъпни. Те се идентифицират индивидуално чрез договор.

Член 33

1.   При внасяне на склад компетентният орган провежда проверки в рамките на периода, започващ от датата на внасяне на склад и изтичащ 28 дни след датата на регистрация на заявлението за сключване на договора.

За да се осигури, че складираните продукти отговарят на изискванията за отпускане на помощ, проверки се правят на представителна проба от най-малко 5 % от количествата, внесени на склад за да се гарантира, че складовите партиди в тяхната цялост физически отговарят на заявлението за сключване на договор по отношение на теглото, идентификацията и естеството на продуктите.

2.   Компетентният орган:

а)

или запечатва продуктите по договора, по складовата партида или по по-малко количество по време на проверката, предвидена в параграф 1;

б)

или прави проверка без предупреждение, чрез вземане на проби, за наличието на продуктите в склада. Случайната съответна проба е представителна и отговаря на най-малко 10 % от общото количество по договора за мярката за предоставяне на помощ за частно складиране.

3.   В края на договорния период за складиране, компетентните органи проверяват, чрез случайно вземане на проби, теглото и идентификацията. Въпреки това, когато обезмасленото мляко на прах е все още на склад след изтичане на максималния договорен период, проверките могат да бъдат правени, когато продуктът е изваден от склад.

За целите на проверката, контрагентът информира компетентните органи, посочвайки съответните складови партиди, най-малко пет работни дни преди:

а)

края на максималния договорен период от 180 дни;

или

б)

започване на операциите по изваждане, когато те се провеждат през или след 180 дневния период.

Държавата-членка може да приеме по-кратък срок от пет работни дни.

4.   Съставя се доклад за извършените проверки съгласно параграфи 1,2 и 3, определящ точно:

а)

датата на проверката;

б)

нейното времетраене;

в)

проведените операции.

Докладът трябва да бъде подписан от отговорното длъжностно лице и приподписан от контрагента или, където е приложимо, от отговорника на склада и се включва в досието за плащанет.

5.   В случай на нередности, засягащи най-малко 5 % от количеството на проверяваните продукти, проверката се разширява с една по-голяма проба, която следва да бъде определена от компетентните органи.

Държавите-членки уведомяват за такива случаи Комисията в рамките на четири седмици.

Раздел 3

Помощ за складиране

Член 34

1.   Помощ за частно складиране, както е предвидено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 може да бъде отпускана само, когато договорниятпериод за складиране е между 60 и 180 дни.

Когато контрагентът не успее да се съобрази със срока, посочен в член 33, параграф 3 от настоящия регламент, помощта се намалява с 15 % и се изплаща само по отношение на периода, за който контрагентът представи доказателство по удовлетворителен начин за компетентните органи, че обезмасленото мляко на прах е останало на складиране по договоре.

2.   Без да засяга член 35 от настоящия регламент, Комисията установява размера на помощта в съответствие с втора алинея от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

3.   Помощта се плаща по заявление на контрагента в края на договорния период на складиране в рамките на 120 дни от получаване на заявлението, при условие че проверките, посочени в член 33, параграф 3, са били извършени, и че условията за предоставяне на тази помощ са били спазени.

Въпреки това, ако административно проучване относно наличието на правото на помощ е в ход, плащане няма да бъде направено, докато правото на помощ не бъде признато.

Член 35

Ако пазарната ситуация го изисква, размерът на помощта, сроковете за внасяне и изваждане от склад и максималната продължителност на складирането могат да бъдат променени през годината по отношение на договори, които все още предстои да бъдат сключени.

ГЛАВА IV

НОТИФИКАЦИЯ

Член 36

Не по-късно от 12 часа на обяд (брюкселско време) всяка сряда, държавите-членки нотифицират Комисията за количествата обезмаслено мляко на прах, които през предходната седмица са били предмет на:

а)

оферта за продажба в съответствие с член 5;

б)

договор за продажба в съответствие с член 22, параграф 1;

в)

договор за частно складиране в съответствие с член 18.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Регламенти (ЕИО) № 2213/76, (ЕИО) № 1362/87, (ЕИО) № 1158/91 и (ЕО) № 322/96 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 38

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2001 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.

(2)  ОВ L 118, 19.5.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 78, 20.3.1987 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 249, 11.9.1976 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 279, 31.10.1996 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 129, 19.5.1987 г., стр. 9.

(8)  ОВ L 80, 30.3.1996 г., стр. 48.

(9)  ОВ L 112, 4.5.1991 г., стр. 65.

(10)  ОВ L 16, 21.1.1999 г., стр. 19.

(11)  ОВ L 45, 23.2.1996 г., стр. 5.

(12)  ОВ L 52, 21.2.1998 г., стр. 20.

(13)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.

(15)  ОВ L 216, 5.8.1987 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 288, 9.11.1996 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 62, 7.3.1980 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪСТАВА, КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

Параметри

Съдържание и качествени характеристики

Референтен метод

Съдържание на протеин

Минимум 31,4 % от обезмасленото сухо вещество

 (1)

Съдържание на мазнини

Максимум 1,00 %

 (1)

Съдържание на влага

Максимум 3,5 %

 (1)

Титруване на киселинност в ml на децинормален разтвор на натриев хидроксид

Максимум 19,5 ml

 (1)

Лактатно съдържание

Максимум 150 mg/100g

 (1)

Добавки

Никакви

 (1)

Фосфатен тест

Отрицателен, примерно равно или по-малко от 4 µg фенол на грам от съставното мляко

 (1)

Индекс на неразтворимост

Максимум 0,5 ml (24 °С)

 (1)

Индекс на изгорели частици

Максимум 15 mg, т.е. минимум диск В

 (1)

Съдържание на микро-организми

Максимум 40 000 на g

 (1)

Откриване на колиформи

Отрицателно в 0,1 g

 (1)

Откриване на мътеница (2)

Отрицателно (3)

 (1)

Откриване на суроватка (4)

Никакви

 (1)

Откриване на киселинна суроватка (4)

Никакви

Метод,одобрен от компетентния орган

Вкус и мирис

Чисти

 (1)

Външен вид

Бял или леко жълтеникав цвят, без примеси и оцветени частици

 (1)

Антимикробни вещества

Отрицателно (5)

 (1)


(1)  Виж Регламент (ЕО) № 213/2001 на Комисията от 9 януари 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Комисията по отношение на методи за анализ и оценка на качеството на млякото и млечните продукти и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2771/1999 и (ЕО) № 2799/1999 (виж ОВ L 37, 7.2.2001 г., стр. 1).

(2)  „Мътеница“ означава страничния продукт при производството на масло, получен след избиване на сметаната и отделяне на твърди мазнини.

(3)  Отсъствието на суроватка може да бъде установено или чрез инспекция на място на производствения план, проведена без предварително известие най-малко веднъж седмично, или чрез лабораторен анализ на крайния продукт, показващ максимум от 69,31 g от FEDP на 100 g.

(4)  „Суроватка“ означава страничния продукт при производство на сирене или казеин, получен от действието на киселини, сирище и/или химико-физически процеси.

(5)  Сурово мляко, използувано за производство на обезмаслено мляко на прах, трябва да отговаря на изискванията, определени в част Г на глава III от приложение А към Директива 92/46/ЕИО.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПАКОВАНЕ

1.   Обезмасленото мляко на прах се опакова в нови, чисти, сухи и здрави пликове с нетно тегло от 25 kg.

2.   Пликовете имат най-малко три слоя, които заедно съответстват на поне 420 J/m2 TEA средно.

Вторият слой е покрит със слой от полиетилен от поне 15 g/m2.

Вътре между хартиените слоеве се прикрепва полиетиленов плик от поне 0,08 mm към дъното.

3.   Пликовете отговарят на стандарт EN 770.

4.   При пълнене, прахът следва да бъде добре натъпкан. Проникването на прах между различните слоеве трябва да бъде напълно избегнато.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗ НА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ, ПРЛЕДЛОЖЕНО ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ

1.

Пробите се вземат в съответствие с процедурата, определена в Международен стандарт ISO 707. Въпреки това, държавите-членки могат да използуват друг метод на вземане на проби, при условие че съответства на принципите на гореупоменатия стандарт.

2.

Брой опаковки, които трябва да бъдат избрани за вземане на проби за проверки:

а)

оферти, съдържащи до 800 пликчета от по 25 kg: най-малко осем;

б)

оферти, съдържащи повече от 800 пликчета от по 25 kg: най-малко осем плюс една за всеки допълнителни 800 пликчета или част от тях.

3.

Тегло на проби: проби от най-малко 200 g трябва да бъдат вземани от всяка опаковка.

4.

Групиране на проби: не повече от девет проби трябва да бъдат комбинирани в една обща проба.

5.

Анализ на проби: всяка обща проба трябва да премине анализ за проверка на всички качествени характеристики, определени в приложение I.

6.

Когато пробите показват дефекти:

а)

ако съставна проба покаже дефект по отношение на един параметър, количеството, от което е взета пробата, се изхвърля;

б)

ако съставна проба покаже дефект по отношение на повече от един параметри, количеството от което е взета пробата, се изхвърля и се вземат проби от оставащите количества от същата фабрика; анализът на тези проби е решаващ. В този случай:

броят на пробите, определен в точка 2, се удвоява,

ако съставна проба покаже дефект по отношение на един или повече параметри, количеството, от което е взета пробата, се изхвърля.


Top