EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0070

Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

OJ L 10, 13.1.2001, p. 33–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/70/oj

08/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

98


32001R0070


L 010/33

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2001 НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 2001година

за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, буква a), i) и буква б) от него,

след публикуване на проекта на настоящия регламент (2),

след консултации с Консултативния комитет за държавна помощ,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 994/98 оправомощава Комисията да декларира, в съответствие с член 87 от Договора, че при определени условия помощта за малките и средните предприятия e съвместима с Общия пазар и не подлежи на изискването за нотификация съгласно член 88, параграф 3 от Договора,

(2)

Регламент (ЕО) № 994/98 също така оправомощава Комисията да декларира, в съответствие с член 87 от Договора, че помощта, която е съобразена с картата за предоставянето на регионална помощ, одобрена от Комисията за всяка една държава-членка, е съвместима с Общия пазар и не подлежи на изискването за нотификация съгласно член 88, параграф 3 от Договора,

(3)

Комисията е прилагала членове 87 и 88 от Договора относно държавната помощ за малките и средни предприятия в подпомаганите области и извън тях в голям брой решения и е обявила политиката си съвсем наскоро в насоките на Общността за държавната помощ за малките и средни предприятия (3) и в насоките за националната регионална помощ (4). В светлината на значителния опит на Комисията в прилагането на тези членове по отношение на малките и средни предприятия и в светлината на общите текстове във връзка с малките и средни предприятия и регионалната помощ, предоставяна от Комисията на основата на тези разпоредби, е необходимо, с оглед осигуряването на ефективен надзор и опростяването на административните процедури, без да отслабва осъществяваният от Комисията мониторинг, Комисията да използва правомощията, предоставени ѝ от Регламент (ЕО) № 994/98,

(4)

Настоящият регламент не накърнява възможността на държавите-членки да нотифицират за помощ, предоставяна на малките и средни предприятия. Такива нотификации се оценяват от Комисията, и по-специално на основата на критериите, посочени в настоящия регламент. Насоките на държавната помощ за малките и средните предприятия следва да се отменят от датата на влизане в сила на настоящия регламент, тъй като тяхното съдържание се заменя с настоящия регламент.

(5)

Малките и средни предприятия играят решаваща роля за създаването на работни места и, най-общо, играят ролята на фактор на социална стабилност и икономическа предприемчивост. Въпреки това тяхното развитие може да се ограничи от недостатъците на пазара. Те често изпитват затруднения при получаването на капитали или кредити поради нежеланието на някои финансови пазари за поемане на рисковете и ограничените гаранции, които са в състояние да предоставят. Ограничените им ресурси могат също така да намалят достъпа им до информация, особено до информацията, свързана с новите технологии и потенциалните пазари. Като се вземат предвид тези обстоятелства, целта на помощта, изключена от настоящия регламент, следва да бъде улесняване на развитието на икономическата дейност на малките и средни предприятия, при условие че тази помощ не оказва неблагоприятно въздействие върху търговските условия до степен, която е в разрез с общите интереси.

(6)

Настоящият регламент следва да изключи всяка помощ, която отговаря на всички релевантни изисквания на настоящия регламент и всяка схема за помощ, при условие че всяка помощ, която се предоставя съгласно тази схема, отговаря на всички релевантни изисквания на настоящия регламент. С оглед гарантирането на ефективен надзор и опростяването на административната процедура, без да се отслабва осъществявания от Комисията мониторинг, схемите за помощ и индивидуалните грантове, извън всякаква схема, следва да съдържат изрично позоваване на настоящия регламент.

(7)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да накърнява специалните правила и регламенти относно държавната помощ в някои сектори, като например тези, които понастоящем съществуват за корабостроенето и не следва да се прилагат в селското стопанство, рибарството и аквакултурите.

(8)

За да се премахнат различията, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, за да се улесни съгласуването между различните инициативи на Общността и на националните инициативи във връзка с малките и средни предприятия и по съображения за административна яснота и правна сигурност, в настоящия регламент следва да се използва определението за малки и средни предприятия, дадено в Препоръка 96/280/EО на Комисията от 3 април 1996 г. относно определението за малките и средни предприятия (5). Това определение е използвано също и в насоките на Общността за държавната помощ за малките и средни предприятия (6).

(9)

В съответствие с установената практика на Комисията и с оглед на по-доброто гарантиране на пропорционална помощ, която не надвишава необходимия размер, праговете следва да се определят по-скоро от гледна точка на интензитета на помощта по отношение на група утвърдени разходи, отколкото от гледна точка на максималния размер на помощта.

(10)

За да се определи дали помощта съответства на Общия пазар, съгласно настоящия регламент, е необходимо да се вземе предвид интензитетът на помощта и по този начин размерът на помощта да се приведе към размера на гранта. За да се направи това изчисление на грантовия еквивалент на помощта, която се изплаща на няколко вноски и на помощта под формата на мек заем (заем при облекчени условия), се използва пазарният лихвен процент, преобладаващ в момента на предоставяне на гранта. За да се постигне единно, прозрачно и опростено прилагане на нормите за държавните помощи, за пазарни лихвени проценти, по смисъла на настоящия регламент, следва да се считат базисните лихвени проценти, при условие че в случай на мек заем, заемът е гарантиран с обикновено обезпечение и не е свързан с прекомерен риск. Базисни лихвени проценти са лихвените проценти, периодично определяни от Комисията на основата на обективни критерии и публикувани в Официален вестник на Европейските общности и в Интернет.

(11)

Като се вземат предвид различията между малките предприятия и средните предприятия, следва да се определят различни тавани за интензитета на помощта за малките предприятия и на тази за средните предприятия.

(12)

Таваните на интензитета на помощта следва да се определят, в светлината на опита на Комисията, на ниво, което позволява да се постигне баланс между минимизирането на нарушаването на конкуренцията в подпомагания сектор и целта за улесняване развитието на икономическата дейност на малките и средни предприятия.

(13)

Уместно е да се определят допълнителни условия, на които трябва да отговарят схемите за помощ или индивидуалните помощи, изключени от настоящия регламент. Съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора такива помощи обикновено не трябва да водят само до постоянно или периодично намаляване на оперативните разходи, които обикновено се покриват от бенефициера, а трябва да бъдат пропорционални на затрудненията, които е необходимо да се преодолеят, за да се осигурят социално-икономическите ползи, за които се счита, че са от интерес за Общността. Следователно е необходимо да се ограничи приложното поле на настоящия регламент до помощта, предоставена във връзка с определени материални и нематериални инвестиции с определени услуги, предоставяни на бенефициерите и с някои други дейности. В светлината на свръхкапацитета на Общността в транспортния сектор, с изключение на подвижния железопътен състав, утвърдените разходи за инвестиции за предприятията, които осъществяват основната си икономическа дейност в транспортния сектор, не следва да включват транспортните средства и оборудване,

(14)

Настоящият регламент следва да изключи помощта за малките и средни предприятия, независимо от тяхното местоположение. Инвестициите и създаването на нови работни места могат да допринесат за икономическото развитие на по-малко облагодетелстваните региони в Общността. Малките и средни предприятия в тези региони страдат, както от структурните недостатъци на местоположението, така и от трудностите, произтичащи от размера им. Следователно е целесъобразно малките и средни предприятия в подпомаганите региони да извлекат полза от по-високите тавани.

(15)

За да не се отдава предпочитание на капиталовия фактор на инвестицията пред фактора на труда, следва да се вземат мерки за осигуряване на възможност за измерване на съотношението помощ — инвестиция на основата на разходите за инвестицията или на разходите за разкриване на нови работни места, свързани с осъществяването на инвестиционния проект.

(16)

В светлината на Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация (СТО) (7) настоящият регламент не следва да изключва помощи за износа или помощи, които облагодетелстват продуктите, произведени в страната, за сметка на вносните продукти. Помощите за покриване на разходи за участие в търговски изложения или за проучвания и консултантски услуги, необходими за пускането на нов продукт или на съществуващ продукт на нов пазар, обикновено не се считат за помощ за износ.

(17)

С оглед необходимостта от постигане на баланс между минимизирането на нарушаването на конкуренцията в подпомагания сектор и целите на настоящия регламент той не следва да изключва отпускането на индивидуална помощ, надвишаваща определен максимален размер, независимо дали е, или не е дадена съгласно схема за помощ, изключена от настоящия регламент.

(18)

За да гарантира, че помощта е необходима и насърчава развитието на определени дейности, настоящият регламент не трябва да изключва помощи за дейности, които бенефициерът вече може да осъществява при пазарните условия.

(19)

Настоящият регламент не следва да изключва помощи, които са добавени към други държавни помощи, включително и помощи, предоставени от националните, регионалните или местните власти или от страна на Общността, по отношение на същите утвърдени разходи, когато сборът от помощите надвишава праговете, определени с настоящия регламент,

(20)

За да се гарантира прозрачност и ефективност на мониторинга в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 994/98, уместно е да се изготви стандартен формат за представяне на Комисията на кратка информация от държавите-членки за случаите, когато в изпълнение на настоящия регламент е осъществена схема за помощ или е предоставена индивидуална помощ, извън такава схема, с цел да бъде публикувана в Официален вестник на Европейските общности. Поради същата причина е необходимо да се изготвят норми за документацията, която държавите-членки следва да водят по отношение на помощта, изключена от настоящия регламент. Във връзка с годишния доклад, който държавите-членки следва да представят на Комисията, е необходимо Комисията да изготви конкретни изисквания, включващи и предоставянето на информацията в електронна форма, поради широкото разпространение на тази технология.

(21)

Предвид опита на Комисията в тази област, и по-специално често срещаната необходимост от преразглеждане на политиката за държавните помощи, уместно е да се ограничи срокът за прилагане на настоящия регламент. След изтичане на срока на действие на настоящия регламент, без той да бъде удължаван, схемите за помощ, които вече са били изключени от настоящия регламент, следва да бъдат изключени в продължение на още шест месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

1.   Без да се засягат специалните регламенти и директиви на Общността съгласно Договора за ЕО, регулиращи предоставянето на държавна помощ в конкретни сектори и независимо от това дали те са повече или по-малко ограничителни от настоящия регламент, настоящият регламент се прилага по отношение на помощите, предоставяни на малките и средни предприятия във всички сектори.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

a)

дейностите, свързани с производството, преработката или търгуването на продуктите, изброени в приложение I към Договора;

б)

помощта за дейности, свързани с износа, и по-специално помощта, която е пряко свързана с изнесените количества, със създаването и функционирането на дистрибуторските мрежи или с други текущи разходи, свързани с износната дейност;

в)

помощта, предоставена, при условие че се използват предимно стоки, произведени в страната, а не внесени стоки.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

a)

„помощ“ е всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 87, параграф 1 от Договора;

б)

„малки и средни предприятия“ са предприятията, определени в приложение I;

в)

„инвестиране в материални активи“ е инвестирането в дълготрайни физически активи, свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие или с осъществяването на дейност за постигане на фундаментална промяна на продукта или на производствения процес на съществуващо предприятие (в частност чрез рационализация, диверсификация и модернизация). Инвестиране в дълготрайни активи, извършено във формата на поглъщане на предприятие, което е закрито или ще бъде закрито, ако не бъде купено, също се счита за инвестиране в материални активи;

г)

„инвестиране в нематериални активи“ е инвестирането в трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензии, ноу-хау или непатентовани технически знания;

д)

„интензитет на брутната помощ“ е размерът на помощта, представен като процент от утвърдените разходи по проекта. Всички използвани стойности се вземат преди приспадане на преките данъци. Когато помощта е предоставена в друга форма, различна от гранта, размерът на помощта се привежда към размера на гранта. Помощ, която се изплаща на няколко вноски, се сконтира до стойността ѝ в момента на предоставяне, а лихвеният процент, който следва да се използва при сконтиране и за изчисляване на размера на помощ, отпусната като мек заем, е базисният лихвен процент, прилаган в момента на предоставяне на помощта;

е)

„интензитет на нетната помощ“ е размерът на помощта, без данъците, представен като процент от утвърдените разходи по проекта;

ж)

„брой на работниците или служителите“ е броят на трудовите единици за една година (ТЕГ), а именно броят на лицата, назначени на пълен работен ден за една година, като лицата на непълен работен ден и сезонните работници се привеждат към (ТЕГ) и представляват дробни числа.

Член 3

Условия за изключване

1.   Индивидуалната помощ извън схемите за помощ, която отговаря на всички условия от настоящия регламент, е съвместима с Общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за нотификация по член 88, параграф 3 от Договора, при условие че съдържа изрично позоваване на настоящия регламент чрез цитиране на неговото заглавие и позоваване на Официален вестник на Европейските общности.

2.   Схемите за помощ, които отговарят на всички условия от настоящия регламент, са съвместими с Общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и са освободени от изискването за нотификация по член 88, параграф 3 от Договора, при условие че:

a)

всяка помощ, която може да се предоставя по такава схема, отговаря на всички условия от настоящия регламент;

б)

схемата съдържа изрично позоваване на настоящия регламент чрез цитиране на неговото заглавие и позоваване на Официален вестник на Европейските общности.

3.   Помощ, която е предоставена по схемите, посочени в параграф 2, е съвместима с Общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за нотификация по член 88, параграф 3 от Договора, при условие че помощта, която е предоставена пряко, отговаря на всички условия от настоящия регламент.

Член 4

Инвестиране

1.   Помощта, предоставена за инвестиране в материални и нематериални активи, в рамките на Общността и извън нея, е съвместима с Общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за нотификация по член 88, параграф 3 от Договора, ако отговаря на условията съгласно параграфи 2—6.

2.   Интензитетът на брутната помощ не надвишава:

a)

15 % за малките предприятия;

б)

7,5 % за средните предприятия.

3.   Когато се инвестира в области, които отговарят на изискванията за получаване на регионална помощ, интензитетът на помощта не надвишава горната граница на помощта за регионално инвестиране, определена в картата, одобрена от Комисията за всяка една държава-членка, с повече от:

а)

10 брутни процентни пункта за областите, регулирани от член 87, параграф 3, буква в), при условие че общият интензитет на нетната помощ не надвишава 30 %; или

б)

15 брутни процентни пункта за областите, регулирани от член 87, параграф 3, буква a), при условие че общият интензитет на нетната помощ не надвишава 75 %.

По-високите горни граници за регионалната помощ се отнасят само за случаите, в които помощта е предоставена, при условие че инвестирането в региона реципиент на помощта ще продължи не по-малко от пет години и че делът на бенефициера във финансирането ще бъде най-малко 25 %.

4.   Таваните, определени в параграфи 2 и 3, се прилагат за случаите, в които интензитетът на помощта е изчислен като процент от утвърдените разходи за инвестицията или като процент от разходите за заплати на лицата, назначени на работа благодарение на провежданото инвестиране (помощ за разкриване на нови работни места), или като комбинация от двете, при условие че помощта не надвишава най-благоприятния размер, получен в резултат на едното или другото изчисление.

5.   За случаите, в които помощта е изчислена на базата на разходите за инвестиране, утвърдените разходи за инвестиране в материални активи са разходите, свързани с инвестирането в земя, сгради, машини и оборудване. В транспортния сектор, транспортните средства и транспортното оборудване, с изключение на подвижния железопътен състав, не се включват в утвърдените разходи. Утвърдените разходи за инвестиране в нематериални активи са разходите за придобиване на технологията.

6.   За случаите, в които помощта е изчислена на базата на разкритите работни места, размерът на помощта се изчислява като процент от разходите за работни заплати за срок от две години за разкритите работни места при следните условия:

a)

разкритите работни места да са свързани с изпълнението на проект за инвестиране в материални или нематериални активи. Работните места да се разкрият не по-късно от три години след приключване на инвестирането;

б)

инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на работниците или служителите в съответното предприятие в сравнение със средния им брой през предходните дванадесет месеца; и

в)

разкритите работни места да се запазят за срок не по-малък от пет години.

Член 5

Консултантски и други услуги и дейности

Помощта за малките и средни предприятия е съвместима с Общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за нотификация по член 88, параграф 3 от Договора, ако отговаря на следните условия:

а)

за услуги, предоставени от външни консултанти, брутната помощ да не надвишава 50 % от разходите за такива услуги. Засегнатите услуги да не са постоянни или периодични, нито свързани с обичайните разходи за дейността на предприятието като например рутинните данъчни консултации, редовните правни услуги или рекламата;

б)

за участие в панаири и изложения брутната помощ не надвишава 50 % от направените допълнителни разходи за наемане, организиране и управление на щанда. Това изключение да се отнася само за първото участие на предприятието в даден панаир или изложение.

Член 6

Големи индивидуални грантове за помощ

Настоящият регламент не изключва индивидуалните грантове за помощ, които отговарят на един от следните прагове:

a)

общите утвърдени разходи за целия проект не са по-малко от 25 000 000 EUR и:

i)

в областите, които не отговарят на изискванията за получаване на регионална помощ, интензитетът на брутната помощ не е по-малко от 50 % от горните граници, определени в член 4, параграф 2;

ii)

в областите, които отговарят на изискванията за получаване на регионална помощ, интензитетът на нетната помощ не е по-малко от 50 % от горната граница за нетната помощ, определена в картата за регионална помощ за съответната област; или

б)

общият размер на брутната помощ не е по-малко от 15 000 000 EUR.

Член 7

Изисквания за помощта

Настоящият регламент изключва само помощта, за която преди да започне работата по проекта за помощ:

бенефициерът е подал молба за помощ пред държавата-членка, или

държавата-членка е приела правни норми, установяващи законно право на помощ съгласно обективни критерии и без допълнително упражняване на дискреционни права от страна на държавата-членка.

Член 8

Съчетаване на помощи

1.   Таваните, определени в членове 4, 5 и 6, се прилагат както за подкрепа на подпомагания проект, финансирана изцяло с държавни средства, така и за подкрепа, частично финансирана от Общността.

2.   Помощ, изключена от настоящия регламент, не се съчетава с друга държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора или с друго финансиране от страна на Общността по отношение на същите утвърдени разходи, ако това съчетаване ще доведе до интензитет на помощта, надвишаващ интензитетът, определен с настоящия регламент.

Член 9

Прозрачност и мониторинг

1.   След изпълнение на схема за помощ или след предоставяне на индивидуална помощ извън схемите за помощ, изключени от настоящия регламент, държавите-членки, в срок от 20 работни дни, изпращат на Комисията, с цел да бъде публикувана в Официален вестник на Европейските общности, кратка информация относно схемата или индивидуалната помощ във формата, установена в приложение II.

2.   Държавите-членки водят подробна документация за схемите за помощ, изключени съгласно настоящия регламент, за индивидуалната помощ, предоставена по тези схеми, и за индивидуалната помощ, изключена от настоящия регламент, която е предоставена извън някоя от съществуващите схеми за помощ. Тази документация съдържа цялата необходима информация, за да се установи дали са изпълнени условията за освобождаване, определени в настоящия регламент, включително и информация за статута на дружеството като малко или средно предприятие. Държавите-членки съхраняват документацията относно индивидуална помощ за срок от 10 години от датата на отпускане на помощта, а относно схемата за помощ — за срок от 10 години от датата на предоставяне на последната индивидуална помощ по схемата. При писмено запитване от страна на Комисията съответната държава-членка предоставя на Комисията, в срок от 20 работни дни или толкова дълъг срок, колкото е определен в запитването, цялата информация, която според Комисията е необходима, за да може да прецени дали са спазени условията, определени в настоящия регламент.

3.   Държавите-членки изготвят доклад за прилагането на настоящия регламент за всяка една календарна година или полугодие, през което време се прилага настоящият регламент във формата, посочена в приложение III, а също и в електронна форма. Държавите-членки предоставят доклада на Комисията не по-късно от три месеца след изтичане на срока, за който се отнася доклада.

Член 10

Влизане в сила и срок на действие

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той остава в сила до 31 декември 2006 г.

2.   След изтичане на срока на действие на настоящия регламент схемите за помощ, изключени от настоящия регламент, продължават да бъдат изключени в продължение на шестмесечен допълнителен период на приспособяване.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2001 година.

За Съвета

Mario MONTI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 89, 28.3.2000 г., стр. 15.

(3)  ОВ C 213, 23.7.1996 г., стр. 4.

(4)  ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 107, 30.4.1996 г., стр. 4.

(6)  Виж бележка под линия 3.

(7)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 156.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определение за малките и средни предприятия

(извадка от Препоръка 96/280/EО на Комисията от 3 април 1996 г. относно определението за малките и средни предприятия (ОВ L 107, 30.4.1996 г., стр. 4))

„Член 1

1.   Малките и средни предприятия, наричани оттук нататък „МСП“, се определят като предприятия, които:

имат по-малко от 250 работници или служители, или

имат или:

годишен оборот, който не надвишава 40 милиона EUR, или

общ годишен счетоводен баланс, който не надвишава 27 милиона EUR,

отговарят на критерия за независимо предприятие, определен в параграф 3.

2.   Когато е необходимо да се направи разграничение между малко и средно предприятие, „малкото предприятие“ се определя като предприятие, което:

има по-малко от 50 работници или служители, или

има или

годишен оборот, който не надвишава 7 милиона EUR, или

общ годишен счетоводен баланс, който не надвишава 5 милиона EUR,

отговаря на критерия за независимо предприятие, определен в параграф 3.

3.   Независими предприятия са тези, в които 25 % или повече от капитала или акциите с право на глас не са собственост на едно предприятие или съвместна собственост на няколко предприятия, които не могат да се определят като МСП или малки предприятия в зависимост от случая. Този праг може да се надвиши в следните два случая:

когато предприятието е собственост на държавни инвестиционни корпорации, дружества с общ капитал, високорискови компании или институционални инвеститори, при условие че не се упражнява индивидуален или съвместен контрол,

когато капиталът е разпределен по такъв начин, че не е възможно да се определи от кого се държи, и когато предприятието е заявило законна презумпция, че 25 % или повече от капитала или акциите с право на глас не са собственост на едно предприятие или съвместна собственост на няколко предприятия, които не могат да се определят като МСП или малки предприятия в зависимост от случая.

4.   При изчисляването на праговете, посочени в параграфи 1 и 2 следователно е необходимо да се обединят релевантните стойности за предприятието бенефициер и за всички предприятия, които се контролират от него, пряко или косвено, чрез притежаването на 25 % или повече от капитала или акциите с право на глас.

5.   Когато е необходимо да се направи разграничение между микропредприятията и другите МСП, микропредприятията се определят като предприятия, които имат по-малко от 10 работници или служители.

6.   Когато към датата на изготвяне на крайния счетоводен баланс предприятието е над или под прага за броя на работниците или служителите или горните финансови граници, това следва да доведе до придобиване или до загуба на статута на „МСП“, „средно предприятие“, „малко предприятие“ или „микропредприятие“ само ако явлението се повтори през две последователни финансови години.

7.   Броят на наетите лица съответства на броя на работните единици за една година (РЕГ), а именно броят на лицата, назначени на пълен работен ден за една година, като лицата на непълен работен ден и сезонните работници се привеждат към (РЕГ) и представляват дробни числа. За базисна година се счита годината на последния одобрен отчетен период.

8.   Праговете за оборота и общият счетоводен баланс се изчисляват на базата на одобрените финансови отчети за предходните 12 месеца. В случай на новосъздадено предприятие, чиито отчети все още не са одобрени, се прилагат прагове, изчислени на базата на надежден разчет, изготвен през финансовата година.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Стандартна форма на периодичния доклад, който се предоставя на Комисията.

Формуляр на годишния отчет за схемите за помощ, изключени от регламент за групово освобождаване, приет в съответствие с член 1 от Регламент (EО) № 994/98 на Съвета

Държавите-членки са задължени да използват представения по-долу формуляр за отчитане пред Комисията на задълженията си, свързани с регламентите за групово освобождаване, приети в съответствие с Регламент (EО) № 994/98 на Съвета.

Докладите следва да се представят също и в електронна форма.

Изисквана информация за всички схеми за помощ, изключени от регламенти за групово изключение, приети в съответствие с член 1 от Регламент (EО) № 994/98 на Съвета:

1.

Наименование на схемата за помощ

2.

Приложим регламент на Комисията за изключване

3.

Разходи

За всеки инструмент за помощ (например грант, мек заем и т.н.) следва да се представят поотделно стойностите в рамките на схемата за помощ или на индивидуалната помощ. Стойностите следва да се представят в еуро или, когато е необходимо, в националната валута. В случай на данъчен разход трябва да се докладват годишните данъчни загуби. Когато няма точно изчислени стойности, могат да се дадат прогнозни стойности за загубите.

Стойностите за такива разходи следва да се представят на следната база:

За отчетната година за всеки инструмент за помощ в рамките на схемата (например грант, мек заем, гаранция и т.н.) се представят поотделно:

3.1.

сумата на задълженията, (прогнозни) данъчни загуби или други загуби, информация за гаранциите и т.н. за новите подпомагани проекти. В случаите на гаранционни схеми следва да се представи общата стойност на издадените нови гаранции;

3.2.

извършените плащания, (прогнозни) данъчни загуби или други загуби, информация за гаранциите и т.н. за новите проекти и проектите във фаза на изпълнение. В случай на гаранционни схеми следва да се представи информация за: общата стойност на издадените гаранции, дохода от премиите, инкасираните вземания, изплатените обезщетения, финансовия резултат от дейността на схемата през отчетната година;

3.3.

броят на новите подпомагани проекти;

3.4.

приблизителният общ брой на разкритите работни места или на запазените работни места чрез нови проекти (когато е необходимо);

3.5.

приблизителната обща стойност на инвестициите, осигурени от нови проекти;

3.6.

регионалната разбивка на сумите съгласно точка 3.1 по регионите, определени от NUTS (1) на ниво 2 или по-ниско, или по регионите, съгласно член 87, параграф 3, буква a), член 87, параграф 3, буква в), и неподпомаганите региони;

3.7.

разпределение на сумите по точка 3.1 по сектори, според секторите на дейност на бенефициера (ако секторите са повече от един, се отбелязва делът на всеки един сектор):

 

въгледобив

 

промишленост

 

включително:

 

стоманодобив

 

корабостроене

 

синтетични влакна

 

моторни превозни средства

 

друга промишленост (моля посочете)

 

услуги

 

включително:

 

транспортни услуги

 

финансови услуги

 

други услуги (моля посочете)

 

други сектори (моля посочете)

4.

Друга информация и забележки.


(1)  NUTS е номенклатурата на териториалните единици за целите на статистиката в Общността.


Top