Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0103

Директива 2001/103/ЕО на Комисията от 28 ноември 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъде включено като активно вещество 2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина (2,4-Д)текст от значение за ЕИП.

OJ L 313, 30.11.2001, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/103/oj

03/ 41

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32001L0103


L 313/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/103/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2001 година

за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъде включено като активно вещество 2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина (2,4-Д)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), последно изменена с Директива 2001/1999/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), последно изменена с Регламент (ЕО) № 2266/2000 (4), предвижда приемането на списък с определени активни вещества в продукти за растителна защита, които следва да бъдат оценени с оглед на тяхното възможно включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък се съдържа в Регламент (ЕО) № 933/94 на Комисията от 27 април 1994 г. относно определяне на активните вещества в продуктите за растителна защита и относно определяне на докладващите държави-членки по прилагането на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2230/95 (6), и включва 2,4-дихлорофеноксиоцетната киселина („2,4-Д“).

(2)

Въздействието на 2,4-Д върху човешкото здраве и върху околната среда е било оценено в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3600/92 за поредица от употреби, предложени от нотификаторите. По силата на Регламент (ЕО) № 933/94 Гърция беше определена за докладваща държава-членка за 2,4-Д. Докладващата държава-членка представи на Комисията своя доклад за оценка и препоръките си на 17 януари 1997 г. в съответствие с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 3600/92.

(3)

Този доклад за оценка е бил прегледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет. На 2 октомври 2001 г. преглеждането беше завършено под формата на доклад на Комисията за преглед на 2,4-Д.

(4)

Досиетата и информацията от прегледа на 2,4-D също бяха предоставени на Научния комитет по растенията. В становището си от 21 май 2001 г. (7) Комитетът разгледа въпроса за избор на подходящ животински модел, който да се използва за оценката на риска за човешкото здраве. Препоръката на Комитета беше взета под внимание при съставянето на настоящата директива и на съответния доклад за преглед.

(5)

Извършените различни проучвания показват, че продукти за растителна защита, съдържащи 2,4-Д, се очаква да удовлетворят по принцип изискванията, изложени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално що се отнася до проучените употреби, описани в доклада за преглед на Комисията. Следователно е уместно въпросното активно вещество да бъде включено в приложение I към споменатата директива, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи 2,4-Д, могат да се дават в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Следва да се предвиди разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите лица да се подготвят за спазването на новите изисквания, които ще произтекат от това включване. Освен това Директива 91/414/ЕИО предвижда, че след включването на активно вещество в приложение I към нея държавите-членки трябва, в предписания срок, да разгледат и да предоставят, да изменят или да отменят, в зависимост от случая, разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи активното вещество. Затова е необходимо да се определи такъв срок. Ще се предвиди по-дълъг срок за предаването и за оценката на пълното досие на всеки продукт за растителна защита в съответствие с уеднаквените принципи, изложени в Директива 91/414/ЕИО. За продуктите за растителна защита, съдържащи няколко активни вещества, пълната оценка въз основа на уеднаквените принципи може да се извърши едва след включването на всички съответни активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Докладът за преглед се изисква за правилното прилагане от държавите-членки на няколко раздела от уеднаквените принципи, установени с Директива 91/414/ЕИО. Окончателния вариант на доклада за преглед, с изключение на поверителната информация, следва да се държи на разположение или да се предоставя от държавите-членки за справка на заинтересованите лица. Ако докладът за преглед трябва да се актуализира, за да вземат под внимание научните и технически развития, условията за включване на съответното вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО също трябва да бъдат изменени в съответствие с тази директива.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки държат на разположение доклада за преглед на 2,4-D, с изключение на поверителната информация по смисъла на член 14 от Директива 91/414/ЕИО, за справка на заинтересованите лица или им го предоставят при изрично поискване.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 април 2003 г. Те незабавно информират Комисията за това.

По-специално, в съответствие с Директива 91/414/ЕИО, те изменят или отнемат, при необходимост, до тази дата, съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи 2,4-Д като активно вещество

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   По отношение на оценката, която трябва да се направи, и решението, което трябва да се вземе, съгласно уеднаквените принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО въз основа на досие, отговарящо на изискванията от приложение III към споменатата директива, срокът за изменение или за отмяна на разрешения за продуктите за растителна защита, съдържащи като единствено активно вещество 2,4-Д, изтича на 1 октомври 2006 г.

3.   За продукти за растителна защита, съдържащи 2,4-Д наред с някое друго активно вещество, фигуриращо в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, срокът за изменение или за отмяна на разрешенията изтича четири години след влизането в сила на директивата за изменение на приложение I с цел включване в него на последното от тези вещества.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 октомври 2002 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2001 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 304, 21.11.2001 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 259, 13.10.2000 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 107, 28.4.1994 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 225, 22.9.1995 г., стр. 1.

(7)  Становище на Научния комитет по растенията относно оценката на 2,4- дихлорофеноксиоцетната киселина (2,4-Д) в рамките на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита — SCP/2,4d/002-final.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните вписвания се добавят в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Номер

Общо наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC (МСЧПХ)

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане на включването

Специални разпоредби

„27

2,4-Д

CAS № 94-75-7

CIPAC № 1 (КЧПХ)

2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина

960 g/kg

1 октомври 2002 г.

30 септември 2012 г.

Разрешава се само употребата като хербицид.

За прилагането на уеднаквените принципи, предвидени в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключенията от доклада за преглед на 2,4-Д, и по-специално допълнения I и II към него, така както са съставени на 2 октомври 2001 г. от Постоянния комитет по здравето на растенията. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да обърнат специално внимание на защитата на подпочвените води, когато активното вещество се използва в уязвими поради техните почвоени и/или климатични условия райони

трябва да обърнат специално внимание на абсорбцията ѝ от кожата

трябва да обърнат особено внимание на защитата на необхванатите от оценката артроподи и осигуряват, че условията за разрешение съдържат мерки, целящи смекчаване на рисковете, където е уместно.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са дадени в доклада за преглед.“


Top