Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0038

Директива 2001/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 година за изменение на Директива 93/7/ЕИО на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членкаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 187, 10.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; отменен от 32014L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/38/oj

02/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

152


32001L0038


L 187/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 юни 2001 година

за изменение на Директива 93/7/ЕИО на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 на Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Изграждането на Икономическия и валутен съюз и преминаването към еврото засягат последната алинея на позиция Б от приложението към Директива 93/7/ЕИО на Съвета (3) относно определяне на размера на стойностите на паметниците на културата, изразени в екю, които са обект на прилагане на посочената директива. Тази алинея уточнява, че датата на превръщане на упоменатите стойности в национални валути е 1 януари 1993 г.

(2)

По силата на Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета от 17 юни 1997 г. относно установяване на някои разпоредби относно въвеждането на еврото (4), всяко позоваване на стойност в екю в правните инструменти от 1 януари 1999 г. става позоваване на стойност в евро след конвертиране в съотношение едно към едно. Обаче, освен ако не се извърши промяна в Директива 93/7/ЕИО, а оттам и на фиксирания валутен курс, които отговаря на курса в сила на 1 януари 1993 г., държавите-членки, чиято парична единица е еврото, продължават да прилагат различни суми, конвертирани въз основа на валутните курсове от 1993 г., а не въз основа на неотменно фиксираните курсове спрямо еврото от 1 януари 1999 г., и това положение се запазва дотогава, докато правилото за конвертиране представлява съставна част от посочената директива.

(3)

Следователно е целесъобразно да се промени последната алинея на позиция Б от приложението към Директива 93/7/ЕИО така че от 1 януари 2002 г., държавите-членки, които са в еврозоната, да прилагат стойностите в EUR, предвидени в законодателството на Общността. За другите държави-членки, които продължават да превръщат тези рамкови стойности в национални валути, е необходимо да се определи обменен курс към подходяща дата преди 1 януари 2002 г. и да се предвиди за тези държави-членки възможността да могат да извършват процедура по автоматично и периодично адаптиране към този курс, с цел компенсиране на констатираните колебания на обменния курс между националните парични единици и еврото.

(4)

Става ясно, че стойността 0 (нула), която фигурира в позиция Б на приложението към Директива 93/7/ЕИО, която се прилага в качеството на финансова рамка към някои категории паметници на културата, може да бъде предмет на тълкуване в ущърб на ефективното прилагане на директивата. Докато тази стойност 0 (нула) означава, че паметниците на културата, които принадлежат към визираните категории, каквато и да е тяхната стойност, даже и незначителна или нулева, трябва да се считат като паметници на културата по смисъла на посочената директива, то някои власти тълкуват това по такъв начин, че даден паметник на културата не притежава никаква стойност, отказвайки да признаят на тези категории паметници на културата защитата, предвидена от директивата.

(5)

Следователно е целесъобразно, с цел избягване на всякакво объркване в това отношение, да се замести цифрата 0 с по-ясен знак, който не поражда съмнения относно необходимостта от защита на въпросните паметници на културата,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложението към Директива 93/7/ЕИО позиция Б се изменя, както следва:

1.

Заглавието „СТОЙНОСТ: 0 (нула)“ се замества от следния текст:

„СТОЙНОСТ:

каквато и да е стойността“

2.

Последната алинея относно превръщането в национални валути на стойности, изразени в екю, се замества от следния текст:

„За държавите-членки, на които паричната единица не е евро, изразените в анекса стойности в евро се превръщат и изразяват в национални валути по валутния курс от 31 декември 2001 г., публикуван в Официален вестник на Европейските общности. Тези равностойности в национални валути се преразглеждат на всеки две години, считано от 31 декември 2001 г. Изчисляването на тези равностойности се извършва въз основа на средната ежедневна стойност на тези валути, изразявани в евро, в течение на период от двадесет и четири месеца, който завършва на последния ден от месец август, предхождащ преразглеждането, влизащо в сила от 31 декември. По принцип, по предложение на Комисията, този метод на изчисление се преразглежда от Консултативния комитет за паметниците на културата две години след първото му прилагане. За всяко преразглеждане стойностите, изразени в евро, и техните равностойности в национални валути се публикуват периодично в Официален вестник на Европейските общности в началото на месец ноември, предхождащ датата, от която преразглеждането влиза в сила.“

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 2002 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на 20-ия ден след нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2000 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

L. ENGQVIST


(1)  ОВ С 120 Е, 24.4.2001 г., стр. 182.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 февруари 2001 г. и Решение на Съвета от 14 май 2001 г.

(3)  ОВ L 74 от 27.3.1993 г., стр. 74. Директива, чието последно изменение и допълнение е извършено от Директива 96/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 60, 1.3.1997 г., стр. 59).

(4)  ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр. 1.


Top