EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0527

Решение на Комисията от 6 юни 2001 година относно създаването на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (нотифицирано под номер С(2001) 1501) (текст от значение за ЕИП)

OJ L 191, 13.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/527/oj

06/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

109


32001D0527


L 191/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2001 година

относно създаването на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа

(нотифицирано под номер С(2001) 1501)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/527/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали представляват приоритетни цели на Общността, посочени в членове 49 и 56 от Договора за създаване на Европейската общност.

(2)

Изграждането на истински вътрешен пазар на финансовите услуги е от решаващо значение за увеличаване на икономическия ръст и за откриване на работни места в Общността.

(3)

Планът за действие на Комисията за финансовите услуги (1) откроява известен брой дейности, които се изискват за завършване на единния пазар на финансовите услуги.

(4)

На заседанието си в Лисабон през март 2000 г., Европейският съвет призова за изпълнението на този план за действие до 2005 г.

(5)

На 17 юли 2000 г. Съветът създаде Комитет на мъдреците за регулирането на европейските пазари на ценни книжа.

(6)

В своя окончателен доклад Комитетът на мъдреците призова за създаването на два консултативни комитета, а именно Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа, съставен от висши представители на държавите-членки, и Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа, съставен от висши представители на компетентните национални публични институции в областта на ценните книжа, с цел inter alia да съветва Комисията.

(7)

В своята резолюция, отнасяща се до по-ефективната регулация на пазарите на ценни книжа в Европейския съюз, Европейският съвет в Стокхолм приветства намерението на Комисията да създаде официално независим комитет на регулаторите, както се предлага в доклада на Комитета на мъдреците.

(8)

Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа следва да осъществява функцията на независим орган за дебат и коментари, който съветва Комисията в областта на ценните книжа.

(9)

Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа следва също да допринася за последователно и навременно прилагане в подходящ срок на законодателството на Общността в държавите-членки по пътя на по-ефективно сътрудничество между националните органи за надзор, като провежда експертни проверки и насърчава най-добрите практики (2).

(10)

Европейският комитет на регулаторите на пазари на ценни книжа следва да организира начина си на функциониране и да поддържа тесни оперативни връзки с Комисията и с Европейския комитет по ценни книжа. Той избира своя председател измежду своите членове.

(11)

Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа следва да консултира на широка основа и на ранен стадий, открито и прозрачно, потребителите и крайните потребители на пазара.

(12)

Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа следва да изработи свой собствен процедурен правилник и да действа при пълно спазване на прерогативите на институциите и на институционния баланс, установен от Договора (3),

РЕШИ:

Член 1

Създава се независим консултативен комитет по ценните книжа в Общността, наречен „Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа“ (наричан по-долу „Комитетът“).

Член 2

Комитетът има за цел да съветва Комисията, по негова инициатива или по искане на Комисията в срок, който тя може да установи в зависимост от спешността на разглеждания случай, по-специално относно изготвянето на проекти за мерки за изпълнение в областта на ценните книжа.

Член 3

Комитетът е съставен от висши представители на националните публични институции в държавите-членки, компетентни в областта на ценните книжа. Всяка държава-членка посочва един висш представител на своя компетентна институция за участие в събранията на Комитета.

Комисията се представлява на събранията на Комитета; тя посочва представител на високо равнище, който да участва във всички дебати.

Комитетът избира свой председател измежду членове си.

Комитетът може да покани експерти и наблюдатели да присъстват на неговите събрания.

Член 4

Комитетът поддържа тесни оперативни връзки с Комисията и с Европейския комитет по ценни книжа.

Комитетът може да създава работни групи.

Член 5

Преди да предаде своето становище на Комисията, Комитетът извършва консултации на широка основа и на достатъчно ранен етап, открито и прозрачно, с участниците на пазара, потребителите и крайните ползватели.

Член 6

Комитетът представя годишен доклад на Комисията.

Член 7

Комитетът приема свой процедурен правилник и определя своя начин на функциониране.

Член 8

Комитетът встъпва във функциите си на 7 юни 2001 г.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2001 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  СОМ(1999) 232 окончателен.

(2)  Текст от трети параграф, точка 6 от резолюцията на Европейския съвет в Стокхолм.

(3)  Текст от последния параграф на преамбюла съм резолюцията на Европейския съвет в Стокхолм.


Top