EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0219

Решение на Комисията от 12 март 2001 година относно временните спешни мерки по отношение на дървените опаковки, направени изцяло или частично от непреработен иглолистен дървен материал с произход от Канада, Китай, Япония и Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2001)694)

OJ L 81, 21.3.2001, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2005; отменен от 32005D0829 Датата на изтичане на срока на действие се определя в зависимост от датата на публикуване на акта за отмяна, който поражда действие в деня на нотифицирането му. Актът за отмяна е бил нотифициран, но датата на нотификацията не е налична в EUR-Lex — вместо това се използва датата на публикуване.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/219/oj

03/ 37

BG

Официален вестник на Европейския съюз

18


32001D0219


L 081/39

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2001 година

относно временните спешни мерки по отношение на дървените опаковки, направени изцяло или частично от непреработен иглолистен дървен материал с произход от Канада, Китай, Япония и Съединените американски щати

(нотифицирано под номер С(2001)694)

(2001/219/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Когато държава-членка счита, че съществува непосредствена опасност от въвеждането на нейна територия на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по бора) от трета страна, тя приема временно необходимите допълнителни мерки с оглед предпазването ѝ от тази опасност.

(2)

Финландия уведоми останалите държави-членки и Комисията, че при проведените през 2000 г. множество контролни инспекции са били установени множество случаи на заразяване с нематод по бора в непреработения дървен опаковъчен материал с произход от Канада, Китай, Япония и Съединените американски щати. Освен това случаи на заразяване с нематод по бора при непреработен дървен опаковъчен материал с произход от Канада и Китай също бяха сигнализирани съответно от Швеция и Франция.

(3)

Финландия предприе официални спешни мерки, разпореждащи, че считано от 31 май 2000 г. амбалажът от дървен материал от иглолистни дървета, с изключение на дървото Thuja L., но включително дървеният материал за прикрепване или заклинване на товари, който произхожда от трети страни, в които е регистрирана появата на нематод по бора (т.е. Канада, Китай, Япония, Република Корея, Мексико, Тайван и Съединените американски щати), при внасянето му във Финландия, трябва да се придружава от фитосанитарно удостоверение, свидетелстващо, че дървеният материал е преминал една от обработките, предвидени от приетите от Финландия спешни мерки.

(4)

Директива 2000/29/ЕО понастоящем предвижда, че за защита на Общността срещу внасянето на нематод по бора непреработеният иглолистен дървен материал с произход от трети страни, в които е регистрирана поява на нематод по бора, да бъде отделен от кората и без проядени от ларви дупки и да има съдържание на влага под 20 %. Горепосочените данни, предоставени от Финландия, Франция и Швеция, показват, че тези мерки не са достатъчни да защитят надеждно Общността от внасянето на нематод по бора, когато такъв дървен материал се внася от Канада, Китай, Япония и Съединените американски щати. Следователно са необходими временни спешни мерки.

(5)

Тези спешни мерки трябва да се прилагат за внасяния в Общността непреработен дървен опаковъчен материал, изцяло или частично от иглолистен дървен материал с произход от Канада, Китай, Япония и Съединените американски щати. Въпреки това не е наложително да се прилагат подобни мерки и за дървения материал от Thuja L., тъй като растението Thuja L. не е възприемчиво към нематод по бора.

(6)

Спешните мерки следва да се прилагат на два етапа. На първия етап държавите-членки следва незабавно да предприемат подходящи мерки за официален контрол на посочения вид дървен материал, с цел да се намали още повече риска от въвеждането или разпространението в Общността на нематод по бора. Това ще позволи на страните, в които е отчетена появата на нематод по бора, да организират, на втори етап, обработката на дървения опаковъчен материал, методи за обеззаразяване на дървените опаковки, направени изцяло или частично от непреработен иглолистен дървен материал, с изключение на дървения материал от Thuja L., съобразно изискванията по настоящото решение.

(7)

Следва да се определят мерките за приемане в случай на неспазване на посочените изисквания.

(8)

Ако се установи, че предвидените в настоящото решение спешни мерки не са достатъчни за предотвратяване на въвеждането на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. или не са били приложени, следва да бъдат предвидени по-строги или алтернативни мерки.

(9)

Последиците от спешните мерки следва непрестанно да се оценяват до 15 юни 2002 г., по-специално въз основа на сведенията, предоставени от държавите-членки. Други мерки евентуално ще бъдат предвидени в светлината на резултатите от тази оценка.

(10)

Горепосочените спешни мерки ще бъдат преразгледани в светлината на крайния резултат от провежданите в момента дискусии относно разработването на Международен стандарт на ФАО относно „Указания за регулиране непреработения дървен опаковъчен материал, използвани при превоза на стоки“ (Guidelines for regulating non-manufactured wood packing in use for the transport of commodities).

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   По смисъла на настоящото решение „възприемчив дървен опаковъчен материал“ е дървена опаковка, направен изцяло или частично от непреработен иглолистен дървен материал (Coniferales), различен от Thuja L., с произход от Канада, Китай, Япония и Съединените американски щати, под формата на амбалажни сандъци, щайги или бъчви и други подобни опаковки, палети, палети във формата на дървени кутии или други товарни платформи, както и обръчи за палети, независимо дали намират практическо приложение при транспортирането на предмети от всякакъв вид.

2.   Възприемчивият дървен материал може да бъде въвеждан на територията на Общността само ако отговаря на изискванията на спешните мерки, предвидени в приложението към настоящото решение.

3.   Разпоредбите, предвидени в точки 1, 2 и точка 3, второ тире от приложението към настоящото решение, се прилагат само за предназначения за Общността възприемчив дървен материал с произход от горепосочените страни от 1 октомври 2001 г. Разпоредбите, предвидени в точка 3, първо тире от приложението към настоящото решение, се прилагат от датата на обявяването на настоящото решение пред държавите-членки, без да се засягат разпоредбите на член 4.

4.   Мерките, предвидени в част А, раздел I, точка 1.3 от приложение I към Директива 2000/29/ЕО, не се прилагат за възприемчив дървен материал, който е обеззаразен в съответствие с изискванията на приложението към настоящото решение.

Член 2

Когато, въз основа на проверките, предвидени в точка 3 от приложението към настоящото решение, се установи, че посочените в това приложение разпоредби не са спазени по отношение на възприемчивия дървен материал, съответната държава-членка следи възприемчивият дървен материал:

да се обработва по официално одобрен метод, който отстранява Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

да не се допуска за внос в Общността или

да се унищожава:

чрез изгаряне,

чрез дълбоко заравяне на места, одобрени за целта от компетентните официални органи, посочени в Директива 2000/29/ЕО, или

чрез обработка по официално одобрен метод, който отстранява Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Всички тези мерки се прилагат под официалния контрол на съответната държава-членка.

Член 3

Без да се засягат разпоредбите на Директива 94/3/ЕО на Комисията (2), всяка държава-членка, която внася възприемчив дървен материал, преди 28 февруари 2002 г. предоставя на Комисията и на останалите държави-членки подробен технически доклад за резултатите от извършените проверки в съответствие с точка 3 от приложението към настоящото решение.

Член 4

Държавите-членки, най-късно до 30 септември 2001 г., привеждат в съответствие приетите от тях мерки с оглед на собствената им защита срещу въвеждането и разпространението в Общността на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., така че мерките да съответстват на членове 1, 2 и 3, и незабавно уведомяват Комисията за приведените в съответствие мерки.

Член 5

Настоящото решение ще бъде преразгледано най-късно до 15 юни 2002 г.

Член 6

Адресати на настоящето решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2001 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 32, 5.2.1994 г., стр. 37. Поправка (ОВ L 59, 3.3.1995 г., стр. 30).


ПРИЛОЖЕНИЕ

По смисъла на разпоредбите на член 1 трябва да се спазват следните спешни мерки:

1.

Възприемчивият дървен материал с произход от Канада, Япония или Съединените американски щати:

i)

е преминал термична обработка или е изсушен в сушилна камера до достигането на минимална температура в сърцевината от 56 °С за време най-малко от 30 минути, в затворена камера или сушилня, които са официално изпитани, оценени и одобрени за тази цел.

В допълнение възприемчивият дървен материал носи официално одобрена маркировка за извършена термична обработка или изсушаване в сушилна камера, позволяваща да се установи къде и от кого е извършена обработката; или

ii)

е преминал обработка (импрегнация) под налягане с одобрен химикал в съответствие с официално призната техническа спецификация. В допълнение възприемчивият дървен материал носи официално одобрена маркировка, която позволява да се идентифицира къде и от кого е извършена горепосочената обработка; или

iii)

е преминал обеззаразяване чрез фумигация с одобрен химикал в съответствие с официално призната техническа спецификация. В допълнение възприемчивият дървен материал трябва да носи маркировка, позволяваща да се идентифицира къде и от кого е извършена горепосочената фумигация.

2.

Възприемчивият дървен материал с произход от Китай подлежи на една от мерките, посочени в точка 1 от настоящото приложение, и се придружава от удостоверението, описано в членове 7 и 8 от Директива 2000/29/ЕО, което удостоверява приетите мерки.

Чрез дерогация от и без да се засягат разпоредбите, предвидени в приложение IV от Директива 2000/29/ЕО, предвидените в точка 1 от настоящото приложение мерки не се прилагат към възприемчивия дървен материал с произход от определени от Китай зони, в които не е регистрирана поява на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., като се вземат под внимание резултатите от извършените прегледи в тези зони. Комисията изготвя списък на зоните, в които не е отчитана поява на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., и го предава на Постоянния фитосанитарен комитет и на държавите-членки.

3.

Съблюдаването на разпоредбите, посочени в:

в приложение I, част А, раздел I, буква а), точка 14; в приложение I, част А, раздел I, буква а), точка 8 и, до 30 септември 2001 г., в част А, раздел I, точка 1.3 от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО и

точки 1 и 2 от настоящото приложение,

се контролира от компетентните официални органи, посочени в Директива 2000/29/ЕО, и в съответствие с изготвен от посочените органи план.


Top