EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0068

Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за определяне на два референтни метода за измерване на полихлорирани бифенили в съответствие с член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО на Съвета за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (нотифицирано под номер С(2001) 107)

OJ L 23, 25.1.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 63 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/68(1)/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

21


32001D0068


L 023/31

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2001 година

за определяне на два референтни метода за измерване на полихлорирани бифенили в съответствие с член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО на Съвета за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)

(нотифицирано под номер С(2001) 107)

(2001/68/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (1), и по-специално член 10, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО Комисията има задължението да определи референтни методи за измерване, за да се определи съдържанието на ПХБ в замърсени материали.

(2)

Засега е възможно да се създаде референтен метод за определяне на ПХБ в петролните продукти и употребяваните масла, както и референтен метод за измерване на ПХБ в изолационните флуиди.

(3)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището, което е изразено от Комитета по член 18 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Европейските стандарти EN 12766-1 и prEN 12766-2, както и актуализираните им по-късно версии се прилагат като референтен метод за определяне на ПХБ в петролни продукти и употребявани масла.

Член 2

Европейският стандарт IEC 61619 и неговите актуализирани по-късно версии се използват като референтен метод за определяне на ПХБ в изолационните течности.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 30-ия ден след неговото публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32.


Top