EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0729(01)

Известие на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации в съответствие с Регламент (EИО) № 4064/89 на Съвета (2000/C 217/11)Текст от значение за ЕИП.

OJ C 217, 29.7.2000, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 003 P. 163 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 003 P. 163 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 005 P. 40 - 42

08/ 3

BG

Официален вестник на Европейския съюз

163


32000Y0729(01)


C 217/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА

относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации в съответствие с Регламент (EИО) № 4064/89 на Съвета

(2000/C 217/11)

(текст от значение за ЕИП)

1.

Настоящото известие определя опростената процедура, съгласно която Комисията възнамерява да разглежда определени концентрации, които не пораждат проблеми за конкуренцията. Известието се основава на опита, натрупан към днешна дата от Комисията, при прилагането на Регламент (EИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. за контрола върху концентрациите между предприятия (1), последно изменен с Регламент (EО) № 1310/97 (2) (Регламента за сливанията), който показва, че определени категории концентрации, за които е направено уведомяване, обикновено се допускат поради липсата на съществени съмнения, при условие че не възникнат никакви особени обстоятелства.

2.

Следвайки процедурата, изложена в следващите раздели, Комисията цели да направи контрола върху сливанията в Общността по-целенасочен и ефективен.

I.   ПРЕГЛЕД НА ОПРОСТЕНАТА ПРОЦЕДУРА

3.

Настоящото известие определя условията, при които се прилага опростената процедура, както и самата процедура. Установяването на контакт преди уведомяването, между уведомяващите страни и Комисията, в тези случаи е препоръчително. Когато всички необходими условия са изпълнени, и при условие че не възникнат особени обстоятелства, Комисията ще приеме решение за даване на разрешение в опростена форма, в срок до един месец от датата на уведомяване, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията. Ако сметне това за необходимо, за всеки конкретен случай, Комисията може да предприеме проучване и/или да приеме решение в пълна форма в рамките на срока, определен в член 10, параграф 1 от Регламента за сливанията.

II.   КАТЕГОРИИ КОНЦЕНТРАЦИИ, КОИТО СА ПОДХОДЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ СЪГЛАСНО ОПРОСТЕНАТА ПРОЦЕДУРА.

Допустими концентрации

4.

Опростената процедура ще се прилага към следните категории концентрации:

а)

две или повече предприятия придобиват съвместен контрол върху смесено дружество, при условие че това смесено дружество няма никакви, или има незначителни дейности, които извършва или предвижда да извърши в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Такива случаи възникват, когато:

i)

оборотът (3) на смесеното дружество и/или оборотът от допълнителните дейности (4) е по-малък от 100 милиона EUR на територията на ЕИП; и

ii)

общата стойност на активите (5), прехвърлени на смесеното дружество, е по-малка от 100 милиона EUR на територията на ЕИП (6);

б)

две или повече предприятия се сливат, или едно или повече предприятия придобиват самостоятелен или съвместен контрол върху друго предприятие, при условие че нито една от страните, участващи в концентрацията, не осъществява търговска дейност със същия продукт и на същия географски пазар, или на продуктов пазар, който е разположен нагоре или надолу по веригата на продуктовия пазар, на който всяка друга от страните по концентрацията, осъществява дейност (7);

в)

две или повече предприятия се сливат, или едно или повече предприятия придобиват самостоятелен или съвместен контрол върху друго предприятие:

i)

и две или повече страни, участващи в концентрацията, осъществяват търговска дейност със същия продукт и на същия географски пазар (хоризонтални взаимоотношения); или

ii)

една или повече от страните, участващи в концентрацията, осъществяват търговска дейност на продуктов пазар, който е разположен нагоре или надолу по веригата на продуктов пазар, на който участва всяка друга страна по концентрацията, осъществяваща дейност (вертикални взаимоотношения) (8),

при условие че обединеният им пазарен дял е достигнал 15 % или повече за хоризонталните и 25 % или повече за вертикалните взаимоотношения (9).

5.

Опитът на Комисията по прилагането на Регламента за сливанията към днешна дата показва че, освен при изключителни обстоятелства, концентрациите, които спадат към горепосочените категории, не обединяват пазарните си позиции по начин, който би създал опасност от нарушаване на конкуренцията.

Гаранции и изключения

6.

Когато изготвя оценка, за да установи дали концентрацията спада към една от горепосочените категории, Комисията се уверява в това дали всички обстоятелства, свързани с концентрацията са представени с достатъчна яснота. При положение че определенията за пазар могат да бъдат ключов елемент в тази оценка, страните се приканват да предоставят информация за възможните алтернативни определения за пазар по време на пред-уведомителната фаза (виж точка 10). Уведомяващите страни са отговорни за описанието на всички алтернативни продуктови и географски пазари, на които концентрацията, за която е направено уведомяване, може да окаже влияние и за осигуряването на данни и информация, свързани с определянето за такива пазари (10). Комисията запазва свободата си да вземе окончателно решение за определението за пазар, като основава решението си на анализи на фактите по случая. Когато е трудно да се определят релевантните пазари или пазарните дялове на страните, Комисията няма да прилага опростената процедура.

7.

Макар че обикновено може да се счита, че концентрациите, които спадат към горепосочените категории, няма да породят сериозни съмнения по отношение на тяхната съвместимост с Общия пазар, понякога могат да възникват ситуации, за които е изключително важно да се направи щателно проучване и/или да се вземе решение в пълна форма. В такива случаи, Комисията може да се въздържи от прилагане на опростената процедура.

8.

Следните примери са показателни за видовете случаи, които могат да бъдат изключени от опростената процедура. Определени видове концентрации могат да увеличат пазарната сила на страните, например чрез обединяване на технологични, на финансови и други ресурси, дори и когато страните, участващи в концентрацията, не действат на един и същ пазар. Концентрациите, които съдържат аспекти на конгломерати, могат също така да бъдат неподходящи за опростената процедура, в частност, когато една или повече от страните, участващи в концентрацията, държи самостоятелно пазарен дял от 25 % или повече на всеки продуктов пазар, на който няма хоризонтални или вертикални взаимоотношения между страните. В други случаи може да не е възможно да се определи точният пазарен дял на страните. Такъв най-често е случаят, когато страните действат на нови или на неразвити пазари. Концентрациите на пазари със засилени ограничения за достъп, с висока степен на концентрация или с други известни конкурентни проблеми, могат също така да бъдат неподходящи. Накрая, Комисията може да не приложи опростената процедура и когато възникне разногласие по отношение на съгласуването, така както е посочено в член 2, параграф 4 от Регламента за сливанията.

9.

Ако дадена държава-членка е изразила съответните си опасения по отношение на концентрацията, за която е направено уведомяване, в рамките на три седмици от получаването на копие от уведомлението, или ако трета страна е изразила съответните си опасения в рамките на срока, определен за такива изявления, Комисията приема решение в пълна форма. Сроковете, определени в член 10, параграф 1 от Регламента за сливанията, се прилагат. Опростената процедура няма да се прилага, ако дадена държава-членка е поискала преразглеждане на концентрация, за която е направено уведомяване, съгласно член 9 от Регламента за сливанията.

III.   ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Контакти преди уведомяване

10.

Опитът е показал, че деловата общност смята контактите, преди уведомяването, между уведомяващите страни и Комисията за полезни (11). В частност такива контакти позволяват на Комисията и на уведомяващите страни да определят точното количество информация, което трябва да се представи в дадено уведомление. На уведомяващите страни, следователно, се препоръчва да установят контакти преди уведомяването, особено когато изискват от Комисията да отмени уведомяването в пълна форма в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (EО) № 447/98 на Комисията (12) на основание, че действието, за което следва да се направи уведомяване, няма да създаде опасност от нарушаване на конкуренцията.

Публикуване на уведомлението

11.

Информацията, която трябва да се публикува в Официален вестник на Европейските общности след получаване на уведомление (13), включва: наименованията на страните по концентрацията, естеството на концентрацията и на съответните икономически сектори, както и указание, че въз основа на информацията, предоставена от уведомяващите страни, концентрацията отговаря на изискванията за опростена процедура. Заинтересованите страни, следователно, ще имат възможността да представят наблюденията си, в частност за обстоятелствата, които могат да се нуждаят от проучване.

Решение в кратка форма

12.

Ако Комисията установи, че концентрацията отговаря на изискванията за опростена процедура, то тя обикновено издава решение в кратка форма. Така концентрацията се обявява за съвместима с общия пазар, в срок до един месец от датата на уведомяване, съгласно член 10, параграфи 1 и 6 от Регламента за сливанията. Преди изтичането на едномесечният период, обаче, възможността за връщане към нормалната процедура за първата фаза на сливане и така да се предприеме проучване и/или да се приеме решение в пълна форма, остава отворена за Комисията, ако прецени, че съответното действие е наложително във въпросния случай.

Публикуване на решението в кратка форма

13.

Комисията публикува известие относно решението в Официален вестник на Европейските общности така, както го прави и за решенията за даване на разрешение в пълна форма.. Вариантът на решението, предназначен за обществеността, ще бъде на разположение в Интернет за ограничен период от време. Решението в кратка форма съдържа информацията за концентрацията, за която е направено уведомяване, и която е публикувана в Официален вестник в момента на уведомяването (наименованията на страните, естеството на концентрацията и на съответните икономически сектори) и изложение в решението, че концентрацията е обявена за съвместима с Общия пазар, тъй като спада към една или повече от категориите, описани в известието за опростената процедура, като изрично се определят приложимите категория/категории.

IV.   ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС И НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

14.

Освен ако не е решено друго от Комисията, опростената процедура за одобряване на концентрациите се прилага също така и за ограниченията, които са пряко свързани с и са необходими за осъществяването на концентрацията. Одобряването на концентрация чрез решение в кратка форма включва, съгласно член 6, параграф 1, буква б), втората алинея от Регламента за сливанията, ограниченията, които са уточнени от уведомяващите страни, и които са пряко свързани с и са необходими за осъществяването на концентрацията. В тази връзка следва да се отбележи, че критериите за пряка връзка и необходимост са обективни по своето естество (14); ограниченията не са спомагателни, само защото страните ги смятат за такива.


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 1; поправка:

ОВ L 257, 21.9.1990 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 180, 9.7.1997 г., стр. 1; поправка:

ОВ L 40, 13.2.1998 г., стр. 17.

(3)  Оборотът на смесеното дружество следва да се определя съгласно последния одит за баланса на дружествата-майки, или на самото смесено дружество, в зависимост от наличието на отделни отчети за ресурсите, обединени/натрупани в смесеното дружество.

(4)  Изразът „и/или“ се отнася до разнообразието от обхванати положения; например:

в случай на съвместно придобиване на „набелязано дружество“ оборотът, който следва да се вземе в предвид е оборотът на „набелязаното дружество“ (смесеното дружество),

в случай на създаване на смесено дружество, в което дружествата майки допринасят със своята дейността, оборотът, който следва да се вземе в предвид е този от допринесената дейност,

в случай на влизане на нова страна с контролен пакет в съществуващо смесено дружество, оборотът на смесеното дружество и оборотът от допринесената дейност от новото дружество майка (ако такъв има), трябва да бъдат взети в предвид.

(5)  Общата стойност на активите на смесеното дружество следва да се определи съгласно последния редовно изготвен и одобрен счетоводен баланс на всяко едно дружество майка. Терминът „активи“ включва: 1. всички материални и нематериални активи, които ще бъдат прехвърлени на смесеното дружество (примерите за материални активи включват производствените инсталации, пласмента на едро или на дребно и инвентаризацията на стоките; примерите за нематериални активи включват интелектуалната собственост, клиентелата и т.н.), и 2) всяка кредитирана сума или всяко задължение на смесеното дружество, което всяко дружество майка на смесеното дружество се е съгласило да отпусне или да гарантира.

(6)  Когато, чрез прехвърлените активи е получен оборот, тогава нито стойността на активите, нито тази на оборота не могат да надвишават 100 милиона EUR .

(7)  Виж Известие на Комисията относно определението за релевантен пазар по смисъла на конкурентното право на Общността (ОВ C 372, 9.12.1997 г., стр. 5).

(8)  Виж бележка под линия 7.

(9)  Това означава, че само концентрациите, които не оказват влияние на пазарите, и както са определени в раздел 6 III от формуляр СО, спадат към тази категория. Праговете за хоризонталните и вертикалните взаимоотношения се прилагат за пазарните дялове както на национално ниво, така и на ниво на ЕИП, и за определянето на всеки алтернативен пазар на продукти, който може да се наложи да бъде разгледан в конкретен случай. Важно е определенията за пазара, дадени в уведомлението, да бъдат достатъчно точни, за да се оправдае оценката, че тези прагове не са спазени, и че всички възможни алтернативни определения за пазари са упоменати (включително и за географските пазари, които са по-стеснени от националния пазар).

(10)  Както и при всички други уведомления Комисията може да отмени решението в кратка форма, ако то се основава на невярна информация, за която едно от съответните предприятия носи отговорност (член 6, параграф 3, буква а) от Регламента за сливанията).

(11)  Виж Насоките на Комитета на ECLF за добра практика, включени в уебсайта на Комисията: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/best_practice_gl.html

(12)  ОВ L 61, 2.3.1998 г., стр. 1.

(13)  Член 4, параграф 3 от Регламента за сливанията.

(14)  Виж Известие на Комисията относно ограниченията, които са пряко свързани със и са необходими за концентрациите (ОВ C 203, 14.8.1990 г., стр. 5). Това известие определя онези категории ограничения, които въз основа на опита на Комисията по прилагането на Регламента за сливанията към днешна дата, могат да бъдат считани за пряко свързани със и за необходими за осъществяването на концентрация.


Top