Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

Регламент (ЕО) № 1534/2000 на Комисията от 13 юли 2000 година относно определяне на чувствителните производствени области и/или групите висококачествени сортове, освободени от прилагане на квотата по програмата за обратно изкупуване на суров тютюн

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

03/ 34

BG

Официален вестник на Европейския съюз

33


32000R1534


L 175/78

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1534/2000 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2000 година

относно определяне на чувствителните производствени области и/или групите висококачествени сортове, освободени от прилагане на квотата по програмата за обратно изкупуване на суров тютюн

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1336/2000 (2), и по-специално член 14а от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2848/98 на Комисията от 22 декември 1998 г. относно установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета относно схемите за премиране, производствените квоти и специалната помощ, която се отпуска на групи производители в сектора на суровия тютюн (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1249/2000 (4), Комисията трябва да определи, на базата на предложения от държавите-членки, кои чувствителни производствени области и/или групи висококачествени сортове, максимално до 25 % от гаранционния праг за всяка държава-членка, се освобождават от прилагането на квотата по програмата за обратно изкупуване.

(2)

По искане на определени държави-членки следва да бъдат определени тези групи висококачествени сортове.

(3)

Член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2848/98 предвижда, че държавата-членка трябва публично да обяви намерението си да продава от 1 септември, така че други производители да могат да закупят квотата, преди тя да бъде действително обратно изкупена. Следователно настоящият регламент трябва да се прилага от 31 август 2000 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за тютюна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата от групите висококачествени сортове, които се освобождават от квотата за обратно изкупуване за реколта 2000 г. са, както следва:

 

В Португалия:

Група I

1 321 тона,

Група II

291 тона.

 

Във Франция:

Група I

1 438 тона,

Група II

2237,219 тона,

Група III

1302,793 тона.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент се прилага от 31 август 2000 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2000 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 70.

(2)  ОВ L 154, 27.6.2000 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 142, 16.6.2000 г., стр. 3.


Top