Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0645

Регламент (ЕО) № 645/2000 на Комисията от 28 март 2000 година за установяване на условията и реда за прилагане, необходими за правилното функциониране на някои разпоредби на член 7 от Директива 86/362/ЕИО и член 4 от Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение съответно на контрола на максималните количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури и някои продукти от растителен произход, включително плодовете и зеленчуците

OJ L 78, 29.3.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 32 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/645/oj

03/ 32

BG

Официален вестник на Европейския съюз

53


32000R0645


L 078/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 645/2000 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2000 година

за установяване на условията и реда за прилагане, необходими за правилното функциониране на някои разпоредби на член 7 от Директива 86/362/ЕИО и член 4 от Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение съответно на контрола на максималните количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури и някои продукти от растителен произход, включително плодовете и зеленчуците

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максималните количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (1), последно изменена с Директива 1999/71/ЕО (2), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максималните количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (3), последно изменена с Директива 1999/71/ЕО, и по-специално член 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 7 от Директива 86/362/ЕИО и член 4 от Директива 90/642/ЕИО определят основни разпоредби относно контрола на пестицидите съответно във и върху зърнените култури и във и върху плодовете и зеленчуците.

(2)

Опитът, придобит по отношение на оформянето и изпълнението на препоръките на Комисията, показва, че многогодишното планиране, с възможността за ежегодно привеждане в съответствие, е най-ефикасният начин за създаването на програмите за координирано наблюдение на Европейската общност.

(3)

Член 7 от Директива 86/362/ЕИО и член 4 от Директива 90/642/ЕИО предвиждат преразглеждането и приемането на мерки, които се налагат, като публикуване от страна на Комисията на доклади за Европейската общност, съдържащи сравнителна, натрупана и съпоставима информация от държавите-членки и приемане мерки на общностно равнище при уведомление за нарушения на максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди. Придобитият опит потвърждава, че за да са надеждни за употреба лабораторните резултати, извършващите анализите на остатъчните вещества от пестициди лаборатории следва да работят с висока степен на гаранция за качество. Участието на лабораториите в редовни проверки за професионални качества, както и изпълнението на общи процедури за контрол на качеството могат да допринесат за съблюдаване на изискванията за одобрение, посочени в член 3 от Директива 93/99/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно допълнителни мерки за официален контрол на храните (4).

(4)

Комисията, при положение че трябва да се довери на качеството, на точността и съпоставимостта на предоставените от държавите-членки информации, които тя съпоставя и събира за изготвяне на доклади на Европейската общност, следва да подпомага финансово предприемането на дейности, които поддържат изпълнението на програми за наблюдение съгласно оптималните стандарти. По-специално, редовните професионални проверки на лабораториите и изготвянето на насоки във връзка с процедурите за контрол на качеството по време на редовните срещи на експерти следва да се насърчават.

(5)

Целесъобразно е Комисията да подпомага финансово дейностите, свързани с осъществяването на координация на наблюдението на остатъчните вещества от пестициди на общностно равнище. По-специално, следва да се подпомагат дейностите на Комисията да отговори на изискването, съгласно което тя ще трябва де се постарае постепенно да направи система, която да позволява изчисляването на действително приеманите с храните остатъчни вещества от пестициди от данните от наблюдението.

(6)

Информацията на Комисията относно здравния статус на потребителите и сигурността на хранителните продукти (COM(97) 183) описва дейностите службите за контрол и инспекция на храните, за ветеринарен и фитосанитарен контрол. Наблюдението на остатъчните вещества от пестицидите във и върху зърнените култури, плодовете и зеленчуците е дейност, която ще трябва да се извършва от инспекционните служби.

(7)

Упражненията за наблюдение през 1996 и 1997 г. разкриха случаи на нарушения на максимално допустимите, определени с Директива 90/642/ЕИО, така както е изменена.

(8)

Директива 90/642/ЕИО, така както е изменена, и Директива 86/362/ЕИО, така както е изменена, предвиждат приемането на мерки на общностно равнище в случай на установяване на нарушения, както и за изготвянето на подробни правила, необходими за правилното функциониране на наблюдението.

(9)

Необходимо е наличието на кратък преглед на системите за наблюдение на всички държави-членки, за да се подобри наблюдението на остатъчните вещества от пестициди в Общността и да се подпомогне неговото правилно функциониране.

(10)

Следва да се установят условията и редът за прилагане, необходими за правилното функциониране на разпоредбите за контрола. Споменатите условия и ред за прилагане следва да определят ясно мерките и процедурите, чрез които Комисията може да отпуска финансово участие в рамките на наличните бюджетни дотации.

(11)

Мерките, предвидени с настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Препоръките на Комисията, приети съгласно разпоредбите на член 7, параграф 2, буква б) от Директива 86/362/ЕИО и на член 4, параграф 2, буква б) от Директива 90/642/ЕИО, могат да обхванат периоди от една до пет години.

2.   За да се осигури ефикасно ежегодно управление на многогодишните програми за наблюдение, Комисията може да ежегодно да изготвя проект за утвърдителни и допълнителни препоръки, който да предоставя на Постоянния фитосанитарен комитет в съответствие с член 7, параграф 2, буква б) от Директива 86/362/ЕИО и член 4, параграф 2, буква б) от Директива 90/642/ЕИО.

Член 2

За да се подпомогне правилното функциониране на разпоредбите съответно на параграфи 2 и 3 от член 7 от Директива 86/362/ЕИО и на член 4 от Директива 90/642/ЕИО, Комисията:

1.

съгласува дейностите на държавите-членки по отношение на изискванията за производство, запис, обработка и предаване на информацията относно наблюдението и програмите за наблюдение, по целесъобразност, посредством насоки и бележки на Постоянния фитосанитарен комитет, по отношение на процедурите за контрол на качеството, приложими за анализите на остатъчните вещества от пестициди (5) и работния документ, съдържащ насоки за държавите-членки относно приложението на препоръките на Комисията по отношение на общностните програми за съгласувано наблюдение (6);

2.

отпуска финансово подпомагане в рамките на наличните бюджетни средства на Европейските общности:

а)

за организацията на редовните проверки за професионални качества, по принцип на всеки две години, на които участват всички лаборатории, извършващи анализи, с оглед гарантиране на качеството, прецизността и съпоставимостта на информацията, предоставяна ежегодно от държавите-членки на Комисията и на останалите държави-членки, а също така съпоставяна и натрупвана от Комисията, в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 3 от Директива 86/362/ЕИО и на член 4, параграф 3 от Директива 90/642/ЕИО;

б)

за организацията на производството на процедури за контрол на качеството, приложими за анализите на остатъчните вещества от пестициди, под формата на насоки и бележки на Постоянния фитосанитарен комитет, както и за организацията на редовното преразглеждане, по принцип на всеки две години, в рамките на срещи на експерти, на прилагането на споменатите процедури в лабораториите на държавите-членки за анализ на остатъчните вещества с цел определяне на остатъчните количества от пестициди, с цел гарантиране на качеството, прецизността и съпоставимостта на информацията, предоставяна ежегодно от държавите-членки на Комисията и на останалите държави-членки, а също така съпоставени и натрупани от Комисията, в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 3 от Директива 86/362/ЕИО и на член 4, параграф 3 от Директива 90/642/ЕИО;

в)

за ежегодната организация на проучвания, на консултации и на други подготвителни дейности, необходими на Комисията за постепенно постигане на система, която да позволи изчисляването на действително приеманите с храните остатъчни вещества от пестициди в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 86/362/ЕИО и на член 4, параграф 3 от Директива 90/642/ЕИО; и

г)

за организацията на общностно равнище на други дейности, необходими за подходящото изпълнение на параграфи 2 и 3 от член 7 от Директива 86/362/ЕИО и на член 4 от Директива 90/642/ЕИО, които могат да се идентифицират от Комисията и от Постоянния фитосанитарен комитет.

Член 3

1.   Комисията посочва бенефициера или бенефициерите на финансовите помощи, предвидени в член 2, параграф 2, посредством решение, взето в съответствие с процедурите, определени в член 12 от Директива 86/362/ЕИО и на член 10 от Директива 90/642/ЕИО.

2.   Решението на Комисията, предвидено параграф 1, посочва:

името на бенефициера или бенефициерите на финансовата помощ на Общността,

общата стойност на предвидената дейност и участието на заинтересованите от изпълнението ѝ страни, включително и Европейската общност,

кратко описание на предвидената дейност,

график за изпълнение на предвидената дейност.

Член 4

Държавите-членки следят резултатите от анализите, изпращани ежегодно на Комисията и на останалите държави-членки, в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 3 от Директива 86/362/ЕИО и на член 4, параграф 3 от Директива 90/642/ЕИО, да са получени от лаборатории, които:

да отговарят на изискванията на член 3 от Директива 93/99/ЕИО; и

полагат всички необходими усилия за прилагане на процедурите за контрол на качеството, приложими за анализите на остатъчните вещества от пестициди, предвидени в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

В допълнение държавите-членки участието в координираната програма на Общността да е ограничено само за лабораториите, които са участвали в предишни програми или ще участват в следващ цикъл проверки за професионализъм, предвидени в член 2, параграф 2, буква а) от настоящия регламент.

Член 5

1.   Комисията посочва специални длъжностни лица с подходяща квалификация, за да наблюдават в държавите-членки, в сътрудничество с националните органи, изпълнението на националните програми и на общностните програми за наблюдение на остатъчните вещества от пестициди във и върху храните от растителен произход, включително вземането на проби и резултатите от съответните лаборатории.

2.   Предвижда се посочените от Комисията длъжностни лица да посещават националните органи във всяка една държава-членка, които им оказват сътрудничество и им предоставят цялата необходима помощ при изпълнението на задачите. Организацията и изпълнението на програмите за посещенията се извършват в сътрудничество със заинтересованите държави-членки. Във всеки случай националните органи носят отговорността за изпълнението на контролните дейности.

3.   Комисията организира тези посещения с помощта на националните органи по подходящ график. Освен експертите от посещаваната държава-членка, експертите на Комисията могат да се придружават по време на посещението от един или повече експерти от една или повече други държави-членки. По време на посещенията, посочените от Комисията експерт или експерти от държавите-членки съблюдават административните указания на Комисията.

4.   След всяко посещение Комисията изготвя писмен доклад. Посетената държава-членка има възможността да изпрати свои забележки и коментари по доклада.

5.   Комисията редовно известява с писмени доклади всички държави-членки, както и Постоянния фитосанитарен комитет, за резултатите от проведените посещения във всяка държава-членка. Комисията уведомява Европейския парламент. Освен това Комисията редовно публикува тези доклади.

6.   Разпоредбите на настоящия член се преразглеждат преди 31 октомври 2001 година.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 2000 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2000 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37.

(2)  ОВ L 194, 27.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71.

(4)  ОВ L 290, 24.11.1993 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 128, 21.5.1999 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 128, 21.5.1999 г., стр. 48.


Top