Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0104

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

OJ L 17, 21.1.2000, p. 22–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 198 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 121 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 121 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 7 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/104/oj

04/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

121


32000R0104


L 017/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 104/2000 НА СЪВЕТА

от 17 декември 1999 година

относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално членове 26, 36 и 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (4),

като има предвид, че:

(1)

Наложително е да бъдат преразгледани основните разпоредби, касаещи организацията на пазара на рибни продукти, като бъдат отчетени развитието на пазара, измененията, настъпили в риболовните дейности през последните години, и отчетените недостатъци при прилагането на правилата в сила понастоящем; поради броя и сложността на измененията, които трябва да бъдат направени, тези разпоредби ще бъдат лишени от необходимата за всеки набор от правила яснота, ако не бъдат съставени изцяло нови проектни варианти за тях; поради това Регламент (ЕИО) № 3759/92 на Съвета от 17 декември 1992 г. относно общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури (5) следва да бъде заменен с нов регламент.

(2)

В интерес на опростяването на правилата и улесняване тяхната употреба от онези, за които са предназначени, новият регламент трябва също да включва съответно осъвременени и допълнени основните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 105/76 на Съвета от 19 януари 1976 г. относно признаването на организации на производители в сектор рибарство (6) и Регламент (ЕИО) № 1772/82 на Съвета от 29 юни 1982 г. относно установяване на общи правила касаещи разширяването на определени правила, приети от организации на производители в сектор рибни продукти (7); по тази причина тези регламенти следва да бъдат отменени.

(3)

Общата селскостопанска политика следва да включва по-специално една обща организация на селскостопанските пазари, която може да бъде под различни форми в зависимост от продуктите, за които се отнася.

(4)

Рибната промишленост е от особена значимост за икономиката на някои крайбрежни райони на Общността; тази промишленост осигурява основната част от доходите на рибарите в тези райони; поради това, трябва да се насърчава пазарната стабилност чрез подходящи средства, прилагани в съответствие с международните ангажименти на Общността, особено по отношение на разпоредбите на Световната търговска организация за механизмите за подпомагане на вътрешното производство и тарифните спогодби.

(5)

Производството и търговията с рибни продукти следва да са съобразени с необходимостта от подпомагане на устойчиво рибарство; поради това, общата организация на пазарите на тези продукти следва да съдържа такива мерки, които да осигурят по-добро съответствие между търсенето и предлагането по отношение както на качеството, така и на количеството, както и да повиши приходите от продуктите както за горните цели, така и за да подобри доходите на производителите посредством осигуряване на стабилност на пазарните цени.

(6)

Един от начините за въвеждане на общата организация на пазарите е да се прилагат общи стандарти за търговия със съответните продукти; прилагането на тези стандарти се очаква да доведе до отстраняване на продуктите с незадоволително качество от пазара и да улесни търговията в условията на справедлива конкуренция, като по този начин спомогне за подобряване доходността на продуктите.

(7)

Прилагането на тези стандарти налага да се извършва инспектиране на продуктите, за които те са установени; поради това следва да се предвидят разпоредби за такива инспекции.

(8)

Нарастващото разнообразие на предлагането, особено на пресни и охладени рибни продукти, прави изключително важно предоставянето на потребителите на едно минимално количество информация за основните характеристики на продуктите; в този смисъл, държавите-членки са длъжни да приемат списък на признатите наименования, използвани на тяхна територия за търговия с въпросните изделия.

(9)

Организациите на производителите са гръбнака на общата организация на пазара, чието децентрализирано функциониране те трябва да осигуряват на тяхно ниво; в лицето на все по-голямата концентрация на търсенето, концентрацията на предлагането посредством тези организации е повече от всякога една икономическа необходимост, за да се засили позицията на производителите на пазара; тази концентрация трябва да е доброволна и смислена по отношение на обхвата и ефективността на услугите, предлагани от организациите на производителите на техните членове; трябва да се установят общи критерии, за да бъде една организация на производители призната в дадена държава-членка; една организация на производители не следва да бъде призната от дадена държава-членка, че е в състояние да допринесе за постигане на целите на общата организация на пазара, ако учредителният ѝ акт не налага известни задължения на нея и на членовете ѝ.

(10)

Инициативи на организации на производители, насочени към подобряване качеството на рибните изделия, следва да бъдат подпомагани посредством предоставянето на специално признаване за съответните организации, което следва да бъде обект на определени условия.

(11)

За да се подпомогне дейността на организациите на производители и да се улесни по-голямата пазарна стабилност, на държавите-членки следва да се позволи при определени условия да разширяват обхвата на прилагане на правилата, възприети от тези организации за даден район в полза на членовете им и за производители, които не са членове на тези организации, но търгуват със стоки в определен район и по-специално, правилата за производство и търговия, включително и интервенция на пазара; тази процедура подлежи на проверки от Комисията, която при определени обстоятелства може да обяви подобно разширяване на обхвата на прилагането за нищожно.

(12)

Прилагането на описаната по-горе система е свързано с разходи, които организацията, обхвата на чиито правила се разширяват, трябва да поеме; поради това, производителите, които не са нейни членове, трябва да предоставят свой принос към тези разходи; на държавите-членки следва също така да се даде възможност да предоставят безвъзмездна компенсация на такива оператори за изделията, които въпреки че отговарят на стандартите за търговия, не могат да бъдат пуснати на пазара и се изтеглят от пазара.

(13)

При всички случаи, трябва да се постановят разпоредби, които да осигуряват организациите на производители да не заемат доминираща позиция в Общността.

(14)

За постигане на рационална и устойчива експлоатация на ресурсите, организациите на производители следва да направляват производството на своите членове в съответствие с пазарните изисквания и да създават благоприятни условия, които да осигурят на членове им възможно най-добрите постъпления от техния улов, особено за видовете, които са обект на ограничени квоти; поради тези причини е препоръчително да се изисква от организациите на производители да определят и представят пред компетентните органи в началото на всяка риболовна година предлагана от тях програма за планиране на предлагането и предварително да регулират доставяните от техните членове количества, а също така, когато е уместно, да предвидят специфични мерки за продукти, които обичайно представляват затруднение за пазара.

(15)

Предвид на разходите, които организациите на производители ще понесат при изпълнението на горните задължения, би било оправдано за ограничен период от време на тези организации да се предостави безвъзмездно съизмерима с направените разходи компенсация.

(16)

Следва да се даде възможност на държавите-членки да предоставят безвъзмездно на организации на производителите допълнителни помощи в рамките на оперативните програми, съгласно Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета от 17 декември 1999 г. за установяване на подробни правила и условия относно структурната помощ на Общността за сектор рибарство (8).

(17)

Браншови организации, създадени по инициатива на индивидуални или съществуващи групи оператори, могат, когато обхващат един значителен дял от членовете на различните професионални категории от сектора на рибните продукти, да спомогнат да се отчетат по-близо пазарните реалности и да улеснят прилагането на един комерсиален подход, който ще подобри отчитането, както и организацията на производството, представянето на изделията и търгуването им на пазара; тъй като работата на подобни организации може изобщо да допринесе за постигането на целите на член 33 от Договора и по-специално на тези на настоящия регламент, уместно е, след като вече бъдат дефинирани съответните форми на действие, да се предостави признаване на онези организации, които осъществяват практически мерки за постигане на горните цели; трябва да се предвиди, при изпълнение на определени условия, да се разшири обхвата на прилагане на правилата, възприети от браншовите организации, а разходите направени в резултат от подобна мярка, да бъдат поделени по равно; тази процедура подлежи на проверки от Комисията, която при определени обстоятелства може да обяви подобно разширяване на обхвата на прилагането за нищожно.

(18)

Следва да се определят условията, за които спогодбите, решенията и съгласуваните практики на браншовите организации могат да бъдат освободени от задълженията произтичащи от член 1 от Регламент № 26 на Съвета (9).

(19)

С цел да се справи с пазарни ситуации, които в случая на определени рибни продукти, които са от особена значимост за доходите на производителите, има вероятност да доведат до цени, които биха могли да предизвикат смущения на общностния пазар, за всяка риболовна година следва да се фиксира на базата на най-актуалните технически данни една ориентировъчна цена, или в случая на риба тон — общностна производствена цена, която е представителна за производствените зони в Общността и която ще бъде използвана за определяне нивата на цените при които ще се осъществява интервенция на пазара; предвид на това, ориентировъчната цена следва да се фиксира така че да отразява пазарните реалности и да предотврати прекалено големи ценови колебания между две последователни риболовни години; ориентировъчната цена е един централен фактор на който се базират серия от други мерки за пазарна интервенция; в тази връзка Съветът, като заседава по предложение на Комисията, следва да приеме съответните мерки.

(20)

За да стабилизират цените, организациите на производители следва да са в състояние да направят пазарна интервенция, особено посредством налагане на цени, под които продуктите на техните членове се изтеглят от пазара.

(21)

В специални случаи и при определени условия е уместно дейностите на организациите на производители да бъдат подпомогнати посредством предоставянето на финансова компенсация за количествата, окончателно изтеглени от пазара за консумация от човека.

(22)

Въпреки това този вид интервенция на пазара от страна на организации на производители следва да се ограничи до локализирано свръх-предлагане, което не може да бъде поето от пазара, нито избегнато с прилагането на различни видове мерки; поради това, финансовата компенсация следва да се ограничи до малък обем от производството.

(23)

За да се насърчат рибарите да адаптират по-добре предлаганите от тях количества към нуждите на пазара, следва да се предвидят различни нива на финансовата компенсация в зависимост от обема на изтеглените от пазара количества.

(24)

Прилагането на всички нови мерки въвеждани с настоящия регламент ще позволи на организациите на производители да намалят значително пълното изтегляне на определени количества от пазара; поради това е оправдано в продължение на един преходен период от време количествата, отговарящи на критериите за получаване на финансова компенсация, както и нивото на тази компенсация да намаляват постепенно.

(25)

В случай, че се получат сериозни сътресения на пазара, следва да се приложат подходящи мерки за уточняване на условията свързани с финансовата компенсация за изтегляне от пазара.

(26)

Предвид недостига на определени видове, унищожаването на изтеглена от пазара риба трябва да се избягва, когато това е възможно; в тази връзка, следва да се предостави безвъзмездна помощ за обработката, стабилизирането и съхранението за консумация от човека на изтеглените от пазара определени количества пресни продукти; би следвало всички видове, за които е вероятно да бъдат изтеглени от пазара, да отговарят на критериите за прилагане на тази мярка; този механизъм, който е както форма на пазарна интервенция, така и средство за увеличаване постъпленията от рибни продукти, следва да бъде на разположение на организациите на производители за по-широко прилагане отколкото пълното изтегляне на продуктите от пазара; поради тази причина, следва да се увеличат количествата, подлежащи на прилаганите по силата на този механизъм мерки.

(27)

Регионалните колебания в цените на някои видове са такива, че те все още не могат да бъдат обхванати от схемата за безвъзмездно предоставяне на финансова компенсация на организации на производители; въпреки това, за да се създадат благоприятни условия за по-голяма стабилност на пазара на въпросните продукти, отчитайки подобаващо техните характеристики и разнообразието от обстоятелства касаещи тяхното производство и предлагане на пазара, подобни продукти следва да бъдат обхванати от общностна схема за ценово подпомагане, приспособена към техните специфични особености, която да се базира на въвеждането на определена цена на изтегляните количества, самостоятелно фиксирана от организациите на производители, както и предоставянето при определени условия на тези организации на еднаква за всички безвъзмездна помощ за продуктите, които са обект на самостоятелна пазарна интервенция.

(28)

Следва да се предвидят разпоредби за специфична помощна схема за някои замразени в морето продукти, която да бъде под формата на помощ за лично съхранение на подобни продукти, вместваща се в определени рамки и отговаряща на определени условия, в случаите когато тези продукти не могат да бъдат търгувани на пазара на по-висока от една определена на общностно ниво цена.

(29)

Един спад на цените на внос на риба тон за консервната промишленост може да застраши равнището на доходите на производителите на този продукт от Общността; поради това, следва да се предвидят мерки за безвъзмездното предоставяне на компенсация на тези производители, когато това е необходимо; за да се рационализира предлагането на пазара на един еднороден продукт, тези компенсаторни помощи следва да се изплащат на организации на производители само при определени условия.

(30)

За да се попречи на ненормалното разрастване на производството на риба тон с последващото увеличаване на свързаните с него разходи, следва да се предвидят мерки за ограничения, в рамките на които тези помощи могат да бъдат предоставяни на организациите на производители на базата на условията на предлагането, отчетени на общностния пазар, както и да се преразгледат критериите за задействане на този механизъм.

(31)

За да може да се прецени дали на общностния пазар е налице ситуация, обвързана с тенденцията в цените на световния пазар на риба тон, която гарантира изплащането на компенсаторни помощи, следва да се направи проверка дали спада на цените на пазарите на Общността води началото си от спадането на цените от внос.

(32)

Облагането на определени продукти от риба тон с мита по общата митническа тарифа се преустановява напълно; тъй като производството на риба тон в Общността е недостатъчно, следва да се поддържат условия на предлагане, което да бъде сравнимо с това в трети страни износителки и достатъчно за захранване на хранителната промишленост използваща тези продукти, така че да не се пречи на нейното развитие в контекста на международните условия на конкуренция; евентуалните недостатъци, които тази система може да има по отношение на производителите на риба тон от Общността биха могли да се избегнат с изплащането на предвидената за тази цел компенсация.

(33)

За да се осигури съразмерно предлагане на общностния пазар на суровини предназначени за преработвателната промишленост, което да ѝ позволи да остане конкурентноспособна, облагането на някои продукти с мита по общата митническа тарифа следва да се преустанови напълно или частично за неопределен период от време.

(34)

Въпреки това освобождаването от митническо облагане, описано по-горе, не трябва да доведе до предлагане на продукти от трети страни на ненормално ниски цени; поради това, определянето на критериите за подобно освобождаване следва да подлежи на съобразяване с една препоръчителна цена, изчислена съобразно с правилата, които предстои да бъдат установени.

(35)

В случай, че предизвикани от внос или износ изключителни обстоятелства станат причина за или застрашават да създадат сериозни нарушения, с вероятност за възпрепятстване постигането на целите установени с член 33 на Договора, следва да се предвиди възможност за прилагане на подходящите средства в търговията с трети страни, същевременно съобразявайки се с международните ангажименти на Общността.

(36)

Опитът показва, че може да се окаже необходимо да се вземат много бързи мерки, за да се осигури снабдяването за общностния пазар и да се гарантира съобразяването с международните ангажименти на Общността; за да се даде възможност на Общността да се справи с подобни ситуации с цялата необходима експедитивност следва да се предвиди процедура по която бързо могат да се вземат необходимите за целта мерки.

(37)

Създаването на единен пазар базиран на обща ценова система би могло да се окаже застрашено от безвъзмездното предоставяне на някои помощи; поради това, разпоредбите на Договора, по силата на които се допуска преразглеждане на държавните помощи предоставяни безвъзмездно от държавите-членки и водещи до забраната на прилагането на схеми, които са несъвместими с общия пазар, следва също да се прилагат и за рибната промишленост.

(38)

Изпълнението на настоящия регламент налага да бъдат създадени и поддържани системи за връзка и съобщение на информацията между Комисията и държавите-членки; следва да се определи себестойността на една такава система, част от която следва да се поеме от бюджета на Общността.

(39)

Разходите, направени от държавите-членки в резултат от задълженията им произтичащи от прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат финансирани от Общността, съобразно с Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (10).

(40)

Въвеждането на тази обща организация следва също да отчете факта, че е в интерес на Общността да опази риболовните терени възможно най-добре; поради това, следва да не се допуска финансирането на мерки касаещи риба в количества, надвишаващи определените за държавите-членки.

(41)

Държавите-членки са задължени да приемат всички целесъобразни мерки за осигуряване спазването на изискванията на настоящия регламент, както и за предотвратяване и пресичане на евентуални измами.

(42)

За улесняване изпълнението на настоящите разпоредби, следва да се създаде процедура за близко сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на един управителен комитет.

(43)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да бъдат приети съобразно с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11).

(44)

Общата организация на пазара на рибни продукти следва същевременно да отдаде необходимото внимание на целите, установени с членове 33 и 131 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създава се обща организация на пазарите на рибни продукти, състояща се от една ценова и една търговска система, както и общи правила за конкуренция.

По смисъла на настоящия регламент:

„производител“ означава физическо или юридическо лице, използващо средства за производство за произвеждане на рибни продукти с цел първото им пускане на пазара,

„рибни продукти“ обхваща както продуктите, уловени в морски или сладководни води, така и продуктите от аквакултури, изброени по-долу.

Код по КН

Описание на стоките

а)

0301

Жива риба

0302

Прясна или охладена риба, без да се включва рибно филе и друг вид рибно месо под кодов № 0304

0303

Замразена риба, без да се включва рибно филе и друг вид рибно месо под кодов № 0304

0304

Прясно, охладено или замразено рибно филе и друг вид рибно месо (смляно или несмляно)

б)

0305

Сушена, осолена или маринована риба; пушена риба, независимо дали е топлинно обработена преди или по време на процеса на опушване; брашна, храни и пелети от риба предназначени за консумация от човека

в)

0306

Живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или мариновани ракоообразни, със или без черупка; ракообразни в черупка, обработени на пара или чрез варене във вода, независимо дали са охладени, замразени, сушени, осолени или мариновани; брашна, храни и пелети от риба, подходящи за консумация от човека.

0307

Живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или мариновани мекотели, със или без черупка; живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или мариновани морски безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите; подходящи за консумация от човека брашна, храни и пелети от морски безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите.

г)

 

Животински продукти, които не са специфицирани или включени другаде; мъртви животни от глава 1 или 3, които не са подходящи за консумация от човека:

 

— Други:

 

— — Продукти от риба, ракообразни, мекотели или други морски безгръбначни; мъртви животни от глава 3:

0511 91 10

— — — Рибни отпадъци

0511 91 90

— — — Други

д)

1604

Готова или консервирана риба; хайвер и заместители на хайвера приготвени от рибни яйца

е)

1605

Готови или консервирани ракообразни, мекотели и други морски безгръбначни

ж)

 

Тестени изделия, обработени или необработени топлинно, или с пълнеж (от месо или други вещества), или приготвени по друг начин, като например във вид на спагети, макарони, юфка, лазаня, гночи, равиоли, канелони; кускус, готови или в суров вид:

 

— Сурови, необработени топлинно тестени изделия, без пълнеж:

1902 20

— Тестени изделия с пълнеж (сурови или готови, обработени или необработени топлинно):

1902 20 10

— — Съдържащи повече от 20 тегловни процента риба, ракообразни, мекотели или други морски безгръбначни

з)

 

Брашна, храни и пелети от месо или месни отпадъци от риба или ракообразни, мекотели или други морски безгръбначни, неподходящи за консумация от човека:

2301 20 00

— Брашна, храни и пелети от риба, или ракообразни, мекотели или други морски безгръбначни

ДЯЛ 1

СТАНДАРТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ГЛАВА 1

СТАНДАРТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

Член 2

1.   За продуктите, изброени в член 1 или за групи от тези продукти е възможно да бъдат определени общи стандарти за търговия и обхватът на тези стандарти; по-специално, тези стандарти могат да обхващат категоризиране по качество, размер или тегло, опаковка, представяне и етикетиране.

2.   Когато са приети стандарти за търговия, продуктите, за които те се прилагат, не могат да бъдат излагани за продажба, предлагани за продажба, продавани или пускани на пазара по какъвто и да е друг начин, ако не отговарят на тези стандарти, при спазването на някои специални правила, които е възможно да бъдат установени за търговията с трети страни.

3.   Стандартите за търговия и подробните правила за тяхното прилагане, включително специалните правила, посочени в параграф 2, се приемат съобразно с процедурата, установена с член 38, параграф 2.

Член 3

1.   Продуктите, за които са приети общи стандарти за търговия, подлежат на проверка за съответствие с тези стандарти от страна на държавите-членки.

Тази проверка може да се осъществява на всички пазарни етапи и по време на транспорт.

2.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да осигурят наказването на нарушенията на член 2.

3.   В срок не по-късно от един месец след влизането в сила на всеки стандарт за търговия държавите-членки уведомяват останалите държави-членки и Комисията за наименованието и адреса на органите, на които е поверено осъществяването на проверки за всеки отделен продукт или група продукти, за които е приет стандартът за търговия.

4.   Подробни правила за прилагането на параграф 1 се приемат, когато е необходимо, в съответствие с процедурата, установена в член 38, параграф 2, като се вземе предвид по-специално необходимостта от осигуряване на координация на работата на проверяващите органи и единство при тълкуването и прилагането на общите стандарти за търговия.

ГЛАВА 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Член 4

1.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 79/112/ЕИО (12), продуктите, посочени в член 1, букви а), б) и в), не могат да бъдат предлагани за продажба на дребно на крайните потребители, независимо от пазарния метод, освен ако съответна маркировка или етикет указва:

а)

търговското означение на видовете;

б)

производствения метод (морски улов, сладководен улов или улов от рибни стопанства);

в)

зоната на улова.

Тези изисквания обаче не се прилагат за малки количества продукти, търгувани от рибари или производители на аквакултури директно на потребители.

2.   За целите на параграф 1, буква а), в срок не по-късно от 1 януари 2002 г., държавите-членки изготвят и публикуват списък на възприетите на тяхна територия търговски означения най-малко за всички изброени в приложения I до IV към настоящия регламент видове. Този списък трябва да посочва научното наименование на всеки вид, наименованието му на официалния език или официалните езици на държавата-членка и, когато е приложимо, друго наименование или наименования, възприети или разрешени на местно или регионално равнище.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за списъка на търговските обозначения, посочени в параграф 2, най-малко два месеца преди датата, посочена в параграф 2. Държавите-членки признават означенията, включени в списъка на други държави-членки за същите видове на същия език.

4.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат, когато е необходимо, съобразно с процедурата, установена с член 38, параграф 2.

ДЯЛ II

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ГЛАВА 1

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Член 5

1.   По смисъла на настоящия регламент, „организация на производители“ означава всяко юридическо лице:

а)

създадено по инициатива на група производители на един или повече от продуктите, посочени в член 1, букви а), б) и в), дотолкова доколкото, в случаите на замразени, третирани или обработени продукти, тези операции са осъществени на борда на риболовни кораби;

б)

създадено с цел по-специално да осигурява риболова да се осъществява в разумно и да се подобрят условията за продажба на продуктите на неговите членове посредством въвеждането на мерки, които да:

1.

насърчават планирането на производството и регулирането му според търсенето както по отношение на количеството, така и на качеството, и по-специално чрез въвеждането на планиран улов;

2.

насърчават концентрирането на предлагането;

3.

стабилизират цените;

4.

насърчават риболовните методи, които поддържат устойчив риболов;

в)

в чийто учредителен акт е заложено изискване към членовете, а именно:

1.

да прилагат приетите от организацията правила при риболова, производството и пускането на пазара;

2.

когато в съответната държава-членка е взето решение част или цялата квота или квоти за улова и/или прилагането на мерки в областта на риболова да се ръководят от организациите на производители, да прилагат приетите от организацията мерки в тази насока;

3.

да осигурят всеки плавателен съд, предназначен за който и да е определен продукт или група продукти, да бъде притежание само на една организация на производители;

4.

да пласират цялата своя продукция по отношение на продуктите, за които членуват в организацията, чрез съответната организация на производители; въпреки това, организацията може да реши това изискване на отпадне, когато продуктите се пласират съгласно предварително установените от нея общи правила;

5.

да предоставят изискваната от организацията на производители информация, необходима за определяне на мерките, посочени в параграф 1, буква б) или за изпълнение на задълженията, произтичащи от статута им, или за статистически цели;

6.

да заплащат предвидения в учредителния акт финансов принос за създаване и попълване на интервенционния фонд, посочен в член 17, параграф 3;

7.

да останат членове на организацията най-малко три години след признаването ѝ и да уведомят организацията най-малко една година предварително, ако желаят да я напуснат;

г)

чийто учредителен акт предвижда:

1.

процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в буква в) 1);

2.

изключването на всички форми на дискриминация сред членовете и по-специално на основата на националността или мястото на основаването им;

3.

събирането от членовете на финансовия им принос, необходим за финансирането на организацията на производители;

4.

правила, позволяващи по демократичен начин на членовете-производители да могат контролират работата на своята организация и решенията ѝ;

5.

санкции за неизпълнение на задълженията, произтичащи от учредителния акт и по-специално за неплащане на финансовия принос, както и от правилата, установени от организацията на производители;

6.

правила за приемането на нови членове;

7.

счетоводните и бюджетни правила, необходими за работата на организацията, включително воденето на отделни сметки за дейностите, за които е получила признаването си;

д)

което е официално признато от съответната държава-членка по силата на параграф 2.

2.   Държавите-членки признават за организации на производители по силата на настоящия регламент всички групи производители, чието официално седалище е на тяхна територия, които са достатъчно икономически активни на тяхна територия и които кандидатстват за получаване на подобно признаване, при условие че:

а)

отговарят на изискванията, установени в параграф 1 и представят съответните доказателства, включително доказателство, че имат необходимия минимум членове-производители или покриват минимума обем на пласираната продукция;

б)

съществуват достатъчни доказателства, че могат правилно да извършват дейностите си, както във времето, така и по отношение на ефективността;

в)

имат необходимия юридически статут по силата на националното законодателство.

3.   Организациите на производители не могат да заемат господстващо положение на даден пазар, освен когато това е необходимо в изпълнение на целите на член 33 от Договора.

4.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съобразно с процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 6

1.   Държавите-членки следва да:

а)

вземат решение за предоставянето на признаване в срок от три месеца след подаване на заявлението заедно с всички съответни придружителни документи;

б)

осъществяват през редовни интервали проверки за уверение, че организациите на производители спазват сроковете и условията за признаване; признаването на една организация на производители може да бъде оттеглено, когато тя повече не изпълнява условията, установени в член 5, или когато признаването е основано на погрешна информация; ако организацията се сдобие с или се възползва непочтено от признаването, признаването следва незабавно да бъде оттеглено с обратно действие;

в)

уведомяват Комисията в срок от два месеца след всяко решение за предоставяне, отказ или оттегляне на признаване.

2.   Една държава-членка предоставя признаване на организация на производители, чието официално седалище е на нейна територия, но някои от членовете и са граждани на една или повече други държави-членки, при условие че са спазени условията, установени с член 5.

Държавите-членки, чиито граждани са членове на организации на производители, основани на територията на друга държава-членка, създават съвместно с последната необходимото административно сътрудничество за извършване на проверките на дейностите на съответната организация.

3.   Държавите-членки могат да предоставят изключително признаване на една единствена организация на производители за определена риболовна зона, ако счетат, че тя може да бъде представителна съобразно критериите установени с член 7, параграф 1.

4.   Държавите-членки могат да предоставят признаване на едно сдружение на организации на производители, при положение че отговаря на условията, установени в член 5. Въпреки това членове 9 и 10 не се прилагат за такова сдружение.

5.   За да осигури спазването на член 5 и параграф 1, буква б) от настоящия член, Комисията извършва проверки и в светлината на подобни проверки, изисква от държавите-членки да оттеглят признаването, когато е необходимо.

6.   В началото на всяка година Комисията публикува в серия С на Официален вестник на Европейските общности списък на организациите на производители, получили признаване през предходната година, както и на онези, чието признаване е било оттеглено през същия период от време.

7.   Подробни правила за прилагането на настоящия член и по-специално условията за оттегляне на признаването, се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

ГЛАВА 2

РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛА ЗА НЕЧЛЕНУВАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Член 7

1.   Когато една организация на производители се смята за представителна за производството и търгуването в едно или няколко места на изваждане на улов на сушата на една държава-членка и подаде заявление до компетентните национални органи, съответната държава-членка може да изиска от производителите, които не са членове на тази организация и пускат на пазара в рамките на зоната, за която организацията е определена за представителна който и да е от продуктите посочени в член 1, да се съобразяват с:

а)

правилата за производство и пускане на пазара, въведени от организацията за постигане на целите, определени в член 5, параграф 1, буква б);

б)

приетите от организацията правила за изтегляне от пазара и прехвърляне на пресни и охладени продукти, посочени в член 1, параграф 2, второ тире, букви а) и в).

Въпреки това в случая на продуктите, изброени в приложение I, горните правила могат да се прилагат разширено за нечленуващи само дотолкова, доколкото прилаганата от организацията на производители цена е цената на изземване от пазара, или продажната цена на Общността, при спазване на отклонението, предвидено в член 21, параграф 1, буква а).

Държавата-членка може да реши разширеното прилагане на правилата, посочени в букви а) и б), да не важи за определени категории продажби.

2.   Правилата, които са задължителни по силата на параграф 1, се прилагат за ограничената за региона зона до етапа на първата продажба на продуктите на пазара за период не по-дълъг от 12 месеца.

3.   Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за правилата, които са определили за задължителни по силата на параграф 1.

Когато Комисията не е уверена във валидността на решението във връзка с посочените в параграф 4 случаи, при които разширеното прилагане трябва да бъде обявено за недействително и невалидно, тя може в срок от един месец след получаване на горното уведомление да поиска от въпросната държава-членка да преустанови изцяло или частично прилагането на това решение. В този случай и в срок от два месеца след тази дата, Комисията:

потвърждава, че правилата, за които е получила уведомление, могат да се считат за задължителни,

или

с мотивирано решение обявява решението на държавата-членка за разширеното прилагане на определени правила за нищожно, като се позове на едно от обстоятелствата, посочени в параграф 4, букви а) и б). В този случай, решението на Комисията влиза в сила от датата на която е било изпратено искането до държавата-членка за преустановяване прилагането на правилата.

4.   Комисията обявява посоченото в параграф 1 разширено прилагане за нищожно, ако:

а)

счете, че въпросното разширено прилагане застрашава свободната търговия или представлява опасност за целите на член 33 на Договора;

б)

счете, че за конкретните правила, за които е решено да бъдат прилагани разширено и за други производители, важи член 81, параграф 1 от Договора.

5.   След извършването на ex post проверки, Комисията може по всяко време да установи случаи на недействителност съгласно параграф 4 и да обяви въпросното разширено прилагане за нищожно.

6.   Комисията незабавно информира останалите държави-членки на всеки етап от процедурата, установена в параграфи 3, 4 и 5.

7.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за осигуряване на съответствие с правилата, посочени в параграф 1. Те незабавно информират Комисията за тези мерки.

8.   Когато се прилага параграф 1, съответната държава-членка може да реши, че нечленуващите производители са длъжни да заплатят на организацията еквивалента на цялата или част от заплащаната от членовете-производители такса, дотолкова доколкото тази такса е предназначена да покрива административните разходи, произтичащи от прилагането на системата, посочена в параграф 1.

9.   Когато се прилага параграф 1, държавите-членки осигуряват, а когато е необходимо и с посредничеството на организациите на производители, продуктите, които не отговарят на пазарните правила, или които не могат да бъдат търгувани на цена поне равна на цената на оттегляне на продуктите, да бъдат изтеглени от пазара.

10.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 8

1.   Когато се прилага член 7, параграф 1, една държава-членка може да предостави компенсация на производители, които не членуват в организация и чието местонахождение е в рамките на Общността, по отношение на продукти, които:

не могат да бъдат търгувани по силата на член 7, параграф 1, буква а),

или

са били изтеглени от пазара по силата на член 7, параграф 1, буква б).

Компенсацията се предоставя без дискриминация на получателите основана на тяхната националност или местонахождение. Тя не може да надвишава 60 % от достигнатия размер, като за изтеглените от пазара количества се прилага:

цената за оттегляне от пазара, фиксирана по силата на член 20 за продуктите, изброени в приложение I, части А и Б,

или

продажната цена, фиксирана в член 22 за продуктите, изброени в приложение I, част В.

2.   Разходите по предоставянето на компенсацията, посочена в параграф 1, се поемат от съответната държава-членка.

ГЛАВА 3

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА

Член 9

1.   В началото на всяка риболовна година всяка организация на производители изготвя оперативна програма за риболовната година за видовете, изброени в приложения I, IV и V и да го изпрати на компетентните органи в държавата-членка, като тя трябва да съдържа:

а)

пазарната стратегия, която организацията ще следва, за да осигури съответствие между количеството и качеството на предлагането и пазарните изисквания;

б)

план за улова за видовете от приложения I и IV и по-специално за видовете, попадащи в квотите за улов, дотолкова доколкото подобни видове представляват значителен дял от рибата, извадена на суша от членовете на организацията;

план за производство за видовете от приложение V;

в)

предвижданите специални мерки за регулиране предлагането на видове, които обичайно представляват затруднение при търгуването по време на риболовната година;

г)

приложимите санкции за членове, които нарушават приетите решения за изпълнението на тези планове.

Оперативната програма може да бъде преразгледана при възникване на непредвидени обстоятелства през риболовната година като корекциите се съобщават на компетентните органи на държавата-членка.

Новопризнатите организации на производители не са задължени да изготвят оперативна програма през първата година от признаването им.

2.   Оперативната програма и всички нейни корекции подлежат на одобрение от компетентните органи на държавата-членка.

3.   Без да се засяга член 6, параграф 1, буква б), държавите-членки извършват съответни проверки, за да осигурят всяка организация на производители да изпълнява задълженията си, предвидени в параграф 1, а в случай че тези задължения не се изпълняват, да налагат следните санкции:

а)

когато една организация на производители не е изготвила оперативна програма за съответната риболовна година съгласно параграф 1, тя не следва да получи предоставяната безвъзмездно финансова помощ за мерки за интервенция, осъществявани по силата на дял IV за съответната риболовна година;

б)

когато организацията на производители не е изпълнила предвидените в оперативната ѝ програма мерки, тогава за съответната риболовна година:

за първия случай на неизпълнение ще бъдат предоставени само 75 % от финансовата помощ за мерки за интервенция, осъществявани по силата на дял IV,

за втория случай на неизпълнение ще бъдат предоставени само 50 % от горепосочената финансова помощ,

няма да бъде предоставена финансова помощ за следващи случаи на неизпълнение.

Посочените в букви а) и б) санкции няма да се прилагат преди 1 януари 2002 г.

4.   Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за случаите, за които са приложени параграф 3, букви а) и б).

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 10

1.   Без да се засяга помощта, която може да бъде предоставяна безвъзмездно за насърчаване създаването и улесняване работата на организации на производители по силата на член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2792/1999, държавите-членки могат за един ограничен период от време да предоставят безвъзмездно на организации на производители компенсация за покриване на разходите, произтичащи от налаганите им по силата на член 9 задължения.

Организации на производители, получили признаване преди 1 януари 2001 г., могат да получават подобна компенсация в продължение на пет години след тази дата.

Организации на производители, получили признаване след тази дата, могат да получават подобна компенсация в продължение на пет години след годината в която им е предоставено признаването.

2.   Посочената в параграф 1 компенсация се състои в следното:

а)

за видовете от приложения I и IV, в размер пропорционален на броя на плавателните съдове на членовете, изчислена прогресивно намаляващо, съобразно с метода установен в приложение VII A, а за общо до 10 вида от видовете обхванати от първото тире на член 9, параграф 1, буква б) — еднаква за всички стойност от 500 EUR за вид;

б)

за видовете от приложение V, в размер пропорционален на нивото на представителност на организациите на производители, изчислен съобразно с метода изложен в приложение VII Б. Нивото на представителност се изчислява според процента на производството, пласирано чрез организациите на производители в една производствена зона, която се счита от съответната държава-членка за достатъчно голяма на база на критериите, възприети от държавата-членка за целите на признаването на подобни организации.

3.   Държавите-членки изплащат компенсацията за организации на производители в срок от четири месеца след края на годината, за която тя се предоставя, дотолкова доколкото съответните им компетентни органи са извършили проверка за това дали организациите-получатели са изпълнили налаганите им по силата на член 9 задължения.

4.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 11

Държавите-членки могат да предоставят безвъзмездно допълнителни помощи на организации на производители, които разработят в рамките на посочените в член 9, параграф 1 оперативни програми мерки за подобряване на организацията и функционирането на пазара на риба, както и мерки позволяващи по-добро балансиране между предлагането и търсенето, съгласно Регламент (ЕО) № 2792/1999 и по-специално членове 14 и 15 от него.

Член 12

1.   Държавите-членки могат да предоставят специално признаване за организации на производители както посочените в член 5, параграф 1, които пускат на пазара продуктите, за които се прилагат общите стандарти за търговия, както те са установени с Регламент (ЕО) № 2406/96 (13), или продукти от аквакултури, когато те представят план за подобряване на качеството на подобни продукти, който е получил одобрението на компетентните национални органи.

2.   Първостепенната цел на плана, посочен в параграф 1, е да се обхванат всички фази на производството и търгуването на продуктите. Планът включва по-специално следното:

значително подобрение в качеството на продуктите, когато те са на борда на плавателните съдове, или при отглеждането им,

оптимално запазване на качеството им по време съответно на улова, разтоварването, извличането, манипулирането, транспортирането и пускането на пазара на продуктите,

прилагането на подходящите техники и технологични умения за постигане на горните цели,

описание на планираните мерки, включително и подготвителни проучвания, обучение и инвестиции.

3.   Държавите-членки препращат на Комисията представените им от организации на производители планове. Тези планове не могат да бъдат одобрявани от компетентния орган на държавата-членка преди да бъдат изпратени на Комисията и в срок от 60 дни след това, през който период Комисията може да изиска внасянето на изменения или да откаже одобрението на съответния план.

4.   Специалното признаване, предоставяно на организации на производители по силата на настоящия член, е условие за даване право на финансовата помощ, предвидена в член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2792/1999.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

ДЯЛ III

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

ГЛАВА 1

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 13

1.   Държавите-членки могат да признават за браншови организации по смисъла на настоящия регламент всички основани на тяхна територия юридически лица, които са подали съответното заявление за това и в състава на които влизат представители на дейности, свързани с производството и/или търговията и/или обработката на продуктите, посочени в член 1, при условие че:

а)

са създадени по инициатива на всички или някои от организациите или сдруженията, които влизат в състава им;

б)

представляват един значителен дял от производството и/или търговията и/или обработката на рибни продукти и изделия, приготовлявани от рибни продукти във въпросния район или райони, а в случаите когато се касае за повече от един район, могат да демонстрират едно минимално ниво на представителност за всеки от районите и за всеки от браншовете, които обхващат;

в)

самите те не са ангажирани с дейности по производството, обработката или пускането на пазара на рибни продукти или изделия, приготовлявани от рибни продукти;

г)

осъществяват две или повече от следните мерки в един или повече райони на Общността, при условия съвместими с общностните правила по-специално по отношение на конкуренцията и като отчитат интересите на потребителите, при условие че не възпрепятстват стабилното функциониране на пазарната организация:

подобряване на познанията и прозрачността на производството и пазара,

спомагане за по-добрата координация на начина на предлагане на рибните продукти на пазара и по-специално посредством изследвания и пазарни проучвания,

проучване и разработване на техники за оптимизиране функционирането на пазара, включително информационни и комуникационни технолгии,

сключване на стандартни договори, съвместими с общностните правила,

предоставяне на информация и осъществяване на необходимите изследвания за насочване на производството към продукти, които по-пълно отговарят на пазарните изисквания и вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите и методите на експлоатация, които да допринасят за устойчивостта на ресурсите,

разработване на методи и инструменти и организиране на схеми за обучение за подобряване качеството на продуктите,

използване потенциала и защита на означенията за произход, печатите за качество и географските обозначения,

установяване на правила за улов или пласиране на рибни продукти, които са по-строги от общностните или националните правила,

по-пълно използване на потенциала на рибните продукти,

реклама на рибни продукти.

2.   Преди да предоставят признаване държавите-членки уведомяват Комисията за браншовите организации, които са подали заявление за признаване, като за целта предоставят цялата съответна информация относно тяхната представителност и различните им дейности, както и друга информация, необходима за даването на оценка.

Комисията може да възрази срещу даването на признаване в срок от два месеца след уведомяването ѝ.

3.   Държавите-членки:

а)

вземат решение по предоставянето на признаване в срок от три месеца след подаване на заявлението заедно с всички съответни придружителни документи;

б)

извършват проверки през редовни интервали от време, за да се уверят, че браншовите организации спазват сроковете и условията за признаването им;

в)

оттеглят признаването, ако:

i)

условията за признаване, предвидени в настоящия регламент, повече не се спазват;

ii)

браншовата организация наруши някоя от забраните, наложени с член 14, или увреди стабилното функциониране на пазарната организация, без да се засяга прилагането на евентуални други наказания по силата на националното законодателство;

г)

уведомяват в срок от два месеца Комисията за евентуални решения за предоставяне, отказ или оттегляне на признаване.

4.   Комисията проверява дали са спазени изискванията на параграфи 1 и 3, буква б) като извърши съответните проверки, като в резултат на тези проверки може да изиска от държавата-членка да оттегли признаването.

5.   Признаването представлява разрешение за осъществяване на мерките, изброени в параграф 1, буква г) съобразно условията на настоящия регламент.

6.   Комисията публикува в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности списък на признатите браншови организации, като указва икономическата зона, или зоната на техните дейности и дейностите, които те осъществяват по смисъла на член 15. Оттегляния на признаване също трябва да се оповестяват публично.

7.   Подробни правила за прилагането на настоящия член и по-специално за сроковете, условията и честотата, с която държавите-членки докладват на Комисията за дейността на браншовите организации, се приемат съгласно процедурата установена в член 38, параграф 2.

ГЛАВА 2

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СПОРАЗУМЕНИЯ, РЕШЕНИЯ И СЪГЛАСУВАНИ ПРАКТИКИ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 14

Чрез дерогация от член 1 от Регламент № 26, член 81, параграф 1 от Договора не се прилага за споразумения, решения и съгласувани практики на официално признати браншови организации предназначени да въведат мерките, посочени в член 13, параграф 1, буква г) от настоящия регламент и които, без да засягат мерките, взети от браншовите организации по силата на специални разпоредби от общностното законодателство, не:

а)

налагат задължение за прилагане на фиксирана цена;

б)

водят до разделяне на пазарите под каквато и да е форма в рамките на Общността;

в)

прилагат различни условия за еквивалентни сделки с друга търговски партньори, поставяйки го по този начин в конкурентно неизгодно положение;

г)

елиминират конкуренцията по отношение на една значителна част от въпросните продукти;

д)

ограничават конкуренцията по начини, които не са от голямо значение за постигането на целите на общата политика в рибарството, така както това се цели с дейността на браншовата организация.

ГЛАВА 3

РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ДОГОВОРИ, РЕШЕНИЯ И СЪГЛАСУВАНИ ПРАКТИКИ ЗА НЕЧЛЕНУВАЩИ ОПЕРАТОРИ

Член 15

1.   Когато една браншова организация, функционираща в определен район или райони на дадена държава-членка, се счита за представителна за производството и/или търговията и/или обработката на даден продукт, съответната държава-членка може по искане на организацията да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики възприети в рамките на тази организация, задължителни за определен период от време и за други оператори от въпросния район или райони, независимо дали това са отделни лица или групи, които не влизат в състава на организацията.

2.   Една браншова организация се счита за представителна по смисъла на параграф 1, когато обхваща най-малко две трети от производството и/или търговията и/или обработката на съответния продукт или продукти в съответния район или райони на държавата-членка. Когато кандидатурата ѝ за разширеното прилагане на нейните правила и от други оператори обхваща повече от един район, браншовата организация трябва задължително да демонстрира във всеки от съответните райони своята представителност за всеки от браншовете, които обхваща.

3.   Правилата, за които може да се иска разширено прилагане и от други оператори:

а)

трябва да засягат едно от следните:

информация за производството и пазара,

по-строги производствени правила от установените с общностните или националните разпоредби,

съставянето на стандартни договори, които са съвместими с общностните правила,

правила за търгуването на пазара;

б)

трябва да са били в сила от най-малко една година;

в)

могат да бъдат признати за задължителни за не повече от три пазарни години;

г)

не трябва да причиняват вреда на други оператори, установени в другите райони на държавата-членка или в други държави-членки.

Член 16

1.   Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за правилата, които възнамеряват да обявят за задължителни по силата на член 15, параграф 1 за всички оператори в един или повече от определените райони. Комисията следва да реши да не упълномощава държавата-членка да разшири прилагането на определени правила ако:

а)

сметне, че въпросното разширяване би застрашило свободната търговия, или са изложени на опасност целите на член 33 от Договора; или

б)

сметне, че споразумението, решението или съгласуваната практика, за които е решено да бъдат прилагани разширено и от други производители, са в конфликт с член 81, параграф 1 от Договора, или

в)

счете, че не са спазени разпоредбите на член 15 от настоящия регламент.

Правилата не могат да бъдат обявени за задължително разширено прилагане преди изтичането на два месеца от получаването на уведомлението от Комисията или преди Комисията да е указала в рамките на този период, че не възразява за прилагането на посочените правила.

2.   Ако след извършването на проверки ex post, Комисията не е сигурна във валидността на разширеното прилагане по отношение на обстоятелствата, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), тя изисква от въпросната държава-членка да преустанови изцяло или частично прилагането на решението. В този случай и в рамките на два месеца от тази дата, Комисията:

разрешава отмяната на преустановеното прилагане,

или

със свое аргументирано решение, обявява решението на държавата-членка за разширено прилагане на правила за нищожно като се основава на едно от горепосочените обстоятелства. В този случай, решението на Комисията влиза в сила от датата, на която е изпратено искането за преустановяване на прилагането на правилата от държавата-членка.

3.   Комисията информира на всеки етап комитета, предвиден по силата на член 38, параграф 1, за евентуални решения относно разширяване прилагането на браншови споразумения по силата на параграф 1, както и за евентуално преустановяване прилагането или отмяна на съществуващи правила по силата на параграф 2.

4.   Когато бъде разширено прилагането на правилата за един или повече продукти и една или повече от дейностите, посочени в член 15, параграф 3, буква а), се осъществяват от призната браншова организация и са от общ икономически интерес за онези оператори, чиито дейности са свързани с един или повече от въпросните продукти, държавата-членка, предоставила признаването, може да реши лицата или групите, които не членуват в организацията, но се възползват от тези дейности, да заплащат на организацията еквивалента на целия или на част от финансовия принос, заплащан от нейните редовни членове, дотолкова доколкото този принос е предназначен за покриване на разходите директно произтичащи от осъществяването на въпросните дейности.

ДЯЛ IV

ЦЕНИ И ИНТЕРВЕНЦИЯ

ГЛАВА 1

ЦЕНИ

Член 17

Общи разпоредби

1.   Организациите на производители могат да определят цена на изтегляне от пазара за продуктите, изброени в член 1, под която няма да продават продуктите, доставени от техните членове.

В този случай, за изтеглените от пазара количества организациите на производители:

предоставят на членовете си обезщетение по отношение на продуктите, изброени в приложение I, части А и Б и приложение IV, които отговарят на приетите съгласно член 2 стандарти,

могат да предоставят на членовете си обезщетение по отношение на останалите продукти, посочени в член 1.

За всеки от изброените в член 1 продукти може да се определи максимално равнище на цената на изтегляне от пазара, съгласно параграф 5.

2.   Предназначението на изтеглените от пазара продукти се определя от организациите на производители по такъв начин, че да не окаже намеса над нормалното пазарно предлагане на въпросните продукти.

3.   За финансиране на тези мерки за изтегляне от пазара, организациите на производители създават интервенционен фонд, захранван от вноски, изчислени на базата на предлаганите за продажба количества, или чрез прилагането на една уравнителна система.

4.   Организациите на производители предоставят на националните органи, които впоследствие съобщават на Комисията, следната информация:

списък на продуктите, за които възнамеряват да приложат системата описана в параграф 1,

периодът, през който са валидни цените на изтегляне от пазара,

равнището на предложените и прилаганите цени на изтегляне от пазара.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 18

Ориентировъчна цена

1.   Преди началото на риболовната година се определя ориентировъчна цена за всеки от продуктите, изброени в приложение I и за всеки от продуктите и групите продукти, изброени в приложение II.

Тези цени важат за цялата Общност и се определят за всяка риболовна година или за всеки от периодите, на които се разделя годината.

2.   Ориентировъчната цена се базира на следното:

средните цени, отчетени на пазарите на едро или на пристанищата за един значителен дял от произведеното количество в Общността по време на трите риболовни години, непосредствено предхождащи годината, за която се определя ориентировъчната цена,

вземане под внимание на тенденциите в производството и търсенето.

При определянето на цената трябва да се вземе предвид необходимостта от:

стабилизиране на пазарните цени и избягване формирането на свръхпредлагане в Общността,

подпомагане подкрепата за доходите на производителите,

съобразяване с интересите на потребителите.

3.   Съветът определя ориентировъчните цени, посочени в параграф 1, като заседава при наличието на квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

Член 19

Отчитане на цените

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията за отчетените на пазарите на едро или на пристанищата им цени на продуктите, посочени в член 18, параграф 1, през целия период, за който се прилага ориентировъчната цена.

2.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 20

Общностна цена на изтегляне от пазара

1.   Общностната цена за изтегляне от пазара се определя на базата на състоянието, размера или теглото и представянето на продукта за продуктите, изброени в приложение I, части А и Б посредством прилагането на коефициент към ориентировъчната цена, определена по силата на член 18. Общностната цена за изтегляне от пазара в никакъв случай не надхвърля 90 % от ориентировъчната цена.

2.   С цел да осигури на производителите от местата на разтоварване на риба на сушата, които са много отдалечени от основни потребителски центрове на Общността, да имат достъп до пазарите при задоволителни условия, посочените в параграф 1 цени могат да бъдат коригирани за всяка отделна зона чрез прилагането на един коефициент за адаптиране.

3.   Производителите, за които се прилага настоящият член и по-специално определянето на процент от ориентировъчната цена, който да служи като елемент при изчисляването на общностната цена за изтегляне от пазара, както и определянето на зоните на разтоварване на рибата на сушата, посочени в параграф 2 и определянето на цените, се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

ГЛАВА 2

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Член 21

Финансова компенсация за изтеглени от пазара количества

1.   Държавите-членки предоставят финансова компенсация на организации на производители, осъществили изтегляне от пазара по силата на член 17, по отношение на продуктите, изброени в приложение I, части А и Б, при условие че:

а)

цената на изтегляне на продуктите от пазара, прилагана от тези организации, е общностната цена на изтегляне от пазара, определена съгласно член 20, като се допуска отклонение от 10 % под и 10 % над тази цена, което е с цел да се вземат предвид по-специално сезонните колебания в пазарните цени;

б)

изтеглените от пазара продукти отговарят на стандартите за търговия, приети по силата на член 2 и имат необходимото качество, за да бъдат определени съобразно с процедурата, установена с член 2, параграф 3;

в)

цената на изтегляне от пазара, посочена в буква а), се прилага в продължение на цялата риболовна година за всяка съответна категория продукти; въпреки това, от организации на производители, които налагат забрана за улов или продажба на определени категории продукти като една от мерките, предвидени в член 5, параграф 1, не се изисква да прилагат общностната цена на изтегляне от пазара за тези категории продукти.

2.   Финансовата компенсация се предоставя само когато изтеглените от пазара продукти бъдат търгувани с цели, различни от предназначените за консумация от човека, или по начин, който не оказва намеса върху нормалната търговия с останалите продукти.

3.   За продуктите, посочени в параграф 1:

а)

финансовата компенсация се равнява на:

i)

85 % от цената на изтегляне от пазара, прилагана от съответната организация на производители за изтеглените от пазара количества, но без да надвишават 4 % от годишно предлаганите за продан количества от съответния продукт.

ii)

за риболовната година 2003, 55 % от цената на изтегляне от пазара, прилагана от съответната организация на производители, за изтеглените от пазара количества, които за морските и океански видове надвишават 4 %, но не надхвърлят 10 %, а за останалите видове — не надхвърлят 8 % от годишно предлаганите за продан количества от съответния продукт; за 2001 и 2002 риболовни години компенсацията е съответно 75 % и 65 %;

б)

финансова компенсация не се предоставя, когато изтеглените от пазара количества надвишават за пелагичните видове 10 %, а за останалите видове — 8 % от общото количество, предлагано за продажба от всяка организация на производители.

4.   За целите на изчисляване на размера на финансовата компенсация, която се предоставя на дадена организация на производители, се взема предвид произведеното количество от всички нейни членове, включително и евентуални количества, изтеглени от пазара от друга организация по силата на член 7.

5.   Финансовата компенсация се намалява с един стандартно определен размер на стойността на продуктите, които са предназначени за цели, различни от консумация от човека, или с евентуалния чист приход от продукти, търгувани за консумация от човека съобразно с параграф 2. Горепосоченият размер на стойността се определя в началото на всяка риболовна година. Въпреки това, той следва да бъде регулиран в случай че на общностния пазар бъдат отбелязани значителни и трайни изменения в цените.

6.   Когато организации на производители осъществяват изтегляне от пазара както това е посочено в параграф 1, те предоставят на членовете си обезщетение за изтеглените от пазара количества, което е поне равно на сумата на финансовата компенсация, изчислена съобразно с параграф 3, буква a), плюс стойност равняваща се на 10 % от цената на изтегляне от пазара, приложена от тази организация.

Въпреки това, организациите на производители могат, по силата на система от вътрешни санкции, да предоставят на членовете си по-ниски обезщетения от предвидените в предходната алинея, при условие че разликата бъде внесена в един резервен фонд, предвиден изключително за последващи операции по интервенция на пазара.

7.   В случаи на сериозни смущения на пазара, Комисията може да вземе мерки съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2, за адаптиране на разпоредбите, предвидени в параграф 3. Продължителността на така приетите мерки не следва да бъде повече от шест месеца.

8.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 22

Общностна продажна цена

За всеки един от продуктите, изброени в приложение I, част В, се фиксира общностна продажна цена според идентични условия на предвидените в член 20 за определяне на цената на изтегляне.

Член 23

Помощ за прехвърляне

1.   Право на помощ за прехвърляне имат следните:

i)

продукти, описани в приложение I, части А и Б, които са били изтеглени от пазара на цената за изтегляне от пазара, посочена в член 20;

ii)

продукти, описани в приложение I, част В, които са били предложени за продажба, но за които може да се докаже, че не са намерили купувач на продажната цена на Общността, определена съобразно с член 22.

Въпреки това, за да се отчетат по-специално сезонните колебания в пазарните цени, се допуска отклонение от 10 % над и 10 % под тези цени.

2.   За имащи право на помощ за прехвърляне следва да се считат само количества, които:

а)

са доставени от член-производител;

б)

отговарят на определени изисквания за качество, размер и представяне;

в)

са били подложени на обработка за стабилизирането им, или са съхранени или консервирани при условия и в продължение на период от време, които предстои да бъдат определени.

3.   Помощта може да бъде предоставена за всеки от съответните продукти най-много за количества, еквивалентни на 18 % от общото количество, предлагано ежегодно за продажба, минус процентната стойност на посочените по-горе количества, за които е била изплатена финансовата компенсация, предвидена в член 21.

Размерът на тази помощ не може да надвишава стойността на техническите и финансови разходи, свързани с операциите, които са от съществена значимост за стабилизирането и съхранението на продуктите.

4.   Посочените в настоящия член методи на обработка са:

а)

замразяване

осоляване

изсушаване

мариноване

и когато това е уместно

варене и пастьоризация;

б)

отделяне на филето или нарязване на парчета, а там където е необходимо, и отстраняване на главите, когато тези операции са придружени от един от изброените в а) процеси.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 24

Самостоятелно изтегляне от пазара и прехвърляне от организации на производители

1.   За описаните в приложение IV продукти държавите-членки следва да предоставят на организациите на производители, които осъществяват интервенция на пазара съгласно член 17 помощ в еднакъв за всички фиксиран размер, при условие че:

а)

преди началото на риболовната година тези организации определят своя цена на изтегляне от пазара, наричана по-нататък „цена на самостоятелно изтегляне от пазара“; организациите на производители следва задължително да прилагат тази цена през цялата риболовна година, както се допуска отклонение от 10 % под и 10 % над определената стойност; цената, обаче не може да надхвърля 80 % от средна цена за въпросните категории продукти, отчетена през предходните три риболовни години в зоната на дейност на съответните организации на производители;

б)

изтеглените от пазара продукти отговарят на стандарти за търговия, приети в член 2 и притежават необходимото качество, за да бъдат определени съобразно с процедурата, предвидена в член 2, параграф 3;

в)

обезщетението, предоставено на обединените производители за изтеглените от пазара продукти, се равнява на цената за самостоятелно изтегляне от пазара, прилагана от организациите на производители.

2.   Фиксирана помощ се предоставя за изтеглените от пазара количества, които са били предложени за продажба съобразно с член 5, параграф 1 и които са търгувани по начин, който не влияе на нормалното пласиране на продукцията.

3.   Размерът на фиксираната помощ е 75 % от прилаганата през текущата година цена на самостоятелно изтегляне от пазара, като този размер се намалява с фиксираната на един стандартен размер стойност на продукта, който е пласиран както е определено в параграф 2.

4.   Фиксираната помощ се предоставя за изтеглени от пазара количества, които са обработени, за да бъдат стабилизирани, или складирани или консервирани според условия и за период от време, които предстои да бъдат определени. Размерът на фиксираната помощ в тези случаи не може да надвишава стойността на техническите и финансови разходи, свързани с операциите, които са от съществено значение за стабилизирането и съхранението на продуктите.

5.   Количествата, за които по силата на параграф 2 може да се предостави фиксирана помощ, не може да надвишават 5 % от годишните количества от съответните продукти, предлагани за продажба съобразно член 5, параграф 1.

Количествата, за които може да бъде предоставяна фиксирана помощ по силата на параграфи 2 и 4, не могат общо да надвишават 10 % от годишните количества, посочени в първата алинея.

6.   Съответните държави-членки въвеждат мерки за инспекция, които да осигуряват продуктите, за които се прилага еднаква за всички фиксирана помощ, да отговарят на изискванията за получаването ѝ.

За целите на тези мерки за инспекция получателите на фиксирана помощ водят отчет за наличните количества, отговарящи на критерии, които предстои да бъдат определени. Държавите-членки изпращат на Комисията през интервали от време, които предстои да бъдат установени, таблица, показваща средните цени на продуктите и категорията, отчетени на пазарите на едро или пристанищата.

7.   Като заседава по предложение на Комисията и при наличие на квалифицирано мнозинство, Съветът взема решение, в зависимост от изравняването на цените на обхванатите от настоящия член видове, за тяхното включване в списъка на продуктите в приложение I, част А.

8.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 25

Помощ за частно складиране

1.   Преди началото на риболовната година за всеки от продуктите, посочени в приложение II, се определя общностна продажна цена, която трябва да е най-малко равна на 70 % и да не надхвърля 90 % от ориентировъчната цена, посочена в член 18, параграф 1.

2.   Помощ за частно складиране може да бъде предоставена на организации на производители, които през въпросната риболовна година:

а)

при производството и търговията на съответните продукти прилагат член 5, параграф 1;

б)

прилагат продажната цена, посочена в параграф 1, като за да се отчетат по-специално сезонните колебания в пазарните цени, все пак се допускат отклонения от 10 % под и 10 % над тези цени.

3.   Помощта за частно складиране се предоставя за продуктите, изброени в приложение II, които са били предложени за продажба и за които може да се докаже, че не е намерен купувач на определената съгласно параграф 1 общностна продажна цена.

4.   За предоставянето на помощ за частно складиране важат следните ограничения:

а)

продуктите трябва да са уловени, замразени на борда и разтоварени на суша в Общността от член на организация на производители;

б)

продуктите трябва да се съхраняват само за минимален период от време, след което отново да бъдат предложени на пазара на Общността;

до максимум 15 % от годишните количества от съответните продукти, предлагани за продажба от организацията на производители.

5.   Размерът на помощта за частно складиране не може да надхвърля сумата от техническите разходи и лихвата за максимален период от три месеца. Този размер се определя ежемесечно, като прогресивно намалява.

6.   Подробни правила за прилагането на настоящия член, включително и за определянето на продажната цена, посочена в параграф 1, се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

ГЛАВА 3

РИБА ТОН ЗА ПРЕРАБОТКА

Член 26

Общностна цена на производителя

1.   Съветът, като заседава по предложение на Комисията при наличието на квалифицирано мнозинство, определя преди началото на риболовната година общностна цена на производителя за всеки от изброените в приложение III продукти. Тези цени се установяват съгласно първото и второто тире на член 18, параграф 2.

При определянето на цените се взема предвид също така необходимостта:

от отчитане условията на предлагането за обработвателната промишленост в Общността,

от подпомагане подкрепата за доходите на производителите,

от избягване образуването на свръхпредлагане в Общността.

Тези цени важат за цялата Общност и се определят за всяка риболовна година.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за средните цени, отчетени на пазарите им на едро или пристанищата за продуктите с произход от Общността, посочени в параграф 1 и определени с търговските им характеристики.

3.   Подробни правила за прилагането на настоящия член и по-специално за определянето на коефициентите на преобразуване за различните видове, размери и представяния на риба тон, се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 27

Обезщетение за организациите на производители

1.   На организациите на производители могат да бъдат отпускани обезщетения за количествата продукти, изброени в приложение III, уловени от техни членове и след това продадени и доставени на обработвателните промишлености, установени в рамките на митническата територия на Общността, и предназначени за промишлено производство на продукти, попадащи по код по КН 1604 от общностната номенклатура. Тези обезщетения могат да бъдат отпускани, когато в рамките на дадено календарно тримесечие:

средната продажна цена, отчетена на общностния пазар,

и

вносната цена, посочена в член 29, параграф 3, буква г)

са по-ниски от начално прагово ниво, равняващо се на 87 % от общностната цена на производителя за въпросния продукт.

Преди началото на всяка риболовна година държавите-членки подготвят или осъвременяват и предоставят на Комисията списък на обработвателните промишлености, посочени в настоящия параграф.

2.   Размерът на обезщетението във всеки случай не може да надхвърля:

или разликата между праговото ниво и средната продажна цена на въпросния продукт на общностния пазар,

или една определена еднаква за всички стойност, равняваща се на 12 % от това прагово ниво.

3.   Максималното общо количество на всеки от продуктите, отговарящи на критериите за получаване на обезщетението, е ограничено до количество, равняващо се на средното количество на продадените и доставени продукти при посочените в параграф 1 условия по време на съответното тримесечие на трите риболовни години, предхождащи тримесечието, за което е отпуснато обезщетението.

4.   Размерът на обезщетението за всяка организация на производители се равнява на:

установеният в параграф 2 таван за количествата от въпросния продукт, търгувани съобразно с параграф 1, които не надхвърлят средните количества, продадени или доставени при същите условия от членовете на организацията през същото тримесечие на трите риболовни години, предхождащи тримесечието, за което е отпуснато обезщетението,

50 % от тавана, установен в параграф 2 за количествата от въпросния продукт, които надхвърлят посочените в първото тире количества и които се равняват на излишъка от количествата, получен в резултат от разпределянето на количествата, отговарящи на критериите за обезщетението по силата на параграф 3, между организациите на производители.

Това разпределение трябва да се извърши пропорционално между въпросните организации на производители на базата на тяхното съответно средно производство през същото тримесечие на трите риболовни години, предхождащи тримесечието, за което е отпуснато обезщетението.

5.   Организациите на производители разпределят обезщетението пропорционално между членовете си, на базата на произведените от тях количества, които са продадени и доставени съгласно с параграф 1.

6.   Подробни правила за прилагането на настоящия член и по-специално за размера и условията, при които ще се отпуска обезщетението, се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

ДЯЛ V

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 1

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Член 28

1.   За осигуряване на необходимото предлагане на общностния пазар на суровини, предназначени за обработвателните промишлености, прилагането на тарифните мита за определени продукти следва напълно или частично да бъде самостоятелно суспендирано за неопределен срок, съобразно с приложение VI към настоящия регламент.

2.   За да не се позволи режимите на суспендиране, посочени в параграф 1, да застрашат стабилизационните мерки, посочени в членове 20, 21, 22, 23, 25 и 26, определянето на продуктите, чието облагане се суспендира, се извършва при вноса на съответните продукти, при условие че е спазена цената, определена по силата на член 29.

3.   В случай че въпреки спазването на референтната цена, посочена в параграф 2, в даден момент възникне сериозно смущение на пазара, Съветът, като заседава по предложение на Комисията при наличието на квалифицирано мнозинство, временно спира прилагането на мерките, посочени в параграф 1.

ГЛАВА 2

РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ

Член 29

1.   Валидни за Общността референтни цени могат да бъдат фиксирани всяка година по продуктови категории за продуктите, специфицирани в член 1, които подлежат на:

а)

прилагането на мерки за намалено облагане или временно преустановяване на облагането, когато обвързващите ги правила на Световната търговска организация предвиждат спазването на референтна цена,

б)

прилагането на една от мерките, посочени в член 28, параграф 1,

или

в)

режим, различен от посочените в букви а) и б), който предвижда спазването на референтна цена и който е в съгласие с международните ангажименти на Общността.

2.   Когато декларираната митническа стойност на даден продукт, внесен от трета страна по една от мерките, посочени в параграф 1, е по-ниска от референтната цена, съответните количества не могат да се ползват от прилагането на въпросния тарифен режим.

Държавите-членки незабавно информират Комисията за случаите, за които се прилага предвидената в настоящия параграф мярка.

3.   Когато е приета референтна цена, тя се равнява:

а)

за изброените в приложение I, части А и Б продукти, на цената за изтегляне,, фиксирана съгласно член 20, параграф 1;

б)

за изброените в приложение I, част В продукти, на общностната продажна цена, определена съгласно член 22;

в)

за изброените в приложение II продукти, на общностната продажна цена, определена съгласно член 25, параграф 1;

г)

за други продукти референтната цена се определя преди всичко на базата на средната митническа стойност, отчетена на пазарите за внос или на пристанищата за внос в държавите-членки през трите години, непосредствено предхождащи датата, на която е определена референтната цена, като се вземе под внимание необходимостта да се осигури цените да отразяват положението на пазара.

4.   Държавите-членки редовно уведомяват Комисията за отчетените на техните пазари или пристанища цени и количества на внесените продукти от приложения I—IV. Тези цени се равняват на митническата стойност на съответните продукти.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член, включително определянето на препоръчителните цени, се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

ГЛАВА 3

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 30

1.   Когато по причина на вноса или износа, общностният пазар на един или повече от изброените в член 1 продукти бъде засегнат, или бъде заплашен от сериозни смущения, които има вероятност да застрашат постигането на целите, установени в член 33 от Договора, до преустановяване на тези смущения или заплахите от смущения в търговията с трети страни могат да бъдат приложени подходящи мерки.

2.   Предвидените в параграф 1 мерки се прилагат и изпълняват съобразно процедурите, предвидени в член 16 от Регламент (ЕО) № 3285/94 (14).

ДЯЛ VI

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Когато на общностния пазар за един или повече от посочените в член 1 продукти бъдат отчетени нарастване на цените и проблеми с предлагането, които могат да застрашат постигането на някои от целите от член 33 от Договора и когато има вероятност тази ситуация да се задържи, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, взема необходимите мерки за справяне със ситуацията.

Член 32

Независимо от противоположните разпоредби, приети по силата на членове 36 и 37 от Договора, за производството и търговията с посочените в член 1 продукти се прилагат членове 87, 88 и 89 от Договора.

Член 33

Без да се засягат други общностни разпоредби, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят всички риболовни кораби, плаващи под флага на една от държавите-членки, да имат равноправен достъп до пристанищата и инсталациите за първо пускане на пазара, както и до всички свързани с това технически инсталации и оборудване.

Член 34

1.   Държавите-членки и Комисията взаимно си предоставят информацията, необходима за изпълнението на настоящия регламент. В тази връзка, те създават необходимите системи за комуникация и обмен на информация, поддържат ги в добро експлоатационно състояние и поемат разходите, които произтичат от това.

Част от разходите по системите, посочени в първата алинея, се поема от бюджета на Общността.

2.   Подробни правила за прилагането на настоящия член, включително определянето на разходите, които следва да бъдат финансирани от бюджета на Общността, се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 35

1.   Разходите направени по извършването на плащания, предвидени в настоящия регламент, се считат за мерки за интервенция на пазара, по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1258/1999.

2.   Финансирането на разходите, посочени в параграф 1, се предоставя по отношение на продукти от даден вид или група от видове само за количества в рамките на определените за въпросната държава-членка граници, представляващи част от общия обем на разрешения за въпросния вид или група видове улов.

3.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, установена в член 38, параграф 2.

Член 36

Държавите-членки приемат подходящи мерки за осигуряване спазването на настоящия регламент и за предотвратяване и наказване на измамите. С оглед на това:

те редовно извършват проверки на бенефициерите на финансовата помощ,

когато е уместно извършването на определени проверки чрез извадка, те осигуряват, базирайки се на рисков анализ, честотата на проверките и използваните методи да бъдат подходящо приложими за цялата тяхна територия по отношение на мярката, по която се извършва проверката, както и да са съизмерими с обема на продуктите, които са предложени на пазара или се задържат с намерението да бъдат предложени на пазара.

Член 37

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент във връзка с въпросите, разгледани в членове от 2 до 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 до 21, 23 до 27, 29, 34 и 35, се приемат съобразно процедурата за управление, посочена в член 38, параграф 2.

Член 38

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет по рибни продукти, наричан по-нататък „Комитетът“.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, установен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът приема свои процедурни правила.

Член 39

Комитетът може да разглежда всякакви други въпроси, отнесени до него от председателя както по негова собствена инициатива, така и по искане на представител на държава-членка.

Член 40

Настоящият регламент се прилага като същевременно се отдава необходимото значение на целите, установени в членове 33 и 131 от Договора.

Член 41

Най-късно до 31 декември 2005 г. Комисията изпраща на Съвета и на Парламента доклад с оценка на резултатите от прилагането на настоящия регламент.

Член 42

1.   Регламенти (ЕИО) № 3759/92, (ЕИО) № 105/76 и (ЕИО) № 1772/82 се отменят, считано от 1 януари 2001 г.

2.   Препратките към отменения Регламент (ЕИО) № 3759/92 се тълкуват като препратки към настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието от приложение VIII.

Член 43

Настоящият регламент влиза в сила на 20-тия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2001 г., с изключение на член 4, който се прилага от 1 януари 2002 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1999 година.

За Съвета

Председател

K. HEMILÄ


(1)  ОВ С 78, 20.3.1999 г., стр. 1.

(2)  Становище от 2 декември 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 329, 17.11.1999 г., стр. 13.

(4)  ОВ С 374, 23.12.1999 г., стр. 71.

(5)  ОВ L 388, 31.12.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3318/94 (ОВ L 350, 31.12.1994 г., стр. 15).

(6)  ОВ L 20, 28.1.1976 г., стр. 39. Регламент, изменен с Регламент (ЕИО) № 3940/87 на Комисията (ОВ L 373, 31.12.1987 г., стр. 6).

(7)  ОВ L 197, 6.7.1982 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10.

(9)  Регламент № 26 относно прилагането на определени правила на конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти (ОВ 30, 20.4.1962 г., стр. 993/62). Регламент, изменен с Регламент № 49 (ОВ 53, 1.7.1962 г., стр. 1572/62).

(10)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(11)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(12)  Директива 79/112/ЕИО на Съвета от 18 декември 1978 г. за сближаване на законите на държавите-членки, отнасящи се до етикетирането, представянето и рекламирането на храни, предназначени за продажба на масовия потребител (ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 1). Директива, последно измененa с Директива 97/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 21).

(13)  Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 г. за установяване на общи стандарти за търговия за определени рибни продукти (ОВ L 334, 23.12.1996 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 323/97 на Комисията (ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 8).

(14)  Регламент (ЕО) 3285/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. относно общите правила за внос и за отмяна на регламент (ЕО) № 518/94 (ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 53). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2315/96 (ОВ L 314, 4.12.1996 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

А.   

Пресни или замразени продукти под позиции номера 0302 и 0307

1.

0302 22 00

Камбала (Pleuronectes platessa)

2.

ex 0302 29 90

Писия (Limanda limanda)

3.

0302 29 10

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

4.

ex 0302 29 90

Камбала (Platichthys flesus)

5.

0302 31 10 и 0302 31 90

Тон бял или дългоперест (Thunnus alalunga)

6.

ex 0302 40

Херинга от вида Clupea harengus

7.

0302 50 10

Треска от вида Gadus morhua

8.

0302 61 10

Сардела от вида Sardina pilchardus

9.

0302 62 00

Треска (пикша) (Melanogrammus aeglefinus)

10.

0302 63 00

Сайда (Pollachius virens)

11.

ex 0302 64

Скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus

12.

0302 65 20 и 0302 65 50

Черноморска акула (Squalus acanthias Scyliorhinus spp.)

13.

0302 69 31 и 0302 69 33

Норвежки бибани морски (Sebastes spp.)

14.

0302 69 41

Меджид (Merlangius merlangus)

15.

0302 69 45

Треска (Molva spp.)

16.

0302 69 55

Аншоа (Engraulis spp.)

17.

ex 0302 69 68

Мерлуза от вида Merluccius merluccius

18.

0302 69 81

Морски дявол (Lophius spp.)

19.

ex 0307 41 10

Сепия (Sepia officinalis и Rossa macrosoma)

Б.   

Живи, пресни или охладени продукти, или продукти приготвени чрез варене на пара или във вода:

 

 

ex 0306 23 10

 

ex 0306 23 31

 

ex 0306 23 39

Скариди от видовете Crangon crangon и дълбоководна едра скарида (Pandalus borealis)

В.   

Живи, пресни или охладени продукти, или продукти приготвени чрез варене на пара или във вода:

 

0302 23 00

Морски език (Solea spp.)

 

0306 24 30

Рак пустинник (Cancer pagurus)

 

0306 29 30

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН

Описание на стоките

А.   

Замразени продукти под номера 0303 и 0304:

 

0303 31 10

Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

 

0303 78 11

Мерлуза от вида Merluccius

 

0303 78 12

 

 

0303 78 13

 

 

0303 78 19

 

 

и

 

 

0304 20 55

 

 

0304 20 56

 

 

0304 20 58

 

 

0303 79 71

Спарид (платика, морска лястовица)(Dentex dentex и Pagellus spp.)

 

0303 79 87

Риба меч (Xiphias Gladius)

 

0304 20 87

 

 

0304 60 65

 

Б.   

Замразени продукти под номер 0306:

 

0306 13 40

Скариди от рода Penaeidae

 

0306 13 50

 

 

ex 0306 13 80

 

В.   

Замразени продукти под номер 0307:

1.

0307 49 18

Сепия от видовете Sepia officinalis, Rossia macrosoma и Sepiola rondeletti

 

0307 49 01

 

2.

0307 49 31

Калмари (Loligo spp.)

 

0307 49 33

 

 

0307 49 35

 

 

и

 

 

0307 49 38

 

3.

0307 49 51

Калмари (Ommastrephes sagittatus)

4.

0307 59 10

Октопод (Octopus spp.)

5.

0307 99 11

Калмари червени Illex spp.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Риба тон (от вида Thunnus), скоклива риба или бонито с корем на ивици (Katsuwonus pelamis) и други видове от рода Euthynnus, пресни, охладени или замразени, предназначени за промишлено производство на продукти, попадащи под номер 1604 и класифициращи се под един от следните кодове от Общата номенклатура:


Описание на стоките

Код по КН

Пресни или охладени

Замразени

Представени във форма, различна от изброената под номер 0304:

I.   

Следните видове:

а)   

Тон дългоперест или бял тон (Thunnus alalunga), с изключение на пресен или охладен:

1.

С единично тегло над 10 kg (1)

 

0303 41 11, 0303 41 13 и 0303 41 19

2.

С единично тегло до 10 kg (1)

 

0303 41 11, 0303 41 13 и 0303 41 19

б)   

Жълтоперков тон (Thunnus albacares):

1.

С единично тегло над 10 kg

0302 32 10 (1)

0303 42 12, 0303 42 32 и 0303 42 52

2.

С единично тегло до 10 kg

0302 32 10 (1)

0303 42 18, 0303 42 38 и 0303 42 58

в)

Скоклива риба или бонито с корем на ивици (Katsuwonus pelamis):

0302 33 10

0303 43 11, 0303 43 13 и 0303 43 19

г)

Синьоперков тон (Thunnus thynnus), с изключение на пресен и охладен

 

0303 49 21, 0303 49 23 и 0303 49 29

д)

Други видове от рода Thunnus и Euthynnus

 

0302 39 19

0302 69 21

0303 49 41, 0303 49 43, 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23 и 0303 79 29

II.   

Представени по един от следните начини:

а)

цели

 

 

б)

без хриле, перки и вътрешности

 

 

в)

други (напр. почистени от глави)

 

 


(1)  Препратката към тегло се прилага за целия продукт.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Пресни или охладени продукти от следните видове

Код по КН

1.

Писия малоуста (Microstomus kitt)

ex 0302 29 90

2.

Синьоперков тон (Thunnus thynnus)

 

0302 39 11 и

0302 39 91

3.

Сайда сребриста (Pollachius pollachius)

ex 0302 69 51

4.

Платика (Brama spp.)

0302 69 75

5.

Путасу (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou)

0302 69 85

6.

Паут френски (Trisopterus luscus) или паут малък (Trisopterus minutes)

ex 0302 69 99

7.

Бопс (Boops boops)

ex 0302 69 99

8.

Смарид (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

9.

Змиорка морска (Conger conger)

ex 0302 69 99

10.

Сафрид (тригла) (Trigla spp.)

ex 0302 69 99

11.

Сафрид (скумрия) (Trachurus spp.)

 

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

12.

Кефал (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

13.

Скат (Raja spp.)

 

ex 0302 69 99 и

ex 0304 10 98

14.

Лепидопус (Lepidopus caudatus и Aphanopus carbo)

ex 0302 69 99

15.

Обикновена мида (Pecten maximums)

ex 0307 21 00

16.

Обикновена спираловидна мида (Buccinum undatum)

ex 0307 91 00

17.

Барбун (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

18.

Кантар (Spondyliosoma cantharus)

ex 0302 69 99


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Живи, пресни или охладени продукти

Код по КН

Описание

 

0301 93 00

 

0302 69 11

Шаран (Cyprinus Carpio, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthyes nobilis, Hypophthalmichthyer molitrix)

 

ex 0301 99 11

 

ex 0302 12 00

Атлантическа сьомга (Salmо salara)

 

ex 0301 91

 

ex 0302 11

Пъстърва (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta)

 

0301 92 00

 

0302 66 00

Змиорка (Anguilla anguilla)

 

ex 0301 99 90

 

0302 69 95

Ципура (Sparus aurata)

 

ex 0301 99 90

 

0302 69 94

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

 

ex 0301 99 90

 

ex 0302 69 99

Калкан (Psetta maxima)

 

0307 10 10

 

ex 0307 10 90

Стриди (Ostreaedulis, Crassostrea gigas)

ex 0307 31 10

Миди (Mytilus spp.)

0307 91 00

Миди (Ruditapes decussates, Ruditapes philippinarum, Tapes spp., Veneridae, Mercenaria mercenaria)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Временно преустановяване на облагането по общата митническа тарифа, посочено в член 28

1.

Събирането на митническа такса за замразено филе от северна сайда (Theraga chalcogramma) под формата на блокове за промишлени нужди и предназначена за обработка, попадаща под категорията на код по КН ex 0304 20 85, се преустановява за неопределен период от време.

2.

Събирането на митническа такса за замразено месо от северна сайда (Theraga chalcogramma), под формата на блокове за промишлени нужди и предназначена за обработка, попадаща под категорията на код по КН ex 0304 90 61, се преустановява за неопределен период от време.

3.

Митата за риба от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus и Boreogadus saida, без черен дроб и хайвер, в прясно, охладено, или замразено състояние, предназначена за обработка и попадаща под категорията на кодове по КН:

 

ex 0302 50 10

 

ex 0302 50 90

 

ex 0302 69 35

 

ex 0303 60 11

 

ex 0303 60 19

 

ex 0303 60 90

 

ex 0303 79 41

се намаляват на 3 % за неопределен период от време.

4.

Митата за сурими, предназначен за обработка и попадащ под категорията на код по КН ex 0304 90 05, се намаляват на 3.5 % за неопределен период от време.

5.

Митата за замразено филе от новозеландски макруронус (Macruronus novaezealandiae), предназначено за обработка и попадащо под категорията на код по КН ex 0304 20 91, се намаляват на 3.5 % за неопределен период от време.

6.

Митата за замразено месо от новозеландски макруронус (Macruronus novaezealandiae), предназначено за обработка и попадащо под категорията на код по КН ex 0304 90 97, се намаляват на 3.5 % за неопределен период от време.

7.

Облагането с митническа такса на едри скариди от вида Pandalus borealis, в черупка, прясни, охладени или замразени и предназначени за обработка, попадащи под категорията на код по КН:

 

ex 0306 13 10

 

ex 0306 23 10

се преустановява за неопределен период от време.

Проверките за удостоверяване на факта, че горните продукти са действително обработени, се извършват съобразно със съответните общностни разпоредби. Пълно или частично преустановяване на облагането на тези продукти следва да се допуска когато се възнамерява те да бъдат подложени на някаква операция, с изключение на случаите, когато се възнамерява те да се подложат на една или повече от следните:

почистване, отстраняване на вътрешности, опашка и глава,

нарязване (без рязане на кубчета и едри парчета, нарязване на замразени блокове или разцепване на замразени блокове от нарязано на парчета месо),

вземане на проби, сортиране,

етикетиране,

опаковане,

охлаждане,

замразяване,

дълбоко замразяване,

размразяване, отделяне.

Освобождаването от облагане не се разрешава за продукти, които освен това са предназначени да бъдат подложени на обработка (или операции), които се определят като подлежащи на освобождаване от облагане, но когато тази обработка (или операции) се осъществяват на ниво на пазар на дребно или обществено хранене. Освобождаването от митническо облагане следва да се прилага само за риба, предназначена за консумация от човека.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

А.   Метод за изчисляване на компенсацията, предвидена в член 10, параграф 2, буква а)

(в евро за плавателен съд на член на организацията)

Плавателен съд на член на организацията

Годишен размер през първите три години

Годишен размер през следващите две години

от 1-ви до 50-ти

600

300

от 51-ви до 100-ен

200

100

от 101-ви до 500-ен

100

50

от 501-ви

0

0

Б.   Метод за изчисляване на компенсацията, предвидена в член 10, параграф 2, буква б)

(в евро за една организация на производители)

Процент от производството, пласиран чрез организацията на производители в рамките на определена производствена зона

Годишен размер през първите три години

Годишен размер през следващите две години

до и включително 50 %

20 000

15 000

между 50 % и 75 %

25 000

20 000

над и включително 75 %

30 000

25 000


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 3759/92

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 5

Член 4a

Член 6

Член 5

Член 7

Член 5a

Член 6

Член 8

Член 7

Член 7a

Член 12

Член 7b

Член 8

Член 17

Член 9

Член 18

Член 10

Член 19

Член 11

Член 20

Член 12

Член 21

Член 12a

Член 13

Член 22

Член 14

Член 23

Член 15

Член 24

Член 16

Член 25

Член 17

Член 26

Член 18

Член 27

Член 19

Член 20

Член 21

Член 22

Член 29

Член 23

Член 29

Член 24

Член 30

Член 25

Член 35

Член 26

Член 33

Член 27

Член 32

Член 28

Член 31

Член 29

Член 30

Член 34

Член 31

Член 37

Член 32

Член 38

Член 33

Член 39

Член 34

Член 40

Член 35

Член 42

Член 36

Член 43

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение IV

Приложение VII

Приложение VI


Top