EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0058

Директива 2000/58/ЕО на Комисията от 22 септември 2000 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максималните количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури, храните от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуциТекст от значение за ЕИП.

OJ L 244, 29.9.2000, p. 78–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; заключение отменено от 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/58/oj

03/ 34

BG

Официален вестник на Европейския съюз

251


32000L0058


L 244/78

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2000/58/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 22 септември 2000 година

за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максималните количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури, храните от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (1), последно изменена с Директива 2000/48/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (3), последно изменена с Директива 2000/42/ЕО на Комисията (4), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (5), последно изменена с Директива 2000/57/ЕО на Комисията (6), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета, относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), последно изменена с Директива 2000/10/ЕО на Комисията (8), и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Новото активно вещество кресоксим-метил е включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО с Директива 1999/1/ЕО на Комисията (9) за употреба само като средство за унищожаване на гъбички, но без да се уточняват конкретни условия, които оказват влияние върху културите, които могат да бъдат третирани с продукти за растителна защита, който съдържа кресоксим-метил.

(2)

Горепосочената добавка към приложение I е базирана на оценка на предоставената информацията, която касае предложената употреба като средство за унищожаване на гъбички върху зърнени култури, култури от семейство „Ябълкови“ и лози. Информацията, свързана с употребата върху зърни култури, лози и банани, е приета от някои държави-членки съгласно изискванията на член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО. Наличната информация е преразгледана и е достатъчна да се фиксират определени максимални допустими количества на остатъци.

(3)

В случай, че не съществуват максимални допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) или временни МДГОВ на общностно равнище, държавите-членки трябва да утвърдят временно национално максимално ниво на остатъчни вещества съгласно член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО. Наличната информация е преразгледана и е достатъчна за да се фиксират определени максимални допустими граници на остатъчни вещества.

(4)

При включването на приложение I към Директива 91/414/ЕИО техническата и научната оценка на кресоксим-метил беше приключена на 16 октомври 1998 г. под форматa на доклад на Комисията за преразглеждане на кресоксим-метил. В този доклад за преразглеждане допустимата дневна доза (ДДД) кресоксим-метил е фиксирана на 0,4 мг/кг от теглото на тялото. Употребата от потребителите цял живот на хранителни продукти, третирани с кресоксим-метил, е оценена и определена, съгласно процедурите и практиките, които се прилагат в рамките на Европейската общност, и като са взети предвид указанията, публикувани от Световната здравна организация (10), и е изчислено, че максималните допустими граници на остатъчни вещества, определени в тази директива, не водят до превишаване на ДДД.

(5)

Острите токсични ефекти, които изискват определянето на пределна доза, не са били посочени при оценката и дискусията, които предхождаха включването на кресоксим-метил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

За някои земеделски продукти, условията за използване на кресоксим-метил, вече са били определени по начин, който позволява утвърждаване на определени максимални допустими граници на остатъчни вещества.

(7)

За да бъде гарантирана адекватната защита на потребителя от излагане на остатъчни вещества във или върху продукти, за които не са били дадени одобрения, е удачно да се определят временни максимални допустими граници на остатъчни вещества на допустими граници, по-ниски от аналитично определените за всички продукти, обхванати от Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/462/ЕИО на Съвета. Определянето на такива временни максимални допустими граници на остатъчни вещества на общностно равнище не ограничава държавите-членки да утвърдят временни максимални допустими граници на остатъчни вещества от кресоксим-метил, съгласно член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО и съгласно приложение VI към Директива 91/414/ЕИО и по-специално част Б, раздел 2.4.2.3 от това приложение. Четири години се считат за достатъчен период от време, през който ще се приемат по-нататъшни приложения на кресоксим-метил. След този период тези временни максимални допустими граници на остатъчни вещества трябва да станат окончателни.

(8)

Проведени са консултации с търговските партньори на Общността относно допустимите граници, определени в настоящата директива, чрез Световната търговска организация и техните становища за тези допустими граници са разгледани. Възможността да се определят допустими максимални допустими граници на остатъчни вещества за вноса на специфични пестициди/комбинации житни култури ще бъде изследвана от Комисията на базата на представяне на приемливи данни.

(9)

Взети са предвид становището на Научния комитет по растенията, и по-специално съвета и препоръките, касаещи защитата на потребителите на хранителни продукти, третирани с пестициди.

(10)

Настоящата директива е в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Следните остатъци от пестицидни се добавят към част А от приложение II към Директива 86/362/ЕИО:

Остатъци от пестициди

Максимално количество мг/кг

„Кресоксим-метил

0,05 (11)  (12)

други зърнени култури

Член 2

Следното се добавя към част от приложение II към Директива 86/363/ЕИО:

Остатъци от пестициди

Максимално количество мг/кг

„Кресоксим-метил (остатък 490М9 (15) за мляко и 490М1 (16) за месо, черен дроб, мазнини, бъбрек изразени като кресоксим-метил)

0,05 (13)  (14)

Мляко

0,02 (13)  (14)

Месо, черен дроб, мазнини

0,05 (14)

Бъбрек

Кресоксим-метил

0,02 (13)  (14)

Яйца

Член 3

Максималните количества на остатъци от кресоксим-метил от приложението към настоящата директива се добавят в приложение II към Директива 90/642/ЕИО.

Член 4

1.   Където максималните количества на остатъци от кресоксим-метил са отбелязани като „(p)“, това означава, че са временни (p) съгласно с разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО.

2.   Четири години след влизане в сила на настоящата директива, временните максимални количества на остатъци от кресоксим-метил от приложенията престават да бъдат временни и стават окончателни по смисъла на 4, параграф 1 от Директива 86/362/ЕИО и Директива 86/363/ЕИО или съответно член 3 от Директива 90/642/ЕИО.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, преди 31 март 2001 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 април 2001 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел 22 септември 2000 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37.

(2)  ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 158, 30.6.2000 г., стр. 51.

(5)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71.

(6)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 76.

(7)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 57, 2.3.2000 г., стр. 28.

(9)  ОВ L 21, 28.1.1999 г., стр. 21.

(10)  Указания, които предвиждат дозата приемани остатъчни вещества от пестицидни (преразгледани), подготвени от GEMS (хранителна програма, съвместно с Комитета но Кодекса по пестицидни остатъчни вещества, публикувани от Световната здравна организация 1997 (СЗО, FSF, FSO, 97.7).

(11)  Показва по-ниска граница от аналитично определяне.

(12)  Показва временното максимално количество на остатъци.“

(13)  Показва по-ниска граница от аналитично определяне.

(14)  Показва временното максимално количество на остатъци.“

(15)  490М9 = 2-[2-(4 – хидрокси-2-метилфеноксиметил) фенил]-2-метокси – иминоацетик кисeлина.

(16)  490М1 = 2-метоксиимино –2-[-2-(о-толилоксиметил) фенил] ацетик киселина.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Групи и примери за индивидуални продукти, за които се прилагат максималните количества на остатъци

Остатъци от пестициди и максимални количества

мг/кг

Кресоксим-метил

1.   

Плодове, пресни, сушени или сурови, запазени чрез замразяване, без съдържание на добавена захар;ядки

i) ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (2)  (1)

Грейпфрут

 

Лимони

 

Зелени лимони

 

Мандарини(включително малки портокали и други хибриди)

 

Портокали

 

Грейпфрути

 

Други

 

ii) ЯДКИ, КОИТО РАСТАТ ПО ДЪРВЕТАТА (ЧЕРУПКОВИ И НЕЧЕРУПКОВИ)

0,1 (2)  (1)

Бадеми

 

Бразилски триъгълен орех

 

Кашу

 

Кестени

 

Кокосови орехи

 

Лешници

 

Ядки Макадемия

 

Американски орехи

 

Борови семки

 

Шам фъстък

 

Орехи

 

Други

 

iii) ЯБЪЛКОВИ ПЛОДОВЕ

0,2 (2)

Ябълки

 

Круши

 

Дюли

 

Други

 

iv) КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (2)  (1)

Кайсии

 

Череши

 

Праскови (включително нектарини и подобни хибриди)

 

Сливи

 

Други

 

v)   

ЯГОДОПЛОДНИ И МАЛКИ ПЛОДОВЕ

а) Десертни и винени сортове грозде

1 (2)

Десертно грозде

 

Грозде винени сортове

 

б) Ягоди (различни от диви)

0,05 (2)  (1)

в) Храстови плодове (различни от диви)

0,05 (2)  (1)

Къпина

 

Едри къпини

 

Кръстоска между малина и къпина

 

Малина

 

Други

 

г) Други малки плодове и ягодоплодни(различни от диви)

0,05 (2)  (1)

Боровинки(плод от рода Viccinium myrtillus)

 

Червена боровинка

 

Френско грозде(червено, черно и бяло)

 

Цариградско грозде

 

Други

 

д) Диви ягодоплодни и диви плодове

0,05 (2)  (1)

vi)   

РАЗНИ

Авокадо

 

Банани

 

Фурми

 

Смокини

 

Кивита

 

Кумкуат

 

Личи

 

Манго

 

Маслини

0,2 (2)

Плод на страстта

 

Ананаси

 

Нар

 

Други

0,05 (2)  (1)

2.   

Зеленчуци - пресни или сурови, замразени или сушени

i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

0,05 (2)  (1)

Червено цвекло

 

Моркови

 

Целина

 

Хрян

 

Земна ябълка

 

Пащърнак

 

Корени на магданоз

 

Репички

 

Козя брада

 

Сладки картофи

 

Кръмно цвекло

 

Ряпа

 

Сладки картофи

 

Други

 

ii) ЛУКОВИЧНИ РАСТЕНИЯ

0,05 (2)  (1)

Чесън

 

Лук

 

Дребен лук

 

Зелен лук

 

Други

 

iii)   

ПЛОДОНОСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

a)   

Картофови

Домати

0,5 (2)

Чушки

1 (2)

Патладжани

0,5 (2)

Други

0,05 (2)  (1)

б) Семейство „Тиквови“ с ядлива кора

0,05 (2)  (1)

Краставици

 

Корнишони

 

Тиквички

 

Други

 

в) Семейство „Тиквови“ с неядлива кора

0,2 (2)

Пъпеши

 

Тиква

 

Диня

 

Други

 

г) Сладка царевица

0,05 (2)  (1)

iv) ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ЗЕЛЕТО

0,05 (2)  (1)

а)   

Цъфтящо зеле

Броколи

 

Карфиол

 

Други

 

б)   

Глависто зеле

Брюкселско зеле

 

Бяло зеле

 

Други

 

в)   

Листно зеле

Китайско зеле

 

Къдраво зеле

 

Други

 

Алабаш

 

v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЗЕЛЕНИ БИЛКИ

0,05 (2)  (1)

a)   

Марули и подобни

Кресон

 

Къдрава маруля

 

Маруля

 

Цикория

 

Други

 

б)   

Спанак и подобни

Спанак

 

Листа на цвекло

 

Други

 

в) Воден кресон

 

г) Градинска жлъчка

 

д)   

Билки

Кервел

 

Див чесън

 

Магданоз

 

Листа от целина

 

Други

 

vi) БОБОВИ РАСТЕНИЯ (ПРЕСНИ)

0,05 (2)  (1)

Фасул (с шушулки)

 

Фасул (без шушулки)

 

Грах (с шушулки)

 

Грах (без шушулки)

 

Други

 

vii) СТЪБЛЕНИ РАСТЕНИЯ (ЗЕЛЕНИ)

0,05 (2)  (1)

Aспержи

 

Тексаска целина

 

Целина

 

Копър

 

Кръгъл артишок

 

Праз лук

 

Ревен

 

Други

 

viii) ГЪБИ

0,05 (2)  (1)

a) Култивирани гъби

 

б) Диви гъби

 

3. Варива

0,05 (2)  (1)

Боб

 

Леща

 

Грах

 

Други

 

4. Маслодайни семена

0,1 (2)  (1)

Ленено семе

 

Фъстъци

 

Маково семе

 

Сусам

 

Слънчоглед

 

Рапица

 

Соя

 

Синапено семе

 

Памуково семе

 

Други

 

5. Картофи

0,05 (2)  (1)

Ранни картофи

 

Късни картофи

 

6. Чай (черен чай, произведен от листата на Camellia sinenis)

0,1 (2)  (1)

7. Хмел (сушен), включително цветове и неконцентриран прах

0,1 (2)  (1)


(1)  Показва по-ниска граница от аналитичните изчисления.

(2)  Показва временното максимално количество на остатъци.


Top