EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1749

Регламент (EО) № 1749/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 относно подиндексите на хармонизираните индекси на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

OJ L 214, 13.8.1999, p. 1–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 61 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; заключение отменено от 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1749/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

167


31999R1749


L 214/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1749/1999 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 1999 година

за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 относно подиндексите на хармонизираните индекси на потребителските цени

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (1),

след консултация с Европейската централна банка (2),

(1)

като има предвид, че по силата на член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 2494/95 всяка държава-членка следва да произведе хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ);

(2)

като има предвид, че Регламент (EО) № 2214/96 на Комисията (3) определя подиндексите на ХИПЦ на база КЛППЦ/ХИПЦ (класификация на индивидуалното потребление по предназначение и превод съгласно изискванията за адаптиране към нуждите на ХИПЦ) класификация;

(3)

като има предвид, че класификацията КЛППЦ от октомври 1998 г. и класификацията КЛППЦ/ХИПЦ, формирана с Регламент (EО) № 1749/96 на Комисията (4), изменен с Регламенти (EО) № 1687/98 (5) и (EО) № 1688/98 (6) на Съвета, изисква адаптиране на подиндексите на ХИПЦ;

(4)

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на мнението на Статистическия програмен комитет (СПК), създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (EО) № 2214/96 са заменени с приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Държавите-членки коригират процедурата за събиране и предаване на данни съгласно изискванията на настоящия регламент най-късно до декември 1999 г., като започват с индекса за януари 2000 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 1999 година.

За Комисията

Yves-Thibault DE SILGUY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(2)  Становище от 9 юли 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 229, 10.9.1996 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 12.

(6)  ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ХИПЦ ПОДИНДЕКСИ (REV.DEC99)

01-12

РАЗХОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

10

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

01.1

Хранителни продукти

01.1.1

Хляб и зърнени храни

01.1.2

Месо и месни продукти

01.1.3

Риба и рибни продукти

01.1.4

Мляко, млечни продукти и яйца

01.1.5

Животински и растителни масла и мазнини

01.1.6

Плодове

01.1.7

Зеленчуци

01.1.8

Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия

01.1.9

Хранителни продукти, некласифицирани другаде

01.2

Безалкохолни напитки

01.2.1

Кафе, чай и какао

01.2.2

Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове

02

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

02.1

Алкохолни напитки

02.1.1

Високоалкохолни спиртни напитки

02.1.2

Вина

02.1.3

Бира

02.2

Тютюневи изделия

02.2.0

Тютюневи изделия

03

ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ

03.1

Облекло

03.1.1

Материали за изработване на облекло

03.1.2

Дрехи

03.1.3

Други принадлежности и материали за облеклото и допълнения към облеклото

03.1.4

Почистване, поправка на дрехи, облекло под наем

03.2

Обувки

03.2.1/2

Обувки и обувни принадлежности, включително поправка на обувки и обувки под наем

04

ЖИЛИЩА, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА

04.1

Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите

04.1.1/2

Действителни наеми, заплащани от наемателите, включително други действителни плащания по наемането

04.3

Текущ ремонт и поддържане на жилище

04.3.1

Материали за ремонт и поддържане на жилище

04.3.2

Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище

04.4

Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището

04.4.1

Водоснабдяване

04.4.2

Събиране и изхвърляне на битови отпадъци

04.4.3

Канализационни услуги и услуги за пречистване на водата

04.4.4

Други услуги и такси, свързани с жилището

04.5

Електроенергия, газообразни и други горива

04.5.1

Електроенергия

04.5.2

Газообразни горива

04.5.3

Течни горива

04.5.4

Твърди горива

04.5.5

Топлоенергия

05

ЖИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ, ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОБИЧАЙНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМА

05.1

Мебели и предмети за обзавеждане и украса, килими и други подови настилки

05.1.1

Мебели и предмети за обзавеждане

05.1.2

Килими и други подови настилки

05.1.3

Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки

05.2

Домакински текстил

05.2.0

Домакински текстил

05.3

Домакински уреди

05.3.1/2

Големи домакински уреди — електрически и неелектрически, и малки електрически домакински уреди

05.3.3

Ремонт на домакински уреди

05.4

Стъклария, домакински съдове, прибори за хранене и други домакински принадлежности

05.4.0

Стъклария, домакински съдове, прибори за хранене и други домакински принадлежности

05.5

Инструменти, машини и оборудване за дома и градината

05.5.1/2

Големи инструменти и оборудване и малки инструменти и различни аксесоари

05.6

Стоки и услуги за поддържане на домакинството

05.6.1

Домакински стоки за краткотрайна употреба

05.6.2

Услуги за домакинството

06

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

06.1

Фармацевтични продукти и медицински изделия, терапевтични уреди и апарати

06.1.1

Лекарства и други фармацевтични продукти

06.1.2

Други медицински продукти и терапевтични уреди и апарати

06.2

Доболнични медицински услуги

06.2.1/3

Лекарски услуги и други доболнични медицински услуги

06.2.2

Стоматологични услуги

06.3

Болнични услуги

06.3.0

Болнични услуги

07

ТРАНСПОРТ

07.1

Покупка на лични транспортни средства (ЛТС)

07.1.1

Автомобили

07.1.2/3/4

Мотоциклети, велосипеди и превозни средства с животински впряг

07.2

Поддържане и експлоатация на лични транспортни средства

07.2.1

Резервни части, материали и принадлежности за лични транспортни средства

07.2.2

Горива и смазочни материали за лични транспортни средства

07.2.3

Поддръжка и ремонт на лични транспортни средства

07.2.4

Други услуги, свързани с лични транспортни средства

07.3

Транспортни услуги

07.3.1

Пътнически железопътен транспорт

07.3.2

Пътнически автомобилен транспорт и друг сухопътен транспорт

07.3.3

Пътнически въздушен транспорт

07.3.4

Пътнически морски и речен транспорт

07.3.5

Комбиниран пътнически транспорт

07.3.6

Други закупувани транспортни услуги

08

СЪОБЩЕНИЯ

08.1

Пощенски услуги

08.1.0

Пощенски услуги

08.x

Телефони, телефакси и подобни апарати и услуги

08.2/3.0

Телефонно и телефаксно оборудване и телефонни и телефаксни услуги

09

СВОБОДНО ВРЕМЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРЕН ОТДИХ

09.1

Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията

09.1.1

Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.2

Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди и оборудване

09.1.3

Персонални компютри и спомагателно оборудване за обработка на информацията

09.1.4

Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията

09.1.5

Ремонт на аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията

09.2

Други по-големи дълготрайни стоки за свободното време и отдиха

09.2.1/2

По-големи дълготрайни стоки за свободното време и отдиха на открито и на закрито, включително музикални инструменти

09.2.3

Поддръжка и поправка на други по-големи дълготрайни стоки за свободното време и отдиха

09.3

Други стоки и принадлежности за свободното време, градинарството и домашните любимци

09.3.1

Пособия за игра, играчки и принадлежности за колекционери

09.3.2

Оборудване за спорт, къмпинг и почивка на открито

09.3.3

Градинарство и цветарство

09.3.4/5

Домашни любимци и стоки за тях, включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци

09.4

Услуги, свързани със свободното време и културния отдих

09.4.1

Услуги за свободното време и спорта

09.4.2

Услуги, свързани с културния отдих

09.5

Вестници и списания, книги, книжарски и канцеларски стоки

09.5.1

Книги

09.5.2

Вестници и периодични издания

09.5.3/4

Разнообразни печатни материали и канцеларски и рисувателни стоки

09.6

Комплексни услуги за почивка и туристически пътувания

09.6.0

Комплексни услуги за почивка и туристически пътувания

10

ОБРАЗОВАНИЕ

10.x

Предучилищно, начално, основно, средно, средно специално, висше образование и образование, неопределено по степен

10.x.0

Предучилищно и основно, средно, след средно невисше, висше образование и образование, недефинирано със степен

11

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

11.1

Хранене извън дома

11.1.1

Ресторанти, кафенета и други

11.1.2

Столове за хранене

11.2

Услуги по настаняване

11.2.0

Услуги по настаняване

12

РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ

12.1

Стоки и услуги за лична хигиена и поддържане на добър външен вид

12.1.1

Бръснаро-фризьорски салони и други заведения за поддържане на добър външен вид

12.1.2/3

Електрически уреди и принадлежности за лична грижа и козметика и други принадлежности и стоки за лична хигиена и козметика

12.3

Лични принадлежности, некласифицирани другаде

12.3.1

Бижута и часовници

12.3.2

Други лични принадлежности

12.4

Социални услуги

12.4.0

Социални услуги

12.5

Застраховки

12.5.2

Застраховки на жилища

12.5.3

Здравни застраховки

12.5.4

Транспортни застраховки

12.5.5

Други застраховки

12.6

Финансови услуги, некласифицирани другаде

12.6.2

Други финансови услуги, некласифицирани другаде

12.7

Други услуги, некласифицирани другаде

12.7.0

Други услуги, некласифицирани другаде


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ХИПЦ ЗА ПОДИНДЕКСИТЕ (REV.DEC99): РАЗБИВКА ПО РАЗДЕЛИ (ДВУЦИФРЕНО НИВО), ГРУПИ (ТРИЦИФРЕНО НИВО) И КЛАСОВЕ (1) (ЧЕТИРИЦИФРЕНО НИВО) (2)

01-12   ИНДИВИДУАЛНИ РАЗХОДИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

01   ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

01.1   Хранителни продукти

Класифицираните тук хранителни продукти са онези, закупувани за консумация в дома. Групата изключва: хранителни продукти, продавани за непосредствена консумация извън дома от хотели, ресторанти, кафенета, барове, павилиони, улични търговци, автоматични машини и пр. (11.1.1); сготвени ястия, приготвени от ресторантите за консумация извън техните помещения (11.1.1); сготвени ястия, приготвени от кетъринг фирми и вземани от потребителя или доставяни в дома му (11.1.1); и продукти, продавани специално за храна на домашни любимци (09.3.4).

01.1.1   Хляб и зърнени храни (ND)

ориз във всички форми,

царевица, пшеница, овес, ръж и други зърнени храни под формата на зърна, брашно или ястие,

хляб и други хлебни изделия (сухари, крекери, тост, бисквити, сладки, вафли, кифли, закуски, кроасани, кексове, сладкиши, торти, пайове, пици, и пр.),

смеси и теста за приготвяне на хлебни изделия,

макаронени изделия във всички форми; кускус,

зърнени закуски (корнфлейкс, овесени ядки и др.) и други зърнени закуски (малц, малцово брашно, малцови екстракти, картофено нишесте, тапиока, саго и други нишестета).

Включва: продукти на основа брашно, приготвяни с месо, риба, морски дарове, сирене, зеленчуци или плодове.

Изключва: месни пайове (01.1.2); рибни пайове (01.1.3); сладка царевица (01.1.7).

01.1.2   Месо и месни продукти (ND)

прясно, охладено или замразено месо от:

едър рогат добитък, свине, овце и кози,

коне, мулета, маймуни, камили и подобни,

птици (пилета, патици, гъски, пуйки, токачки),

диви и питомни зайци и дивеч (антилопи, сърни, глигани, фазани, диви кокошки, гълъби, пъдпъдъци и др.),

пресни, охладени или замразени ядивни карантии,

сушени, осолени или пушени меса и ядивни карантии (колбаси, салами, бекон, шунка, пастет и др.),

други консервирани или обработени меса и продукти на месна основа (консервирано месо, месни екстракти, месни сосове, месни пайове и пр.).

Включва: месо и ядивни карантии от морски бозайници (тюлени, моржове, китове, и др.) и екзотични животни (кенгуру, щраус, алигатор и пр.), животни и птици, купувани живи за консумация като храна.

Изключва: земни и морски охлюви (01.1.3); мас и други ядивни животински мазнини (01.1.5); супи и бульони, съдържащи месо (01.1.9).

01.1.3   Риба и рибни продукти (ND) (SEA)

прясна, охладена или замразена риба,

пресни, охладени или замразени морски дарове (ракообразни, включително раци, мекотели и други черупчести, земни и морски охлюви, жаби),

сушени, пушени или осолени риби и морски дарове,

други консервирани или обработени риби или морски дарове и готови храни на база риба и морски дарове (консервирана риба и морски дарове, хайвер и други зърнести рибни продукти, рибни пайове и др.).

Включва: риба и морски дарове, закупувани живи за консумация като храна.

Изключва: супи и бульони, съдържащи риба (01.1.9).

01.1.4   Мляко, млечни продукти и яйца (ND)

сурово мляко; пастьоризирано или стерилизирано мляко,

кондензирани, изпарени или сухи млека,

кисело мляко, сметана, десерти на млечна основа, напитки на млечна основа и други сходни продукти на млечна основа,

сирене и извара,

яйца и продукти, изцяло направени от яйца.

Включва: мляко, сметана и кисело мляко, съдържащи захар, какао, плодове или аромати; млечни продукти, които не съдържат мляко, като например соево мляко.

Изключва: масло и маслени продукти (01.1.5).

01.1.5   Животински и растителни масла и мазнини (ND)

масло и маслени продукти (маслено олио и др.),

маргарин (включително „диетичен“ маргарин) и други растителни мазнини (включително фъстъчено масло),

ядивни мазнини (зехтин, царевично олио, слънчогледово олио, памучно олио, соево олио, фъстъчено олио, орехово олио и т.н.),

ядивни животински мазнини (мас и др.).

Изключва: масло от дроб от треска или камбала (06.1.1).

01.1.6   Плодове (ND) (SEA)

пресни, охладени или замразени плодове,

сушени плодове, плодови кори, плодови ядки, ядки и ядивни семена,

консервирани плодове и продукти на плодова основа.

Включва: пъпеш и диня.

Изключва: зеленчуци, отглеждани заради плода им, като патладжани, краставици и домати (01.1.7); конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и пасти (01.1.8); части от растения, консервирани в захар (01.1.8) плодови сокове и сиропи (01.2.2).

01.1.7   Зеленчуци (ND) (SEA)

пресни, охладени, замразени или сушени зеленчуци, отглеждани заради техните листа или стебла (аспержи, броколи, карфиол, цикория, копър, спанак и др.), за техните плодове (патладжани, краставици, тиквички, зелени чушки, тикви, домати и др.) и за техните корени (цвекло, моркови, лук, пащърнак, репички, репи и др.),

пресни или охладени картофи и други клубни зеленчуци (маниока, тропически растения, сладки картофи и др.),

консервирани или обработени зеленчуци и продукти на зеленчукова основа,

продукти от грудкови зеленчуци (брашно, ястия, стърготини, пюрета, чипсове), включително замразени полуготови продукти от рода на бланширани картофи.

Включва: маслини; чесън; бобови растения; сладка царевица; ядивни морски водорасли; гъби и други ядивни плесени.

Изключва: картофено нишесте, тапиока, саго и други нишестета (01.1.1); супи и бульони, съдържащи зеленчуци (01.1.9); кулинарни билки (магданоз, розмарин, мащерка и др.) и подправки (пипер, пименто, джинджифил и др.) (01.1.9); зеленчукови сокове (01.2.2).

01.1.8   Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия (ND)

захар от тръстика или цвекло, рафинирана или нерафинирана, на прах, кристали или бучки,

конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и пасти, естествен и изкуствен мед, кленов сироп, меласа и части от растения, консервирани в захар,

шоколад на блокчета или плочки, дъвка, сладки, бонбони, пастили и други сладкарски продукти,

храни на какаова основа и какаови полуготови десерти,

лед (подходящ за ядене), сладолед и сорбе.

Включва: изкуствени заместители на захар.

Изключва: какао и прах на шоколадова основа (01.2.1).

01.1.9   Хранителни продукти, некласифицирани другаде (ND)

сол, подправки (пипер, пименто, джинджифил и др.), кулинарни билки (магданоз, розмарин, мащерка и др.), сосове, подправки за ястия и салати (горчица, майонеза, кетчуп, соев сос и др.), оцет,

готови смески за печене, мая, полуготови десерти, супи, бульони, кулинарни съставки и др.,

хомогенизирана бебешка храна и диетични продукти, независимо от състава.

Изключва: десерти на млечна основа (01.1.4); соево мляко (01.1.4); изкуствени заместители на захар (01.1.8); какаови полуготови десерти (01.1.8).

01.2   Безалкохолни напитки

Класифицираните тук безалкохолни напитки са онези, които се купуват за домашна консумация. Групата изключва безалкохолни напитки, продавани за непосредствена консумация извън дома от хотели, ресторанти, кафенета, барове, павилиони, улични търговци, обществени машини и пр. (11.1.1).

01.2.1   Кафе, чай и какао (ND)

кафе, със или без кофеин, печено или мляно, включително нескафе,

чай, мате и други растителни продукти за отвари,

какао, подсладено или не, и какаов прах.

Включва: полуготови напитки на какаова основа; заместители на кафе и чай; екстракти и есенции на кафе и чай.

Изключва: шоколад на блокчета или плочки (01.1.8); храни на какаова основа и какаови полуготови десерти (01.1.8).

01.2.2   Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове (ND)

минерални или изворни води; питейна вода, продавана в съдове,

леки напитки, като сода, лимонада и кола,

плодови и зеленчукови сокове,

сиропи и концентрати за приготвяне на напитки.

Изключва: безалкохолни напитки, които се считат за алкохол, като безалкохолна бира (02.1).

02   АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

02.1   Алкохолни напитки

Класираните тук алкохолни напитки са онези, които се купуват за домашна консумация. Групата изключва алкохолни напитки, продавани за непосредствена консумация извън дома от хотели, ресторанти, кафенета, барове, павилиони, улични търговци, обществени машини и пр. (11.1.1).

Класираните тук напитки включват ниско- или безалкохолни напитки, които се считат за алкохолни, като безалкохолна бира.

02.1.1   Високоалкохолни спиртни напитки (ND)

ракии, ликьори и други концентрати.

Включва: медовина; аперитиви, различни от тези на винена основа (02.1.2).

02.1.2   Вина (ND)

вино, сайдер и крушеница, включително саке,

аперитиви на винена основа, подсилени вина, шампанско и други пенливи вина.

02.1.3   Бира (ND)

всички видове бира, като английска, светла и тъмна.

Включва: нискоалкохолна бира и безалкохолна бира; бира, смесена с лимонада.

02.2   Тютюневи изделия

Тази група покрива всички покупки на тютюн от домакинствата, включително покупки на тютюн в ресторанти, кафенета, барове, бюфети и др.

02.2.0   Тютюн (ND)

цигари; тютюн за цигари и хартия за цигари,

пури, тютюн за лула, тютюн за дъвчене или смъркане.

Изключва: други артикули за пушене (12.3.2).

03   ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ

03.1   Облекло

03.1.1   Материали за изработване на облекло (SD)

материали за облеклото от естествени влакна, от изкуствени влакна и от техни комбинации.

Изключва: дамаски (05.2.0).

03.1.2   Дрехи (SD)

Дрехи за мъже, жени, деца (от 3 до 13 години) и бебета (от 0 до 2 години), конфекция или по поръчка, от всякакви материали (включително гладка кожа, кожа с косъм, пластмаси и гума), за ежедневието, за спорт или за работа:

пелерини, палта, дъждобрани, анораци, шуби, блузони, якета, панталони, жилетки, мъжки и дамски костюми, рокли, поли и др.,

ризи, блузи, пуловери, плетени жилетки, бански костюми, спортни костюми, фланелки, трика и др.,

потници, бельо, чорапи, чорапогащи, клинове, корсажи, сутиени, боди, голф, колани, и др.,

пижами, нощници, пеньоари, халати и др.,

бебешки дрешки и обувки от плат.

Изключва: артикули от медицински трикотаж, като еластични чорапогащи (06.1.2); бебешки пелени (12.1.3).

03.1.3   Други принадлежности и материали за облеклото и допълнения към облеклото (SD)

вратовръзки, кърпи, шалове, шалчета, ръкавици с пет пръста и с един пръст, маншони, колани, жартиери, тиранти, престилки, манти, лигавници, ръкавели, шапки, барети, бонета и др.,

конци, прежди и аксесоари за направа на дрехи, като различни видове копчета, ципове, панделки, ширити, обшивки и др.,

Включва: градинарски ръкавици и работни ръкавици; каски за мотоциклетисти и велосипедисти.

Изключва: ръкавици и други артикули от гума (05.6.1); карфици, безопасни игли, игли за шиене, игли за плетене, напръстници (05.6.1); спортни протектори за глава (09.3.2); други спортни протектори, като спасителни жилетки, боксьорски ръкавици, защитни жилетки, колани, бандажи и др. (09.3.2); хартиени кърпички (12.1.3);часовници, бижута, копчета за ръкавели, игли за вратовръзки (12.3.1); бастуни, чадъри за дъжд и слънце, ветрила, ключодържатели (12.3.2).

03.1.4   Почистване, поправка на дрехи, облекло под наем (S)

химическо чистене, пране и сушене на дрехи,

кърпене, поправка и промяна на дрехи,

наемане на облекла.

Включва: обща стойност на услугата поправка (тоест покрива цената на труда и цената на материалите).

Изключва: материали, конци, аксесоари и др., закупувани от домакинствата с намерение сами да извършат поправката (03.1.1) или (03.1.3); поправка на спално бельо и друг домакински текстил (05.2.0); химическо чистене, пране, сушене и наемане на спално бельо и друг домакински текстил (05.6.2).

03.2   Обувки

03.2.1/2   Обувки и други, включително поправка на обувки и обувки под наем (SD)

всякакви обувки за мъже, жени, деца (от 3 до 13 години) и бебета ( от 0 до 2 години), включително спортни обувки, подходящи за ежедневието или за свободното време (обувки за тичане, тренировки, тенис, баскетбол, ветроходство и др.),

поправка на обувки; лъскане на обувки,

наемане на обувки.

Включва: гети, гамаши и подобни артикули; обща стойност на услугата поправка (тоест, покрива цената на труда и цената на материалите).

Изключва: бебешки обувки от плат (03.1.2); ортопедични обувки (06.1.3); обувки за определени спортове (обувки за ски, футбол, голф и други обувки, съчетани с кънки, ролери, шпайкове и др.) (09.3.2); протектори за крака, за крикет и други защитни спортни елементи (09.3.2); бои, пасти и други артикули за лъскане на обувки (05.6.1), поправка (09.3.2) или наемане (09.4.1) на обувки за определени спортове (обувки за ски, футбол, голф и други обувки, съчетани с кънки, ролери, шпайкове и др.).

04   ЖИЛИЩА, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА

04.1   Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите

Наеми са всички наеми, реално плащани от наематели, тоест наемите, които наемателите плащат на хазяите независимо от социалните помощи, получавани от наемателя от властите (включително плащания, които по усмотрение на наемателя се плащат пряко на хазяина).

Наемите обикновено включват плащания за използване на земята, на която се намира имотът, за заеманото жилище, отоплителни уреди, канализация, осветление и др. и, в случай на наемане на обзаведено жилище, мебелите.

Наемите включват също и заплащането на използване на гараж като място за паркиране, свързано с жилището. Не е необходимо гаражът да бъде в непосредствена близост до жилището, нито пък да бъде нает от същия хазяин.

Наемите не включват плащания за използване на гаражи или паркинги, които не осигуряват място за паркиране, свързано с жилището (07.2.4). Те не включват и такси за вода (04.4.1), смет (04.4.2) и канализация (04.4.3); съкооператорски такси за поддръжка на градината, почистване на стълбище, осветление и отопление, поддръжка на асансьори за пътници и за изхвърляне на отпадъци и др. в кооперации (04.4.4), такси за електричество (04.5.1) и газ (04.5.2); такси за отопление и топла вода, осигурявани от районни топлофикационни компании (04.5.5).

04.1.1/2   Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите, включително други действителни наеми (S)

наеми, действително заплащани от наематели и поднаематели на обзаведени или необзаведени жилища като постоянно местоживеене,

действително заплащани наеми за временно местопребиваване.

Включва: плащания от домакинства, наемащи стая в хотел или пансион като постоянно местоживеене.

Изключва: места за настаняване на учебни заведения или общежития (11.2.0), ваканционни селища или курорти (11.2.0) и старчески домове (3) (12.4.0).

04.3   Текущ ремонт и поддържане на жилище

Поддръжката и ремонтът на жилища се отличават с две характеристики: първо, това са дейности, които трябва да бъдат извършвани редовно, за да се поддържа жилището в добро състояние; второ, те не променят предназначението, капацитета или очаквания живот на жилището.

Има два вида поддръжка и ремонт на жилище: козметични, като интериор и поправка на уреди, които обикновено се извършват както от наемателите, така и от собствениците; и основни, като измазване на стени и поправка на покрив, които се извършват само от собствениците.

Само разходите, които наемателите и собствениците, живеещи в жилището, правят за материали и услуги при козметична поддръжка и ремонт, са част от разходите за индивидуално потребление на домакинствата. Разходи, които собствениците, живеещи в жилището, правят за материали и услуги при основна поддръжка и ремонт, не са част от разходите за индивидуално потребление на домакинствата (4).

Закупуването на материали от наематели или собственици, живеещи в жилището, с намерение за самостоятелно извършване на поддръжка или ремонт трябва да се посочат в (04.3.1). Ако наематели или собственици, живеещи в жилището, платят на фирма, за да извърши поддръжката или ремонта, общата стойност на услугата, включително цената на използваните материали, трябва да бъде посочена в (04.3.2).

04.3.1   Материали за ремонт и поддържане на жилище (4) (ND)

продукти и материали, като боя и лакове, тапети, текстилни покрития за стени, дограми, замазки, маджун, лепила за тапети и др., закупени за козметични поддръжки и ремонти на жилището.

Включва: дребни водопроводни артикули (тръби, кранчета, колена и др.) и покривни материали (дюшеме, керамични плочки и др.).

Изключва: мокети и линолеуми (05.1.2); ръчни инструменти, дръжки за врати, контакти, кабели и крушки (05.5.2); метли, четки за метене и прах и почистващи препарати (05.6.1); продукти, материали и уреди, използвани за основна поддръжка и ремонти (междинно потребление, необхванато от ХИПЦ) (4) или за разширяване или преобразуване на жилище (формиране на капитал, необхванато от ХИПЦ) (4).

04.3.2   Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище (4) (S)

услуги на водопроводчици, електротехници, дърводелци, стъклари, бояджии, декоратори, циклене на под и др., заети в козметичните поддръжки и ремонти на жилището.

Включва: обща стойност на услугата (тоест покрива цената на труда и цената на материалите).

Изключва: отделни покупки на материали, направени от домакинствата с намерение да извършат сами поддръжката или ремонта (04.3.1); услуги по основна поддръжка или ремонт (междинно потребление, необхванато от ХИПЦ) (4) или за разширяване или преобразуване на жилище (формиране на капитал, необхванато от ХИПЦ) (4).

04.4   Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището

Отнася се до отделно формулирани такси за конкретни услуги, свързани с жилището, независимо дали потребителите плащат според потреблението или не, тоест като се изключат плащанията за услуги, финансирани от общите данъци.

04.4.1   Водоснабдяване (ND)

водоснабдяване

Включва: свързани разходи, като наем на водомери, отчитане на водомери, постоянни такси и други.

Изключва: питейна вода, продавана в бутилки или съдове (01.2.2); топла вода или пара, подавана от районната топлофикация (04.5.5).

04.4.2   Събиране и изхвърляне на битови отпадъци (S)

прибиране на смет и отнасяне.

04.4.3   Канализационни услуги и услуги за пречистване на водата (S)

отвеждане на канализационни отпадъци.

04.4.4   Други услуги и такси, свързани с жилището (S)

такси на съсобственици за обслужване, градинарство, почистване на стълбище, отопление и осветление, поддръжка на асансьори за пътници и отпадъци и др. в кооперации,

охранителни услуги,

почистване на снега и на комините.

Изключва: домакински услуги, като миене на прозорци, дезинфекциране, опушване и обеззаразяване (05.6.2); лична охрана (12.7.0).

04.5   Електроенергия, газообразни и други горива

04.5.1   Електроенергия (ND) (E)

електроенергия.

Включва: свързани разходи, като наем на електромери, отчитане на електромери, постоянни такси и др.

04.5.2   Газообразни горива (ND) (E)

градски газ и природен газ,

течни хидровъглероди (бутан, пропан и др.).

Включва: свързани разходи, като наем на разходомери, отчитане на показанията, газови бутилки, постоянни такси и др.

04.5.3   Течни горива (ND) (E)

домакински отоплителни и осветителни масла.

04.5.4   Твърди горива (ND) (E)

въглища, кокс, брикети, дърва за огрев, дървени въглища, торф и други подобни.

04.5.5   Топлоенергия (ND) (E)

топла вода и пара, закупувани от районната топлофикация.

Включва: свързани разходи, като наем на топломери, отичане на топломери, постоянни такси и пр.; лед, използван за охлаждане и изстудяване.

05   ЖИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ, ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОБИЧАЙНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМА

05.1   Мебели и предмети за обзавеждане и украса, килими и други подови настилки

05.1.1   Мебели и предмети за обзавеждане (D)

легла, дивани, кушетки, маси, столове, шкафове, бюфети с чекмеджета и библиотеки,

осветление, като лампи за таван, стандартни лампи, полилеи и нощни лампи,

картини, скулптури, резба, гоблени и други произведения на изкуството, включително репродукции на творби и други орнаменти,

паравани, сгъваеми прегради и други мебели и приспособления.

Включва: доставка и монтиране, когато е приложимо; матраци, дюшеци, татамита; шкафове за баня; бебешки мебели, като люлки, високи столчета и кошарки; щори; обзавеждане за къмпинг и градина; огледала, свещници и свещи.

Изключва: артикули за спане и тенти (05.2.0); сейфове (05.3.1); артикули от орнаментно стъкло и керамика (05.4.0); часовници (12.3.1); стенни термометри и барометри (12.3.2); преносими креватчета и детски колички (12.3.2); произведения на изкуството и антични мебели, придобити предимно като инвестиция (формиране на капитал, необхванат от ХИПЦ).

05.1.2   Килими и други подови настилки (D)

килими, мокети, линолеум и други подобни подови покрития.

Включва: поставяне на подови покрития.

Изключва: килимчета за баня, коридор и входна врата (05.2.0); антични подови покрития, придобити предимно като инвестиция (формиране на капитал, необхванат от ХИПЦ).

05.1.3   Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки (S)

поправка на обзавеждане, мебели и подови покрития.

Включва: обща стойност на услугата (тоест покрива цената на труда и цената на материалите); реставрация на произведения на изкуството, антични мебели и антични подови покрития, различни от онези, придобити предимно като инвестиция (формиране на капитал, необхванат от ХИПЦ).

Изключва: отделно закупуване на материали от домакинствата направени с намерение да извършат поправката лично (05.1.1) или (05.1.2); химическо чистене на килими (05.6.2).

05.2   Домакински текстил

05.2.0   Домакински текстил (SD)

дамаски, пердета, завеси, двойни завеси, тенти, завеси за врати и щори от плат,

артикули за спане, като сгъваеми легла, възглавници, подпорни възглавнички и хамаци,

спално бельо, като чаршафи, калъфки за възглавници, одеяла, пътнически одеяла, наметала, пухени завивки, юргани и мрежи против комари,

текстил за маса и текстил за баня, като покривки и салфетки за маса, хавлиени кърпи и кърпи за лице,

друг домакински текстил, като пазарски чанти, торби за пране, торби за обувки, покривала за дрехи и мебели, знамена, тенти и др.,

поправка на такива артикули.

Включва: плат, закупуван на парче; мушами; килимчета за баня, коридор и входна врата.

Изключва: текстилни тапети (04.3.1); гоблени (05.1.1); подови покрития, като килими и мокети (05.1.2); електрически одеяла (05.3.2); чергила за автомобили, мотоциклети и др. (07.2.1); въздушни матраци и спални чували (09.3.2).

05.3   Домакински уреди

05.3.1/2   Големи домакински уреди — електрически и неелектрически, и малки електрически домакински уреди (SD)

хладилници, фризери и хладилници с фризери,

перални машини, сушилни, сушилни шкафове, миялни машини, ютии и гладачни машини,

готварски печки, шишове, камини, фурни, микровълнови фурни,

климатици, овлажнители на въздух, нагреватели на въздух и вода, вентилатори и абсорбатори,

прахосмукачки, парочистачки, машини за мокро почистване на килими, подочистачки,

други основни домакински уреди, като сейфове, шевни машини, плетачни машини, водни филтри и др.,

кафемелачки, кафеварки, сокоизстисквачки, отварачки за консерви, миксери, фритюрници, месомелачки, ножове, тостери, машини за сладолед, машини за сорбе, кисело мляко, ютии, чайници, вентилатори, електрически одеяла и др.

Включва: доставка и монтаж на уреди, когато е приложимо.

Изключва: уреди, които са вградени (формиране на капитал, необхванат от ХИПЦ) (4); малки неелектрически домакински артикули и кухненски прибори (05.4.0); домакински везни (05.4.0); кантар за лично тегло и бебешки везни (12.1.3).

05.3.3   Ремонт на домакински уреди (S)

поправка на домакински уреди.

Включва: обща стойност на услугата (тоест покрива цената на труда и цената на материалите); такси за лизинг или наемане на основни домакински уреди.

Изключва: отделно закупуване на материали от домакинствата, направени с намерение да извършат поправката лично (05.3.1) или (05.3.2).

05.4   Стъклария, домакински съдове, прибори за хранене и други домакински принадлежности

05.4.0   Стъклария, домакински съдове, прибори за хранене и други домакински принадлежности (SD)

стъклария, кристал, керамика и порцелан от типа, използван за декорация на маса, кухня, баня, тоалетна, офис и вътрешно обзавеждане,

прибори и съдове за хранене и сребърни прибори,

неелектрически кухненски прибори от всякакви материали, като касероли, тенджери, тенджери под налягане, тигани, кафемелачки, пасатори, преси, кухненски везни и други подобни механични уреди,

неелектрически кухненски артикули от всякакви материали, като кутии за хляб, кафе, подправки и пр., кошчета за отпадъци, кошове за пране, преносими каси и сейфове, поставки за хавлиени кърпи, рафтове за бутилки, ютии и дъски за гладене, пощенски кутии, биберони, термоси и хладилни чанти,

поправка на такива артикули.

Изключва: осветително оборудване (05.1.1); електрически домакински уреди (05.3.1) или (05.3.2); картонени покривки (05.6.1); кантар за лично тегло и бебешки везни (12.1.3).

05.5   Инструменти, машини и оборудване за дома и градината

05.5.1/2   Големи инструменти и оборудване (D) и малки инструменти и различни аксесоари (SD)

моторизирани инструменти и оборудване, като електрически дрелки, триони, шлифовъчни машини и резачки, градински трактори, косачки, култиватори, верижни бичкии и водни помпи,

поправка на такива артикули,

ръчни инструменти, като триони, чукове, отвертки, гаечни ключове, винтови ключове, клещи, ножици за подстригване на жив плет, пили,

градински инструменти, като колички, лейки, маркучи, лопати, кирки, гребла, ножици, сита, сърпове и секачи,

стълби,

артикули за врати (панти, дръжки и ключалки), артикули за радиатори и камини, други метални артикули за дома (релси за пердета, релси за килими, куки и др.) или за градината (столове, решетки, колове и обръчи за огради и заграждения),

малки електрически аксесоари, като контакти, превключватели, кабели, електрически крушки, флуоресцентни тръби, фенерчета, прожектори, ръчни лампи, електрически батерии за общо ползване, звънци и аларми,

поправка на такива артикули.

Включва: такси за лизинг или наем на машини и оборудване тип „направи си сам“.

05.6   Стоки и услуги за поддържане на домакинството

05.6.1   Домакински стоки за краткотрайна употреба (ND)

продукти за почистване и поддръжка, като сапуни, прахове за пране, препарати за пране, абразивни препарати, дезинфектанти, белина, омекотители, балсами, продукти за миене на прозорци, восъци, полиращи препарати, бои, каналин, препарати за унищожаване на насекоми, плесени, и дестилирана вода,

почистващи артикули, като метли, четки за търкане, пухчета и четки за прах, кърпи за запарване на чай, парцали за под, домакински гъби, телени гъби, гюдерии,

хартиени продукти, като филтри, хартиени покривки и салфетки, кухненска хартия, торби за прахосмукачки и картонени чинии, включително алуминиево фолио и пластмасови торби за боклук,

други нетрайни домакински артикули, като кибрит, свещи, метилов спирт, щипки за пране, карфици, безопасни игли, игли за шиене, игли за плетене, напръстници, пирони, винтове, нитове и болтове, кабари, лепила и тиксо за домакинска употреба, канап, шнур и гумени ръкавици.

Включва: бои, пасти и други артикули за лъскане на обувки.

Изключва: градинарски продукти за поддържане на декоративни градини (09.3.3); хартиени кърпи, тоалетна хартия, тоалетни сапуни, тоалетни гъби и други продукти за лична хигиена (12.1.3).

05.6.2   Услуги за домакинството (S)

услуги за дома предоставяни от платен наемен персонал за частни услуги, като камериери, готвачи, прислужници, шофьори, градинари, гувернантки, секретарки, частни учители и компаньони,

сходни услуги, включително гледане на деца и домакинство, предоставяни от фирми или хора на свободна практика,

домакински услуги, като миене на прозорци, дезинфекция, унищожаване на вредители и насекоми,

химическо чистене, пране и боядисване на домакинско бельо, домакински текстил и килими,

наем на мебели, обзавеждане, килими, домакинско оборудване и домакинско бельо.

Изключва: химическо чистене, пране и боядисване на дрехи (03.1.4); събиране на смет (04.4.2); канализация (04.4.3); кооператорски такси за поддръжка, градинарство, почистване на стълбище, осветление и отопление, поддръжка на асансьори за пътници и отпадъци и др. в кооперации (04.4.4); охранителни услуги (04.4.4); почистване на сняг и на комини (04.4.4); услуги по извозване и съхранение (07.3.6); услуги на медицински сестри за гледане на болни, детски ясли, дневни центрове и детски градини (12 4.0); лична охрана (12.7.0).

06   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Този раздел включва също услуги по здравеопазване, получавани от здравни центрове на училища и университети.

06.1   Фармацевтични продукти и медицински изделия, терапевтични уреди и апарати

Тази група обхваща медикаменти, протези, медицински уреди и оборудване и други продукти, свързани със здравеопазването, закупувани от лица или домакинства със или без рецепта, обикновено от аптекари, фармацевти или доставчици на медицинско оборудване. Те са предназначени за употреба или консумация извън здравно заведение или институция. Подобни продукти, предоставяни пряко на амбулаторни пациенти от медицински, стоматологични кадри или парамедици или на лежащо болни от болници и подобните им, са включени в амбулаторното обслужване (06.2) или болничните услуги: (06.3) (3).

06.1.1   Лекарства и други фармацевтични продукти (ND)

медицински препарати, медицински лекарствени средства, патентовани лекарства, серуми и ваксини, витамини и минерали, масло от дроб от треска и масло от дроб от камбала, орални контрацептиви.

Изключва: ветеринарни продукти (09.3.4); артикули за лична хигиена, като медицински сапуни (12.1.3).

06.1.2/3   Други медицински продукти и терапевтични уреди и апарати (ND)

клинични термометри, залепващи и незалепващи бинтове, подкожни спринцовки, комплекти за оказване на първа помощ, затоплящи бутилки и пакети с лед, медицински чорапи от рода на еластични чорапогащи и наколенници, тестове за бременност, презервативи и други медицински контрацептивни средства,

коригиращи очила и контактни лещи, слухови апарати, стъклени очи, изкуствени крайници и други протезни средства, ортопедични ластици и подплънки, ортопедични обувки, хирургически колани, подпори, протези за вратни прешлени, оборудване за медицински масаж и лекарски лампи, инвалидни колички със или без двигател и инвалидни носилки, „специални“ легла, патерици, електронни и други средства за измерване на кръвно налягане и др.,

поправка на такива артикули.

Включва: зъбни протези без цената за поставяне.

Изключва: наем на терапевтично оборудване (06.2.3); защитни очила, колани и подплънки за спорт (09.3.2); слънчеви очила без коригиращи лещи (12.3.2).

06.2   Доболнични медицински услуги

Тази група обхваща медицински, стоматологични и парамедицински услуги, предоставяни на амбулаторни пациенти от медицински, стоматологични кадри и парамедици и помощен персонал. Услугите може да са извършени вкъщи, в индивидуални или групови консултативни кабинети, аптеки или амбулаторни клиники на болници и други подобни.

Амбулаторното обслужване включва медикаментите, протезите, медицинските уреди и оборудване и други продукти, свързани със здравеопазването, пряко предоставяни на амбулаторните пациенти от медицински, стоматологични кадри и парамедици и помощен персонал.

Медицински, стоматологични и парамедицински услуги, предоставяни на лежащо болни от болници и други, са включени в болничните услуги (3) (06.3).

06.2.1/3   Лекарски услуги и други доболнични медицински услуги (S)

консултации от общопрактикуващи лекари или специалисти,

услуги на лаборатории за медицински анализи и рентгенови лаборатории,

услуги на свободно практикуващи медицински сестри и акушерки,

услуги на свободно практикуващи специалисти по акупунктура, акупресура, оптометрия, физиотерапия, логопедия и др.,

лечебна гимнастическа терапия, предписана от медик,

процедури с термални извори или морска вода,

спешна медицинска помощ,

наем на терапевтично оборудване.

Включва: услуги на специалисти ортодонти.

06.2.2   Стоматологични услуги (S)

услуги на зъболекари, хигиенисти за уста и друг помощен стоматологичен персонал.

Включва: цената за поставяне на зъбни протези.

Изключва: зъбни протези (06.1.3); услуги на специалисти ортодонти (06.2.1); услуги на лаборатории за медицински анализи и рентгенови лаборатории (06.2.3).

06.3   Болнични услуги (3)

Хоспитализацията се определя като възникваща, когато пациентът е настанен в болница за времето на лечението. Включени са болнично лечение в болнично заведение и в домашни условия, както и хосписи за терминално болни.

Тази група обхваща услугите на общи и специализирани болници, услугите на медицински центрове, родилни домове, домове за медицински грижи и възстановителни центрове, които основно осигуряват болнична помощ, услугите на институции, обслужващи възрастни хора, където медицинското наблюдение е съществен елемент, и услугите на рехабилитационни центрове, осигуряващи болнична помощ и рехабилитационна терапия, където целта е по-скоро да се лекуват пациентите, отколкото да се осигурят продължителни грижи.

Болниците се определят като институции, предлагащи болнична помощ под прякото наблюдение на квалифицирани лекари. Медицинските центрове, родилните домове, домовете за медицински грижи и възстановителните центрове също осигуряват болнична помощ, но техните услуги се наблюдават и често се извършват от персонал с квалификация, по-ниска от тази на лекарите.

Тази група не обхваща услугите на заведения от рода на хирургически клиники и диспансери, които се занимават изключително с амбулаторна помощ (06.2). Не са включени и услугите на домовете за възрастни хора; институции за хора с увреждания и рехабилитационни центрове предимно за дългосрочна помощ (12.4).

06.3.0   Болнични услуги (3) (S)

болничните услуги представляват предоставяне на следните услуги на болничните пациенти:

основни услуги: администриране; настаняване; храна и напитки; наблюдение и помощ от неспециализиран персонал (медицински сестри); първа помощ и съживяване; болничен транспорт и линейка; осигуряване на лекарства и други фармацевтични продукти; осигуряване на терапевтични уреди и оборудване,

медицински услуги: услуги на лекари от общата и специализираната практика, на хирурзи и зъболекари; медицински анализи и рентген; парамедицински услуги, като тези на медицински сестри, акушерки, специалисти по акупунктура, акупресура, оптометрия, физиотерапия, логопедия и др.

07   ТРАНСПОРТ

07.1   Покупка на лични транспортни средства (ЛТС)

Покупките обхващат закупуване на нови автомобили от домакинствата и закупуване от домакинствата на автомобили втора ръка от други институционални сектори, обикновено сервизи или дилъри на автомобили. Не са обхванати продажбите на автомобили втора ръка между домакинствата.

Покупките са нетна стойност на продажбите на автомобили втора ръка от домакинствата на други институционални сектори. Държавите-членки могат да приемат един от следните варианти:

i)

нетно тегло за нови автомобили (брутно тегло минус разменната стойност на използвани коли) и нетно тегло за автомобили втора употреба, или

ii)

брутно тегло за нови автомобили (без да се отчита разменната стойност на използвани коли) и тегло за автомобили втора употреба, включително всякакви търговски разлики на бизнес сектора.

Покупките обхващат и покупки посредством условия на финансов лизинг.

Покупки на ваканционни автомобили, като микробуси за къмпинг, каравани, самолети и лодки, са включени в (09.2.1).

07.1.1   Автомобили (D)

нови автомобили, пътнически микробуси, фургони, автомобили комби и други подобни със задвижване 2 × 4 или 4 × 4,

автомобили втора употреба, пътнически микробуси, фургони, автомобили комби и други подобни със задвижване 2 × 4 или 4 × 4.

Изключва: инвалидни колички (06.1.3); оборудвани каравани (09.2.1); колички за голф (09.2.1).

07.1.2/3/4   Мотоциклети, велосипеди и превозни средства с животински впряг (D)

всякакви видове мотоциклети, скутери и велосипеди с двигател,

всякакви видове велосипеди на две и три колела,

превозни средства с животинска тяга.

Включва: мотоциклетни кошове; снегомобили; рикши; животните, движещи превозните средства, и свързано оборудване (хомоти, яреми, юзди, хамути, оглавници и др.).

Изключва: инвалидни колички (06.1.3); колички за голф (09.2.1); играчки — велосипеди на две и три колела (09.3.1); превозни средства, теглени от коне и понита, и свързано оборудване за ваканционни цели (09.2.1).

07.2   Поддържане и експлоатация на лични транспортни средства

Покупка на резервни части, аксесоари или масла от домакинства с намерение да предприемат поддръжката, ремонта или реконструкцията самостоятелно, се посочва в (07.2.1) или (07.2.2). Ако домакинствата платят на фирма да извърши поддръжката, ремонта или приспособяването, общата стойност на услугата, включително цената на използваните материали, се посочват в (07.2.3).

07.2.1   Резервни части, материали и принадлежности за лични транспортни средства (SD)

гуми (нови, използвани или регенерирани), вътрешни гуми, свещи, акумулатори, амортисьори, филтри, помпи и други резервни части или аксесоари за лично транспортно оборудване.

Включва: продукти, специално предназначени за почистване и поддръжка на транспортно оборудване, като бои, хромови бои, уплътнения и лакове за каросерия; покривала за автомобили, мотоциклети и др.

Изключва: каски за мотоциклетисти и велосипедисти (03.1.3); продукти за почистване и поддръжка без специално предназначение, като дестилирана вода, домакински гъби, гюдерии, препарати и пр. (05.6.1); такси за поставяне на резервни части и аксесоари и за боядисване и лакиране на каросерията (07.2.3); радиотелефони (08.2.0); радио за коли (09.1.1); бебешки седалки за коли (12.3.2).

07.2.2   Горива и смазочни материали за лични транспортни средства (ND) (E)

бензин и други горива, като дизелово гориво, течна газ, алкохол и двукомпонентни смеси,

масла, спирачна течност и течност за предавателна кутия, охладителна течност и добавки.

Включва: гориво за основни инструменти и оборудване, включени в (05.5.1), и ваканционни превозни средства, включени в (09.2.1).

Изключва: такси за смяна на масло и смазване (07.2.3).

07.2.3   Поддръжка и ремонт на лични транспортни средства (S)

покупка на услуги за поддръжка и ремонт на лично транспортно оборудване, като поставяне на части и аксесоари, балансиране на гуми, технически прегледи, разглобяване, смяна на масло, смазване и миене.

Включва: обща стойност на услугата (тоест обхваща както цената на труда, така и цената на материалите).

Изключва: отделно закупуване на резервни части, аксесоари или масла от домакинствата с намерение за самостоятелно извършване на поддръжката или ремонта (07.2.1) или (07.2.2); тестове за пътна издръжливост (07.2.4).

07.2.4   Други услуги, свързани с лични транспортни средства (S)

По силата на конвенциите на Европейската система от сметките ESA 1995 са включени плащания от домакинствата на лицензи, разрешителни и др., които се считат закупуване на услуги от правителството (ЕSA 1995, параграф 3.76.з). В тези случаи правителството издава лицензи като част от регулаторна функция от рода на проверка на компетентността или квалификацията на съответните лица (ЕSA 1995, параграф 4.80.г и бележката под линия).

наем на гаражи или паркинги, които не са прилежащи на жилището,

платена инфраструктура (мостове, тунели, фериботи, магистрали) и паркинг-метри,

шофьорски курсове, шофьорски изпити и шофьорски книжки,

тестове за пътна издръжливост,

наемане на лично транспортно оборудване без шофьор.

Изключва: наемане на кола с шофьор (07.3.2); такси за застраховане на лично транспортно оборудване (12.5.4).

07.3   Транспортни услуги

Закупуването на транспортни услуги като цяло се класифицира по вид транспорт. Когато един билет покрива два или повече вида транспорт — например междуградски автобус и метро или междуградски влак и ферибот — и разходът не може да бъде разделен по пера, покупката се класифицира в (07.3.5).

Цената на храна, закуски, напитки или настаняване трябва да бъде включена, ако е част от цената на билета, а не се начислява отделно. Ако са начислени отделно, тези разходи се класифицират в раздел 11.

Услугите на училищния транспорт са включени, но услугите на линейките са изключени (06.2.3).

07.3.1   Пътнически железопътен транспорт (S)

транспорт на отделни лица и групи и багаж с влак, трамвай или метро.

Включва: транспорт на частни автомобили.

Изключва: въжен транспорт (07.3.6).

07.3.2   Пътнически автомобилен транспорт и друг сухопътен транспорт (S)

транспорт на отделни лица и групи и багаж с автобус, такси или кола под наем с шофьор.

07.3.3   Пътнически въздушен транспорт (S)

транспорт на отделни лица и групи и багаж със самолет и хеликоптер.

07.3.4   Пътнически морски и речен транспорт (S)

транспорт на отделни лица и групи и багаж с кораб, лодка, ферибот, вертолет и катамаран.

Включва: транспорт на частни автомобили.

07.3.5   Комбиниран пътнически транспорт (S)

транспорт на отделни лица и групи и багаж с два или повече вида транспортни средства, като цената не може да бъде разделена помежду им.

Включва: транспорт на частни автомобили.

Изключва: пакетни почивки (09.6.0).

07.3.6   Други закупени транспортни услуги (S)

въжен, кабинков и седалков лифт,

услуги по преместване и складиране,

услуги на носачи и гардероб и пренос на багаж,

комисиони на пътнически агенти, ако са отделен разход.

Изключва: кабинков транспорт и лифтове на ски курорти и ваканционни центрове (09.4.1).

08   СЪОБЩЕНИЯ

08.1   Пощенски услуги

08.1.0   Пощенски услуги (S)

плащания за доставка на писма, пощенски картички и колети,

частни доставки на поща и пратки.

Включва: всякакви покупки на нови пощенски марки, картички за изпращане и аерограми.

Изключва: покупки на използвани или извадени от употреба пощенки марки (09.3.1); финансови услуги на пощите (12.6.2).

08.х   Телефони, телефакси и подобни апарати и услуги

08.2/3.0   Телефонно и телефаксно оборудване и телефонни и телефаксни услуги (5)

покупки на телефони, радиотелефони, телефакс машини, телефонни секретари и телефонни усилватели (08.2.0),

поправка на такова оборудване (08.2.0),

цени за инсталиране и абонамент на лично телефонно оборудване (08.3.0),

телефонни обаждания от частна линия или от обществена линия (обществени телефонни постове, пощенски кабини и др.); телефонни обаждания от хотели, кафенета, ресторанти и други подобни (08.3.0),

телеграфни, телексни и телефаксни услуги (08.3.0),

услуги по предаване на информация; услуги за връзка с интернет (08.3.0),

наем на телефони, телефаксни машини, телефонни секретари и телефонни усилватели (08.3.0).

Включва: радиотелефония, радиотелеграфия и радио-телексни услуги.

Изключва: телефонни и телефаксни секретарски устройства, осигурявани от персонални компютри (09.1.3).

09   СВОБОДНО ВРЕМЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРЕН ОТДИХ

09.1   Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията

09.1.1   Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ (D)

телевизионни приемници, видеокасетофони и рекордери, телевизионни антени от всякакви видове,

радиоприемници, радио за кола, радиочасовници, радиовръзка, аматьорски радиоприемници и предаватели.

грамофони, магнетофони, касетофони, CD-плеъри, персонални стереоуредби, стереосистеми и съставните им части (дискове, тунери, тонколони, говорители и др.), микрофони и слушалки.

Изключва: видеокамери, записващи камери и звукозаписни камери (09.1.2).

09.1.2   Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди и оборудване (D)

неподвижни камери, кинокамери и звукозаписни камери, видеокамери и записващи камери, филмови и диапроектори, увеличители и обработващи устройства за филмова лента, аксесоари (екрани, монитори, лещи, светкавици, филтри, светлометри и др.),

бинокли, микроскопи, телескопи и компаси.

09.1.3   Персонални компютри и спомагателно оборудване за обработка на информацията (D)

персонални компютри и монитори, принтери, софтуер и разнообразни аксесоари към тях,

калкулатори, включително джобни калкулатори,

пишещи машини и текстообработващи устройства.

Включва: телефонни и телефаксни секретари, осигурени от персонални компютри.

Изключва: софтуер за видеоигри (09.3.1); компютри за видеоигри, включвани към телевизори (09.3.1); ленти за пишещи машини (09.5.4); диапозитиви (09.5.4).

9.1.4   Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията (SD)

ленти и компактдискове,

предварително записани ленти, касети, видеокасети, дискети и CD-ROM за магнетофони, касетофони, видеоапарати и персонални компютри,

незаписани ленти, касети, видео касети, дискети и CD-ROM за магнетофони, касетофони, видео апарати и персонални компютри,

неекспонирани филми, патрони и дискове за фотографска и кинематографска употреба.

Включва: фотографски консумативи, като хартия и крушки за светкавици; неекспониран филм, чиято цена включва разходите за обработка, без да са отделно посочени.

Изключва: батерии (05.5.2); софтуер за компютри (09.1.3); софтуер за видеоигри, касети и CD-ROM с видеоигри (09.3.1); проявяване на филмови ленти и отпечатване на снимки (09.4.2).

09.1.5   Ремонт на аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията (S)

поправка на оборудване за аудио-визуална, фотографска и информационна обработка.

Включва: обща стойност на услугата (тоест обхваща както цената на труда, така и цената на материалите).

Изключва: отделни покупки на материали от домакинствата с намерение за самостоятелно извършване на поправката (09.1.1), (09.1.2) или (09.1.3).

09.2   Други по-големи дълготрайни стоки за свободното време и отдиха

09.2.1/2   По-големи дълготрайни стоки за свободното време и отдиха на открито и на закрито, включително музикални инструменти (D)

микробуси за къмпинг, каравани и ремаркета,

самолети, едноместни самолети, планери, делтапланери и балони с горещ въздух,

лодки, моторници, ветроходни лодки, платноходки и яхти,

коне и понита, превозни средства, теглени от коне и понита, и свързано оборудване (хамути, оглавници, юзди, седла и др.),

основни средства за игри и спорт, като кану, каяк, уиндсърфове, оборудване за подводно гмуркане и колички за голф,

музикални инструменти във всякакви размери, включително електронни музикални инструменти, като пиана, органи, цигулки, китари, барабани, тромпети, кларнети, флейти, хармоники и пр.,

маси за билярд и пинг-понг, игрални автомати и др.

Включва: екипировка на лодки, микробуси за къмпинг, каравани и др.

Изключва: коне и понита, превозни средства, теглени от коне и понита, и свързано оборудване, закупени за личен транспорт (07.1.4); играчки (09.3.1); надуваеми лодки, салове и басейни (09.3.2).

09.2.3   Поддръжка и поправка на други по-големи дълготрайни стоки за свободното време и отдиха (S)

поддръжка и поправка на други основни дълготрайни средства за отдих и култура.

Включва: обща стойност на услугата (тоест обхваща както цената на труда, така и цената на материалите); зазимяване на лодки, микробуси за къмпинг, каравани и др.; хангари за частни самолети; пристанища за лодки.

Изключва: гориво за превозни средства за отдих (07.2.2); отделни покупки на материали от домакинствата с намерение за самостоятелно извършване на поправката (09.2.1) или (09.2.2); ветеринарни услуги (09.3.5).

09.3   Други стоки и принадлежности за свободното време, градинарството и домашните любимци

09.3.1   Пособия за игра, играчки и принадлежности за колекционери (SD)

игри с карти, салонни игри, шах и други подобни,

всякакви видове играчки, включително кукли, меки играчки, колички и влакчета, велосипедчета на две и три колела, играчки-конструктори, пъзели, пластилин, електронни игри, маски, костюми, забавни игри, новости, фойерверки, гирлянди и украса за коледни елхи,

реквизит за колекции от пощенски марки (употребени или извадени от употреба пощенски марки, албуми и пр.), други неща за колекциониране (монети, медали, минерали, зоологически и ботанически видове и др.) и други инструменти и вещи, некласифицирани на друго място, за хобита.

Включва: софтуер за видеоигри; компютри за видеоигри, включвани към телевизори; касети и CD-ROM с видеоигри.

Изключва: колекционирани вещи, които попадат в категорията произведения на изкуството или антики (05.1.1); неупотребени пощенски марки (08.1.0); коледни елхи (09.3.3); детски албуми с изрезки (09.5.1).

09.3.2   Оборудване за спорт, къмпинг и почивка на открито (SD)

гимнастическо, спортно оборудване и оборудване за физическо възпитание, като топки, мрежи, ракети, бухалки, ски, стикове за голф, рапири, шпаги, копия, тежести, дискове, чукове, гири, пружини и други уреди за бодибилдинг,

парашути и други уреди за въздушно скачане,

оръжия и муниции за лов, спорт и лична защита,

въдици и друго риболовно оборудване,

оборудване за плажни игри и игри на открито, като кегли, крокет, фризби, волейбол и надуваеми лодки, салове и басейни,

оборудване за къмпинг, като палатки и аксесоари, спални чували, самари, надуваеми дюшеци и помпи, котлони за къмпинг и скари,

поправка на такива артикули.

Включва: обувки, предназначени за определени игри (ски обувки, обувки за голф и други подобни, оборудвани със зимни кънки, ролери, шпайкове и др.); спортни протектори за глава; други защитни артикули за спортове, като спасителни жилетки, боксови ръкавици, нагръдки, лицеви протектори, очила, колани, бандажи и др.

Изключва: каски за мотоциклети и велосипеди (03.1.3); мебели за къмпинг и градина (05.1.1).

09.3.3   Градинарство и цветарство (ND)

естествени и изкуствени цветя и листа, растения, храсти, луковици, грудки, семена, торове, обогатителни смески, тор, градински торф, ливаден торф, специално третирани почви за орнаментални градини, градинарски препарати, саксии и кашпи.

Включва: естествени и изкуствени коледни елхи; такси за доставка на цветя и растения.

Изключва: градинарски ръкавици (03.1.3); градинарски услуги (04.4.4) или (05.6.2); градинарско оборудване (05.5.1); градинарски инструменти (05.5.2).

09.3.4/5   Домашни любимци и стоки за тях, включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци (ND)

домашни любимци, храна за домашни любимци, ветеринарни продукти и продукти за разчесване, каишки, нашийници, кучешки колиби, клетки за птици, аквариуми, котешки тоалетни и др.,

ветеринарни и други услуги за домашни любимци, като разчесване, пансион, татуировки и обучение.

Изключва: коне и понита (07.1.4) или (09.2.1).

09.4   Услуги, свързани със свободното време и културния отдих

09.4.1   Услуги за свободното време и спорта (S)

услуги, осигурявани от:

стадиони, хиподруми, мотописти, велодруми и др.,

ски-пързалки, басейни, голф клубове, гимнастически салони, фитнесцентрове, тенис кортове, скуош кортове и зали за боулинг,

панаири и увеселителни паркове,

въртележки, люлки и други уреди за детски площадки,

игрални автомати и други игри за възрастни, без хазартни игри,

ски писти, ски лифтове и други подобни,

наемане на оборудване и аксесоари за спорт и отдих, като самолети, лодки, коне, оборудване за ски и къмпинг,

извънкласни индивидуални и групови уроци по бридж, шах, аеробика, танци, музика, кънки, ски, плуване или други развлечения,

услуги на планински водачи, екскурзоводи и др.,

навигационни услуги за ветроходство.

Включва: наем на специфични обувки за игри (ски обувки, футболни обувки, обувки за голф и други подобни обувки, оборудвани с кънки, ролери, шпайкове и др.).

Изключва: кабинков и лифтов транспорт извън ски курорти и ваканционни селища (07.3.6).

09.4.2   Услуги, свързани с културния отдих (S)

услуги, осигурявани от:

кина, театри, оперни театри, концертни зали, музикални зали, циркове, звукови и светлинни представления,

музеи, библиотеки, художествени галерии, изложби,

исторически паметници, национални паркове, зоологически и ботанически градини, аквариуми,

наемане на оборудване и аксесоари за култура, като телевизори, видеокасети и др.,

телевизионно и радиоизлъчване, и по-специално лицензионни такси за телевизионно оборудване и абонамент за телевизионни мрежи,

услуги на фотографи, като проявяване на филми, обработка на филмова лента, увеличаване, портретна фотография, сватбена фотография и др.

Включва: услуги на музиканти, клоуни, артисти на частна практика.

09.5   Вестници и списания, книги, книжарски и канцеларски стоки

Отнася се до част от разходите, заплащани от потребителите и невъзстановявани от правителството, социалните осигуровки или неправителствени организации, обслужващи домакинствата.

09.5.1   Книги (SD)

книги, включително атласи, речници, енциклопедии, учебници, наръчници и нотни сборници.

Включва: албуми за изрязване и албуми за деца; книговезки услуги.

Изключва: албуми с пощенски марки (09.3.1).

09.5.2   Вестници и периодични издания (ND)

вестници, списания и други периодични издания.

09.5.3/4   Разнообразни печатни материали и канцеларски и рисувателни стоки (ND)

каталози и рекламни материали,

плакати, пощенски картички, календари,

поздравителни и визитни картички, картички за обяви и съобщения,

карти и глобуси,

листчета за съобщения, пликове, счетоводни книги, тетрадки, дневници и др.,

химикали, моливи, писалки, перодръжки, мастило, гумички за триене, острилки и др.,

шаблони, индиго, ленти за пишещи машини, тампони, коректори и др.,

перфоратори, ножове за хартия, ножици за хартия, офисни лепила и тиксо, телбод и телчета, кламери, гравьорски игли и др.,

материали за рисуване, като платна, хартия, картон, бои, моливи, пастели и четки.

Включва: образователни материали, като учебни тетрадки, линеали, геометрични инструменти, дъски, тебешири и кутии за моливи.

Изключва: пощенски картички за изпращане и аерогами (08.1.0); албуми с пощенски марки (09.3.1); джобни калкулатори (09.1.3).

09.6   Комплексни услуги за почивка и туристически пътувания

09.6.0   Комплексни услуги за почивка и туристически пътувания (S)

почивки пълен пансион, които осигуряват пътуване, храна, настаняване, екскурзии и др.

Включва: екскурзионни пътувания за половин или един ден; походи.

10   ОБРАЗОВАНИЕ

Този раздел обхваща само образователни услуги. Той не включва разходи за образователни материали, като книги (09.5.1) и канцеларски материали (09.5.4), или помощни образователни услуги, като здравеопазване (06), транспортни услуги (07.3), хранене (11.1.2) и настаняване (11.2.0).

Той включва образователни радио- и телевизионни програми.

Разбивката на образователните услуги е основана на нивата на категории от Международната стандартна класификация на образованието от 1997 г. (Стандартна международна класификация на образованието ISCED-97) на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО).

10.х   Предучилищно, начално, основно, средно, средно специално, висше образование и образование, неопределено по степен

Покрива групите на КЛППЦ 10.1/2/3/4.

10.x.0   Предучилищно и основно, средно, след средно невисше, висше образование и образование, недефинирано със степен (S)

Нива 0 и 1 от ISCED-97: предучилищно и начално образование.

Нива 2 и 3 от ISCED-97: първостепенно и второстепенно основно образование.

Ниво 4 от ISCED-97: средно специално образование.

Нива 5 и 6 от ISCED-97: първо ниво и второ ниво на висше образование.

Образователни програми, основно за възрастни, които не изискват специални предварителни инструкции, по-специално професионално обучение и културно развитие.

Включва: програми за грамотност на ученици, надхвърлили възрастта за начално образование; извънучилищно средно специално образование за възрастни и младежи.

Изключва: шофьорски курсове (07.2.4); курсове за обучение за отдих, като уроци по спорт или бридж, давани от учители на свободна практика (09.4.1).

11   РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

11.1   Хранене извън дома

11.1.1   Ресторанти, кафенета и други (S)

услуги за хранене (закуски, обеди, вечери, питиета и освежителни напитки), осигурявани от ресторанти, кафенета, бюфети, барове, чайни и др., включително онези, осигурявани:

на места, предлагащи услуги за отдих, култура, спорт и развлечение: театри, кина, стадиони, басейни, спортни комплекси, музеи, художествени галерии, нощни клубове, дискотеки и др.,

в обществения транспорт (автобуси, влакове, лодки, самолети и др.), когато се заплащат отделно,

включени са също:

продажба на хранителни продукти и напитки за непосредствена консумация от павилиони, улични търговци и други подобни, включително хранителни продукти и напитки, готови за консумация, предлагани от автомати,

продажба на сготвени ястия от ресторанти за консумация извън заведението,

продажба на сготвени ястия от кетъринг компании, когато се вземат от клиента или се доставят до дома му.

Включва: бакшиши.

Изключва: покупки на тютюн (02.2.0); телефонни обаждания (08.3.0).

11.1.2   Столове за хранене (S)

услуги за хранене на закусвални на предприятия, офиси, училища и университети и други образователни заведения.

Включва: университетски столове, военни столове и лавки.

Изключва: храна и напитки, осигурявани на лежащо болни от болниците (06.3.0)

11.2   Услуги по настаняване

11.2.0   Услуги по настаняване (S)

услуги за настаняване на:

хотели, пансиони, мотели, страноприемници и места, предлагащи легла и закуска,

ваканционни селища и ваканционни центрове, места за къмпинг и каравани, младежки общежития и планински хижи,

пансионни училища, университети и други образователни заведения,

обществен транспорт (влакове, лодки и др.), когато се заплащат отделно,

общежития за млади работници или имигранти.

Включва: бакшиши, портиери.

Изключва: плащания от домакинства, обитаващи хотелска стая или общежитие като основно жилище (04.1.1); наеми, заплащани от домакинства за допълнително временно жилище по време на ваканция (04.1.2); телефонни обаждания (08.3.0); предлагане на храна на такива места, с изключение на закуска или други хранения, включени в цената на настаняването (11.1.1); подслон в сиропиталища, домове за инвалиди или хора с увреждания (12.4.0).

12   РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ

12.1   Стоки и услуги за лична хигиена и поддържане на добър външен вид

12.1.1   Бръснаро-фризьорски салони и други заведения за поддържане на добър външен вид (S)

услуги на фризьорски салони, бръснари, козметици, маникюристи, педикюристи, турска баня, сауна, солариум, немедицински масажи и др.

Включва: грижи за тялото, епилация и други подобни.

Изключва: минерални бани (06.2.3) или (06.3.0); фитнес центрове (09.4.1).

12.1.2/3   Електрически уреди и принадлежности за лична грижа и козметика и други принадлежности и стоки за лична хигиена и козметика (ND)

електрически самобръсначки и машинки за подстригване, ръчни сешоари и каски за сушене, маши за навиване на коса и гребени за оформяне на прическа, соларни лампи, вибратори, електрически четки за зъби и други електрически уреди за устна хигиена и др.,

поправка на такива уреди,

неелектрически уреди: бръсначи и гребени и ножчета за тях, ножици, нокторезачки, четки за бръснене, четки за зъби, четки за нокти, шноли, ролки за коса, кантари за лично тегло, бебешки везни и др.,

средства за лична хигиена: тоалетни сапуни, медицински сапуни, почистващи масла и млека, сапун за бръснене, крем и пяна за бръснене, паста за зъби и др.,

декоративна козметика: червила, лак за нокти, грим и продукти за сваляне на грим (включително пудра за лице, четки и пухчета за нанасяне на пудра), лак за коса и лосиони, продукти за преди и след бръснене, слънцезащитни препарати, епилатори, парфюми и тоалетни води, дезодоранти, продукти за баня и др.,

други продукти: тоалетна хартия, тоалетни кърпички, салфетки, хартиени кърпи, памучни тампони, бебешки пелени, тоалетни гъби и др.

Изключва: носни кърпички от плат (03.1.3)

12.3   Лични принадлежности, некласифицирани другаде

12.3.1   Бижута и часовници (D)

скъпоценни камъни и метали и бижута, изработени от такива камъни и метали,

брошки, копчета за ръкавели и игли за вратовръзки,

стенни и ръчни часовници, хронометри, будилници, преносими часовници,

поправка на такива артикули.

Изключва: орнаменти (05.1.1) или (05.4.0); радиочасовници (09.1.1); скъпоценни камъни и метали и бижута, изработени от такива камъни и метали, придобити предимно като капиталовложение (формиране на капитал, необхванато от ХИПЦ).

12.3.2   Други лични принадлежности (SD)

пътнически стоки и други средства за пренасяне на лични вещи: куфари, пътнически чанти, куфарчета за документи, ученически чанти, ръчни чанти, портфейли, портмонета и др.,

артикули за бебета: бебешки зимни и летни колички, чанти за носене, облегалки, легла и столчета за кола, самари, кенгуру, препаски и др.,

артикули за пушачи: лули, запалки, калъфи за цигари, ножове за пури и др.,

разни лични вещи: слънчеви очила, бастуни, чадъри за дъжд и слънце, ветрила, ключодържатели и др.,

погребални артикули: ковчези, надгробни паметници, урни и др.,

поправка на такива артикули.

Включва: стенни термометри и барометри.

Изключва: бебешки мебели (05.1.1); пазарски чанти (05.2.0); биберони (05.4.0).

12.4   Социални услуги

Социалната защита, както е определена тук, обхваща услуги за помощ и подкрепа, предоставяни на хора, които са: възрастни, инвалиди, страдащи от професионални травми и заболявания, пострадали, безработни, бедни, бездомни, социално слаби, племенни жители, имигранти, бежанци, алкохолици и наркомани и пр. Тя обхваща също и услуги за помощ и подкрепа, предоставяни на семейства и деца.

12.4.0   Социални услуги (S) (3)

Тези услуги включват жилищно настаняване, домашна помощ, обслужване и рехабилитация. По-конкретно този клас обхваща плащания от домакинствата за:

настаняване в старчески домове, домове за инвалиди, рехабилитационни центрове, осигуряващи дългосрочни грижи за пациентите, а не здравно обслужване и рехабилитационна терапия, училища за инвалиди, където основната цел е да се помогне на учениците да преодолеят увреждането си,

помощ за грижи за възрастни хора и инвалиди в дома (услуги за почистване на дома, програми за хранене, дневни центрове, дневно и ваканционно обслужване),

кърмачки, детски ясли, детски градини и други детски заведения,

съвети, насоки, решения, услуги по осиновяване и попечителство за семействата.

12.5   Застраховки

Таксите за застрахователни услуги са класифицирани по вида на застраховките, а именно застраховки живот и различни от застраховките живот (тоест застраховки, свързани с жилището, здравето, транспорта и др.). Таксите за услуги по многорисковите застраховки трябва да бъдат класифицирани на база цената на основния риск, ако не е възможно разходите за обслужване да бъдат разпределени по отделните обхванати рискове.

Таксата за обслужване се определя като разликата между дължимите суми по исковете и направените застрахователни вноски (6).

12.5.2   Застраховки на жилища (S)

такси за услуги, плащани от собственици и от наематели по застраховки пожар, кражба, наводнение и др.

Изключва: такси за услуги, плащани от собственици, обитаващи жилището, за застрахователни случаи, обикновено отстранявани от хазяи (4).

12.5.3   Здравни застраховки (S)

такси за обслужване на застраховки за болест и катастрофи.

12.5.4   Транспортни застраховки (S)

такси за обслужване на застраховки на лични транспортни средства,

такси за обслужване на пътнически и багажни застраховки.

12.5.5   Други застраховки (S)

такси за обслужване на други застраховки, като гражданска отговорност при нараняване или вреда на трети страни или тяхната собственост.

Изключва: гражданска отговорност при нараняване или вреда на трети страни или тяхната собственост, произтичащи от употреба на лични превозни средства (12.5.4).

12.6   Финансови услуги, некласифицирани другаде

12.6.2   Други финансови услуги, некласифицирани другаде (S)

реални такси за финансови услуги на банки, пощи, спестовни каси, обменни бюра и сходни финансови институции,

хонорари и такси за обслужване на брокери, инвестиционни съветници, данъчни консултанти и други подобни,

административни такси на частни пенсионни фондове и други подобни.

Изключва: лихви и такси, изразени като пропорция от стойността на сделка.

12.7   Други услуги, некласифицирани другаде

12.7.0   Други услуги, некласифицирани другаде (S)

хонорари за правни услуги, агенции за осигуряване на работа и др.,

такси за погребение и други погребални услуги,

плащания за услуги на агенти за недвижима собственост, агенти по жилищно настаняване, агенти на търгове, търговски представители и други посредници,

плащания за копирни машини и други средства за размножаване на документи,

такси за издаване на удостоверения за раждане, брак и смърт и други административни документи,

плащания за обяви и реклами във вестници,

плащания за услуги на графолози, астролози, частни детективи, лична охрана, сватбени агенции и сватбени съветници, обществени писатели, разни услуги на концесия (чакални, тоалетни, гардероби) и др.

Изключва: Съгласно конвенциите на ЕСС 1995 се изключват дарения и вноски за членство в професионални организации, църковни и социални, културни, ваканционни и спортни клубове (ЕСС 1995, параграф 3.77.д).


(1)  Класовете съдържат стоки или услуги. Класовете, съдържащи стоки, са белязани с (ND), (SD) или (D), означаващи съответно „нетрайни“, „полутрайни“ или „трайни“. (S) обозначава класове, съдържащи „услуги“. Някои класове съдържат едновременно стоки и услуги, защото разделянето им на стоки и услуги е трудно. Такива класове обикновено се обозначават със (S), тъй като елементът услуга се счита за преобладаващ. (E) обозначава „енергия“ и (SEA) — „сезонни продукти“.

(2)  На база окончателната КЛППЦ (Класификация на индивидуално потребление по предназначение — COICOP) класификация, както е подготвена от ОИСР след консултации с Евростат, СООН (Статистически отдел на ООН — UNSD) и националните статистически агенции на държавите-членки от октомври 1998 г.

(3)  Методологическите подробности и графикът на включване ще бъдат определени съгласно процедурата, посочена в член 14 от Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета.

(4)  По силата на решение за третирането на жилища, обитавани от собствениците, може да се наложи покритието на този подиндекс да бъде разширено, така че да включва разходи за основна поддръжка и ремонт на жилището и за разширяване и преобразуване на жилището, които обикновено не се заплащат от наемателите.

(5)  Държави-членки, които могат да разделят 08.2/3.0 на стоки (08.2.0) и услуги (08.3.0), предават тези индекси заедно с комбинирания индекс (08.2/3.0).

(6)  Съгласно Регламент (EО) № 1617/1999 на Комисията (ОВ L 192, 24.7.1999 г.).


Top