EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1254

Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо

OJ L 160, 26.6.1999, p. 21–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 339 - 365
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 80 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 80 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; отменен от 32007R1234 . Latest consolidated version: 02/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1254/oj

03/ 28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

80


31999R1254


L 160/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1254/1999 НА СЪВЕТА

от 17 май 1999 година

относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36 и 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (4),

като взе предвид становището на Сметната палата (5),

(1)

като има предвид, че функционирането и развитието на общия пазар на селскостопански продукти следва да е съпроводено с установяване на Обща селскостопанска политика, която, по-специално включва обща организация на селскостопанските пазари, които могат да приемат разнообразни форми в зависимост от продукта;

(2)

като има предвид, че целта на Общата селскостопанска политика е да постигне целите, определени в член 33 от Договора; като има предвид, че в сектора на говеждото и телешкото месо, за да се стабилизира пазарът и да се осигури справедлив жизнен стандарт за селскостопанската общност, следва да се изготвят разпоредби за мерки за вътрешния пазар, които, по-специално, включват директни плащания на производителите на говеждо и телешко месо, помощи за частно складиране и режим на публично складиране;

(3)

като има предвид, че за да възстанови баланса в потреблението на месо в Общността в полза на сектора на говеждото и телешкото месо и за да подобри конкурентноспособността на тези продукти на международните пазари, нивото на подпомагане за пазара следва да се намали постепенно; като има предвид, че предвид последствията за производителите, нивото на помощи за доходите, определени съгласно общата организация на пазара, следва да се адаптира и преструктурира; като има предвид, че за тази цел е необходимо да се изготви обширна схема за директни плащания на производителите; като има предвид, че сумите на тези плащания следва да се развият паралелно с постепенното намаляване подпомагането на пазара;

(4)

като има предвид, че с оглед на големия брой от различни стопанства директните плащания следва да включват специални премии за производители на бици и волове, премия за отглеждане на стада крави с бозаещи телета и премия за клане за всички говеда, включително млекодайни крави и телета; като има предвид, че отпускането на премии не следва да доведе до увеличение на общото производство; като има предвид, че за тази цел броят мъжки говеда и крави с бозаещи телета, за които се отпускат специални премии, следва да бъдат ограничени чрез прилагане съответно на регионални и индивидуални горни граници и при специалните премии граница на брой глави за стопанство, които държавите-членки следва да могат да променят с оглед конкретната ситуация; като има предвид, че по отношение на премията за клане националните горни граници следва да бъдат определяни на базата на числа за производството от минали години;

(5)

като има предвид, че условията за производство на волове обикновено се различават от тези за производството на бици; като има предвид, че за тази цел е оправдано на глава да се определи за волове различно ниво на специална премия от това за бици; като има предвид, обаче че специалната премия за волове следва да бъде разделена на две плащания за специфичните възрастови категории;

(6)

като има предвид, че клането на твърде голям брой волове през периода за клане в държавите-членки, където този тип производство е особено важен, може да наруши стабилността на пазара, и по-специално да доведе до падане на пазарните цени; като има предвид, че за да се насърчи клането на волове извън годишния период на хранене на ясла, следва да се отпусне допълнителна премия, при някои условия, в добавка към специалната премия за животни, заклани извън периода за клане през първите 23 седмици на годината;

(7)

като има предвид, че за да даде повече гъвкавост на производителите, допустимостта на премията за крави с бозаещи телета следва да бъде разширена, като бъдат включени юниците, отговарящи на същите изисквания за отглеждане, както и кравите с бозаещи телета; като има предвид обаче, че броят на юниците, които отговарят на изискванията, в стадата с крави с бозаещи телета, следва да бъдат ограничени до нормалното съотношение на заместване; като има предвид, че държавите-членки, в които повече от 60 % от животните, които отговарят на изискванията за премия за крави с бозаещи телета, се отглеждат в планински области, следва да могат да използват премията отделно за крави с бозаещи телета и за юници, да разполагат с отделна национална горна граница за премия в рамките на горепосоченото съотношение;

(8)

като има предвид, че премията за крави с бозаещи телета следва по принцип да бъде ограничена до производители, които не доставят мляко за мандри съгласно режима за допълнителна такса, предвиден в Регламент (ЕИО) № 3950/92 на Съвета от 28 декември 1992 г. относно въвеждане на допълнителна такса в сектора на млякото и млечните продукти (6); като има предвид обаче че подпомагането на доходите може също да е необходимо при стопанства със стадо от млекодайни крави и стадо с крави с бозаещи телета; като има предвид, че премията за крави с бозаещи телета трябва следователно да бъде предоставена също за малки и средни смесени стопанства с индивидуално референтно количество мляко не по-голямо от 120 000 kg; като има предвид, че при разнообразието от производствените структури в Общността, държавите-членки трябва да могат да променят или отменят това количествено ограничение на базата на обективни критерии;

(9)

като има предвид, че по отношение на премията за крави с бозаещи телета е целесъобразно да се поддържат индивидуални горни граници за производителите; като има предвид, че някои от правата за получаване на премия, предоставени по силата на индивидуалните горни граници, не са били използвани в миналото; като има предвид, че тези неизползвани права вероятно биха насърчили производството и увеличили разноските, и по-специално като последица от това юниците ще отговарят напълно на условията за премия за крави с бозаещи телета; като има предвид, че за да се избегне такъв ефект, общият брой права за получаване на премия за крави с бозаещи телета на всяка държава-членка следва да бъде определен на базата на плащанията за премия, които действително са направени по отношение на предишни референтни години, като се предвижда известно отклонение за поддържане на националния резерв; като има предвид, че държавите-членки следва да вземат необходимите мерки да осигурят спазването на националните си горни граници; като има предвид, че ако е необходимо, те следва да преизчислят индивидуалните горни граници на производителите си без обезщетение съгласно някои обективни критерии; като има предвид, че тези критерии следва да осигурят по-специално равно третиране на заинтересованите производители и защитата на законните очаквания;

(10)

като има предвид, че нивото на производство на един производител може да варира поради промените в складовия или производствения капацитет; като има предвид, че следователно е препоръчително да се предвиди възможността за прехвърляне на други производители на правата за получаване на премия за крави с бозаещи телета, придобити по отношение на индивидуалните горни граници, при определени условия, заедно със стопанството или без да се запазва връзката между правата за получаване на премия и обработваната земя;

(11)

като има предвид, че новите и съществуващи производители, чиито индивидуални горни граници не съответстват по различни причини на променените обстоятелства за техните стада с крави с бозаещи телета, не следва да бъдат изключени от правата за получаване на премия; като има предвид, че поради това следва да бъдат взети мерки за управление на националните резерви, за да бъдат съхранени и администрирани в съответствие с критериите на Общността; като има предвид, че по същата причина е целесъобразно да се обвърже прехвърлянето на права за получаване на премия без прехвърляне на свързаното стопанство с правила, съгласно които част от прехвърлените права се оттеглят без компенсаторно плащане и се предоставят на този национален резерв;

(12)

като има предвид, че е уместно да се позволи на държавите-членки да установят връзка между чувствителните зони или местности и производството на крави с бозаещи телета, така че да се осигури поддържането на такова производство специално в областите където няма друга алтернатива;

(13)

като има предвид, че с оглед на тенденцията за интензификация на производството на говеждо и телешко месо, премиите за отглеждане следва да бъдат ограничени, като се вземе предвид фуражни капацитет на всяко стопанство по отношение на броя и вида на отглежданите животни; като има предвид, че за да се избегнат интензивните типове производство, отпускането на такива премии следва да е обвързано със спазване на максимална гъстота на отглеждане в стопанството; като има предвид обаче, че следва да се отчете положението на малките производители;

(14)

като има предвид, че за да се засилят стимулите за екстензификация на производството с оглед подобряване на тяхната ефективност по отношение на целите на опазване на околната среда, следва да бъде отпусната допълнителна сума на производители, които спазват стриктните и действителни изисквания за гъстота на отглеждане; като има предвид, че за да се избегне значителна промяна в глобалното ниво на подпомагане и да се осигури разумен контрол на разходите, следва да се вземат мерки за изчисляване на допълнителна сума при необходимост;

(15)

като има предвид, че условията за производство на говеждо и телешко месо и положението с доходите на производителите се различават чувствително за различните производствени области на Общността; като има предвид, че схема с еднакви плащания за цялата Общност за всички производители би била твърде строга, за да отговори адекватно на структурните и естествени различия и разнообразните нужди, произтичащи от тях; като има предвид, че за целта е целесъобразно да се установи гъвкава рамка от допълнителни плащания на Общността, които да бъдат определяни и извършвани от държавите-членки на основата на общи фиксирани суми и в съответствие с някои общи критерии; като има предвид, че общите суми трябва да бъдат разпределени на държавите-членки на базата на техния дял в производството на говеждо и телешко месо в Общността; като има предвид, че общите критерии са предназначени, inter alia, да попречат допълнителните плащания да окажат дискриминационно влияние и да вземат под внимание съответните многостранни задължения на Общността; като има предвид, по-специално, че е от съществено значение държавите-членки да бъдат задължени да използват своите дискреционни правомощия изключително на базата на обективни критерии, да съблюдават стриктно спазването на равнопоставеността и да избягват нарушаване на пазара и конкуренцията; като има предвид, че е подходящо да се предвидят формите, които допълнителните плащания могат да приемат; като има предвид, че тези форми следва да се изразяват в плащания на глава за някои категории говеда и плащания за площ;

(16)

като има предвид, че по отношение на допълнителните плащания на глава са необходими някои количествени ограничения, за да се осигури разумно ниво на производствен контрол; като има предвид, че освен това концепцията за прилагане на изисквания за гъстота на отглеждане следва да се спазва от държавите-членки;

(17)

като има предвид, че допълнителни плащания за площ следва да бъдат отпускани само за постоянни пасища, които не се облагодетелстват от други мерки на Общността за подпомагане на пазара; като има предвид, че плащанията за площ следва да се прилагат само в рамките на регионални базови площи от постоянни пасища, които да се определят от държавите-членки съгласно референтни данни от предишни години; като има предвид, че максималната сума за плащания за площ, които могат да бъдат отпуснати на хектар, включващи допълнителните плащания за площ съгласно общата организация на пазара за мляко и млечни продукти, следва да бъде сравнима със средната помощ на хектар съгласно системата за помощи за производители на някои обработваеми култури;

(18)

като има предвид, че директните плащания следва да са обвързани със спазване от страна на заинтересованите животновъди на съответните правила на Общността за идентификация и регистрация на говедата; като има предвид, че за да се постигне желаното икономическо въздействие, директните плащания трябва да бъдат предоставяни в определени периоди от време;

(19)

като има предвид, че използването на някои субстанции при производството на говеждо и телешко месо е забранено съгласно законодателството на Общността; като има предвид, че съответни санкции следва да се прилагат, когато съответните разпоредби не се спазват;

(20)

като има предвид, че съгласно мерките за подпомагане на цените и на доходите, предвидени в настоящия регламент, съществуващата публична интервенция под формата на изкупуване от страна на интервенционните агенции и публично складиране вече не е необходима, за да се балансира пазарът, а дори би причинила значителни разходи; като има предвид, че за целта тя следва да бъде постепенно преустановена; като има предвид обаче, че за да допринесе за стабилизиране на пазарните цени около базисната цена, която представлява желаното ниво на подпомагане на пазара, следва да се предвиди помощ за частното складиране; като има предвид че за тази цел Комисията следва да бъде упълномощена да взема решения за предоставяне на помощ за частното складиране, когато пазарната цена падне под 103 % от базисната цена; като има предвид още повече, че следва да се създаде интервенционен режим тип „спасителна мрежа“ с оглед подпомагане на пазара на говеждо и телешко месо в държавите-членки или региони на държавите-членки, когато цените паднат под критичната граница; като има предвид, че помощта за частното складиране и интервенционната схема следва да бъдат приложени на базата на скàлата за класификация, определена в Регламент (ЕИО) № 1208/81 на Съвета от 28 април 1981 г. относно определяне на скàла на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда (7);

(21)

като има предвид, че създаването на единен пазар на Общността за говеждо и телешко месо води до въвеждане на единна търговска система на външните граници на Общността; като има предвид, че търговската система, включваща вносни мита и възстановявания при износ, в допълнение към вътрешните пазарни мерки, следва по принцип да стабилизира пазара на Общността; като има предвид, че търговската система следва да се основава на поетите задължения съгласно Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори;

(22)

като има предвид, че с оглед контролиране на обема на търговия с говеждо и телешко месо с трети страни следва да бъдат изготвени разпоредби за режим от вносни и износни лицензии за някои продукти, които включват внасянето на гаранция, за да се гарантира изпълнението на сделките, за които се отпускат такива лицензии;

(23)

като има предвид, че за да предотврати или противодейства на неблагоприятното влияние върху пазара на Общността, което може да е резултат от внос на някои селскостопански продукти, вносът на един или повече такива продукти следва да се обвърже с плащане на допълнително вносно мито, ако са изпълнени някои условия;

(24)

като има предвид, че е целесъобразно при някои условия да се предостави на Комисията правото да открива и управлява тарифни квоти, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с Договора или други актове на Съвета;

(25)

като има предвид, че разпоредбите за предоставяне на възстановявания при износ за трети страни, на основата на разликата между цените в Общността и тези на световния пазар и при съблюдаване на ограниченията, произтичащи от Споразумението за селското стопанство (8) на СТО, следва да служат като закрила на участието на Общността в международната търговия с говеждо и телешко месо; като има предвид, че тези възстановявания следва да се обвържат с ограничения по отношение на количество и стойност;

(26)

като има предвид, че спазването на ограниченията по отношение на стойността следва да бъде осигурено по времето, когато се фиксират възстановяванията чрез контрол на плащанията съгласно правилата, отнасящи се до Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието; като има предвид, че контролът може да бъде улеснен със задължително предварително фиксиране на възстановяванията, като позволява възможността при диференцирани възстановявания да се промени посоченото местоназначение в рамките на географската област, за която се прилага единен размер на възстановяване; като има предвид, че при промяна на местоназначението следва да се изплати възстановяване, приложимо за действителното местоназначение, но не повече от сумата, която се прилага спрямо предварително определеното местоназначение;

(27)

като има предвид, че гарантирането на спазване на количествените ограничения изисква въвеждане на надеждна и ефективна система на контрол; като има предвид, че за тази цел предоставянето на възстановявания следва да се обвърже с износна лицензия; като има предвид, че възстановяванията следва да се предоставят в рамките на наличните граници в зависимост от съответната ситуация за всеки конкретен продукт; като има предвид, че изключения от това правило следва да са разрешени само в случай на операции за предоставяне на хранителни помощи, изцяло освободени от ограничения; като има предвид, че контрол на количествата, изнесени с възстановявания през пазарната година, посочена в Споразумението за селското стопанство на СТО, следва да се извършва на базата на износни лицензии, издадени за всяка пазарна година;

(28)

като има предвид, че в допълнение към гореописаната система и за да се достигне необходимата степен за правилното ѝ функциониране, следва да се вземат мерки за регулиране или, когато ситуацията на пазара го налага, за забрана на използването на режима за активно усъвършенстване;

(29)

като има предвид, че митническата система допуска отказ от всички други защитни мерки на външните граници на Общността; като има предвид обаче, че вътрешният пазар и митническият механизъм могат при изключителни обстоятелства да се окажат несъвършени; като има предвид, че в такива случаи за да не се остави пазарът на Общността без защита срещу смущенията, които могат да възникнат от това, Общността следва да е в състояние да вземе всички незабавно необходими мерки; като има предвид, че тези мерки трябва да съответстват на задълженията, произтичащи от съответните споразумения на СТО;

(30)

като има предвид, че с оглед осигуряване на правилното прилагане на инструментите, предвидени в настоящия регламент, Комисията следва да бъде напълно информирана за развитието на цените на общия пазар на говеждо и телешко месо; като има предвид, че за целта трябва да се предвиди система за регистриране на цените на говедата и месо от такива животни;

(31)

като има предвид, че е целесъобразно да се предвиди вземане на мерки, когато чувствително повишение или намаление на цените смущава или заплашва да предизвика смущения на пазара на Общността; като има предвид, че тези мерки могат да включват също ad hoc интервенционно изкупуване;

(32)

като има предвид, че ограниченията на свободното движение, произтичащи от прилагането на мерките, предназначени да предотвратят разпространението на болести по животните, могат да причинят трудности на пазара на една или повече от държавите-членки; като има предвид, че следва да бъде предвидено въвеждането на изключителни мерки за подпомагане на пазара с оглед справянето с такива ситуации;

(33)

като има предвид, че установяването на единен пазар, основан на общи цени, е изложено на опасност с предоставянето на някои помощи; като има предвид, че за целта разпоредбите на Договора, които разрешават оценяване на помощите, предоставяни от държавите-членки и забрана на тези, които са несъвместими с общия пазар, следва да бъдат прилагани спрямо общата организация на пазара на говеждо и телешко месо;

(34)

като има предвид, че е необходимо с развитието на общия пазар на говеждо и телешко месо държавите-членки и Комисията да си предоставят взаимно информация относно прилагането на настоящия регламент;

(35)

като има предвид, че с оглед улесняване изпълнението на предложените мерки следва да бъде предвидена процедура за установяване на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на управителен комитет;

(36)

като има предвид, че разходите, възникнали за държавите-членки в резултат на задълженията, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, следва да се финансират от Общността в съответствие с Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9);

(37)

като има предвид, че общата организация на пазара на говеждо и телешко месо следва да отчита целите, посочени в член 33 и член 131 от Договора;

(38)

като има предвид, че общата организация на пазара на говеждо и телешко месо, определена в Регламент (ЕИО) № 805/68 на Съвета (10), е изменяна неколкократно; като има предвид, че поради техния брой, сложност и разпръснатост в няколко от броевете на Официален вестник тези текстове са трудни за употреба и поради това им липсва яснотата, която следва да бъде основна черта на цялото законодателство; като има предвид, че при тези обстоятелства те следва да бъдат консолидирани в нов регламент и горепосоченият Регламент (ЕИО) № 805/68 следва да бъде отменен; като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 98/69 на Съвета от 16 януари 1969 г. относно определяне на общи правила за пласирането на замразено говеждо и телешко месо, изкупено от интервенционните агенции (11), Регламент (ЕИО) № 989/68 от 15 юли 1968 г. относно определяне на общи правила за отпускането на помощи за частно складиране на говеждо и телешко месо (12) и Регламент (ЕИО) № 1892/87 от 2 юли 1987 г. относно регистрирането на пазарните цени в сектора на говеждото и телешкото месо (13), чието правно основание е Регламент (ЕИО) № 805/68, са заменени с нови разпоредби в настоящия регламент и поради това следва да бъдат отменени;

(39)

като има предвид, че преходът от разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 805/68 към тези в настоящия регламент може да породи трудности, които не са уредени в настоящия регламент; като има предвид, че с оглед справяне с тази възможност следва да бъде предвидено Комисията да приеме необходимите преходни мерки; като има предвид, че Комисията следва също да бъде упълномощена да разрешава специфични практически проблеми,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Общата организация на пазара на говеждо и телешко се състои от система за вътрешен пазар и търговия с трети страни и обхваща следните продукти:

Код по КН

Описание на стоките

а) от 0102 90 05 до 0102 90 79

Живи животни от рода на домашния едър рогат добитък (ЕРД), с изключение на чистопородните разполодни животни

0201

Месо от говеда, прясно или охладено

0202

Месо от говеда, замразено

0206 10 95

Диафрагма, прясна или охладена

0206 29 91

Диафрагма, замразена

0210 20

Месо от говеда, осолено, в саламура, сушено или пушено

0210 90 41

Диафрагма, осолена, в саламура, сушена или пушена

0210 90 90

Годни за консумация брашна, получени от месо или карантия

1602 50 10

Други преработени или консервирани меса или вътрешности от говеда, необработени топлинно; смеси от обработени топлинно меса или вътрешности и необработени топлинно меса или карантии

1602 90 61

Други преработени или консервирани меса, съдържащи месо или вътрешности от говеда, необработени топлинно; смеси от обработени топлинно меса или карантии и необработени топлинно меса или вътрешности

б) 0102 10

Живи чистопородни говеда

0206 10 91

Годни за консумация карантии от говеда, без диафрагма, пресни или охладени, различни от тези за производство на фармацевтични препарати

0206 10 99

0206 21 00

Годни за консумация карантии от говеда, без диафрагма, замразени, различни от тези за производство на фармацевтични продукти

0206 22 90

0206 29 99

0210 90 49

Годни за консумация карантии от говеда, осолени, в саламура, сушени или пушени различни от диафрагма

ex 1502 00 90

Мазнини от говеда, сурови или топени, независимо дали са пресовани, или не, или екстрахирани с разтвор

от 1602 50 31 до 1602 50 80

Други преработени или консервирани меса или карантии отговеда, освен необработени топлинно меса или вътрешности и смеси от топлинно обработени меса или карантии и необработени топлинно меса или карантии

1602 90 69

Други преработени или консервирани меса, съдържащи месо или вътрешности от говеда, освен необработени топлинно, и смеси от обработени топлинно меса или карантии и необработени топлинно меса или карантии

2.   По смисъла на настоящия регламент:

а)

„говеда“ означава живи животни от рода на домашния едър рогат добитък, попадащи под кодове по КН ex 0102 10 и от 0102 90 05 до 0102 90 79;

б)

„възрастни говеда“ означава говеда, чието тегло е повече от 300 kg.

ДЯЛ I

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Член 2

За да се насърчи дейността на професионалните и междупрофесионалните организации, която позволява да се улесни приспособяването на предлагането към изискванията на пазара, следните мерки на Общността могат да се вземат по отношение на продуктите, посочени в член 1:

а)

мерки за подобряване на отглеждането;

б)

мерки за подобряване на организацията на производство, преработка и търговия;

в)

мерки за подобряване на качеството;

г)

мерки за разрешаване на изготвянето на краткосрочни и дългосрочни прогнози на базата на използваните средства за производство;

д)

мерки за улесняване на регистрирането на тенденциите на пазарните цени.

Общите правила относно тези мерки се приемат от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член 37, параграф 2 от Договора.

ГЛАВА 1

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Член 3

По смисъла на настоящата глава:

а)

производител означава индивидуален фермер, физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо от правния статус, предоставен от националното право на такава група или на нейните членове, чието стопанство се намира на територията на Общността и се занимава с отглеждане на животни от рода на едрия рогат добитък,

б)

стопанство означава всички производствени единици, управлявани от производителя и намиращи се на територията на една държава-членка,

в)

регион означава държава-членка или регион в рамките на държава-членка, по избор на съответната държава-членка,

г)

бик означава некастрирано мъжко животно от рода на едрия рогат добитък,

д)

вол означава кастрирано мъжко животно от рода на едрия рогат добитък,

е)

крава с бозаещо теле означава крава, принадлежаща към месна порода или родена от кръстоска с месна порода и принадлежаща към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо,

ж)

юница означава женско животно от рода на едрия рогат добитък на възраст над осем месеца, което още не се е отелвало.

РАЗДЕЛ 1

Премии

Подраздел 1

Специални премии

Член 4

1.   Производител, който отглежда мъжки животни от рода на едрия рогат добитък в стопанството си, може да се ползва, при положение че подаде на заявление, от специална премия. Тя се предоставя под формата на годишна премия за календарната година и за стопанството в рамките на регионална горна граница за не повече от 90 животни за всяка от възрастовите категории, определени в параграф 2.

2.   Специалната премия се предоставя само:

а)

веднъж в живота за всеки бик на възраст над девет месеца, или

б)

два пъти в живота за всеки вол:

първия път на възраст девет месеца,

втория път, след като е достигнал възраст 21 месеца.

3.   За да отговаря на изискванията за специална премия:

а)

всяко животно, посочено в заявлението, се отглежда от производител за угояване за определен период,

б)

всяко животно, снабдено преди клане или преди износ с паспорт по смисъла на член 6 от Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета от 21 април 1997 г. относно създаване на система за идентификация и регистрация на говедата и относно етикетирането на говеждото и телешкото месо и на продуктите от това месо (14), съдържащ цялата необходима информация за неговия статут относно премията, или, ако няма такъв, еквивалентен административен документ.

4.   Когато в даден регион общият брой бици на възраст девет месеца и волове на възраст от девет до 20 месеца, които са посочени в заявлението и които отговарят на изискванията за предоставяне на специална премия, надвишава регионалната горна граница, посочена в приложение I, броят на всички, отговарящи на изискванията животни съгласно параграф 2, букви а) и б) на производител за съответната година се намалява пропорционално.

По смисъла на настоящия член „регионална горна граница“ означава броят животни, които могат да се ползват от специалната премия в даден регион за календарна година.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1—4 държавите-членки могат:

на базата на обективни критерии, които те определят, да изменят или отменят количественото ограничение от 90 животни на стопанство и на възрастова категория и,

при упражняване на това право, да решат да приложат параграф 4 по такъв начин, че да достигнат нивото на намаляване, необходимо за да е налице съответствие с приложимата регионална горна граница, без да прилагат такива намаления за малките производители, които по отношение на съответната година, не са подали заявления за специална премия за повече от минималния брой животни, определен от конкретната държава-членка.

6.   Държавите-членки могат да решат да отпуснат специалната премия по време на клането. В този случай за бици критерият за възраст, посочен в параграф 2, буква а), се замества с минимално кланично тегло от 185 kg.

Премията се заплаща или връща на производителите.

Обединеното кралство е упълномощено да прилага в Северна Ирландия система за отпускане на специална премия, която се различава от прилаганата в останалата част от територията ѝ.

7.   Сумата на премията се определя на:

а)

за бик, който отговаря на изискванията:

160 EUR за календарната 2000 година,

185 EUR за календарната 2001 година,

210 EUR за календарната 2002 година и следващите календарни години;

б)

за вол, който отговаря на изискванията и възрастова категория:

122 EUR за календарната 2000 година,

136 EUR за календарната 2001 година,

150 EUR за календарната 2002 година и следващите календарни години.

8.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 43.

Подраздел 2

Извънсезонни премии

Член 5

1.   Когато в една държава-членка броят на воловете:

а)

заклани през дадена година, надвишава 60 % от общото годишно клане на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, и

б)

заклани през периода от 1 септември до 30 ноември през дадена година, е по-висок от 35 % от общото годишно клане на волове,

производителите могат да се ползват, като подадат заявление, от допълнителна премия към специалната премия (извънсезонна премия). Въпреки това, ако и двата пределни процента, посочени по-горе, са достигнати в Ирландия или в Северна Ирландия, премията се прилага и в Ирландия, и в Северна Ирландия.

По смисъла на прилагането на настоящия член в Обединеното кралство Северна Ирландия се разглежда като отделна единица.

2.   Сумата на тази премия се определя в размер на:

72,45 EUR на животно, заклано през първите 15 седмици на дадена година,

54,34 EUR на животно, заклано през 16-ата и 17-ата седмица на дадена година,

36,23 EUR на животно, заклано през 18-ата до 21-ва седмица на дадена година, и

18,11 EUR на животно, заклано през 22-ра и 23-та седмица на дадена година.

3.   Когато процентът, посочен в параграф 1, буква б), не е достигнат, като се вземе предвид предпоследното изречение на параграф 1, държавите-членки, чиито производители са получавали преди това извънсезонната премия, могат да решат да отпуснат тази премия в размер на 60 % от сумите, определени в параграф 2.

В такъв случай заинтересованите държави-членки:

а)

могат да решат да отпуснат тази премия само за първите два или три от съответните периоди,

б)

гарантират, че мярката е финансово неутрална по отношение на същата бюджетна година, като съответно намалят:

сумата за втората възрастова категория на специалната премия, приложима за волове, отпусната в тази държава-членка, и/или

допълнителните плащания, предвидени в раздел 2,

и информират Комисията за приложената мярка за намаляване.

С цел прилагането на тази мярка Ирландия и Северна Ирландия се разглеждат общо при изчисляването на процента, посочен в параграф 1, буква а), и след това при предоставянето на премията.

4.   За да установи дали процентите, посочени в настоящия член, са били превишени, се отчита клането, извършено през втората година, предхождаща тази, в която животното, имащо право на премия, е било заклано.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 43.

Подраздел 3

Премии за крави с бозаещи телета

Член 6

1.   Производител, който отглежда крави с бозаещи телета в стопанството си, може да се ползва, като подаде заявление, от премия за отглеждане на крави с бозаещи телета (премия за крави с бозаещи телета). Тя се предоставя под формата на годишна премия за календарна година и за производител в рамките на индивидуални горни граници.

2.   Премията за крава с бозаещи телета се предоставя на всеки производител:

а)

който не доставя мляко или млечни продукти от своето стопанство в течение на 12 месеца от деня, в който заявлението му е подадено.

Доставката на мляко или млечни продукти пряко от стопанството до потребителя обаче, не е пречка за предоставянето на премията;

б)

който доставя мляко или млечни продукти, чието общо индивидуално референтно количество, посочено в член 4 от Регламент (ЕИО) № 3950/92, не надвишава 120 000 kg. Въпреки това държавите-членки могат да решат на базата на обективни критерии, които те определят, да изменят или отменят тази количествена граница,

при условие че той държи, поне за шест последователни месеца от деня, в който е подадено заявлението, такъв брой крави с бозаещи телета, който е равен поне на 80 %, и юници, чийто брой се равнява най-много на 20 % от броя, за който се иска премията.

С цел определяне на броя на животните, които отговарят на изискванията съгласно букви а) и б) от първата алинея, се установява дали кравите принадлежат към стадо на крави с бозаещи телета, или към млечно стадо на базата на индивидуалното референтно количество, определено в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (15), и средния млеконадой.

3.   Определянето на правото на производителите да получат премия се ограничава с прилагането на индивидуална горна граница, посочена в член 7.

4.   За животно, което отговаря на изискванията, сумата на премията се определя в размер на:

163 EUR за календарната 2000 година,

182 EUR за календарната 2001 година,

200 EUR за календарната 2002 година и следващите календарни години.

5.   Държавите-членки могат да предоставят допълнителна национална премия за крави с бозаещи телета, най-много до 50 EUR на животно, при условие че това не води до дискриминация между фермерите в съответните държави-членки.

По отношение на стопанствата, намиращи се в регион, който е определен в член 3 и в член 6 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определяне на подробни правила за структурните фондове (16), първите 24,15 EUR на животно от тази допълнителна премия се финансират от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“.

По отношение на стопанства, разположени по цялата територия на държавите-членки, ако в съответната държава-членка поголовието от говеда има висок дял от крави с бозаещи телета, представляващи поне 30 % от общия брой крави, и ако поне 30 % от закланите мъжки животни от рода на едрия рогат добитък принадлежат към клас по конформация S и Е, секция „Гарантиране“ на ФЕОГА финансира изцяло допълнителната премия. Всяко превишаване на тези проценти се установява на базата на средната величина за две години, предхождащи годината, за която се предоставя премията.

6.   За целите на настоящия член, се вземат предвид само юници от месна порода или родени от кръстоска с месна порода и принадлежащи към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо.

7.   Комисията приема подробни правила за прилагане на настоящия член, и по-специално относно определяне на понятието крава с бозаещо теле, посочено в член 3, както и определя средния добив на мляко в съответствие с процедурата, предвидена в член 43.

Член 7

1.   На 1 януари 2000 г. индивидуалната горна граница за всеки производител се равнява на броя права за получаване на премия за крави с бозаещи телета (права за получаване на премия), които той притежава на 31 декември 1999 г., съобразно съответните правила на Общността и, когато е приложимо, преизчислени съгласно параграф 3.

2.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че от 1 януари 2000 г. сумата на правата за получаване на премия на тяхна територия не надвишава националните горни граници, определени в приложение II, и че националните резерви, посочени в член 9, могат да бъдат определени.

3.   Когато преизчислението, посочено в параграф 2, изисква намаляване на индивидуалните горни граници на производителите, то се извършва без компенсаторно плащане и се прави на базата на обективни критерии, включващи по-специално:

размера, в който производителите са използвали индивидуалните си горни граници през три референтни години преди 2000 година,

въвеждането на инвестиционна програма или програма за екстензификация в сектора на говеждото и телешкото месо,

особени естествени обстоятелства или налагането на санкции, изразяващи се в неплащане или намалено плащане на премията поне за една референтна година,

допълнителни извънредни обстоятелства, довели до факта, че плащанията, извършени поне за една референтна година, не отговарят на действителното положение, установено през предишните години.

4.   Правата за получаване на премия, които са били оттеглени вследствие на мярката, предвидена в параграф 2, се отменят.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 43.

Член 8

1.   Когато производителят продава или по друг начин прехвърля стопанството си, той може да прехвърли всичките си права за получаване на премия за крави с бозаещи телета на лицето, което поема стопанството му. Той може също да прехвърли, изцяло или частично, правата си на други производители, без да прехвърля стопанството си.

В случай на прехвърляне на правата за получаване на премия без прехвърляне на стопанството част от прехвърлените права, които не надвишават 15 %, се връщат без компенсаторно плащане в националния резерв на държавата-членка, където се намира стопанството за безплатно преразпределение.

2.   Държавите-членки:

а)

вземат необходимите мерки да предотвратят прехвърлянето на права за получаване на премия извън чувствителните области или региони, където производството на говеждо и телешко месо е особено важно за местната икономика;

б)

могат да определят или че прехвърлянето на права без прехвърляне на стопанството се извършва пряко между производителите, или че то се извършва посредством националния резерв.

3.   Държавите-членки могат да разрешат преди определена дата временни прехвърляния на част от правата за получаване на премия, които не са предназначени да бъдат използвани от производителя, който разполага с тях.

4.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 43.

Тези подробни правила могат да се отнасят по-специално до:

разпоредби, позволяващи на държавите-членки да решават проблеми, свързани с прехвърлянето на права за получаване на премия от производители, които не са собствениците на земята, заета от стопанствата им, и,

специални правила относно минималния брой права за получаване на премия, който може да бъде предмет на частично прехвърляне.

Член 9

1.   Всяка държава-членка поддържа национален резерв от права за получаване на премия за крави с бозаещи телета.

2.   Всички права за получаване на премия, оттеглени съгласно член 8, параграф 1 или други разпоредби на Общността, се прибавят към националния резерв, без да се засяга член 7, параграф 4.

3.   Държавите-членки използват националните си резерви, за да предоставят в рамките на тези резерви права за получаване на премия, по-специално за новодошли, млади фермери и други приоритетни производители.

4.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 43. Тези правила се отнасят по-специално до:

мерките, приложими когато в една държава-членка националният резерв не е използван,

мерките, отнасящи се до неизползваните права за получаване на премия, които са върнати на националния резерв.

Член 10

1.   Чрез дерогация от член 6, параграф 3 държавите-членки, в които повече от 60 % от кравите с бозаещи телета и юниците се отглеждат в планински области по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (17), могат да решат да насочат предоставянето на премии за крави с бозаещи телета за юници, отделно от тези за крави с бозаещи телета, в рамките на отделна национална горна граница, определена от заинтересованата държава-членка.

Такава отделна национална горна граница не превишава 20 % от националната горна граница на конкретната държава-членка, определена в приложение II към настоящия регламент. Такава национална горна граница се намалява с количество, равняващо се на отделната национална горна граница.

Когато в една държава-членка, упражняваща правомощието съгласно параграф 1, общият брой юници, за които е подадено заявление и които отговарят на изискванията за отпускане на премия за крави с бозаещи телета, превишава отделната национална горна граница, броят отговарящи на изискванията юници на производител за съответната година се намалява пропорционално.

2.   По смисъла на настоящия член само юници от месна порода или родени от кръстоска с месна порода се вземат предвид.

3.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член в съответствие с процедурата, предвидена в член 43.

Подраздел 4

Премия за клане

Член 11

1.   Производител, който отглежда говеда в своето стопанство, може да се ползва, като подаде заявление, от премия за клане. Тя се отпуска при клане на животни, които отговарят на съответните изисквания, или при износа им за трета страна и в рамките на определени национални горни граници.

За премия за клане се избират следните животни:

а)

бици, волове, крави и юници на възраст повече от осем месеца,

б)

телета на възраст между един и седем месеца и с кланично тегло под 160 kg,

при условие че са били отглеждани от производителя през определен период.

2.   Сумата на премията се определя в размер на:

а)

на животно, което отговаря на изискванията съгласно посоченото в параграф 1, буква а):

27 EUR за календарната 2000 година,

53 EUR за календарната 2001 година,

80 EUR за календарната 2002 година и следващите календарни години;

б)

на животно, което отговаря на изискванията съгласно посоченото в параграф 1, буква б):

17 EUR за календарната 2000 година,

33 EUR за календарната 2001 година,

50 EUR за календарната 2002 година и следващите календарни години.

3.   Националните горни граници, посочени в параграф 1, се определят за държава-членка и отделно за двете групи животни, определени в букви а) и б). Всяка горна граница се равнява на броя животни от всяка от тези две групи, които са били заклани в държавата-членка през 1995 г., прибавени към животните, изнесени за трети страни, съгласно данните на Евростат или някоя друга публикувана официална статистическа информация, която Комисията приема, за тази година.

4.   Когато в дадена държава-членка общият брой животни, за които е подадено заявление по отношение на една от двете групи животни, определени в буква а) или буква б) от параграф 1, и които отговарят на изискванията за предоставяне на премия за клане, превишава националната горна граница, определена за тази група, броят на всички отговарящи на изискванията животни от тази група за производител за съответната година се намалява пропорционално.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 43.

Подраздел 5

Гъстота на отглеждане

Член 12

1.   Общият брой животни, които могат да се ползват от специална премия и премия за крави с бозаещи телета, се ограничава чрез прилагане на изискването за гъстота на отглеждане за стопанството от две единици добитък (ЕД) за хектар и на календарна година. Тази гъстота на отглеждане се изразява в ЕД на единица фуражна площ на стопанството, използвана за животните, които се отглеждат в него. Въпреки това производителят се освобождава от прилагане на изискването за гъстота на отглеждане, ако броят животни, отглеждани в стопанството му и взети предвид за определяне на гъстотата на отглеждане, не е повече от 15 ЕД.

2.   За определяне на гъстотата на отглеждане за стопанството, се вземат предвид:

а)

мъжките животни от рода на едрия рогат добитък, кравите с бозаещи телета и юниците, овцете и/или козите, за които са подадени заявления за премии, както и млечните крави, необходими за да се получи общото референтно количество мляко, определено на производителя. Броят животни се превръща в ЕД съгласно таблицата за превръщане в приложение III,

б)

фуражната площ, означаваща площта на стопанството, годна през цялата календарна година за отглеждане на говеда и овце и/или кози. Фуражната площ не включва:

сгради, гори, езера, пътеки,

площи, използвани за други култури, които отговарят на изискванията за помощи от Общността или за постоянни култури или градинарство, освен постоянни пасища, за които площи се отпускат плащания, съгласно член 17 от настоящия регламент и член 19 от Регламент (ЕО) № 1255/1999,

площи, които отговарят на изискванията на системата от помощи, определена за производителите на някои обработваеми култури, които се използват в рамките на режима на помощи за изсушен фураж или са предмет на национална или общностна програма за земи под угар.

Фуражната площ включва площи, използвани разделно, и площи, които са обект на смесено култивиране.

3.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член в съответствие с процедурата, посочена в член 43. Тези правила се отнасят по-специално до:

разпоредби относно площите, използвани разделно и площите, обект на смесено култивиране,

разпоредби, позволяващи предотвратяването на неправилно приложение на гъстотата на отглеждане.

Подраздел 6

Плащане за екстензификация

Член 13

1.   Производителите, които получават специалните премии и/или премиите за крави с бозаещи телета, могат да се ползват от плащане на за екстензификация.

2.   Плащането за екстензификация е 100 EUR за предоставена специална премия и премия за крави с бозаещи телета, при условие че за съответната календарна година гъстотата на отглеждане за конкретното стопанство е по-малка или равна на 1,4 ЕД на хектар.

Независимо от това държавите-членки могат да решат да отпуснат плащане за екстензификация, както следва:

а)

за 2000 и 2001 календарна година, сума от 33 EUR за гъстота на отглеждане, равна или по-голяма от 1,6 ЕД на хектар и по-малка или равна на 2,0 ЕД на хектар, и сума от 66 EUR за гъстота на отглеждане, по-малка от 1,6 ЕД на хектар;

б)

по отношение на 2002 календарна година и следващите години, сума от 40 EUR за гъстота на отглеждане, равна или по-голяма от 1,4 ЕД на хектар и по-малка или равна на 1,8 ЕД на хектар, и сума от 80 EUR за гъстота на отглеждане, по-малка от 1,4 ЕД на хектар.

3.   За целите на прилагането на параграф 2:

а)

чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) гъстотата на отглеждане в стопанствата се определя, като се вземат предвид мъжките животни от рода на едрия рогат добитък, кравите и юниците, отглеждани в него през съответната календарна година, както и овцете и/или козите, за които са били подадени заявления за премия за същата календарна година. Броят животни се превръща в ЕД посредством таблицата за превръщане в приложение III.

б)

без да се засяга третото тире от член 12, параграф 2, буква б), площите, които се използват за производството на обработваеми култури, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно установяване на система за подпомагане на производителите на някои полски култури (18), не се считат за „фуражна площ“,

в)

фуражната площ, която се взема предвид за изчисляване на гъстотата на отглеждане, съставлява поне 50 % от пасищната земя. Държавите-членки определят понятието „пасищна земя“. Определението включва поне критерия, че пасищна земя е тревна площ, която според местните животновъдни практики се счита за предназначена за паша на говеда и/или овце. Независимо от това, това не изключва смесеното използване на пасищната земя през същата година (пасище, сено, трева за силаж).

4.   Без да се засягат изискванията за гъстота на отглеждане, посочени в параграф 2, производителите в държавите-членки, където повече от 50 % от производството на мляко се извършва в планински райони по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и чиито стопанства се намират в такива области, могат да получат плащания за екстензификация, посочени в параграф 2, за млечните крави, отглеждани в тях.

5.   В съответствие с процедурата, определена в член 43, Комисията:

приема подробни правила за прилагането на настоящия член,

ако е необходимо, преизчислява сумите, определи в параграф 2, като взема предвид, по-специално, броя животни, които отговарят на изискванията за плащане за предишната календарна година.

РАЗДЕЛ 2

Допълнителни плащания

Член 14

1.   Държавите-членки извършват допълнителни годишни плащания на производители на своята територия, в рамките на общите суми, посочени в приложение IV. Такива плащания се извършват съгласно обективни критерии, включително, по-специално, съответните производствени структури и условия, по такъв начин, че да осигурят равнопоставеност между производителите и да избегнат нарушения на пазара и конкуренцията. Освен това такива плащания не зависят от колебанията на пазарните цени.

2.   Допълнителните плащания могат да се извършат под формата на плащания на глава добитък (член 15) и/или на плащания за площ (член 17).

Член 15

1.   Плащанията на глава добитък могат да се отпускат за:

а)

мъжки животни от рода на едрия рогат добитък,

б)

крави с бозаещи телета,

в)

млекодайни крави,

г)

юници.

2.   Плащанията на глава добитък могат да се предоставят като допълнителни суми към единица премия за клане, както е посочено в член 11, с изключение на телета. В други случаи предоставянето на плащания на глава добитък подлежи:

а)

на специалните условия, определени в член 16,

б)

на специфични изисквания за гъстота на отглеждане, установени от държавите-членки.

3.   Специфичните изисквания за гъстота на отглеждане се определят:

на базата на фуражната площ, посочена в член 12, параграф 2, буква б), с изключение на площите, за които са отпуснати плащания за площ в съответствие с член 17,

като се вземе предвид, по-специално, влиянието върху околната среда на типа продукция, екологичната чувствителност на земята, използвана за отглеждане на добитък и мерките, които са били въведени с оглед стабилизиране или подобряване на екологичното състояние на тази земя.

Член 16

1.   Плащания на глава добитък за мъжки животни от рода на едрия рогат добитък могат да се предоставят на календарна година за не повече от броя животни в дадена държава-членка:

равен на регионалната горна граница на съответната държава-членка, определен в приложение I или

равен на броя мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, за които е предоставена премия през 1997 г., или

равен на средния брой на клането на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък през годините 1997, 1998 и 1999, като се изхожда от статистиките на Евростат за тези години или някоя друга публикувана официална статистическа информация за тези години, одобрена от Комисията.

Държавите-членки могат също да предвидят ограничение на глава добитък при броя на мъжките животни от рода на едрия рогат добитък на стопанство, което да бъде определено от държавите-членки на национална или регионална база.

Само мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над осем месеца отговарят на условията. Ако плащанията на глава добитък се извършват през време на извършване на клането, държавите-членки могат да решат да заместят това изискване с минимално кланично тегло от най-малко 180 kg.

2.   Плащанията на глава добитък за крави с бозаещи телета и юници, които отговарят на изискванията за предоставяне на премия за крави с бозаещи телета съгласно член 6, параграф 4 и член 10, могат да бъдат предоставени само като допълнителна сума към единица премия за крави с бозаещи телета, която е определена в член 6, параграф 4.

3.   Плащанията на глава добитък за млекодайни крави могат да се предоставят само като сума на тон за отговарящо на изискванията референтно количество, налично в стопанството, което се определя в съответствие с член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

Член 15, параграф 2, буква б) не се прилага.

4.   Плащанията на глава добитък за юници, освен тези, определени в параграф 2, могат да се отпускат на държава-членка и за календарна година най-много за броя юници, равен на средния брой заклани юници през годините 1997, 1998 и 1999, като се изхожда от статистическите данни на Евростат или някоя друга публикувана официална статистическа информация за тези години, приета от Комисията.

Член 17

1.   Плащанията за площ се отпускат на хектар постоянно пасище:

а)

с което разполага производителят през съответната календарна година,

б)

което не е използвано, с цел да отговори на специфичните изисквания за гъстота на отглеждане, посочени в член 15, параграф 3, и

в)

по отношение на което не са предявени искания за плащане за същата година съгласно системата от помощи, предвидени за производители на някои обработваеми култури, съгласно режима на помощи за сух фураж и съгласно режимите на Общността за подпомагане на други постоянни култури или градинарство.

2.   Площта на постоянно пасище в регион, за който плащания за площ могат да бъдат отпускани, не превишава съответната регионална базова площ.

Регионалната базова площ се определя от държавите-членки като среден брой хектари постоянно пасище за отглеждане на говеда през годините 1995, 1996 и 1997.

3.   Максималното плащане на площ на хектар, което може да бъде предоставено, включително плащанията за площ съгласно член 19 от Регламент (ЕО)1255/1999, не превишават:

210 EUR за календарната 2000 година,

280 EUR за календарната 2001 година,

350 EUR за календарната 2002 година и следващите календарни години.

Член 18

Преди 1 януари 2000 г. държавите-членки предоставят на Комисията подробна информация за националните си правила, отнасящи се до предоставянето на допълнителни плащания. Всички промени на тези правила се съобщават на Комисията най-късно един месец след тяхното приемане.

Член 19

Преди 1 април 2004 г. държавите-членки представят на Комисията подробни доклади за изпълнението на настоящия раздел.

Преди 1 януари 2005 г. Комисията оценява изпълнението на настоящия раздел и преглежда разпределението на фондовете на Общността между държавите-членки, предвидено в приложение IV, като взема предвид, по-специално, развитието на дяловете на държавите-членки в производството на говеждо и телешко месо в Общността. Ако е необходимо, Комисията представя съответни предложения на Съвета.

Член 20

Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия раздел в съответствие с процедурата, предвидена в член 43.

РАЗДЕЛ 3

Общи разпоредби

Член 21

За да има право на директни плащания съгласно настоящата глава, дадено животно се идентифицира и регистрира в съответствие с Регламент (ЕО) № 820/97.

Член 22

1.   Директни плащания съгласно настоящата глава, с изключение на извънсезонната премия, се плащат веднага след извършването на инспекции, но не по-рано от 16 октомври на календарната година, за която са подадени заявленията.

2.   Освен в надлежно обосновани изключителни случаи:

директни плащания съгласно настоящата глава се извършват най-късно до 30 юни на годината след календарната година, за която са подадени заявленията за плащанията,

извънсезонната премия се заплаща веднага след извършване на инспекциите и най-късно до 15 октомври на календарната година, за която е подадено заявлението.

Член 23

1.   Когато остатъчни вещества, забранени съгласно Директива 96/22/ЕО на Съвета (19), или остатъчни вещества, разрешени от горепосочената директива, но неправомерно използвани, са констатирани в съответствие с конкретните разпоредби на Директива 96/23/ЕО (20) в дадено животно от стадото животни от рода на едрия рогат добитък на даден производител, или когато неразрешено вещество или продукт, или вещество, или продукт, разрешени от Директива 96/22/ЕО на Съвета, но неправомерно притежавани, са намерени в стопанството на производителя под каквато и да е форма, производителят се изключва за календарната година, през която това е установено, от получаване на сумите, предвидени в настоящия раздел.

В случай на повторно нарушение продължителността на периода на изключване, според сериозността на нарушението, може да бъде продължена на пет години, считано от годината, през която е открито повторното нарушение.

2.   В случай на възпрепятстване от страна на собственика или държателя на животните на извършваните проверки и на вземането на проби, необходими във връзка с прилагането на националните планове за наблюдение на остатъчните вещества или на извършваните разследвания и проверки, предвидени в Директива 96/23/ЕО, се прилагат санкциите, посочени в параграф 1.

3.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член в съответствие с процедурата, посочена в член 43.

Член 24

Сумите на директните плащания, определени в раздели 1 и 2, могат да бъдат променени с оглед развитието на производството, продуктивността и пазарите, съгласно процедурата, посочена в член 37, параграф 2 от Договора.

Член 25

Разходите, възникнали при предоставянето на директните плащания, предвидени в настоящата глава, се разглеждат като интервенционни мерки по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1258/1999.

ГЛАВА 2

ЧАСТНО И ПУБЛИЧНО СКЛАДИРАНЕ

Член 26

1.   От 1 юли 2002 г. може да се решава предоставяне на помощи за частно складиране, когато регистрираната средна пазарна цена в Общността, на базата на скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда, предвидена в Регламент (ЕИО) № 1208/81 (наричана по-долу „скàла на Общността“), е вероятно да се задържи на ниво най-малко 103 % от базисната цена.

2.   Базисната цена за кланични трупове от мъжки животни от качество R3 по скàлата на Общността се определя на 2 224 EUR на тон.

3.   Помощите за частно складиране могат да се предоставят за прясно или охладено месо от възрастни говеда, представени под формата на кланични трупове, половинки от кланични трупове, компенсирани четвъртинки, предни или задни четвъртинки, класифицирани в съответствие със скàлата на Общността.

4.   Съветът, като действа в съответствие с процедурата, определена в член 37, параграф 2 от Договора, може:

да промени базисната цена, като вземе предвид, по-специално, необходимостта да се фиксира тази цена на ниво, което допринася за стабилизиране на пазарните цени, без обаче да се предизвиква формиране на структурни излишъци в Общността,

да измени списъка на продуктите в параграф 3, които могат да бъдат предмет на помощи за частно складиране.

5.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член и решава предоставянето на помощи за частно складиране в съответствие с процедурата, посочена в член 43.

Член 27

1.   От 1 юли 2002 г. се открива публична интервенция, ако за период от две последователни седмици средната пазарна цена в дадена държава-членка или регион на държава-членка, регистрирана на базата на скàлата на Общността, определена в Регламент (ЕИО) № 1208/81, се понижи до 1 560 EUR/t; в този случай една или повече категории, качества или групи качества, които следва да бъдат определени, прясно или охладено месо, попадащи под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50, с произход от Общността, могат да бъдат изкупувани от интервенционни агенции.

2.   За изкупуване съгласно параграф 1 само оферти, които отговарят на условията, по цени, равни или по-ниски от средната пазарна цена, регистрирана в дадена държава-членка или регион на държава-членка, и увеличени със сума, която се определя на базата на обективни критерии, могат да бъдат приети.

3.   Изкупните цени и количествата, приети за интервенция, се определят съгласно тръжните процедури и могат при специфични обстоятелства да бъдат фиксирани за конкретна държава-членка или за регион на държава-членка на базата на регистрираните средни пазарни цени. Тръжните процедури осигуряват равен достъп на всички заинтересовани лица. Те се откриват на базата на спецификации, които се определят, като се вземат предвид търговските структури, когато това е необходимо.

4.   Съгласно процедурата, посочена в член 43:

се определят продуктите, категориите, качествата или групите качества на продуктите, отговарящи на условията за интервенция,

се фиксират изкупните цени и количествата, приети за интервенция,

се определя сумата на увеличението, посочено в параграф 2,

се приемат подробни правила за прилагането на настоящия член,

се приемат всички преходни разпоредби, необходими за изпълнението на този режим.

Комисията взема решение за:

откриване на изкупуването, когато през две последователни седмици е изпълнено изискването, посочено в параграф 1,

закриване на изкупуването, когато в продължение на най-малко една седмица условието, посочено в параграф 1, не е изпълнено.

Член 28

1.   Пласирането на продуктите, изкупени от интервенционните агенции в съответствие с разпоредбите на член 27 и член 47 от настоящия регламент и на член 5 и член 6 от Регламент (ЕИО) № 805/68, се осъществява по такъв начин, че да се избегне всяко смущение на пазара и да се осигури равен достъп до стоките и равнопоставеност на купувачите.

2.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член, по-специално по отношение на продажните цени, условията за изваждане от склад и, когато е приложимо, относно преработката на изкупените от интервенционните агенции продукти в съответствие с процедурата, посочена в член 43.

ДЯЛ II

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

Член 29

1.   Вносът в Общността на всеки от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква а), подлежи на представяне на вносна лицензия.

Всеки внос в Общността на всеки от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б), и всеки износ от Общността на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква а) и буква б), може да подлежи на представянето на вносна и износна лицензия.

Лицензиите се издават от държавите-членки на всеки заявител, независимо от неговото седалище в Общността и без да се засягат мерките, взети за прилагане на членове 32 и 33.

Вносните и износните лицензии са валидни в цялата Общност. Такива лицензии се издават след внасяне на гаранция, която обезпечава, че продуктите са внесени или изнесени по време на валидността на лицензията; освен в случаите на непреодолима сила, гаранцията се задържа изцяло или частично, ако вносът или износът не е извършен или е извършен само частично в рамките на този период.

2.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член в съответствие с процедурата, посочена в член 43. Тези правила се отнасят по-специално до:

а)

срока на валидност на лицензиите,

б)

списъка продукти, за които се изискват вносните или износните лицензии съгласно параграф 1, втора алинея.

Член 30

Освен ако в настоящият регламент е предвидено друго, размерът на митото в Общата митническа тарифа се прилага за продуктите, посочени в член 1.

Член 31

1.   За да се предотврати или противодейства на неблагоприятни въздействия върху пазара на Общността, които могат да настъпят вследствие на внос на някои продукти, изброени в член 1, вносът на един или повече такива продукти със ставка на митото, определена в член 30, подлежи на плащане на допълнителни вносни мита, ако изискванията, определени в член 5 от Споразумението за селското стопанство, сключено в съответствие с член 300 от Договора в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори, са изпълнени, освен ако не съществува вероятност вносът да предизвика смущения на пазара на Общността или когато въздействията биха били непропорционални на преследваната цел.

2.   Началните цени, под които може да бъде наложено допълнително мито, са тези, които са изпратени от Общността на Световната търговска организация.

Началните обеми, които трябва да бъдат надхвърлени, за да бъде наложено допълнително мито, се определят на базата на вноса в Общността през трите години, предхождащи годината, в която неблагоприятният ефект, посочен в параграф 1, възниква или съществува вероятност да възникне.

3.   Вносните цени, които трябва да бъдат взети предвид за налагане на допълнителното вносно мито, се определят на базата на цени при вноса CIF на разглежданите доставки.

Вносните цени CIF се проверяват за тази цел на основата на представителните цени за продукта на световния пазар или на пазара при внос в Общността за този продукт.

4.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член в съответствие с процедурата, посочена в член 43. Тези подробни правила определят по-специално:

а)

продуктите, за които може да се наложи допълнително вносно мито съгласно условията на член 5 от Споразумението за селското стопанство;

б)

другите критерии, които са необходими да се осигури прилагането на параграф 1 в съответствие с член 5 от Споразумението за селското стопанство.

Член 32

1.   Комисията открива и управлява тарифните квоти за продуктите, изброени в член 1, които произтичат от споразуменията, сключени съгласно член 300 от Договора или някой друг акт на Съвета, в съответствие с подробни правила, приети съгласно процедурата, определена в член 43.

По отношение на квотата за внос на 50 000 тона замразено месо, попадащо под кодове по КН 0202 20 30, 0202 30 и 0206 29 91 и предназначено за преработка, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да предвиди цялата или част от квотата да покрива еквивалентни количества качествено месо, като прилага обменен курс 4,375.

2.   Квотите се управляват чрез прилагане на един от следните методи или комбинация от тях:

метод, основан на хронологичния ред на подаване на заявленията (принцип „първи пристигнал, първи обслужен“),

метод на разпределение, пропорционално на заявените количества при подаване на заявленията (като се използва методът на „едновременно разглеждане“),

метод, основан на вземане предвид на традиционния търговски поток (като се използва методът „традиционни/новодошли“).

Могат да се приемат други подходящи методи.

Тези методи избягват допускането на всяка дискриминация между заинтересованите оператори.

3.   Приетият метод на управление, при необходимост, отдава дължимото значение на изискванията на предлагането на пазара на Общността и на необходимостта от предпазване на равновесието на този пазар, като същевременно може да заимства от методи, които са били прилагани в миналото за квоти, съответстващи на тези, посочени в параграф 1, без да се засягат правата, произтичащи от споразумения, сключени в рамките на Уругвайския кръг от търговски преговори.

4.   Подробните правила, посочени в параграф 1, определят годишни квоти, ако е необходимо, подходящо разпределени през годината, и определят метода на управление, който ще се използва, и, при необходимост, включват:

а)

разпоредби относно гарантиране на естеството, произхода на продукта и страната, от която пристига, и

б)

разпоредби относно признаването на документа, използван за проверка на гаранциите, посочени в буква а), и

в)

разпоредби относно условията на издаване на вносните лицензии и техния срок на валидност.

Член 33

1.   До степен, която да позволи износа на продуктите, изброени в член 1, на базата на котировките или цените за тези продукти на световния пазар и в рамките, установени от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 от Договора, разликата между тези котировки или цени и цените в Общността може да се покрие от възстановявания при износ.

2.   Методът, приет за разпределяне на количествата, които могат да бъдат изнесени с възстановяване, е методът, който:

а)

е най-подходящ с оглед естеството на продукта и ситуацията на съответния пазар, позволяващ възможно най-ефективното използване на наличните ресурси, като се вземе предвид ефективността и структурата на износа на Общността, без обаче да се създава дискриминация между големи и малки оператори;

б)

е административно най-необременителен за операторите, като се вземат под внимание административните изисквания;

в)

предотвратява всяка дискриминация между заинтересованите оператори.

3.   Възстановяванията са еднакви за цялата Общност.

Те могат да варират в зависимост от местоназначението, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари го изискват.

Възстановяванията се фиксират от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 43. Възстановяванията могат да бъдат фиксирани по-специално:

а)

на равни интервали;

б)

допълнително и за ограничени количества, чрез тръжна процедура за продукти, за които тази процедура изглежда подходяща.

Освен когато е определен чрез търг, списъкът продукти, за които се отпуска възстановяване при износ и сумата на такова възстановяване се фиксират поне веднъж на всеки три месеца. Сумата на възстановяването може обаче да остане на същото ниво за повече от три месеца и когато е необходимо да бъде преизчислена в интервала от Комисията по искане на дадена държава-членка или по нейна инициатива.

4.   При фиксиране на възстановяванията се вземат предвид:

а)

съществуващата конюнктура и бъдещата тенденция по отношение на:

цени и наличности на продуктите от сектора на говеждото и телешкото месо на пазара на Общността,

цени на продукти от сектора на говеждото и телешкото месо на световния пазар,

б)

целите на общата организация на пазара на говеждо и телешко месо, които трябва да осигурят равновесие и естествено развитие на цените и търговията на този пазар;

в)

ограниченията, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора;

г)

необходимостта да се избегнат смущения на пазара на Общността;

д)

икономическия аспект на предложения износ.

Взема се предвид също, по-специално, необходимостта да се установи баланс между използването на основни продукти на Общността при производството на преработени стоки, изнасяни за трети страни, и употребата на продукти от тези страни, допуснати до режим за активно усъвършенстване.

5.   Когато цените в Общността, посочени в параграф 1, се определят, се взема под внимание следното:

цените на представителните пазари на Общността,

цените при износ.

При определяне на цените в международната търговия, посочени в параграф 1, се вземат под внимание:

цените на пазарите на трети страни,

най-благоприятните цени в трети страни на местоназначение при внос от трети страни,

цени на производител, регистрирани в трети страни износителки, като се отчетат, при необходимост, субсидиите, отпуснати от тези страни,

цени на предлагане франко границата на Общността.

6.   Възстановявания се отпускат само по заявление и при представяне на съответната износна лицензия.

7.   Възстановяването, приложимо за износ на продукти, посочени в член 1, е това, приложимо в деня на заявлението за издаване на лицензия, а при диференцирано възстановяване — приложимото в същия ден:

а)

за местоназначението, посочено в лицензията; или

б)

за действителното местоназначение, ако е различно от местоназначението, посочено в лицензията. В този случай приложимата сума не може да надвишава сумата, приложима за местоназначението, посочено в лицензията.

Могат да се вземат съответни мерки, за да се предотврати нарушение на гъвкавостта, която е предвидена в настоящия параграф.

8.   Параграфи 6 и 7 могат да не бъдат прилагани при продуктите, посочени в член 1, за които се плащат възстановявания съгласно операции за предоставяне на хранителни помощи, в съответствие с процедурата, предвидена в член 43.

9.   Възстановяването се изплаща при доказване, че:

продуктите са с произход от Общността,

продуктите са били изнесени от Общността, и

в случай на диференцирано възстановяване, продуктите са достигнали местоназначението, посочено в лицензията, или друго местоназначение, за което е фиксирано възстановяването, без да се засяга параграф 3, буква б). Дерогации от това правило се допускат в съответствие с процедурата, определена в член 43, ако са определени условия, които предлагат равностойни гаранции.

Изплащането на възстановяването за износ на живи животни се подчинява на съобразяване с разпоредбите, установени в законодателството на Общността относно хуманното отношение към животните, и по-специално защитата на животните по време на транспорт.

10.   Без да се засяга параграф 9, първо тире, при липса на дерогация, предоставена в съответствие с процедурата, предвидена в член 43, не се предоставя възстановяване при износ за продукти, които са внесени от трети страни и реекспортирани за трети страни.

11.   Съблюдаването на количествените ограничения, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 от Договора, се осигурява на базата на износните лицензии, издадени за референтните периоди, предвидени в тях, които се прилагат за конкретните продукти. По отношение на съобразяването със задълженията, произтичащи от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори, краят на даден референтен период не засяга валидността на износните лицензии.

12.   Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член, включително разпоредби за преразпределението на количества за износ, които не са били разпределени или използвани, в съответствие с процедурата, посочена в член 43.

По отношение на параграф 9, последната алинея подробните правила за прилагането може да включват също изисквания, отнасящи се до вноса в трети страни.

Член 34

1.   До степента, необходима за правилното функциониране на общата организация на пазара на говеждо и телешко месо, Съветът, по предложение на Комисията, с квалифицирано мнозинство, може в специални случаи да забрани изцяло или частично използването на режим за активно или пасивно усъвършенстване по отношение на продуктите, посочени в член 1.

2.   Въпреки това, чрез дерогация от параграф 1, ако ситуацията, определена в параграф 1, възникне изключително спешно и са налице смущения по отношение на пазара на Общността или съществува вероятност да възникнат такива смущения от режима за активно или пасивно усъвършенстване, Комисията, по искане на една държава-членка или по своя собствена инициатива, взема решение за необходимите мерки; тези мерки се съобщават на Съвета и на държавите-членки; те са валидни за не повече от шест месеца и подлежат на незабавно прилагане. Ако Комисията получи искане от държава-членка, тя взема решение по него в рамките на една седмица след получаване на искането.

3.   Мерките, взети от Комисията, могат да бъдат отнесени до Съвета от всяка държава-членка в рамките на седмица след деня, в който те са били съобщени. Съветът, с квалифицирано мнозинство, може да потвърди, измени или отмени решението на Комисията. Ако Съветът не вземе решение в рамките на три месеца, решението на Комисията се счита за отменено.

Член 35

1.   Общите правила за тълкуването на Комбинираната номенклатура и подробните правила за прилагането ѝ се прилагат за класификацията на продуктите, предмет на настоящия регламент; тарифната номенклатура, произтичаща от прилагането на настоящия регламент, се включва в Общата митническа тарифа.

2.   Освен ако е предвидено друго в настоящия регламент или в разпоредби, приети в негово изпълнение, в търговията с трети страни се забранява следното:

събирането на такси, имащи равностоен ефект на мито,

прилагането на всяко количествено ограничение или мярка с равностоен ефект.

Член 36

1.   Когато поради внос или износ пазарът на Общността по отношение на един или повече от продуктите, посочени в член 1, е засегнат от смущение или заплашен от сериозно смущение, което е вероятно да изложи на опасност постигането на целите, определени в член 33 от Договора, могат да се приложат съответни мерки при търговията с трети страни, докато такива смущения или заплахата от тях изчезнат.

Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията приема общи правила за прилагането на настоящия параграф и определя обстоятелствата и границите, в рамките на които държавите-членки могат да приемат защитни мерки.

2.   Когато възникне ситуацията, посочена в параграф 1, Комисията, по искане на държава-членка или по своя собствена инициатива, взема решение за необходимите мерки; тези мерки се съобщават на държавите-членки и подлежат на незабавно прилагане. Когато Комисията получи искане от една държава-членка, тя взема решение по него в рамките на три работни дни след получаване на искането.

3.   Мерките, взети от Комисията, могат да бъдат отнесени до Съвета от всяка държава-членка в рамките на три работни дни след деня, в който са били съобщени. Съветът свиква заседание незабавно. Той може, с квалифицирано мнозинство, да измени или отмени конкретната мярка в рамките на един месец след деня, в който тя е била отнесена до Съвета.

4.   Настоящият член се прилага, като се вземат предвид задълженията на Общността, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300,параграф 2 от Договора.

ДЯЛ III

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Държавите-членки регистрират цените на говеда и на месо от говеда на базата на правила, които се установяват от Комисията в съответствие с процедурата от член 43.

Член 38

1.   Когато на пазара на Общността се регистрира чувствително повишение или спад на цените и има вероятност тази ситуация да продължи, като така предизвика смущения или заплаши да предизвика смущения на пазара, могат да се вземат необходимите мерки.

2.   Подробните правила за прилагането на настоящия член се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 43.

Член 39

За да се вземат под внимание ограниченията на свободното движение, които могат да бъдат резултат от прилагането на мерки за борба с разпространението на болести по животните, могат да бъдат взети изключителни мерки за подпомагане на пазара, засегнат от тези ограничения, в съответствие с процедурата, посочена в член 43. Тези мерки могат да бъдат взети само дотолкова, доколкото е наложително, и за толкова време, колкото е необходимо за подпомагане на този пазар.

Член 40

Освен ако е предвидено друго в настоящия регламент, член 87, член 88 и член 89 от Договора се прилагат по отношение на производството и търговията с продуктите, посочени в член 1.

Член 41

Държавите-членки и Комисията взаимно си съобщават необходимата информация за изпълнение на настоящия регламент. Информацията, която се съобщава, се определя в съответствие с процедурата, предвидена в член 43. Приемат се правила за съобщаването и разпространението на такава информация в съответствие със същата процедура.

Член 42

Създава се Управителен комитет по говеждо и телешко месо (наричан по-долу „Комитетът“), съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

Член 43

1.   Когато трябва да се следва процедурата, определена в настоящия член, председателят отнася въпроса до Комитета или по своя собствена инициатива, или по искане на представител на дадена държава-членка.

2.   Представителят на Комисията предоставя на Комитета проект на мерките, които предстои да се вземат. Комитетът дава становището си по проекта в рамките на срок, който председателят може да определи съгласно неотложността на въпроса. Становището се изготвя съгласно мнозинството, определено в член 205, параграф 2 от Договора, когато се отнася за решение, което Съветът следва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се разпределят по начина, посочен в настоящия член. Председателят не гласува.

3.

а)

Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно.

б)

Въпреки това, когато тези мерки не са в съответствие със становището на Комитета, те се съобщават от Комисията на Съвета незабавно. В този случай:

Комисията може да отложи прилагането на мерките, за които е взела решение, за период не по-дълъг от един месец след датата на такова съобщение,

Съветът, с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в рамките на срока, посочен в предходното тире.

Член 44

Комитетът може да разгледа всеки друг въпрос, поставен му от неговия председател, по инициатива на председателя или по искане на представителя на дадена държава-членка.

Член 45

Регламент (ЕО) № 1258/1999 и разпоредбите, приети за изпълнението му, се прилагат за продуктите, изброени в член 1.

Член 46

Настоящият регламент се прилага по начин, който същевременно отчита целите, посочени в член 33 и член 131 от Договора.

ДЯЛ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47

1.   До 30 юни 2002 г. продуктите, посочени в параграф 2 във връзка с член 26, параграф 1, могат да бъдат изкупени от интервенционни агенции в съответствие с разпоредбите, определени в настоящия член, за да се предотврати или смекчи чувствителен спад на цените.

2.   Когато са изпълнени условията, посочени в параграф 3, изкупуването от интервенционните агенции в една или повече държави-членки или в регион на държава-членка на една или повече категории, качества или групи качества, които следва да бъдат определени, на прясно или охладено месо, включено в кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50, с произход от Общността може да бъде организирано съгласно тръжни процедури с цел осигуряване на разумно подпомагане на пазара, като се държи сметка за сезонното му развитие по отношение на клането на животни.

Такова изкупуване не може да обхваща повече от 3500 00 тона годишно за Общността като цяло.

Съветът може да измени това количество с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

3.   За всяко качество или група качества, които могат да бъдат изкупени, тръжните процедури могат да бъдат открити съгласно параграф 8 всеки път, когато в една държава-членка или регион на държава-членка са изпълнени следните две условия за период от две последователни седмици:

средната цена на пазара на Общността, регистрирана на базата на скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда, е по-ниска от 84 % от интервенционната цена,

средната пазарна цена, регистрирана на базата на посочената скàла, в държавата-членка или държави-членки или региони на една държава-членка е по-ниска от 80 % от интервенционната цена.

Интервенционната цена се определя на:

3475 EUR на тон за периода от 1 януари до 30 юни 2000 г.,

3242 EUR на тон за периода от 1 юли 2000 г. до 30 юни 2001 г.,

3013 EUR на тон за периода от 1 юли 2001 г. до 30 юни 2002 г.

4.   Тръжните процедури за едно или повече качества или групи качества се спират във всяка от следните две ситуации:

когато за две последователни седмици двете условия, посочени в параграф 3, не са изпълнени едновременно,

когато интервенционното изкупуване не е подходящо с оглед критериите, определени в параграф 2.

5.   Интервенцията се открива също, когато за период от две последователни седмици следната пазарна цена на Общността за млади некастрирани мъжки животни под 2-годишна възраст или кастрирани мъжки животни, регистрирани на базата на скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда, падне под 78 % от интервенционната цена и когато в една държава-членка или региони на държава-членка средната пазарна цена за млади некастрирани мъжки животни под 2-годишна възраст или кастрирани мъжки животни, регистрирана на базата на скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда, падне под 60 % от интервенционната цена; в този случай изкупуването се извършва за засегнатите категории в държавите-членки или региони на една държава-членка, когато ценовото равнище е под тази граница.

За това изкупуване и без да се засяга параграф 6, се приемат всички оферти.

Количествата, изкупени в изпълнение на настоящия параграф, не се вземат предвид при прилагане на изкупните горни граници, посочени в параграф 2.

6.   Само оферти, равни на или по-ниски от средната пазарна цена, регистрирана в една държава-членка или регион на държава-членка и увеличена със сума, която се определя на базата на обективни критерии, могат да се приемат съгласно режимите на изкупуване, посочени в параграфи 2 и 5.

7.   За всяко качество или група качества, които отговарят на условията за интервенция, изкупните цени и количествата, приети за интервенция, се определят съгласно тръжни процедури и могат при специални обстоятелства да бъдат определени за държава-членка или за регион на държава-членка на базата на регистрираните средни пазарни цени. Тръжните процедури трябва да осигуряват равен достъп за всички заинтересовани лица. Те се откриват на базата на спецификации, които се определят, като се отчитат търговските структури, когато е необходимо.

8.   Съгласно процедурата, предвидена в член 43:

се определят категориите, качествата или групите качества на продуктите, които отговарят на условията за интервенция,

се взема решение за откриване или повторно откриване на тръжни процедури и за тяхното спиране в случая, посочен в последното тире от параграф 4,

се определят изкупните цени и количествата, приети за интервенция,

се определя сумата на увеличението, посочено в параграф 6,

се приемат процедурите за прилагане на настоящия член, и по-специално тези, предназначени за предотвратяване на спираловидното падане на пазарните цени,

се приемат всички преходни разпоредби, необходими за прилагането на настоящия режим.

Комисията взема решение за:

откриване на интервенцията, посочена в параграф 5, и за спирането ѝ, когато не са изпълнени едно или повече от условията, посочени в упоменатия параграф,

спиране на изкупуването, посочено в първото тире от параграф 4.

Член 48

1.   До 30 юни 2002 г. може да се вземе решение за предоставянето на помощи за частно складиране за продуктите, посочени в член 26, параграф 3.

2.   Комисията приема подробни правила за прилагане по отношение на помощите за частно складиране и взема решение за предоставяне на помощи за частно складиране в съответствие с процедурата, предвидена в член 43.

Член 49

1.   Регламенти (ЕИО) № 805/68, (ЕИО) № 989/68, (ЕИО) № 98/69 и (ЕИО) № 1892/87 се отменят.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕИО) № 805/68 се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се разглеждат в съответствие с таблицата на съответствията в приложение V.

Член 50

Комисията приема, в съответствие с процедурата, предвидена в член 43:

мерките, необходими за улесняване на прехода от разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 805/68 към тези на настоящия регламент,

мерките, необходими за разрешаване на специфични практически проблеми. Тези мерки, когато са надлежно обосновани, могат да дерогират някои части от настоящия регламент.

Член 51

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2000 г., с изключение на член 18, който се прилага от влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 1999 година.

За Съвета

Председател

K.-H. FUNKE


(1)  ОВ C 170, 4.6.1998 г., стр. 13.

(2)  Становище от 6 май 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 407, 28.12.1998 г., стр. 196.

(4)  ОВ C 93, 6.4.1999 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 401, 22.12.1998 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 405, 31.12.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1256/1999 на Комисията (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 73.

(7)  ОВ L 123, 7.5.1981 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1026/91 (ОВ L 106, 26.4.1991 г., стр. 2).

(8)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.

(9)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(10)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1633/98 (ОВ L 210, 28.7.1998 г., стр. 17).

(11)  ОВ L 14, 21.1.1969 г., стр. 2.

(12)  ОВ L 169, 18.7.1968 г., стр. 10. Регламент, изменен с Регламент (ЕИО) № 428/77 (ОВ L 61, 5.3.1977 г., стр. 17).

(13)  ОВ L 182, 3.7.1987 г., стр. 29.

(14)  ОВ L 117, 7.5.1997 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.

(16)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(18)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 1.

(19)  Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забраната за използване в животновъдството на определени вещества с хормонално, тиреостатично действие и β-агонисти и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3).

(20)  Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за контрол върху определени вещества и остатъците от тях в живите животни и продуктите от животински произход и за отмяна на Директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и Решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ

Регионални горни граници в държавите-членки, посочени в член 4, параграф 4

Белгия

235 149

Дания

277 110

Германия

1 782 700

Гърция

143 134

Испания

713 999

Франция

1 754 732 (1)

Ирландия

1 077 458

Италия

598 746

Люксембург

18 962

Нидерландия

157 932

Австрия

423 400

Португалия

175 075 (2)

Финландия

250 000

Швеция

250 000

Обединеното кралство

1 419 811 (3)


(1)  Без да се засягат специалните правила, определени в Регламент (ЕИО) № 3763/91 от 16 декември 1991 г. относно въвеждане на специални мерки по отношение на някои селскостопански продукти в полза на френските отвъдморски департаменти (ОВ L 356, 24.12.1991, стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2598/95 (ОВ L 267, 9.11.1995, стр. 1).

(2)  С изключение на програмата за екстензификация, определена в Регламент (ЕО) № 1017/94 от 26 април 1994 т. относно конверсията на земя, засята с обработваеми култури за нуждите на екстензивно животновъдство в Португалия (ОВ L 112, 3.5.1994 г., стр. 2). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1461/95 на Комисията (ОВ L 144, 28.6.1995 г., стр. 4).

(3)  Горната граница временно е увеличена със 100 000, за да достигне 1 519 811, докато стане възможен износът на живи животни на възраст под шест месеца.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕМИЯ ЗА КРАВИ С БОЗАЕЩИ ТЕЛЕТА

Национални горни граници, посочени в член 7, параграф 2, в сила от 1 януари 2000 г.

Белгия

394 253

Дания

112 932

Германия

639 535

Гърция

138 005

Испания

1 441 539

Франция (1)

3 779 866

Ирландия

1 102 620

Италия

621 611

Люксембург

18 537

Нидерландия

63 236

Австрия

325 000

Португалия (2)

277 539

Финландия

55 000

Швеция

155 000

Обединеното кралство

1 699 511


(1)  Като се изключва специфичната горна граница, предвидена в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3763/91.

(2)  Като се изключва специфичният резерв, предвиден в член 2 от Регламент (ЕО) № 1017/94.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица за превръщане на единица добитък (ЕД), посочена в членове 12 и 13

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък и юници на възраст повече от 24 месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави

1,0 ЕД

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък и юници на възраст между 6 месеца и 24 месеца

0,6 ЕД

Овце

0,15 ЕД

Кози

0,15 ЕД


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

Общи суми, посочени в член 14

(Изразени в милиони EUR)

 

2000 г.

2001 г.

2002 г. и следващите години

Белгия

13,1

26,3

39,4

Дания

3,9

7,9

11,8

Германия

29,5

58,9

88,4

Гърция

1,3

2,5

3,8

Испания

11,0

22,1

33,1

Франция

31,1

62,3

93,4

Ирландия

10,5

20,9

31,4

Италия

21,9

43,7

65,6

Люксембург

1,1

2,3

3,4

Нидерландия

8,4

16,9

25,3

Австрия

4,0

8,0

12,0

Португалия

2,1

4,1

6,2

Финландия

2,1

4,1

6,2

Швеция

3,1

6,1

9,2

Обединеното кралство

21,3

42,5

63,8


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Регламент (ЕИО) № 805/68

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 4

Член 4а, първо и второ тире

Член 3, букви а) и б)

Член 4б, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4б, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 2

Член 4б, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 3, буква а)

Член 4б, параграф 3, трета алинея, буква а)

Член 3, буква в)

Член 4б, параграф 3а

Член 4б, параграф 4

Член 4б, параграф 5

Член 4, параграф 6

Член 4б, параграф 7а

Член 4б, параграф 8

Член 4, параграф 8

Член 4в, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 4

Член 4в, параграф 1, трета алинея

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 4в, параграф 2, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 4в, параграф 2, трета алинея

Член 5, параграф 4

Член 4в, параграф 3, трета алинея

Член 5, параграф 3, трета алинея

Член 4в, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 4г, параграф 1, първо изречение

Член 6, параграф 1, първо изречение

Член 4г, параграф 1а

Член 4г, параграф 2, първо изречение

Член 6, параграф 3

Член 4г, параграф 3а

Член 4г, параграф 5

Член 6, параграф 2, буква а)

Член 4г, параграф 6, първа алинея

Член 6, параграф 2, буква б), първо изречение

Член 4г, параграф 6, от втора до четвърта алинея

Член 4г, параграф 6, пета алинея

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 4г, параграф 8, второ тире

Член 6, параграф 7

Член 4д, параграф 1, първа алинея, първо изречение

Член 8, параграф 1, първа алинея

Член 4д, параграф 1, първа алинея, второ изречение

Член 8, параграф 4, втора алинея, второ тире

Член 4д, параграф 1, втора алинея

Член 8, параграф 1, втора алинея

Член 4д, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 4д, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 4д, параграф 4

Член 4д, параграф 5

Член 8, параграф 4, първа алинея и втора алинея, първо тире

Член 4е, параграф 4, втора алинея, първо и второ тире

Член 9, параграф 4, първа и втора алинея

Член 4ж, параграф 3

Член 12, параграф 2

Член 4ж, параграф 4а

Член 4ж, параграф 5

Член 12, параграф 3

Член 4и

Член 4й, от параграф 1 до параграф 3

Член 23, от параграф 1 до параграф 3

Член 4к

Член 4

Член 25

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 47, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 47, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 47, параграф 4

Член 6, параграф 4

Член 47, параграф 5

Член 6, параграф 5

Член 47, параграф 6

Член 6, параграф 6

Член 47, параграф 7

Член 6, параграф 7

Член 47, параграф 8

Член 6а

Член 7

Член 8

Член 48

Член 9

Член 29

Член 10

Член 30

Член 11

Член 31

Член 12, параграф 1, втора алинея

Член 32, параграф 1, втора алинея

Член 12, от параграф 2 до параграф 4

Член 32, от параграф 2 до параграф 4

Член 13, от параграф 2 до параграф 3

Член 33, от параграф 1 до параграф 3

Член 13, параграф 4, първа и втора алинея

Член 33, параграф 4, първа и втора алинея

Член 13, от параграф 5 до параграф 12

Член 33, от параграф 5 до параграф 12

Член 14

Член 34

Член 15

Член 35

Член 16

Член 36

Член 22

Член 22а, параграф 1

Член 38, параграф 1

Член 22а, параграф 2

Член 22а, параграф 3

Член 38, параграф 2

Член 23

Член 39

Член 24

Член 40

Член 25

Член 41

Член 26, параграф 1

Член 42

Член 26, параграф 2

Член 27

Член 43

Член 28

Член 44

Член 29

Член 30

Член 45

Член 30а

Член 31

Член 46

Член 32

Член 33

Приложение

Приложение II


Top