EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Директива 1999/51/EO на Комисията от 26 май 1999 година относно пето адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (калай, пентахлорфенол (PCP) и кадмий)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

13/ 26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

228


31999L0051


L 142/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 1999/51/EO НА КОМИСИЯТА

от 26 май 1999 година

относно пето адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (калай, пентахлорфенол (PCP) и кадмий)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (1), последно изменена с Директива 97/64/ЕО (2) на Комисията, и по-специално член 2а от нея, въведен с Директива 89/678/ЕИО на Съвета (3),

(1)

като има предвид, че в рамките на Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция към Европейския съюз, и по-специално, съответно членове 69, 84 и 112 от него, се предвижда за период от четири години от 1 януари 1995 г. някои разпоредби на приложение I към Директива 76/769/ЕИО да не се прилагат към Австрия, Финландия и Швеция и да се преразгледа в съответствие с процедурите, дадени в Договора за създаване на Европейската общност;

(2)

като има предвид, че някои органо-калаени съединения, и по-конкретно, трибутилкалай (TBT), използвани в противообрастващи продукти, все още създават риск за водната околна среда и за човешкото здраве, включително и възможно нарушаване на дейността на жлезите с вътрешна секреция; като има предвид, че Международната морска организация (ММО) признава риска от TBT и Комитетът за защита на морската околна среда на ММО призова за глобална забрана на приложението на органо-калаени съединения, които действат като биоциди в противообрастващи продукти върху корпуси на кораби до 1 януари 2003 г.; като има предвид, че разпоредбите за TBT трябва да се преразгледат, като се вземат изцяло под внимание разработките в ММО; като има предвид, че са разработени противообрастващи продукти, които осигуряват контролирано отделяне на TBT и те трябва да се използват вместо свободно свързваща се боя;

(3)

като има предвид, че вътрешните водоеми и Балтийско море са особено чувствителни среди; като има предвид, че използване на TBT във вътрешните води на Общността трябва да се забрани; като има предвид, че като междинна мярка на Австрия и Швеция се разрешава да поддържат по-строги разпоредби относно употребата на TBT в тези чувствителни околни среди;

(4)

като има предвид, че пентахлорфенол (PCP) все още представлява риск за здравето и околната среда, въпреки ограниченията, въведени с Директива 76/769/ЕИО; като има предвид, че употребата на PCP трябва да се ограничи още повече; като има предвид, че, въпреки това, някои приложения на PCP са все още необходими поради технически съображения в мореплавателните държави-членки, разположени на океан;

(5)

като има предвид, че Резолюция на Съвета от 25 януари 1988 г. изисква цялостна стратегия за борба със замърсяването на околната среда с кадмий, включително и мерки за ограничаване на употребата на кадмий, стимулиране разработките на негови заместители; като има предвид, че рисковете, създавани от кадмия, са оценени по Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (4) и Комисията ще преразгледа ограниченията за кадмия в светлината на резултатите; като има предвид, че като междинна мярка Швеция и Австрия, прилагащи много по-строги ограничения, могат да си запазят тези ограничения;

(6)

като има предвид, че Научният комитет по токсичност, екотоксичност и околната среда излезе със становища по органо-калаените съединения и PCP;

(7)

като има предвид, че настоящата директива не засяга законодателството на Общността, формулиращо минималните изисквания за защита на работниците, дадени в Директива 89/391/ЕИО на Съвета (5) и в специални директиви, базирани на нея, по-конкретно Директива 90/394/ЕИО на Съвета (6) и Директива 98/24/ЕО на Съвета (7) за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място;

(8)

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директиви, отнасящи се до премахването на техническите пречки пред търговията с опасни вещества и препарати,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 76/769/ЕИО се адаптира към техническия прогрес, както е дадено в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 29 февруари 2000 г. и незабавно информират Комисията за това. Те прилагат настоящите разпоредби от 1 септември 2000 г. Все пак Австрия, Финландия и Швеция могат да прилагат тези разпоредби от 1 януари 1999 г., освен ако не е специфицирана друга дата в приложението.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за основните разпоредби на националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 1999 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 24.

(2)  ОВ L 315, 19.11.1997 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 398, 30.12.1989 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 76/769/ЕИО точки 21, 23 и 24 се изменят, както следва:

1.

Точка 21 заменя със следното:

„21.

Органо-калаени съединения

1.

Не могат да се пускат на пазара за употреба като вещества и компоненти на препарати, когато действат като биоциди в свободно свързваща се боя против обрастване.

2.

Не могат да се пускат на пазара или използват като вещества или компоненти на препарати, когато действат като биоциди за предпазване от обрастване с микроорганизми, растения или животни на:

а)

корпусите на:

кораби с габаритна дължина по-малка 25 метра, както са определени от ISO 8666,

плавателни съдове независимо от дължината им, които се използват предимно по вътрешни водни пътища и езера;

б)

клетки, шамандури, мрежи и други прибори или оборудване за отглеждане на риба или черупчести мекотели;

в)

всеки изцяло или частично потопен във вода уред или оборудване.

Такива вещества и препарати

могат да се пускат на пазара само в опаковки с капацитет, равен или по-голям от 20 литра,

не могат да се продават на широките, а само на професионални потребители;

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността относно класификацията, опаковането и етикирането на опасни вещества и препарати, опаковките на такива препарати се маркират четливо и неизличимо както следва:

„Да не се използват върху плавателни съдове с габаритна дължина под 25 метра или плавателни съдове независимо от дължината им, които се използват предимно по вътрешни водни пътища и езера, или върху който и да било прибор или оборудване за отглеждане на риба или черупчести мекотели.

Само за употреба от професионалисти.“

3.

Разпоредбите, посочени в раздел 2, буква a) и специалните разпоредби за етикетиране на раздел 2 се прилагат към Швеция и Австрия от 1 януари 2003 г. и ще бъдат преразгледани преди тази дата от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и заинтересованите фирми.

4.

Не могат да се използват като вещества или компоненти на препарати, предназначени за употреба при очистването на промишлени води.“

2.

Точка 23 се заменя със следното:

„23.

Пентахлорфенол (CAS № 87-86-5) и неговите соли и естери

Не се използват в концентрации, равни или по-високи от 0,1 % по маса в предлагани на пазара вещества или препарати.

Чрез дерогация, до 31 декември 2008 г. Франция, Ирландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство могат да решат да не прилагат настоящата разпоредба за вещества и препарати, предназначени за употреба в промишлени инсталации, които не позволяват излъчването и/или изхвърлянето на пентахлорфенол (PCP) в количества, по-големи от нормите на действащото законодателство:

a)

при третирането на дърво;

Все пак, третирано дърво не може да се използва:

вътре в сгради, било то за декоративни цели или не, независимо от предназначението им (жилище, офис, отдих),

за производството и повторна обработка на:

i)

контейнери за отглеждане на растения;

ii)

опаковки, които могат да влизат в допир със суровини, междини или крайни продукти, предназначени за консумация от хора и/или животни;

iii)

други материали, които биха замърсили споменатите в точки i) и ii) продукти;

б)

при импрегнирането на влакна и промишлени тъкани, които в никакъв случай не са предназначени за облекло или декоративни мебелировки;

в)

като специално изключение държавите-членки могат, на базата на всеки отделен случай, да разрешават на територията си на специалисти професионалисти да извършват in situ или за сгради от културно, художествено и историческо значение или в спешни случаи, реставрационна обработка на дърво и зидария, заразени с гъбичката на сухото гниене (Serpula lacrymans) и плесента на пространственото гниене.

Във всеки случай:

a)

Пентахлорфенол, използван самостоятелно или като компонент на препарати, прилагани в рамките на горните изключения, трябва да има общо съдържание на хексахлордибензопарадиоксин (HCDD) не повече от две части на милион (ppm);

б)

тези вещества и препарати не могат:

да се пускат на пазара в други опаковки, освен 20-литрови или по-големи,

да се продават на широките маси;

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, опаковките на такива препарати се маркират четливо и неизличимо както следва:

„Само за промишлена и професионална употреба“

Освен това тази разпоредба не се прилага за отпадъци, обхванати от Директиви 75/442/ЕИО (1) и 91/689/ЕИО (2).

3.

Следният раздел се добавя към точка 24 (кадмий) след раздел 3:

 

„4.

Австрия и Швеция, вече прилагащи ограничения за кадмий, които са по-строги от предписаните в раздели 1, 2 и 3, могат да продължат да ги прилагат до 31 декември 2002 г. Комисията ще преразгледа разпоредбите относно кадмий в приложение I към Директива 76/769/ЕИО преди тази дата с оглед на оценката на риска от кадмий и научно-техническите разработки по отношение на заместителите на кадмий.“


(1)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.“


Top