EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0879

Решение на Съвета от 17 декември 1999 година относно пускането на пазара и начина на употреба на говеждия соматотрофин (BST) и за отмяна на Решение 90/218/ЕИО

OJ L 331, 23.12.1999, p. 71–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 25 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 46 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 46 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 12 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/879/oj

03/ 30

BG

Официален вестник на Европейския съюз

46


31999D0879


L 331/71

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 17 декември 1999 година

относно пускането на пазара и начина на употреба на говеждия соматотрофин (BST) и за отмяна на Решение 90/218/ЕИО

(1999/879/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Решение 90/218/ЕИО на Съвета от 25 април 1990 г. относно пускането на пазара и начина на употреба на говеждия соматотрофин (BST) (3), предвижда в член 1, че държавите-членки гарантират, че до 31 декември 1999 г. пускането на пазара на говежди соматрофин с цел търговията с него и прилагането му при млечни крави на тяхната територия по какъвто и да е начин няма да е разрешено;

(2)

по силата на член 2, параграф 2 от това решение, Съветът е инструктирал Комисията да възложи на работна група от независими учени задачата, в сътрудничество с държавите-членки да оценят последствията от използването на говежди BST, като вземат предвид мнението на Комисията за ветеринарномедицински продукти, по-специално по отношение влиянието на използването на този продукт при случаите на мастит;

(3)

член 2, параграф 1 от посоченото решение позволява на държавите-членки да извършват ограничени практически тестове върху използването на говежди соматотрофин, под контрола на официален ветеринарен лекар, за да получат други научни данни, които да бъдат взети предвид от Съвета, когато е необходимо окончателно решение. Комисията не е получила резултати от такива тестове и с оглед забраната, определена в това решение, не е необходимо да се продължава разрешаването на такива тестове;

(4)

Протоколът за защита и хуманно отношение към животните, приложен към Договора, приканва Общността и държавите-членки, при формулиране и прилагане на селскостопанската политика на Общността да отделят специално внимание на здравето на и хуманното отношение към животните;

(5)

с Решение 78/923/ЕИО (4) Общността е одобрила Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (по-нататък наричана „Конвенцията“) и е депозирала своя инструмент за одобрение; всички държави-членки също са ратифицирали тази конвенция;

(6)

Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 април 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (5), посочва в точка 18 от приложението, че никое друго вещество, с изключение на даваните с терапевтични и профилактични цели, не трябва да се дават на животно, освен ако не е доказано от научни изследвания за хуманното отношение към животните или доказан практически опит, че ефектът от веществото не е вреден за здравето на или хуманното отношение към животното;

(7)

BST не се произвежда за използване в стада за терапевтични цели, а само за подобрение на производството на мляко;

(8)

Научният комитет за здравето на и хуманното отношение към животните (НКЗХОЖ), прие на 10 март 1999 г. своя доклад за аспектите на използването на говежди соматотрофин (BST), свързани с хуманното отношение към животните, и посочи, че BST увеличава риска от клиничен мастит, както и продължителността на лечението на мастита, увеличава честотата на заболяванията на краката и копитата и може да намали репродуктивността, както и да предизвика остри реакции в мястото на инжектиране;

(9)

за здравето и продуктивността на млечния добитък е важно той да бъде подлаган на минимален стрес, който може да доведе до увеличаване честотата на заболявания като мастит, увреждания на копитата и реакции в мястото на инжектиране, а според становището на НКЗХОЖ е доказано, че използването на BST води до увеличаване на честотата на заболяванията в тези условия, които са, както болезнени, така и изтощаващи, и които могат да доведат до влошаване на благоденствието на животните и до увеличаване на тяхната смъртност. Затова НКЗХОЖ смята, че BST не трябва да бъде използван при млечни крави,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След влизане в сила на настоящото решение държавите-членки гарантират, че пускането на пазара на говежди соматотрофин на територия на Общността или в рамките на тяхната юрисдикция с цел търговия и прилагане при млечни крави под каквато и да е форма е забранено.

Член 2

Предприятията, купуващи или произвеждащи вещества от говежди соматотрофин или предприятия, на които е разрешено под каквато и да е форма да продават такова вещество, трябва да водят регистри, описващи в хронологичен ред произведените или придобити количества и количествата, продадени или използвани за цели, различни от пускане на пазара, предвидени в член 1, както и регистри на имената на лицата, на които са продадени тези количества или от които са закупени. Горната информация трябва да се предоставя на компетентните органи при поискване и в случаи на компютъризирани регистри, във формата на разпечатка.

Член 3

Забраната, предвидена в член 1, не оказва влияние върху производството на говежди соматотрофин в държавите-членки или вноса с цел износ за трети страни.

Член 4

Решение 90/218/ЕИО се отменя.

Член 5

Решението влиза в сила от 1 януари 2000 година.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1999 година.

За Съвета

Председател

K. HEMILÄ


(1)  Становище от 16 декември 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 9 декември 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 116, 8.5.1990 г., стр. 27. Решение, последно изменено с Решение 94/936/EО (ОВ L 366, 31.12.1994 г., стр. 19).

(4)  ОВ L 323, 17.11.1978, стр. 12.

(5)  ОВ L 221, 8.8.1998, стр. 23.


Top