EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

Решение на Комисията от 14 юли 1999 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Йемен (нотифицирано под номер C(1999) 2060) (текст от значение за ЕИП)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; отменен от 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

03/ 29

BG

Официален вестник на Европейския съюз

89


31999D0528


L 203/68

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 1999 година

относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Йемен

(нотифицирано под номер C(1999) 2060)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/528/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), последно изменена с Директива 97/79/EО на Съвета (2), и по-специално член 11 от нея,

(1)

като има предвид, че екип от експерти на Комисията е извършил посещение за инспекция в Йемен, за да потвърди условията, при които се произвеждат, съхраняват и изпращат в Общността рибни продукти;

(2)

като има предвид, че разпоредбите на законодателството на Йемен относно здравната инспекция и мониторинга на рибните продукти могат да се считат за еквивалентни на установените с Директива 91/493/ЕИО;

(3)

като има предвид, че в Йемен The Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth е способно ефективно да проверява прилагането на действащите закони;

(4)

като има предвид, че процедурата по получаване на здравния сертификат, посочен в член 11, параграф 4, буква a) от Директива 91/493/ЕИО, трябва също да покрие определението на образец за сертификат, минималните изисквания, отнасящи се до езика/езиците, на който/които той трябва да е съставен, и длъжността на лицето, оправомощено да го подпише;

(5)

като има предвид, че в съответствие с член 11, параграф 4, буква б) от Директива 91/493/ЕИО, трябва да се постави маркировка на опаковките с рибни продукти, на която да е посочено името на третата страна и одобрението/регистрационният номер на предприятието, кораба фабрика, хладилния склад или хладилния кораб по произход;

(6)

като има предвид, че в съответствие с член 11, параграф 4, буква в) от Директива 91/493/ЕИО, трябва да се състави списък на одобрени/регистрирани предприятия, кораби фабрики или хладилни складове; като има предвид, че трябва да се състави списък на хладилни кораби, регистрирани по смисъла на Директива 92/48/ЕИО (3); като има предвид, че този списък трябва да бъде съставен на базата на кореспонденция от TDQC до Комисията; като има предвид, че следователно е задължение на TDQC да осигури съответствие с разпоредбите, установени за тази цел в член 11, параграф 4 от Директива 91/493/ЕИО;

(7)

като има предвид, че TDQC е предоставила официални гаранции по отношение на съответствие с правилата, установени в глава V от приложението към Директива 91/493/ЕИО, и които се отнасят до изпълнението на изискванията, еквивалентни на установените с посочената директива за одобрение или регистриране на предприятия, кораби фабрики, хладилни складове или хладилни кораби по произход;

(8)

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

The Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth е компетентният орган в Йемен за проверка и сертифициране на съответствието на рибните продукти и продуктите от аквакултури с изискванията на Директива 91/493/ЕИО.

Член 2

Рибните продукти и продуктите от аквакултури с произход от Йемен трябва да отговарят на следните условия:

1.

Всяка пратка трябва да бъде придружена от номериран оригинален здравен сертификат, надлежно попълнен, подписан, датиран и състоящ се от един лист в съответствие с образеца в приложение A към настоящото решение.

2.

Продуктите трябва да идват от одобрени предприятия, кораби фабрики, хладилни складове или регистрирани хладилни кораби, изброени към приложение Б към настоящото решение.

3.

Освен в случая на замразени рибни продукти в насипно състояние, които са предназначени за производството на консервирани храни, върху всички пакети трябва да бъдат отпечатани думата „Йемен“ и номерът за одобрението/регистрацията на предприятието, кораба фабрика, хладилния склад или хладилния кораб с незаличими букви.

Член 3

1.   Сертификатите, посочени в член 2, параграф 1, трябва да бъдат съставени поне на един официален език на държавата-членка, в която са извършват проверките.

2.   Сертификатите трябва да съдържат името, длъжността и подписа на представителя на TDQC и неговия официален печат в цвят, различен от този на останалите данни.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 1999 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 187, 7.7.1992 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

I.   СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Номер

Наименование

Адрес

01-A

Coastal Fishing Corporation

Almahra

02

Public Corporation for Services and Fish Marketing

Aden

03

Burum Fishing and Marketing Co.

Alsheher

04

Sheher Fisheries Co.

Alsheher

05

Mussallam Trading Est.

Hodeida

07

Qataria Fish Processing Co. Ltd

Hodeida

09

Trust Company (Abubakar Hassan Est)

Alsheher


II.   СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ХЛАДИЛНИ КОРАБИ

Номер

Наименование

Пристанище

08-A

Yathrib (Fisheries Investment Co. Ltd)

Almahra


Top