EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0468

Решение на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 36 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; отменен от 32011R0182 . Latest consolidated version: 23/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/oj

01/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

159


31999D0468


L 184/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 юни 1999 година

за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1)

(1999/468/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 202, третото тире от него,

като взе предвид предложението на Комисията (2),

като взе предвид становището на Европейския парламент (3),

като има предвид, че:

(1)

в актовете, които приема, Съветът трябва да предостави на Комисията правомощия за изпълнението на разпоредбите, които Съветът постановява; Съветът може да наложи някои изисквания по отношение упражняването на тези правомощия; той може също да запази за себе си правото в специфични и мотивирани случаи да упражнява пряко изпълнителни правомощия;

(2)

Съветът прие Решение 87/373/ЕИО от 13 юли 1987 г. за определяне на условията и реда за упражняването на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4); с това решение бяха предвидени ограничен брой процедури за упражняването на тези правомощия;

(3)

с декларация № 31, приложена към заключителния акт на междуправителствената конференция, приела Договора от Амстердам, Комисията бе призована да представи на Съвета предложение за изменение на Решение 87/373/ЕИО;

(4)

за по-голяма яснота, вместо да се измени Решение 87/373/ЕИО, бе счетено за уместно това решение да се замести с ново решение и в резултат да се отмени Решение 87/373/ЕИО;

(5)

първата цел на настоящото решение е с оглед постигане на по-голяма устойчивост и предсказуемост при избора на типа комитет да се определят критериите, отнасящи се до избора на процедурите на комитета, като се разбира, че тези критерии нямат обвързващ характер;

(6)

във връзка с това процедурата по управление се следва по отношение на мерките за управление като тези, които се отнасят до прилагането на Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство, или при изпълнението на програми със значително отражение върху бюджета; такива мерки по управление би трябвало да се вземат от Комисията чрез процедура, осигуряваща вземане на решение в рамките на съответни периоди; когато обаче мерки, които нямат спешен характер, са отнесени до Съвета, Комисията би трябвало по своя преценка да отложи прилагането на тези мерки;

(7)

процедурата по регулиране се следва във връзка с мерки от общ характер, насочени към прилагане на основни елементи на основните актове, включително мерки относно защитата на здравето или сигурността на хора, животни или растения, както и мерки, насочени към адаптиране или осъвременяване на някои неосновни разпоредби на основен акт; тези изпълнителни мерки би трябвало да се приемат чрез една ефективна процедура, която напълно съответства на правото на Комисията на законодателна инициатива;

(8)

процедурата по консултиране се следва при всеки случай, в който се счита за най-подходяща; процедурата по консултиране ще продължи да се използва в тези случаи, при които сега се прилага;

(9)

втората цел на настоящото решение е да опрости изискванията за упражняването на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, както и да осигури по-голямо участие на Европейския парламент в тези случаи, при които основен акт, предоставящ изпълнителни правомощия на Комисията, е бил приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора; съобразно с това бе счетено за необходимо да се намали броят на процедурите и те да се адаптират към съответните правомощия на участващите институции, и най-вече да се даде възможност становището на Европейския парламент да бъде взето под внимание съответно от Комисията или от Съвета в случаи, при които той съответно счита, че проект за мерки, представен на комитета, или предложение, представено на Съвета в рамките на процедура по регулиране, надвишават изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт;

(10)

третата цел на настоящото решение е да осигури по-добра информираност на Европейския парламент, като се предвиди, че Комисията следва редовно да го информира за работата на комитетите, че Комисията следва да му предоставя документи, отнасящи се до дейностите на комитетите, и да го уведомява винаги когато тя представя на Съвета мерки или предложения за мерки, които да бъдат взети;

(11)

четвъртата цел на настоящото решение е да осигури по-добра информираност на обществеността по отношение на процедурите на комитетите и следователно да направи приложими за комитетите принципите и условията за публичен достъп до документите, а също и тези, приложими за Комисията, да предостави списък от всички комитети, които подпомагат Комисията при упражняването на изпълнителни правомощия, както и годишен доклад за работата на комитетите, който се публикува, а също така да предостави всички позовавания на документите, отнасящи се до комитетите, които са били предадени на Европейския парламент, за да се публикуват в регистър;

(12)

специфичните процедури за комитетите, създадени за прилагането на общата търговска политика и правилата за конкуренция, определени с Договорите, които понастоящем не са основани на Решение 87/373/ЕИО, по никакъв начин не са засегнати от настоящото решение,

РЕШИ:

Член 1

Изпълнителните правомощия, освен в специфични и обосновани случаи, при които основният акт запазва за Съвета правото да упражнява някои от тях, се предоставят на Комисията в съответствие с предвидените разпоредби в основния акт. Тези разпоредби определят основните елементи на правомощията, предоставени по този начин.

Когато основен акт налага специфични процедурни изисквания за приемането на мерки за изпълнение, тези изисквания следва да бъдат в съответствие с процедурите, предвидени в членове 3, 4, 5 и 6.

Член 2

Изборът на процедурни методи за приемането на мерки за изпълнение следва да се ръководи от следните критерии:

а)

мерките по управление, като тези, които се отнасят до прилагането на Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство или до изпълнението на програми със значително отражение върху бюджета, би трябвало да се приемат чрез използване на процедурата по управление;

б)

мерките от общ характер, насочени към прилагане на основни елементи на основни актове, включително мерки за защита на здравето или сигурността на хора, животни или растения, следва да се приемат чрез използване на процедурата по регулиране; когато основен акт предвижда, че някои неосновни съставни части/елементи на акта могат да се адаптират или осъвременят чрез изпълнителни процедури, такива мерки следва да се приемат чрез използване на процедурата по регулиране;

в)

без да се засягат букви а) и б), процедурата по консултиране се използва във всеки случай, в който се счита за най-подходяща.

Член 3

Процедура по консултиране

1.   Комисията се подпомага от консултативен комитет, съставен от представителите на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2.   Представителят на Комисията представя на Комитета проект на мерките, които ще се вземат. Комитетът издава своето становище по проекта в рамките на срок, който може да бъде определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса, при необходимост чрез гласуване.

3.   Становището се отбелязва в протокола; освен това всяка държава-членка има право да поиска нейната позиция да бъде вписана в протокола.

4.   Комисията държи най-голяма сметка за становището, предоставено от Комитета. Тя следва да информира Комитета за начина, по който становището му е било взето под внимание.

Член 4

Процедура по управление

1.   Комисията се подпомага от управителен комитет, съставен от представителите на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2.   Представителят на Комисията представя на комитета проект на мерките, които ще се вземат. Комитетът издава своето становище по проекта в рамките на срок, който може да бъде определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Становището следва да се издаде с мнозинството, предвидено в член 205, параграф 2 от Договора в случай на решения, които Съветът е призован да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на комитета се претеглят по начин, определен в този член. Председателят не гласува.

3.   Комисията, без да засяга член 8, приема мерките, които следва да приложи незабавно. Ако обаче тези мерки не са в съответствие със становището на комитета, те веднага се предоставят от Комисията на Съвета. В този случай Комисията може да отложи прилагането на мерките, за които тя е взела решение, за период, който се определя във всеки основен акт, но който в никакъв случай не следва да надвишава три месеца от датата на това уведомление.

4.   Съветът, действащ с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в рамките на периода, предвиден в параграф 3.

Член 5

Процедура по регулиране

1.   Комисията се подпомага от регулаторен комитет, съставен от представителите на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2.   Представителят на Комисията представя на комитета проект на мерките, които ще се вземат. Комитетът издава своето становище по проекта в рамките на срок, който може да бъде определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Становището следва да се издаде с мнозинството, предвидено в член 205, параграф 2 от Договора в случай на решения, които Съветът е призован да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на Комитета се претеглят по начин, определен в този член. Председателят не гласува.

3.   Комисията, без да се засяга член 8, приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на комитета.

4.   Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на комитета или ако не е предоставено становище, Комисията следва без отлагане да представи на Съвета предложение, отнасящо се до мерките, които ще се вземат, и да информира Европейския парламент.

5.   Ако Европейският парламент счита, че предложение, представено от Комисията съгласно основен акт, приет в съответствие с процедурата, постановена в член 251 от Договора, превишава изпълнителните правомощия, предвидени в този основен акт, той информира Съвета за позицията си.

6.   Съветът, в конкретния случай в светлината на подобна позиция, може да се произнесе с квалифицирано мнозинство по предложението в рамките на период, който се определя във всеки основен акт, но който в никакъв случай не следва да надвишава три месеца от датата на отнасянето до Съвета.

Ако в рамките на този период Съветът е показал с квалифицирано мнозинство, че се противопоставя на предложението, Комисията следва да го преразгледа. Тя може да представи на Съвета или изменено предложение, или отново своето предложение, или да представи законодателно предложение на базата на Договора.

Ако при изтичането на този период Съветът не е приел предложения изпълнителен акт, нито е показал, че се противопоставя на предложението за мерки за изпълнение, предложеният изпълнителен акт се приема от Комисията.

Член 6

Предпазна процедура

Следната процедура може да бъде приложена, когато основен акт предоставя на Комисията правомощие да взема решения по предпазни мерки:

а)

Комисията съобщава на Съвета и държавите-членки всяко решение по отношение на предпазните мерки. Може да се предвиди, че преди да приеме своето решение, Комисията следва да се посъветва с държавите-членки в съответствие с процедурите, които се определят при всеки казус;

б)

всяка държава-членка може да отнесе решението на Комисията до Съвета в рамките на срок, който се определя в рамките на въпросния основен акт;

в)

Съветът, действащ с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в рамките на срок, който се определя във въпросния основен акт. Друга възможност — в основния акт може да се предвиди, че Съветът, действащ с квалифицирано мнозинство, може да потвърди, измени или отмени решението, прието от Комисията, и че ако Съветът не е взел решение в рамките на горепосочения срок, решението на Комисията се счита за анулирано.

Член 7

1.   Всеки комитет приема свой собствен процедурен правилник по предложение на своя председател, въз основа на типов процедурен правилник, който се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

Съществуващите комитети адаптират в необходимата степен своите процедурни правилници към типовите процедурни правилници.

2.   Принципите и условията за публичен достъп до документите, приложими за Комисията, се прилагат към комитетите.

3.   Европейският парламент бива информиран редовно от Комисията за работата на комитетите. За тази цел той получава дневния ред за заседанията на комитетите, проекта на мерките, представени на комитетите за изпълнението на актовете, приети с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, резултатите от гласуването и протоколите от заседанията в сбита форма, както и списъци на органите и организациите, към които принадлежат лицата, определени от държавите-членки да ги представляват. Европейският парламент също трябва да бъде информиран своевременно, когато Комисията предоставя на Съвета мерки или предложения за мерки, които да се вземат.

4.   Комисията, в рамките на шест месеца от датата, на която настоящото решение придобива действие, публикува в Официален вестник на Европейските общности списък от всички комитети, които подпомагат Комисията в упражняването на изпълнителните правомощия. Този списък уточнява по отношение на всеки комитет основния/основните акт/актове, на основата на който/които се създава Комитетът. От 2000 г. и следващите години се публикува и годишен доклад за работата на комитетите.

5.   Позоваванията на всички документи, изпратени до Европейския парламент съгласно параграф 3, се оповестяват в регистър, който ще се създаде от Комисията през 2001 г.

Член 8

Ако Европейският парламент посочи в резолюция, определяща основанията, на които се опира, че проектът на мерки за изпълнение, чието приемане се предвижда и които са били представени на комитета съобразно основен акт, приет по член 251 от Договора, може да превиши изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт, Комисията следва да преразгледа проекта. Като вземе предвид резолюцията и в рамките на сроковете по процедурата, която тече, Комисията може да представи на комитета нов проект, да продължи процедурата или да представи предложение до Европейския парламент и Съвета на базата на Договора.

Комисията информира Европейския парламент и комитета за действието, което има намерение да предприеме по резолюцията на Европейския парламент, и за причините да направи това.

Член 9

Решение 87/373/ЕИО се отменя.

Член 10

Настоящото решение влиза в сила от деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Люксембург на 28 юни 1999 година.

За Съвета

Председател

M. NAUMANN


(1)  Трите изявления в протокола на Съвета, отнасящи се до това решение, са публикувани в ОВ С 203 от 17 юни, стр. 1.

(2)  ОВ С 279, 8.9.1998 г., стр. 5.

(3)  Становище от 6 май 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 197, 18.7.1987 г., стр. 33.


Top