EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0436

Решение на Съвета от 20 май 1999 година за установяване, съгласно съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, на правното основание за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген

OJ L 176, 10.7.1999, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 19 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/436/oj

19/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

107


31999D0436


L 176/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 май 1999 година

за установяване, съгласно съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, на правното основание за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген

(1999/436/EО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като действа на основание член 2, параграф 1, втора алинея, второ изречение от Протокола към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз (наричан по-долу „Шенгенски протокол“),

(1)

като има предвид, че по силата на член 2, параграф 1, първа алинея от Шенгенския протокол достиженията на правото от Шенген, определени в приложението към Протокола, от датата на влизане в сила на Договора от Амстердам, незабавно се прилагат към тринадесетте държави-членки, които са посочени в член 1 от Протокола, без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от Протокола;

(2)

като има предвид, че нищо в настоящото решение не засяга продължаването на правното действие на Конвенцията от 1990 г.;

(3)

като има предвид, че мандатът, даден на Съвета по член 2, параграф 1, втора алинея от Шенгенския протокол, за установяване с единодушие и при спазване на съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) и на Договора за Европейския съюз (ДЕС), на правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген;

(4)

като има предвид, че някои от разпоредбите на Конвенцията от 1990 г. за прилагане на Шенгенското споразумение изискват от договарящите страни да въведат наказания за тяхното ефективно прилагане, без обаче да налагат някаква хармонизация на тези наказания; като има предвид следователно, че правното основание на тези разпоредби, което следва да бъде основанието, определено за нормите, чието нарушаване води до санкции, без да се накърнява правното основание на всяка бъдеща мярка, насочена към хармонизация на наказанията;

(5)

като има предвид, че установяването на правното основание в съответствие с разпоредбите на Договорите за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген, не засяга упражняването на отговорностите, възложени на държавите-членки в съответствие с член 64 от ДЕО и член 33 от ДЕС по отношение на поддържането на реда и законността и опазването на вътрешната сигурност;

(6)

като се има предвид, че установяването на правното основание в съответствие с разпоредбите на Договорите за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген, не е необходимо по отношение на онези разпоредби или решения, които съставляват достиженията на правото от Шенген и установяването на тези разпоредби или решения не е необходимо правно основание, не засяга правото на държавите-членки да извършват проверки на стоките, които са свързани със забраните и ограниченията, предвидени от държавите-членки, които са съвместими с правото на Общността;

(7)

като има предвид, че установяването на правното основание в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност по отношение на Конвенцията от 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген, свързана в частност с условията за влизане на територията на договарящите страни или за издаване на визи не засяга действащите правила относно признаването и валидността на пътни документи;

(8)

като има предвид, че правата и задълженията на Дания се уреждат от член 3 от Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз и в членове 1 - 5 от Протокола за позицията на Дания;

(9)

като има предвид, че при инкорпорирането на правото от Шенген в Европейския съюз трябва да се отчете съотношението между Протокола за позицията на Дания, Протокола за позицията на Обединеното кралство и на Ирландия по някои въпроси относно Договора за създаване на Европейската общност и на Договора за Европейския съюз, и на Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз, на основание на които са предвидени различни форми за приемане и участие в достиженията на правото от Шенген и в неговото по-нататъшно развитие;

(10)

като има предвид, че самият Шенгенски протокол предвижда асоциирането на Република Исландия и Кралство Норвегия относно прилагането на достиженията на правото от Шенген и при по-нататъшното му развитие на основание на споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г.;

(11)

като има предвид, че актовете, които са приети на основание на предложението или по инициатива за по-нататъшно развитие на достиженията на правото от Шенген съдържат и позоваване на Шенгенския протокол, така че, за да бъде гарантирана правната сигурност, във всеки случай се прилагат и разпоредбите на Шенгенския протокол;

(12)

като има предвид, че като се отчита член 134 от Конвенцията за прилагане на Шенген, интегрирането на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейската общност не засяга правомощията на държавите-членки по отношение на признаването на държавите и на териториалните единици, техните власти, пътните и другите документи, които се издават от тях,

РЕШИ:

Член 1

Настоящото решение установява правното основание на разпоредбите и решенията, които са посочени в приложения А—Г, които съставляват достиженията на правото от Шенген, с изключение на онези разпоредби и решения, за които Съветът, на основание член 2, параграф 1, втора алинея, първо изречение от Шенгенския протокол, е определил, че не се нуждаят от правно основание.

Член 2

Правното основание за разпоредбите на Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия, за прилагането на Споразумението за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 14 юни 1985 г. (наричано по-долу „Шенгенска конвенция“), както и свързаният с нея Заключителен акт, се установяват в съответствие с приложение А.

Член 3

Правното основание за разпоредбите на споразуменията за присъединяване към Шенгенската конвенция, сключени с Италианската република (подписано в Париж на 27 ноември 1990 г.), с Кралство Испания и с Португалската република (подписано в Бон на 25 юни 1991 г.), с Гръцката република (подписано в Мадрид на 6 ноември 1992 г.), с Република Австрия (подписано в Брюксел на 28 април 1995 г.) и с Кралство Дания, с Република Финландия и с Кралство Швеция (подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г.), както и свързаните с тях заключителни актове и декларации, се установява в съответствие с приложение Б.

Член 4

Правното основание за решенията и декларациите на изпълнителния комитет, който е създаден от Шенгенската конвенция, се установява в съответствие с приложение В.

Член 5

Правното основание за актовете, приети при въвеждането на Шенгенската конвенция от органите, на които Изпълнителният комитет е предоставил правомощия за вземане на решения, се установява в съответствие с приложение Г.

Член 6

По отношение на държавите-членки, които са посочени в член 1 от Протокола за интегриране достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз, териториалният обхват на разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген, за които Съветът е определил правно основание в дял IV на част 3 от Договора за ЕС на основание член 2, параграф 1, второ изречение от гореупоменатия протокол, и териториалният обхват на мерките, които разширяват или изменят тези разпоредби или решения, се определя в член 138 от Конвенцията за прилагането на Споразумението от Шенген от 1990 г., и в посоченото в съответните разпоредби на актовете за присъединяване към тази Конвенция.

Член 7

Настоящото решение не засяга правомощията на държавите-членки по отношение на признаването на държавите и на териториалните единици и паспорти, пътни документи и документите за самоличност, които са издадени от техните органи.

Член 8

Актовете, които са приети на основание на предложение или на инициатива за по-нататъшно развитие на Шенгенското законодателство, съдържат позоваване на Шенгенския протокол в преамбюла.

Член 9

Настоящото решение произвежда незабавно действие. То се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 20 май 1999 година.

За Съвета

Председател

E. BULMAHN


ПРИЛОЖЕНИЕ A

Член 2

Достижения на правото на ЕС от Шенген

Правно основание на ЕС

1.

Споразумение между правителствата на Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници от 14 юни 1985 г.

Член 2 от Шенгенския протокол

2.

Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение, свързаните с него заключителен акт и съвместни декларации:

 

Член 1 освен за определенията за „молба за убежище“, „лице, търсещо убежище“ и „обработването на молбите за убежище“

Определенията се прилагат към всички текстове на членове на Конвенцията по прилагане на Шенгенското споразумение, чието правно основание е определено по силата на настоящото решение

Член 2, параграф 1

Член 62, параграф 1 от ДЕО

Член 2, параграф 2 и параграф 3

Член 62, параграф 1 от ДЕО, при пълно спазване на разпоредбите на член 64, параграф 1 от ДЕО

Член 3

Член 62, параграф 2, буква a) от ДЕО, като признава, че установяването на характера, особеностите и тежестта на санкциониращите разпоредби, които се изискват по настоящия член, е въпрос от правомощията на държавите-членки

Член 4, от параграф 1 до параграф 3 (1)

Член 62, параграф 2, буква a) от ДЕО в степента, в която тези разпоредби се отнасят до проверки на лица с цел решаване по отношение на националност/влизане, без да се засягат проверките с цел национална сигурност и проверките с фискална цел, където са приложими

Член 5, с изключение на параграф 1, буква д)

Член 62, параграф 2, буква a) от ДЕО

Член 5, параграф 1, буква д)

Член 62, параграф 2, буква a) от ДЕО, като напълно зачита разпоредбите на член 64, параграф 1 от ДЕО и признава, че тези разпоредби трябва да бъдат разбирани с оглед на декларацията, приета от Международната конференция от 1996 г., във връзка с член 64, параграф 1, (бивш член 73L, параграф 1) от ДЕО (Декларация № 19)

Член 6

Член 62, параграф 2, буква a) от ДЕО: декларациите по член 4, параграфи от 1 до 3 също се прилага

Член 7

Член 66 от ДЕО: в степента, в която тези разпоредби се отнасят до проверки на лица с цел решаване по отношение на националност/влизане, без да се засягат проверките с цел национална сигурност и проверките с фискална цел, където са приложими, в която тези разпоредби не засягат формите на полицейско сътрудничество, които са обхванати от дял III от Конвенцията по прилагането от 1990 г.

Член 8

Член 62, параграф 2, буква a) от ДЕО: забележката по отношение на член 4, параграфи от 1 до 3 се прилага и в този случай

Член 9

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО, като напълно се отчитат разпоредбите на член 64, параграф 2 от ДЕО

Член 10, параграфи 1 и 3

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

Член 11

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

Член 12

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

Член 13

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

Член 14

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО, като признава, че настоящите правила за признаване на пътни документи остават незасегнати

Член 15

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

Член 16

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

Член 17, параграфи 1, 2 и 3, букви от a) до е)

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

Член 17, параграф 3, буква ж)

Член 63, параграф 3 от ДЕО

Член 18

Член 62, параграф 2 и член 63, параграф 3 от ДЕО

Член 19, параграф 1

Член 62, параграф 3 от ДЕО

Член 19, параграфи 3 и 4

Член 62, параграф 3 от ДЕО

Член 20

Член 62, параграф 3 от ДЕО

Член 21

Член 62, параграф 3 от ДЕО

Член 22

Член 62, параграф 3 от ДЕО

Член 23, параграф 1

Член 62, параграф 3 от ДЕО

Член 23, параграфи 2, 3, 4 и 5

Член 62, параграф 3 и член 63, параграф 3 от ДЕО

Член 24

Член 62, параграф 3 и член 63, параграф 3 от ДЕО

Член 25

Член 62, параграф 3 и член 63, параграф 3 от ДЕО

Член 26

Член 63, параграф 3 от ДЕО, като признава, че установяването на характера, особеностите и тежестта на санкциониращите разпоредби, които се изискват по този член, е въпрос от правомощията на държавите-членки

Член 27, параграф 1

Член 63, параграф 3 от ДЕО, като признава, че установяването на характера, особеностите и тежестта на санкциониращите разпоредби, които се изискват по този член е въпрос от правомощията на държавите-членки

Член 27, параграфи 2 и 3

Член 30, параграф 1, член 31 и член 34 от ДЕС

Член 39

Член 34 и член 30 от ДЕС

Член 40

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 41

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 42

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 43

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 44

Член 34 и член 30, параграф 1 от ДЕС

Член 45

Член 34 и член 30, параграф 1 от ДЕС

Член 46

Член 34 и член 30, параграф 1 от ДЕС

Член 47

Член 34 и член 30, параграф 1 от ДЕС

Член 48

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 49

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 50

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 51

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 52

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 53

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 54

Член 34 и член 31 от ДЕС

Член 55

Член 34 и член 31 от ДЕС

Член 56

Член 34 и член 31 от ДЕС

Член 57

Член 34 и член 31 от ДЕС

Член 58

Член 34 и член 31 от ДЕС

Член 59

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 61

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 62

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 63

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 64

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 65

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 66

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 67

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 68

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 69

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Член 71

Член 34, член 30 и член 31 от ДЕС

Член 72

Член 34 и член 31 от ДЕС

Член 73

Член 34 и член 30р параграф 1 от ДЕС

Член 75

Член 95 от ДЕО

Член 76

Член 95 и член 152 от ДЕО в степента, в която тези разпоредби се отнасят единствено за мерки със законната търговия с контролирани наркотични вещества, и които имат за предмет функционирането на вътрешния пазар и при пълно зачитане на правомощията на отделните държави-членки, член 30, параграф 1, буква a) и член 34 от ДЕС в степента, в която тези разпоредби се отнасят до елементите на политиката на държавите-членки за контрол или принудително налагане на режими на законните и незаконните наркотични вещества

Член 82

Член 95 от ДЕО (2)

Член 91

Член 95 от ДЕО

Членове 92—119

В процес на установяване

Член 126, параграфи 1 и 2

Член 30, параграф 1 и член 34 от ДЕС

Член 126, параграф 3

Член 30, параграф 1 член 34 от ДЕС и член 95 от ДЕО в степента, в която се отнасят до личните данни, обменяни по силата на членове 16 и 25 от Шенгенската конвенция от 1990 г. или на основата на Общите консулски инструкции

Член 126, параграф 4

Член 30, параграф 1 и член 34 от ДЕС

Член 127

Член 30, параграф 1 и член 34 от ДЕС и член 95 от ДЕО; във връзка с член 127, параграф 1 в степента, в която по отношение на засегнатите държави-членки Директива 95/46/EО все още не се прилага по отношение на обработката на лични данни, които се съдържат в ръчно обработвани регистри; наред с това се прилага декларацията по член 126, параграф 3, букви a), г) и е)

Член 128, параграфи 1 и 3

Член 30, параграф 1 и член 34 от ДЕС

Член 128, параграф 2

Член 30, параграф 1 член 34 от ДЕС и член 95 от ДЕО

Член 129

Член 30, параграф 1 и член 34 от ДЕС

Член 130

Член 30, параграф 1 и член 34 от ДЕС

Член 136

Член 62, параграф 2 от ДЕО (като се взема предвид Протоколът към ДЕО, по силата на Договора от Амстердам за външните отношения на държавите-членки във връзка с преминаването на външните граници)

Заключителен акт: Декларация 1

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Заключителен акт: Декларация 3

Членове 30, 31 и 34 от ДЕС


(1)  По отношение на контрола на багаж, член 4 е заменен от Регламент (ЕИО) № 3925/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. за премахване на контрола и формалностите, приложими към ръчния и каютен багаж на лицата, извършващи полет в рамките на Общността, и багажа на лицата, извършващи морско пътуване в рамките на Общността (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 4).

(2)  Членове 77 - 81 и членове 83 - 90 от Конвенцията по прилагането бяха отменени с Директива 91/447/EИО на Съвета за контрола по сдобиването и притежаването на оръжие. По силата на член 296, параграф 1, буква б) от ДЕО държавите-членки имат компетентност по отношение на оръжията.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Член 3

Достижения на правото от Шенген

Правно основание на ЕС

Споразумението, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., за присъединяването на Италианската република към Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите-членки от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, заключителният акт и свързаните с него декларации:

 

Член 2

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 3

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 4

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Обща декларация по членове 2 и 3 от Споразумението за присъединяване

Член 32 от ДЕС

Споразумението, подписано в Бон на 25 юни 1991 г., за присъединяването на Кралство Испания към конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990, за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 между правителствата на държавите-членки на Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална Република Германия и Френската Република, към което се присъедини Италианската република по силата на споразумението, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., неговият заключителен акт и свързаните декларации:

 

Член 2

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 3

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 4

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Част III, Декларация 2

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Споразумението, подписано в Бон на 25 юни 1991 г., за присъединяването на Португалската република към Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990, за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 между правителствата на държавите-членки на Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална Република Германия и Френската Република, към което се присъедини Италианската република по силата на споразумението, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., неговият заключителен акт и свързаните декларации:

 

Член 2

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 3

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 4

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 5

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 6

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол

Част III, Декларация 1

Член 62, параграф 3 от ДЕС

Споразумението, подписано в Мадрид на 6 ноември 1992 година, за присъединяването на Гръцката република към Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите-членки на Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, към което се присъедини Италианската република по силата на споразумението, подписано в Париж 27 ноември 1990 г., Португалската република и Кралство Испания се присъединиха по Споразумението, подписано в Бон на 25 юни 1991 г., неговият заключителен акт и свързаните с него декларации,

 

Член 2

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 3

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 4

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Член 5

Член 34 и член 31, буква а) от ДЕС

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Част III, Декларация 2

Член 31, буква a) от ДЕС

Споразумението, подписано в Брюксел на 28 април 1995 г., за присъединяване на Република Австрия към Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите-членки на Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, към което се присъединиха Италианската република, Кралство Испания, Португалската република и Гръцката република по силата на споразуменията, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г. и 6 ноември 1992 г. и неговият заключителен акт

 

Член 2

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 3

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 4

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., неговият заключителен акт и свързаните с него декларации

 

Член 2

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 3

Член 34 и член 32 от ДЕС

Член 4

Член 34 и 31, буква б) от ДЕС

Член 5, параграф 2

Член 2, параграф 1 от Шенгенския протокол

Член 6

Член 2, параграф 1от Шенгенския протокол

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Част II, Декларация 3

Член 34 и член 31, буква б) от ДЕС

Споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Република Финландия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., неговият заключителен акт и свързаните с него декларации

 

Член 2

Членове 34 и 32 от ДЕС

Член 3

Членове 34 и 32 от ДЕС

Член 4

Членове 34 и 31, буква б) от ДЕС

Член 5

Член 2, параграф 1 от Шенгенския протокол

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 1 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Част II, Декларация 3

Членове 34 и 31, буква б) от ДЕС

Споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., неговият заключителен акт и свързаните с него декларации

 

Член 2

Членове 34 и 32 от ДЕС

Член 3

Членове 34 и 32 от ДЕС

Член 4

Членове 34 и 31, буква б) от ДЕС

Член 5

Член 2, параграф 1 от Шенгенския протокол

Част II, Декларация 1

Член 2, параграф 1 от Шенгенския протокол (да се чете във връзка с член 8 от Шенгенския протокол)

Част II, Декларация 3

Членове 34 и 31, буква б) от ДЕС


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Член 4

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕШЕНИЯТА И ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ

Решения на Изпълнителния комитет

Решение

Предмет

Правно основание на ЕС

SCH/Com-ex (93) 10

14.12.1993 г.

Потвърждение на декларациите от министрите и държавните секретари от 19 юни 1992 г. и 30 юни 1993 г. за привеждане в сила

Член 2, параграф 2 от Шенгенския протокол във връзка с член 8 от Шенгенския протокол, доколкото декларацията не е станала излишна по причини, свързани с времето или обстоятелствата

SCH/Com-ex (93) 14

14.12.1993 г.

Подобряване на практическото сътрудничество между съдебните органи за борба с трафика на наркотици

Член 31, буква a) и член 34 от ДЕС

SCH/Com-ex (93) 16

14.12.1993 г.

Финансов регламент за въвеждането и оперативните разходи за Шенгенската информационна система

За протокола

SCH/Com-ex (93) 21

14.12.1993 г.

Разширяване на единната виза

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (93) 22 Rev

14.12.1993 г.

Поверителен характер на някои документи

Член 207 от ДЕО, член 41 от ДЕС

SCH/Com-ex (93) 24

14.12.1993 г.

Общи процедури за отмяна или съкращаване на срока на продължителност на единната виза

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2

26.4.1994 г.

Регулиращи мерки, които са насочени към премахване на ограниченията пред пътния поток по вътрешните гранични пунктове

Член 62, параграф 1 от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 2

26.4.1994 г.

Издаване на единни визи по границите

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 15 Rev

21.11.1994 г.

Въвеждане на компютризирана процедура за консултации с централните органи, която е предвидена в член 17, параграф 2 от Конвенцията по прилагането

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 16 Rev

21.11.1994 г.

Получаване на общи входни и изходни печати

Член 62, параграф 2 от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4

22.12.1994 г.

Въвеждане и прилагане на Шенгенската система по летищата и аеродрумите

Член 62, параграф 2, буква а) от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 25

22.12.1994 г.

Обмен на статистическа информация по издаването на визи

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО във връзка с член 66 от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 28 Rev

22.12.1994 г.

Сертификатът, който е предвиден в член 75, за превоз на наркотични и/или психотропни вещества

Член 95 от ДЕО

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2

22.12.1994 г.

Въвеждане в сила на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 19 юни 1990 г.

Член 62, параграф 1 от ДЕО, като се има предвид член 64, параграф 1 от ДЕО

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev

(точка 8)

Обща визова политика

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2

20.12.1995 г.

Одобрение на документите SCH/I (95) 40 Rev 6 по процедурата за прилагане на член 2, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген

Член 62, параграф 1 от ДЕО

SCH/Com-ex (95) 21

20.12.1995 г.

Бърз обмен между държавите от Шенген на статистически и достъпни данни за възможни злоупотреби по външните граници

Член 66 от ДЕО

SCH/Com-ex (96) 13 Rev

27.6.1996 г.

Принципи за използване на шенгенските визи в съответствие с член 30, параграф 1, буква a) от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО по въпросите, които не се обхващат от член 30 от Конвенцията по прилагането

SCH/Com-ex (96) 27

19.12.1996 г.

Издаване на визи по границите на транзитно преминаващите моряци

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2

25.4.1997 г.

Възлагане на търга за предварително проучване по ШИС II

За протокола

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2

24.6.1997 г.

Шенгенски наръчник по полицейско сътрудничество в областта на обществения ред и сигурността

Член 30, параграф 1 от ДЕС

SCH/Com-ex (97) 18

7.10.1997 г.

Принос от Норвегия и Исландия към оперативните разходи по Ц. ШИС

За протокола

SCH/Com-ex (97) 24

7.10.1997 г.

Бъдещето на ШИС

За протокола

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2

7.10.1997 г.

Привеждане в сила на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген в Гърция

Член 2, параграф 2 fj Шенгенския протокол

SCH/Com-ex (97) 32

15.12.1997 г.

Хармонизиране на визовата политика

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (97) 34 Rev

15.12.1997 г.

Изпълнение на Съвместното действие относно единния формат за разрешенията за пребиваване

Член 63, параграф 3, буква a) от ДЕО

SCH/Com-ex (97) 35

15.12.1997 г.

Изменение на Ц. ШИС Финансов регламент

За протокола

SCH/Com-ex (97) 39 Rev

15.12.1997 г.

Ръководни принципи за доказателствените средства и косвените доказателства в рамките на споразуменията за реадмисия между държавите от Шенген

Член 62, параграф 3 и член 63, параграф 3 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev

21.4.1998 г.

Доклад за дейността на силите за действие

Член 62, параграф 2, буква a) от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 10

21.4.1998 г.

Сътрудничество между договарящите се страни относно връщането на чужденци по въздух

Член 62, параграф 3 и член 63, параграф 3 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 11

21.4.1998 г.

Ц. ШИС с 15/18 връзки

За протокола

SCH/Com-ex (98) 12

21.4.1998 г.

Обмен на местно ниво на статистика относно визите

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 17

23.6.1998 г.

Поверителен характер на някои документи

Член 41 от ДЕС, член 207 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 18 Rev

23.6.1998 г.

Мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на страни, които срещат проблеми при издаването на документите, които са необходими на техните граждани за напускане на територията на Шенген

РЕАДМИСИЯ — ВИЗИ

Член 62, параграф 3 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 19

23.6.1998 г.

Монако

ВИЗИ — ВЪНШНИ ГРАНИЦИ — ШИС

Член 62, параграф 3 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 21

23.6.1998 г.

Подпечатване на паспортите на кандидатстващите за виза

ВИЗИ

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО, при пълно зачитане на член 64 параграф 2 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 26 def

16.9.1998 г.

Създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Шенген

Член 66 от ДЕО, членове 30 и 31 от ДЕС

SCH/Com-ex (98) 29 Rev

23.6.1998 г.

Обща клауза, която обхваща изцяло достиженията на правото от Шенген в техническата област

За протокола

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2

16.9.1998 г.

Изпращане на общия наръчник на страните-кандидатки за членство в ЕС

Член 41 от ДЕС, член 207 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 37 def 2

16.9.1998 г.

План за действие за борба с незаконната имиграция

Член 62 и член 63 от ДЕО, член 30 от ДЕС

SCH/Com-ex (98) 43 Rev

16.12.1998 г.

Аd hoc комитет за Гърция

Член 2 във връзка с приложението към Шенгенския протокол

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3

16.12.1998 г.

Привеждане в сила на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген

Член 2 във връзка с приложението към Шенгенския протокол

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3

16.12.1998 г.

Трансгранично полицейско сътрудничество в областта на предотвратяването и разкриването на престъпления

Член 30 от ДЕС

SCH/Com-ex (98) 52

16.12.1998 г.

Ръководство по трансгранично полицейско сътрудничество

Член 30 от ДЕС

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2

16.12.1998 г.

Хармонизиране на визовата политика и премахване на сивите списъци

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО, при пълно зачитане на член 64, параграф 2 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 56

16.12.1998 г.

Наръчник на документите, на които може да бъде поставена виза

Член 62, параграф 2, буква б), ii) от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 57

16.12.1998 г.

Въвеждане на хармонизиран формуляр за покани, доказателство за настаняване и поемане на задължението за издръжка

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО, при пълно зачитане на член 64, параграф 2 от ДЕО

SCH/Com-ex (98) 59 Rev

16.12.1998 г.

Координирано изпращане на съветници в областта на документите

Член 62, параграф 2, буква б) от ДЕО, член 63, параграф 3 от ДЕО

SCH/Com-ex (99) 3

28.4.1999 г.

Бюджет за специализирания център за оказване на експертна помощ за 1999 г.

За протокола

SCH/Com-ex (99) 4

28.4.1999 г.

Ц.ШИС инсталационни разходи

За протокола

SCH/Com-ex (99) 5

28.4.1999 г.

Наръчник SIRENE

За протокола

SCH/Com-ex (99) 6

28.4.1999 г.

Състояние на далекосъобщенията

Член 30 от ДЕС

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2

28.4.1999 г.

Офицери за връзка

Член 30 от ДЕС

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2

28.4.1999 г.

Заплащане на информаторите

Член 30 от ДЕС

SCH/Com-ex (99) 10

28.4.1999 г.

Незаконна търговия с оръжия

Член 95 от ДЕО

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2

28.4.1999 г.

Споразумение за сътрудничество в производствата по пътнотранспортни произшествия

Член 31 от ДЕС

SCH/Com-ex (99) 13

28.4.1999 г.

Оттегляне на старите версии на общия наръчник и на общите консулски инструкции и приемане на нови версии

Член 62 и член 63 от ДЕО

SCH/Com-ex (99) 14

28.4.1999 г.

Наръчник с документи, към които може да бъде поставена виза

Член 62 от ДЕО

SCH/Com-ex (99) 18

28.4.1999 г.

Подобряване на полицейското сътрудничество при прекратяването и разкриването на престъпления

Член 30 от ДЕС

Декларации на Изпълнителния комитет

Декларацкя

Предмет

Правно основание на ЕС

SCH/Com-ex (96) Decl 5

18.4.1996 г.

Установяване на понятието за гражданин на трета страна

За протокола

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2

26.6.1996 г.

Декларация за екстрадиция

Член 31, буква б) от ДЕС във връзка с член 34 от ДЕС

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 2

21.4.1998 г.

Отвличане на малолетни и непълнолетни

Член 31, буква a), член 34 от ДЕС

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev

28.4.1999 г.

Структура на ШИС

За протокола


ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Член 5

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРУПА

Декларация

Предмет

Правно основание на ЕС

SCH/C (98) 117

27.10.1998 г.

План за борба с незаконната имиграция

Член 62 и член 63 от ДЕО, член 30 от ДЕС

SCH/C (99) 25

22.3.1999 г.

Общи принципи за възнаграждение на информаторите и внедрените лица

Член 30 от ДЕС


Top