Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

Решение на Комисията от 28 април 1999 година за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (нотифицирано под номер SEC(1999) 802)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

01/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

148


31999D0352


L 136/20

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 1999 година

за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(нотифицирано под номер SEC(1999) 802)

(1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 162 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 131 от него,

(1)

като има предвид, че институциите и държавите-членки придават голямо значение на защитата на финансовите интереси на Общностите и на борбата срещу измамите и всички незаконни и вредни за финансовите интереси на Общностите действия; като има предвид, че важността за предприемане на действия в тази насока се потвърждава от разпоредбите на член 209а от Договора за създаване на ЕО, член 78и от Договора за създаване на ЕОВС, член 183а от Договора за създаване на Евратом, както и на член 280 от Договора за създаване на ЕО, както е формулиран в Амстердамския договор;

(2)

като има предвид, че за постигане на тази цел всички налични средства трябва да бъдат използвани, особено при условията на поетите от Общността функции по разследването, докато се поддържат текущото разпределение и балансът на отговорностите между Общността и отделните държави;

(3)

като има предвид, че задачата за провеждане на административни разследвания за целите на защита на финансовите интереси на Общностите е била досега възлагана на групата със специална задача за координиране предотвратяването на измама, която е приемник на Звеното за борба с измамите (UCLAF);

(4)

като има предвид, че нуждата за увеличаване на ефективността на борбата срещу измамите и други незаконни действия, вредни за финансовите интереси на общностите изисква създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF), наричана по-долу „Службата“, която трябва да упражнява своите разследващи правомощия при пълна независимост;

(5)

като има предвид, че независимостта на директора на Службата и ролята на надзорния комитет, произтичащи от настоящото решение и от регламентите на ЕО и Евратом относно разследванията, извършвани от Службата, са предназначени да гарантират правилното провеждане на разследвания от Службата, без възпрепятстване на другите му задачи, като тези, които са прерогатив на Комисията, и по-специално въпросите на законодателството;

(6)

като има предвид, че отговорността на Службата трябва да включва, освен горепосоченото, защитата на финансовите интереси, както и всички дейности, свързани със защитата на интересите на общността от неправомерни действия, които могат да доведат до административно или наказателно производство;

(7)

като има предвид, че дефиницията на функциите на Службата трябва да включва задачите, извършени досега от оперативната група със специална задача за координиране предотвратяването на измама, и по-специално тези задачи, засягащи подготовката на законови и регулативни разпоредби в областта на дейност на Службата, включващи инструментите, които попадат под дял VI от Договора за Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Учредяване на Службата

Учредява се Европейска служба за борба с измамите (OLAF), наричана по-долу „Службата“. Службата заменя Групата със специална задача за координиране предотвратяването на измами и поема нейните задачи.

Член 2

Задачи на Службата

1.   Службата упражнява правомощията на Комисията да провежда външни административни разследвания с цел засилване борбата с измамите, корупцията и други незаконни действия, засягащи неблагоприятно финансовите интереси на Общността, както и за целите на борбата с измамите относно всеки друг акт или действие на оператори, което представлява нарушение на разпоредбите на общностното право.

Службата е отговорна за провеждането на вътрешни административни разследвания, целящи:

а)

борба с измамите, корупцията и други незаконни действия, засягащи неблагоприятно финансовите интереси на Общността;

б)

разследване на сериозните положения, свързани с осъществяването на професионални задължения, което може да доведе до неспазване на задълженията от страна на чиновници и служители на Общностите, водещи до дисциплинарно и в определени случаи наказателно производство, или аналогично неспазване на задълженията от страна на членове на институциите и органите, ръководители на органите или членове на персонала на институциите и органите, които не са субекти на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

Службата упражнява правомощията на Комисията, както са дефинирани в разпоредбите, установени в рамките, пределите и при условията на Договорите.

Комисията, другите институции или органи могат да възлагат на Службата и разследвания в други сфери.

2.   При взаимодействие с държавите-членки в областта на борбата срещу измамите Службата е длъжна да осигурява необходимата подкрепа от страна на Комисията.

3.   Службата осигурява дейността по разработване на концепция за борбата срещу измамите, във връзка с предвиденото в параграф 1.

4.   Службата осигурява подготовката на законодателни и регулативни инициативи от страна на Комисията, с цел предотвратяване на измамите, във връзка с предвиденото в параграф 1.

5.   Службата отговаря за осъществяването на всяка оперативна дейност на Комисията във връзка с борбата с измамите, така както е предвидено в параграф 1 и по-специално:

а)

разработване на необходимата инфраструктура;

б)

подсигуряване събирането и анализа на информацията;

в)

осигуряване на техническа помощ, по-специално в сферата на обучение, за другите институции или органи, както и за компетентните национални органи.

6.   Службата е в непосредствена връзка с полицейските и съдебните органи.

7.   Службата представлява Комисията на обслужващо ниво в съответните форуми в областите, които обхващат разпоредбите на настоящия член.

Член 3

Независимост на функцията по разследване

Службата упражнява правомощията по разследване, предвидени в член 2, параграф 1 при пълна независимост. При упражняване на тези правомощия директорът на Службата не трябва да търси или приема инструкции нито от страна на Комисията, нито от страна на правителство или друга институция или орган.

Член 4

Надзорен комитет

Създава се надзорен комитет, чиято структура и правомощия са залегнали в законодателната власт на Общността. Този комитет отговаря за редовен надзор върху изпълнението на функцията по разследване от страна на Службата.

Член 5

Директор

1.   Службата се оглавява от директор, чиято кандидатура се предлага от Комисията след провеждане на консултации в Европейския парламент и Съвета, с петгодишен мандат на назначаване, който мандат може да бъде подновен веднъж. С оглед назначаването на директор, след свикване на кандидати, което може — ако е необходимо — да бъде публикувано в Официален вестник на Европейските общности и след като веднъж е взето положително становище от надзорния комитет, Комисията съставя списък от кандидати с подходяща квалификация.

Директорът отговаря за провеждането на разследванията.

2.   По отношение на директора Комисията упражнява правомощията на орган по назначаване. Всяка мярка, предвидена в членове 87, 88 и 90 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, се взема след провеждане на консултации с надзорния комитет, с мотивирано решение на Комисията. Решението се предава за информация на Европейския парламент и Съвета.

Член 6

Работа на Службата

1.   Директорът на Службата упражнява по отношение на персонала на Службата правомощията, установени в Правилника за работата на длъжностните лица на Европейските общности на орган по назначаване, и правомощията, установени в Условията за работа на другите служители на тези Общности на орган, оправомощен да сключва договори за назначаване на служба. Директорът може да делегира тези правомощия. В съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности той определя условията и подробната класификация за назначаване, и по-специално по отношение на срока на договорите и тяхното подновяване.

2.   След провеждане на консултации с надзорния комитет директорът изпраща на генералния директор по бюджета предварителен проектобюджет, който влиза в специално направление за Службата в ежегодния основен бюджет.

3.   Директорът действа като разпоредител с бюджетни кредити при изпълнението на специалната бюджетна линия на част А на бюджета, която се отнася до Службата, и на специалните бюджетни линии от част Б, засягащи борбата с измамите. Директорът може да делегира правомощията си.

4.   Решенията на Комисията, засягащи нейната вътрешна организация, се прилагат и по отношение на Службата, доколкото те са съвместими с разпоредбите, отнасящи се до Службата, приети от законодателя на Общността, с настоящото решение и с подробните правила за неговото изпълнение.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила, считано от датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета относно разследвания, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF). До първия ден на месеца след назначаването на директора на Службата текущата работа на Службата се ръководи от директора на Групата със специална задача за координиране предотвратяването на измами.

Съставено в Брюксел на 28 април 1999 година.

За Комисията

Председател

Jacques SANTER


Top