EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0177

Решение на Комисията от 8 февруари 1999 година за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО относно опаковки и отпадъци от опаковки (нотифицирано под № C(1999) 246)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 56, 4.3.1999, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 234 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 53 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 53 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/177(1)/oj

13/ 26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

53


31999D0177


L 056/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 1999 година

за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО относно опаковки и отпадъци от опаковки

(нотифицирано под № C(1999) 246)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/177/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 94/62/EО от 20 декември 1994 г. на Европейския парламент и на Съвета относно опаковки и отпадъци от опаковки (1), и по-специално член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че пластмасовите каси и пластмасови палети представляват практически случай, който може да отговори на съответните условия;

като има предвид, че повторната употреба на опаковки и рециклирането на отпадъци от опаковки са основните цели на директивата;

като има предвид, че условията за дерогация за нови опаковки ще важат по принцип за всички опаковки във веригата, в която е пусната новата опаковка;

като има предвид, че срокът на дерогацията изтича 10 години след влизането ѝ в сила, освен ако не се вземе решение за продължаването му в съответствие с процедурата, определена в член 21 от Директива 94/62/EО;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 21 от Директива 94/62/EО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага за всички опаковки в обхвата на Директива 94/62/EО и има за цел да установи условията, при които могат да не се прилагат нивата на концентрация, определени в член 11 от Директива 94/62/EО, без да се нарушава дерогацията от член 22 от Директива 94/62/EО по отношение на пластмасовите каси и пластмасови палети, използвани в продуктови профили, които са в затвoрена и контролирана верига.

Член 2

За целите на настоящото решение:

прилагат се дефинициите, дадени в член 3 от Директива 94/62/EО,

„умишлено влагане“ означава съзнателното оползотворяване на вещество при създаването на опаковката или детайл от опаковката, в която постоянното му наличие е желателно в готовата опаковка или детайл от опаковката, за да придава специфична характеристика, външен вид или качество; използването на рециклирани материали като суровини за производството на нови опаковъчни материали, при което известна част от рециклираните материали може да съдържа количества регламентирани метали, не счита за умишлено влагане,

„случайно наличие“ означава наличие на метал в качеството на непредвидена съставна част на опаковка или детайл от опаковката,

„продуктови профили, които са в затвoрена и контролирана верига“ означава продуктови профили, в които продуктите са в оборот с контролирана система за повторна употреба и разпределение, и в които рециклираният материал произхожда само от тези обекти на веригата, така че влагането на външен материал отговаря на технически възможния минимум, и от които тези продукти биха могли да се отстранят само със специално разрешена процедура, за да се постигне максимална степен на рециклиране.

Член 3

За пластмасовите каси и пластмасови палети е разрешено превишаването на границите от 600 ppm, 250 ppm и 100 ppm по тегло от сумата на концентрационните нива на олово, кадмий, живак и хексавалентен хром, ако отговарят на всички условия, поставени в член 4 и член 5 от настоящото решение.

Член 4

За пластмасова каса или пластмасова палета, за която се отнася настоящата дерогация, се изисква да е произведена в контролиран процес на рециклиране, в който рециклираният материал произхожда само от други пластмасови каси или пластмасови палети, и в който влагането на външен материал да е технически възможният минимум, максимум до тегловни 20 %. Върнатите артикули, които вече не могат да се използват, трябва да се обработват в съответствие с член 5 от настоящото решение.

Олово, кадмий, живак и хексавалентен хром не се влагат преднамерено като елементи при производството или разпространението, за разлика от случайното наличие на някой от тези елементи.

Пластмасовата каса или пластмасовата палета, за която се прилага настоящата дерогация, може да има превишени граници на концентрация само в резултат на добавянето на рециклирани материали.

Член 5

Изисква се пластмасовите каси или пластмасови палети, попадащи в обхвата на настоящото решение, да се въведат в контролирана система за повторна употреба и разпространение, като се спазват следните условия:

Нови пластмасови каси или пластмасови палети, съдържащи регламентирани метали, се идентифицират по траен и видим начин.

Установява се система за инвентаризиране и архивиране, включително и метод за нормативна и финансова отчетност, за да се документира спазването на настоящото решение, особено що се отнася до степента на връщане, т.е. процентът на артикули, подлежащи на връщане, които не се бракуват след употреба, а се връщат на производителя или фирмата за опаковане/пълнене или на упълномощения им представител, да бъде възможно най-висок, но в никакъв случай по-нисък от 90 % в течение на жизнения цикъл на пластмасовите каси или пластмасовите палети. Системата следва да отчита всички годни за употреба артикули, пуснати или извадени от обращение.

Всички върнати артикули, които вече не са годни за повторна употреба, или се унищожават чрез процедура, специално разрешена от съответните власти, или се рециклират в процес на рециклиране, в който рециклираният материал е съставен от пластмасови каси или пластмасови във веригата, а влагането на външни материали е в минималната степен на технически целесъобразното, до максимум тегловни 20 %.

Производителят или упълномощеният от него представител съставят ежегодно писмена декларация за съответствие, включително и годишен доклад, показващ нагледно как са спазени условията на настоящото решение. В доклада трябва да се посочват евентуалните промени в системата и в списъка на упълномощените представители.

Производителят или упълномощеният от него представител съхраняват тази документация на разположение на съответните национални органи в течение на най-малко четири години.

Когато нито производителят, нито упълномощеният от него представител не са фирми, установени в Общността, задължението за съхраняване на наличната техническа документация е на лицето, което пуска продукта на пазара на Общността.

Член 6

Горепосочените изисквания се отнасят до освобождаване от задълженията, произтичащи от член 11 от Директива 94/62/EО и не засягат процедурите на оценката на съответствието, дадени в член 9 от посочената по-горе директива.

Член 7

Срокът на настоящото решение изтича 10 години след влизането му в сила.

Член 8

Държавите-членки докладват за практическите мерки, включително контролни проверки, инспекции и др., които вземат в рамките на доклада, който се представя по силата на член 17 от Директива 94/62/EО.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 1999 година.

За Комисията

Ritt BJERREGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.


Top