EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2825

Регламент (ЕО) № 2825/98 на Съвета от 22 декември 1998 година за освобождаване от мита по Общата митническа тарифа на вноса в Общността на заготовки и консерви от сардини с произход от Мароко

OJ L 351, 29.12.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 170 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 170 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 98 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2825/oj

11/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

170


31998R2825


L 351/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2825/98 НА СЪВЕТА

от 22 декември 1998 година

за освобождаване от мита по Общата митническа тарифа на вноса в Общността на заготовки и консерви от сардини с произход от Мароко

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че протокол 2 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, подписано на 26 февруари 1996 г., предвижда вносът в Общността на заготовки и консерви от сардини с кодове по КН 1604 13 11, 1604 13 19 и ex 1604 20 50 с произход от Мароко да бъде освободен от мито от 1 януари 1999 г.;

като има предвид, че в очакване на сключването и влизането в сила на споразумението Общността трябва да въведе този режим с автономни мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вносът в Общността на заготовки и консерви от сардини с кодове по КН 1604 13 11, 1604 13 19 и ex 1604 20 50 с произход от Мароко се освобождава от мита.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 1999 г. до влизането в сила на Евро-средиземноморското споразумение с Мароко.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 1998 година.

За Съвета

Председател

C. EINEM


Top