Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0975

Регламент (EО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните еуро монети

OJ L 139, 11.5.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 116 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 117 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 117 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 32 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; отменен от 32014R0729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/975/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

117


31998R0975


L 139/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 975/98 НА СЪВЕТА

от 3 май 1998 година

относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните еуро монети

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 105 а, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския паричен институт (2),

в съответствие с процедурата, посочена в член 189 в от Договора (3),

(1)

Като има предвид, че на срещата на Европейския съвет в Мадрид на 15 и 16 декември 1995 г., е приет сценарият за преминаването към единната валута, който предвижда въвеждането на еуро монети най-късно до 1 януари 2002 г.; като има предвид, че точната дата за емитирането на еуро монетите ще бъде определена когато Съветът приеме свой регламент относно въвеждането на еурото, веднага след като бъде прието решението относно държавите членки, които приемат еурото като единна валута възможно най-рано през 1998 г.

(2)

Като има предвид, че съгласно член 105а, параграф 2 от Договора, държавите-членки имат право да емитират монети след като получат одобрение от Европейската централна банка (ЕЦБ) за обема на емисията, и че Съветът може, действайки в съответствие с процедурата, упомената в член 189в и след кунсултации с ЕЦБ, да приеме мерки за хармонизиране на купюрния строеж и техническите спецификации за всички разменни монети, до необходимата степен, която да позволи плавното им обращение в рамките на Общността,

(3)

Като има предвид, че Европейският паричен институт е указал, че еуробанкнотите ще са в купюри от 5 EUR до 500 EUR; като се има предвид, че купюрите на банкнотите и на монетите ще дадат възможност плащанията в брой на сумите, в еуро и в еуроцентове, да бъдат лесно осъществявани,

(4)

Като има предвид, че директорите на монетни дворове в Общността са получили мандат от Съвета да изследват и да разработят доклад за единната европейска монетна система; като има предвид, че те представиха доклад през ноември 1996 г., следван от преработен доклад през февруари 1997 г., посочващ купюрния строеж и техническите спецификации (диаметър, дебелина, тегло, цвят, състав и гурт) на новите еуро монети;

(5)

Като има предвид, че новата единна европейска монетна система следва да спечели общественото доверие и налага технически нововъведения, определящи я като защитена, надеждна и ефикасна система;

(6)

Като има предвид, че приемането на новата система от обществото е една от основните цели на монетната система на Общността; като има предвид, че общественото доверие в новата система би трябвало до зависи от физическите характеристики на еуромонетите, които следва да бъдат колкото е възможно най-лесно използваеми;

(7)

Като има предвид, че са проведени консултации с асоциации на потребителите, Европейския съюз на слепите и с представители от производители на автомати за продажба на дребни стоки, за да бъдат взети предвид специфичните изисквания на важни категории потребители на монети; като има предвид, че ще бъде гарантиран плавният преход към еурото и да се улесни приемането на новата монетна система от потребителите, лесното различаване на монетите по техните визуални и осезаеми характеристики е необходимо да бъде гарантирано;

(8)

Като има предвид, че новите еуромонети ще са много по-лесно различавани и ще е по-лесно да се свикне с тях, ако е налице връзка между техния диаметър и номиналната им стойност;

(9)

Като има предвид, че се налагат определени специални защитни елементи с цел да се намалят възможностите за измама с 1 и 2 еуро, имайки предвид тяхната висока стойност; като има предвид, че използването на техника, благодарение на която монетите са направени от три слоя и комбинацията от два различни цвята в монетата се счита за най-ефикасния защитен елемент в днешно време;

(10)

Като има предвид, че отсичането на монетите с една европейска и с една национална страна е подходящо изразяване на идеята за Европейския паричен съюз между държавите членки и би могло значително да се увеличи степента на приемане на монетите от европейските граждани;

(11)

Като има предвид, че на 30 юни 1994 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива 94/27/EО (4), която ограничава използването на никел в определени продукти поради това, че при определени условия никелът би могъл да причини алергии; като има предвид, че монетите не са обхванати от тази директива; като има предвид, въпреки това, че някои държави-членки вече използват сплав без никел, наричана „бяло злато“ в тяхната настояща монетна система, по съображения за обществено здраве; като има предвид, че е желателно да се намали съдържанието на никел в монетите, при преминаване към нова монетна система,

(12)

Като има предвид, че следователно е подходящо принципно да се съблюдава предложението на гореупоменатите директори на монетни дворове и то да бъде приспособено само до степента, необходима, за да се вземат предвид в частност специфичните изисквания на важни категории потребители на монети, както и необходимостта от намаляване използването на никел в монетите,

(13)

Като има предвид, че от всички описани технически спецификации на еуромонетите, единствено стойността, отнасяща се до дебелината е показателна, тъй като действителнатa дебелина на монетата зависи от указания диаметър и тегло,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Първите серии на еуромонетите ще включват осем купюрни строежа от 1 цент до 2 еуро със следните технически спецификации:

Номинална стойност (еуро)

Диаметър в мм

Дебелина в мм (5)

Тегло в гр

Форма

Цвят

Състав

Гурт

2

25,75

1,95

8,5

Кръгла

Пръстен: бял

Мед-никел

(Cu75Ni25)

Гравиран с вдлъбнати набити надписи

Кръг: жълт

Три пласта:

месинг/никел) месинг

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,125

7,5

Кръгла

Пръстен: жълт

Месинг

(CuZn20Ni5)

С поредица от гладки и рифеловани сектори

Кръг: бял

Три пласта:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

1,69

7

Кръгла

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Гурт с рифел

0,20

22,25

1,63

5,7

Форма „Испанско цвете“

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Гладък

0,10

19,75

1,51

4,1

Кръгла

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Гурт с рифел

0,05

21,25

1,36

3,9

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък

0,02

18,75

1,36

3

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък с жлеб

0,01

16,25

1,36

2,3

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора, при условията на член 109к, параграф 1 и протоколи 11 и 12.

Съставено в Брюксел на 3 май 1998 година.

За Съвета

Председател

G. BROWN


(1)  ОВ С 208, 9.7.1997 г., стр. 5 и

ОВ С 386, 20.12.1997 г., стр. 12.

(2)  Становище, дадено на 25 юни 1997 г. (ОВ С 205, 5.7.1997 г., стр. 18).

(3)  Становище на Европейския парламент от 6 ноември 1997 г. (ОВ С 358, 24.11.1997 г., стр. 24), Обща позиция на Съвета от 20 ноември 1997 г. (ОВ С 23, 23.1.1998 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 17 декември 1997 г. (ОВ С 14, 19.1.1998 г.).

(4)  ОВ L 188, 22.7.1994 г., стр. 1.

(5)  Стойностите, отнасящи се до дебелината, са показателни.


Top