EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0280

Регламент (ЕО) № 280/98 на Комисията от 3 февруари 1998 година за дерогиране от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене, произведено във Финландия и Швеция

OB L 28, 4.2.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/280/oj

03/ 23

BG

Официален вестник на Европейския съюз

185


31998R0280


L 028/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 280/98 НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 1998 година

за дерогиране от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене, произведено във Финландия и Швеция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 149, параграф 1 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2596/97 на Съвета (1) удължава периода, през който могат да се приемат преходни мерки, които да улесняват промяната от режимите, прилагани в Австрия, Финландия и Швеция по време на присъединяването, към тези, които са резултат от прилагането на общите организации на пазарите; като има предвид че по отношение на изискванията за масленост на млякото за пиене, произведено във Финландия и Швеция, този период беше удължен до 31 декември 1999 г.;

като има предвид, че съгласно Акта за присъединяване във Финландия и Швеция съществува дерогация от изискванията за масленост на млякото за пиене, определени от Регламент (ЕИО) № 1411/71 на Съвета (2), отменен и заменен от 1 януари 1998 г. от Регламент (ЕО) № 2597/97 (3); като има предвид, че тази дерогация изтича на 31 декември 1997 г.; като има предвид, че с оглед на специалното положение на съответните държави-членки и необходимостта от значими промени тази дерогация трябва да бъде временно продължена, за да им позволи да се приспособят към режимите, които са в сила в останалата част на Общността;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2597/97 изискванията за масленост не се прилагат за мляко за пиене, произведено във Финландия и Швеция между 1 януари 1998 г. и 31 декември 1999 г. Млякото за пиене, произведено в тези две държави-членки и предмет на тази дерогация, може да се продава само в страната по производство или да се изнася в трета страна.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 1998 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 1998 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 351, 23.12.1997 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 148, 3.7.1971 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 351, 23.12.1997, стр. 13.


Top