EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0071

Директива 98/71/EО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

OB L 289, 28.10.1998, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj

13/ 24

BG

Официален вестник на Европейския съюз

106


31998L0071


L 289/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 13 октомври 1998 година

относно правната защита на индустриални дизайни

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100a от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора (3), предвид съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет на 29 юли 1998 г.,

(1)

като имат предвид, че целите на Общността, както са изложени в Договора, включват поставянето на основите на все по-тесен съюз на народите на Европа, като благоприятстват установяването на по-близки отношения между държавите-членки на Общността, и осигуряване на икономически и социален прогрес на страните от Общността чрез общи действия за елиминиране на бариерите, които разделят Европа; като имат предвид, че за тази цел Договорът предвижда установяването на вътрешен пазар, характеризиращ се с премахването на пречките пред свободното движение на стоки и също така за създаването на режим, който да осигурява ненарушаването на конкуренцията във вътрешния пазар; като имат предвид, че сближаването на законите на държавите-членки относно правната защита на дизайните допринася за постигането на тези цели;

(2)

като имат предвид, че разликите в правната защита на дизайните, предлагани в законодателствата на държавите-членки, има пряко отражение върху установяването и функционирането на вътрешния пазар по отношение на стоки, въплъщаващи дизайни; като имат предвид, че такива разлики могат да нарушат конкуренцията в рамките на вътрешния пазар;

(3)

като имат предвид, че, следователно, е необходимо, за гладкото функциониране на вътрешния пазар, да се сближат законодателствата за правна защита на дизайните в държавите-членки;

(4)

като имат предвид, че, правейки това, е важно да се вземат предвид решенията и предимствата, които системата за дизайни на Общността ще предостави на предприятията, желаещи да придобият права върху индустриален дизайн;

(5)

като имат предвид, че е необходимо да се предприеме пълно сближаване на законодателствата за индустриалния дизайн на държавите-членки и ще бъде достатъчно, ако сближаването се ограничи до онези национални законови разпоредби, които най-пряко се отразяват на функционирането на вътрешния пазар; като имат предвид, че разпоредбите за санкции, мерки за подобряване и принудително правоприлагане следва да бъдат оставени в националното законодателство; като имат предвид, че целите на това ограничено сближаване не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поотделно;

(6)

като имат предвид, че държавите-членки трябва да останат съответно свободни да създават процедурни разпоредби за регистрацията, подновяването и прекратяването на правата върху индустриални дизайни и разпоредби за последствията от прекратяването на такива права;

(7)

като имат предвид, че настоящата директива не изключва по отношение на индустриалните дизайни прилагането на националното законодателство или това на Общността, разпореждащо защита, различна от тази, предоставена чрез регистрацията или публикуването на индустриалния дизайн, като законодателството, свързано с нерегистрирани права върху дизайни, търговски марки, патентни и полезни модели, нелоялна конкуренция или гражданска отговорност;

(8)

като имат предвид, че в отсъствието на хармонизация на законодателството за авторски права е важно да се установи принцип на натрупване на защитата в рамките на законодателство за защита на специално регистрирани индустриални дизайни и закони за авторски права, докато държавите-членки разполагат със свободата да установят степента на защита на авторските права и условията, при които такава защита се предоставя;

(9)

като имат предвид, че постигането на целите на вътрешния пазар изисква условията за получаване на право върху регистриран дизайн да бъдат идентични във всички държави-членки; като имат предвид, че за тази цел е необходимо да се даде еднозначна дефиниция на разбирането за индустриален дизайн и на изискванията за нововъведение и индивидуален характер, които трябва да се спазват, за да се получат правата върху регистриран дизайн;

(10)

като имат предвид, че е съществено, за да се улесни свободното движение на стоки, да се осигури по принцип, че правата върху регистриран дизайн предоставят на правилния титуляр еквивалентна защита във всички държави-членки;

(11)

като имат предвид, че защитата се предоставя чрез регистрация на името на правилния титуляр на онези характеристики на дизайна на даден продукт, цялостни или частични, които са видимо проявени при прилагането и се предоставят на разположение на обществото чрез публикуване или консултиране със съответния файл;

(12)

като имат предвид, че защитата не трябва да обхваща онези съставни части, които не са видими при нормална употреба на продукта или онези характеристики на такива части, които не са видими, когато съставната част се монтира или които не биха могли сами по себе си да изпълнят изискванията за нововъдение и индивидуален характер; като имат предвид, че характеристиките на индустриалния дизайн, които се изключват от защита по тези причини, не следва да се взимат предвид за целите на оценяването на това дали други характеристики на дизайна изпълняват изискванията за защита;

(13)

като имат предвид, че оценката на това дали един индустриален дизайн има индивидуален характер следва да се основава на това дали цялостното впечатление, което се произвежда върху информирания потребител, разглеждащ дизайна, ясно се различава от впечатлението, което произвежда върху него съществуващата съвкупност от дизайни, взимайки предвид естеството на продукта, към който се прилага индустриалния дизайн или в който е въплътен и, по-конкретно, индустриалния сектор, към който принадлежи и степента на свобода на дизайнера при разработването на дизайна;

(14)

като имат предвид, че технологичните иновации не трябва да бъдат възпрепятствани чрез предоставяне на защита за индустриален дизайн за характеристики, продиктувани единствено от една техническа функция; като имат предвид, че се разбира, че това не води до това един дизайн да трябва да притежава естетическо качество; като имат предвид, че по същия начин възможността за съвместно действие на продукти с различна направа не трябва да бъде възпрепятствана от съществуващата защита на индустриалния дизайн на механичните принадлежности; като имат предвид, че характеристиките на един дизайн, които се изключват от защита по тези причини, не трябва да се взимат предвид за целите на оценката дали други характеристики на същия дизайн изпълняват изискванията за защита;

(15)

като имат предвид, че механичните принадлежности на модулни продукти може, независимо от това, да съставляват важен елемент от иновативните характеристики на модулните продукти и да представляват основен маркетингов актив и следователно да подлежат на защита;

(16)

като имат предвид, че правото върху индустриален дизайн не съществува в дизайн, който противоречи на обществената политика или на възприетите принципи за морал; като имат предвид, че настоящата директива не съставлява хармонизация на националните концепции на обществената политика или възприетите принципи за морал;

(17)

като имат предвид, че е основополагащо за гладкото функциониране на вътрешния пазар да се уеднакви срокът на защита, който се позволява за права върху регистриран дизайн;

(18)

като имат предвид, че разпоредбите на настоящата директива не нарушават прилагането на правилата за конкуренция съгласно членове 85 и 86 от Договора;

(19)

като имат предвид, че бързото приемане на настоящата директива е станало спешен въпрос за редица индустриални сектори; като имат предвид, че пълното сближаване на законодателствата на държавите-членки за използването на защитени индустриални дизайни с цел да се позволи поправянето на сложен съставен продукт, за да бъде възстановен до оригиналния си вид, когато продуктът въплъщава дизайна или продуктът, за който се прилага дизайнът, съставлява съставна част от сложен продукт, от чийто външен вид зависи защитеният индустриален дизайн, не може да бъде въведено в настоящия етап; като имат предвид, че липсата на пълно сближаване на законодателствата на държавите-членки за използването на защитени дизайни за такива поправки на сложни продукти не трябва да съставлява препятствие за сближаването на тези национални разпоредби от законодателствата за индустриалните дизайни, които имат пряко отражение върху функционирането на вътрешния пазар; като имат предвид, че по тази причина държавите-членки междувременно трябва да поддържат в сила всякакви разпоредби в традиционно съответствие с Договора относно използването на индустриални дизайни на съставни части, използвани с цел поправка на сложен продукт, за да бъде възстановен до оригиналния си вид или, ако въведат някакви нови разпоредби, отнасящи се до такава употреба, целта на тези нови разпоредби трябва да бъде единствено либерализиране на пазара на такива части; като имат предвид, че от тези държави-членки, които, на датата на влизане в сила на настоящата директива не предоставят защита за индустриални дизайни на съставни части, не се изисква да въведат регистрация на дизайни на такива части; като имат предвид, че три години след датата за влизане в сила Комисията трябва да предаде анализ на последствията от разпоредбите на настоящата директива върху индустриите в Общността, потребителите, конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар; като имат предвид, че по отношение на съставните части на сложни продукти анализът трябва да взема предвид по-конкретно хармонизирането на основата на възможните варианти, включително система за възнагражденията и ограничен срок на изключително право; като имат предвид, че най-късно една година след предаването на анализа Комисията трябва, след като се консултира с най-засегнатите страни, да предложи на Европейския парламент и Съвета някакви промени в настоящата директива, каквито са необходими за подобряване на вътрешния пазар за съставни части на сложни продукти и каквито и да било други промени, които сметне за необходими;

(20)

като имат предвид, че транснационалната разпоредба на член 14 относно дизайните на съставни части, използвани за поправка на сложен продукт, за да се възстанови оригиналният му вид, в никакъв случай не следва да се разбира като съставляваща препятствие за свободното движение на продукт, който съдържа в себе си такава съставна част;

(21)

като имат предвид, че основателните причини за отказ на регистрация в онези държави-членки, които разпореждат щателни прегледи на приложенията преди регистрацията и основателните причини за отнемане на права върху регистриран дизайн във всички държави-членки трябва да бъдат изчерпателно изброени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Дефиниции

За целите на настоящата директива:

a)

„дизайн“ означава вида на цял продукт или част от продукт, настъпил в резултат на характеристиките на — по-конкретно — линиите, контурите, цветовете, формата, плътността и/или материала на самия продукт и/или неговите орнаменти;

б)

„продукт“ означава всякакъв индустриален или занаятчийски артикул, включително части, предназначени да бъдат сглобени в сложен продукт, опаковка, оформяне, графични символи и печатарски шрифтове, с изключение на компютърни програми;

в)

„сложен продукт“ означава продукт, който е съставен от многобройни елементи, които могат да бъдат сменяни, позволявайки разглобяване и повторно сглобяване на продукта.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата Директива се прилага за:

a)

права върху дизайн, регистриран в съответното централно ведомство за индустриална собственост на държавите-членки;

б)

права върху дизайн, регистриран в Службата за дизайни на Бенелюкс [Benelux Design Office];

в)

права върху индустриален дизайн, регистриран в рамките на международни споразумения, които са в сила в дадена държава-членка;

г)

заявления за права върху индустриален дизайн, посочени в букви a), б) и в).

2.   За целите на настоящата директива регистрацията на дизайн включва също така и публикуването, което следва след подаването на заявлението за регистрация на дизайна в съответното ведомство за индустриална собственост в дадената държава-членка, в която това публикуване има ефекта на пораждане на правото върху дизайна.

Член 3

Изисквания за защита

1.   Държавите-членки защитават дизайните чрез регистрация и предоставят изключителни права на техните титуляри в съответствие с разпоредбите на настоящата Директива.

2.   Един дизайн е защитен с право върху индустриален дизайн до степента, до която той е нов и има индивидуален характер.

3.   Индустриален дизайн, прилаган или съдържащ се в продукт, който съставлява съставна част от сложен продукт, се счита за нов и притежаващ индивидуален характер единствено:

a)

ако съставната част, след като е била присъединена към сложния продукт, остане видима при нормална употреба на последния и

б)

до степента, до която тези видими характеристики на съставната част сами по себе си изпълняват изискванията за нововъдение и индивидуален характер.

4.   „Нормална употреба“ по смисъла на параграф 3, буква a) означава използване от крайния потребител, като се изключи поддръжката, сервизното обслужване или поправките.

Член 4

Нововъведение

Един индустриален дизайн се счита за нов, ако никакъв друг идентичен дизайн не е бил предоставен на разположение на обществото преди датата на подаване на заявлението за регистрация или, ако се оспорва приоритетност, датата на приоритета. За идентични се считат дизайните, чиито характеристики се различават единствено по несъществени подробности.

Член 5

Индивидуален характер

1.   Един индустриален дизайн се счита за притежаващ индивидуален характер, ако цялостното впечатление, което произвежда върху информиран потребител, е различно от цялостното впечатление, което се произвежда върху такъв потребител от който и да било дизайн, който е бил предоставен на разположение на обществото преди датата на подаване на заявлението за регистрация или, ако се оспорва приоритетност, датата на приоритета.

2.   При оценяването на индивидуалния характер се взема предвид степента на свобода на дизайнера при разработването на дизайна.

Член 6

Оповестяване

1.   За целите на прилагане на членове 4 и 5 един индустриален дизайн се счита за предоставен на разположение на обществото, ако е бил публикуван след регистрацията или друг вид официално признаване или изложен на показ, използван в търговията или оповестен по друг начин, освен в случаите, когато такива събития не биха могли разумно да са станали известни при нормалния ход на упражняване на икономическата дейност на специализирани кръгове в засегнатия сектор, опериращ в границите на Общността, преди датата на подаване на заявлението за регистрация или, ако се оспорва приоритетност, датата на приоритета. Все пак дизайнът не се счита за предоставен на разположение по единствената причина, че е бил оповестен пред трето лице при изрични или подразбиращи се условия за конфиденциалност.

2.   Оповестяването не се взема предвид за целите на прилагането на членове 4 и 5, ако дизайнът, за който се търси защита при правото върху регистриран дизайн в държава-членка, е бил предоставен на разположение на обществото:

a)

от дизайнера, неговия законен наследник или трето лице в резултат на предоставена информация или действие, предприето от дизайнера или неговия законен наследник; и

б)

през дванадесет месечния период, предхождащ датата на подаване на заявлението за регистрация или, ако се оспорва приоритетност, датата на приоритета.

3.   Параграф 2 се прилага също и ако дизайнът е бил предоставен на разположение на обществото като последствие от злоупотреба спрямо дизайнера и неговия законен наследник.

Член 7

Дизайни, продиктувани от техническите си функции и дизайни на вътрешни връзки

1.   Правото върху дизайн не възниква за характеристики на външния вид на продукт, които са продиктувани единствено от техническа функция.

2.   Правото върху дизайн не възниква за характеристики на външния вид на продукт, които трябва да бъдат възпроизведени по необходимост в точната им форма и измерения, за да може продуктът, в който се съдържа дизайнът или за който се прилага, да бъде механично свързан или поставен около или до друг продукт, така че всеки продукт да може да изпълнява своята функция.

3.   Независимо от параграф 2, правото върху индустриален дизайн при условията, изложени в членове 4 и 5, се съдържа в дизайн, който служи на целта да позволи многократно сглобяване или свързване на взаимно заменими продукти в рамките на модулна система.

Член 8

Дизайни, противоречащи на обществената политика или на морала

Правото върху индустриален дизайн не възниква за дизайн, който противоречи на обществената политика или на възприетите принципи за морал.

Член 9

Обхват на защита

1.   Обхватът на защитата, която се предоставя за правото върху индустриален дизайн, включва всякакъв дизайн, който не произвежда върху информиран потребител различно цялостно впечатление.

2.   При оценяване на обхвата на защитата се взема предвид степента на свобода на дизайнера при разработване на дизайна.

Член 10

Условия на защита

След регистрацията дизайните, изпълняващи условията в член 3, параграф 2, са защитени чрез правото върху дизайн за един или повече периоди от пет години от датата на подаване на заявлението. Правилният собственик на правата може да поднови срока на защита за един или повече периоди от по пет години всеки, до срок от общо 25 години от датата на подаване на заявлението.

Член 11

Недействителност или отказ за регистрация

1.   Отказва се регистрация за индустриален дизайн или, ако дизайнът е бил регистриран, правото върху него се прекратява:

a)

ако индустриалният дизайн не представлява дизайн по смисъла на член 1, буква a) или

б)

не изпълнява изискванията на членове от 3 до 8, или

в)

ако подателят на заявлението или собственикът на правата върху дизайна няма право на тях според законодателството на засегнатата държава-членка, или

г)

ако дизайнът не противоречи на предишен дизайн, който е бил предоставен на обществото след датата на подаване на заявлението или, ако се оспорва приоритетност, датата на приоритета, и който е защитен от дата, предхождаща посочената дата чрез регистрация на дизайн в Общността, или заявление за регистрация на дизайн в Общността, или право върху дизайн в заинтересованата държава-членка, или чрез заявление за такова право.

2.   Всяка държава-членка може да разпорежда да бъде отказвана регистрация на дизайн или, ако дизайнът е бил регистриран, правото върху него да бъде декларирано за недействително:

a)

ако е използван отличителен знак в последващ дизайн и правотоо на Общността или правото на заинетересованата държава-членка, на което е подвластен този знак, дава правото на правилния собственик на знака да забрани такава употреба или

б)

ако индустриалният дизайн съставлява употреба без разрешение на работа, защитена от закона за авторското право в засегнатата държава-членка, или

в)

ако индустриалният дизайн съставлява неправилна употреба на който и да е от елементите, изброени в член 6б от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, или на значки, емблеми и гербове, различни от обхванатите в член 6б на споменатата конвенция, които са от конкретен обществен интерес в засегнатата държава-членка.

3.   На основанието, предоставено в параграф 1, буква в), може да се позовава единствено лицето, на което се полага правото върху индустриалния дизайн съгласно законодателството на засегната държава-членка.

4.   На основанията, предоставени в параграф 1, буква г) и параграф 2, букви a) и б), може да се позовава единствено подателят на заявлението за собственост върху противоречивото право.

5.   На основанието, предоставено в параграф 2, буква в), може да се позовава единствено лицето или субектът, засегнат от неговата употреба.

6.   Параграфи 4 и 5 не засягат свободата на държавите-членки да разпореждат, че на основанията в параграф 1, буква г) и параграф 2, буква в) могат да се позовават също и подходящите органи във въпросните държави-членки по тяхна собствена инициатива.

7.   Когато е била отказана регистрация на индустриален дизайн или право върху индустриален дизайн е било обявено за недействително в съответствие с параграф 1, буква б) или параграф 2, дизайнът може да бъде регистриран или правото върху него да бъде запазено в изменена форма, ако в тази форма спазва изискванията за защита и идентификацията на дизайна е запазена. Регистрацията или запазването в изменена форма може да включва регистрация, придружена от частичен отказ от страна на собственика от правото върху индустриалния дизайн или въвеждането му в регистъра на индустриалните дизайни чрез решение на съда, деклариращо частичната недействителност на правото върху дизайна.

8.   Всяка държава-членка може да разпорежда, че като изключение от параграфи от 1 до 7 основанията за отказ на регистрация или за прекратяване на право, които са в сила в тази държава-членка преди датата, на която влизат в сила необходимите разпоредби за спазване на настоящата Директива, се прилагат за заявленията за регистрация на индустриални дизайни, които са били подадени преди тази дата и за настъпилите в резултат на тях регистрации.

9.   Право върху индустриален дизайн може да бъде обявено за недействително дори след като е изтекло или е било доброволно отказано.

Член 12

Права, съдържащи се в правото върху индустриален дизайн

1.   Регистрацията на индустриален дизайн дава на титуляра изключително право да го използва и да предотвратява използването му от трети лица без негово съгласие. Споменатото по-горе използване обхваща по-конкретно изработването, предлагането, изнасянето на пазара, вноса, износа или употребата на продукт, в който се съдържа дизайнът или за който се прилага, или складирането на такъв продукт за тези цели.

2.   Когато по правото на държава-членка действията, посочени в параграф 1, не могат да бъдат предотвратени преди датата, на която влизат в сила разпоредбите, необходими за спазването на настоящата директива, правата, съдържащи се в правото върху индустриален дизайн, не могат да имат действие за предотвратяване на такива действия на лице, което ги е започнало преди тази дата.

Член 13

Ограничения на правата, съдържащи се в правата върху индустриален дизайн

1.   Правата, съдържащи се в правото върху индустриален дизайн при регистрация, не се упражняват по отношение на:

a)

действия, извършени при частни условия и с нетърговски цели;

б)

действия с експериментални цели;

в)

действия за възпроизвеждане за целите на цитиране или преподаване, при условие че такива действия са съвместими с честната търговска практика и не засягат ненадлежно нормалното експлоатиране на дизайна и се посочва източника.

2.   Освен това правата, съдържащи се в правото върху индустриален дизайн при регистрация, не се упражняват по отношение на:

a)

оборудването на кораби и самолети, регистрирани в друга държава, когато навлизат временно на територията на засегнатата държава-членка;

б)

внос в засегнатата държава-членка на резервни части и аксесоари за целите на ремонт на такива съдове;

в)

изпълнението на ремонта на такива съдове.

Член 14

Преходна разпоредба

До времето, през което ще са приети поправки на настоящата директива по предложение на Комисията, в съответствие с разпоредбите на член 18, държавите-членки запазват в сила съществуващите си законови разпоредби, свързани с използването на дизайн на съставна част за целите на поправката на сложен продукт до възстановяването на оригиналния му вид и въвеждат промени в тези разпоредби само ако целта е да се либерализира пазарът на такива части.

Член 15

Изчерпване на права

Правата, съдържащи се в правото върху индустриален дизайн при регистрация не се простират върху действия, свързани с продукт, в който дизайнът е включен в рамките на обхвата на защитата на правото върху дизайн, в който се съдържа или за който се прилага, когато продуктът е бил пуснат на пазара в Общността от собственика на правото върху дизайна или с негово съгласие.

Член 16

Отношение към други форми на защита

Разпоредбите на настоящата директива не засягат каквито и да било разпоредби на правото на Общността или правото на засегнатата държава-членка, свързани с права върху нерегистриран индустриален дизайн, търговски марки или други отличителни знаци, патенти и полезни модели, печатарски шрифтове, гражданска отговорност или нелоялна конкуренция.

Член 17

Отношение към авторското право

Индустриален дизайн, който е защитен с право върху дизайн, регистриран в държава-членка в съответствие с настоящата директива, подлежи на защита и по закона за авторското право на тази държава от датата на създаване на дизайна или фиксирането му под някаква форма. Степента, до която и условията, при които се предоставя такава защита, включително изискваната степен на оригиналност, се определят от всяка държава-членка.

Член 18

Преразглеждане

Три години след датата на прилагане, посочена в член 19, Комисията предава анализ на последствията от разпоредбите на настоящата директива за индустриите в Общността и по-конкретно индустриалните сектори, които са най-засегнати, особено производителите на сложни съставни продукти и съставляващите ги части, за потребителите, за конкуренцията и за функционирането на вътрешния пазар. Най-късно една година след това Комисията предлага на Европейския парламент и на Съвета някакви изменения на настоящата директива, необходими за допълването на вътрешния пазар на съставни части на сложни продукти, както и каквито и да е било други промени, които счита за необходими след консултациите си с най-засегнатите страни.

Член 19

Прилагане

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подззаконови или административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 28 октомври 2001 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, те трябва да съдържат препратка към настоящата директива или да бъдат придружени от такава препратка в момента на официалното им публикуване. Методите на извършване на такава препратка се разпореждат от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията разпоредбите от националното си право, които са приели в сферата, обхваната от настоящата директива.

Член 20

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на 20-тия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 21

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 1998 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета

Председател

C. EINEM


(1)  ОВ C 345, 23.12.1993 г., стр. 14 и

ОВ C 142, 14.5.1996 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 388, 31.12.1994 г., стр. 9 и

ОВ C 110, 2.5.1995 г., стр. 12.

(3)  Становище на Европейския парламент от 12 октомври 1995 г. (ОВ C 287, 30.10.1995 г., стр. 157), обща позиция на Съвета от 17 юни 1997 г. (ОВ C 237, 4.8.1997 г., стр. 1), Решение на Европейския парламент от 22 октомври 1997 г. (ОВ C 339, 10.11.1997 г., стр. 52). Решение на Европейския парламент от 15 септември 1998 г. Решение на Съвета от 24 септември 1998 г.


Top