EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0292

Решение на Комисията от 22 април 1998 година относно пускане на пазара на генетично модифицирана царевица (Zea mays L. линия Bt-11) съгласно Директива 90/220/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП)

OJ L 131, 5.5.1998, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/292/oj

03/ 24

BG

Официален вестник на Европейския съюз

139


31998D0292


L 131/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 април 1998 година

относно пускане на пазара на генетично модифицирана царевица (Zea mays L. линия Bt-11) съгласно Директива 90/220/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(98/292/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно доброволното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (1), последно изменена с Директива 97/35/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че членове 10 — 18 от Директива 90/220/ЕИО определят процедура на Общността, предоставяща възможност на компетентните органи на държавите-членки да дават съгласието си при пускане на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми;

като има предвид, че нотификация за пускане на пазара на такъв продукт е била изпратена до компетентните органи на Обединеното кралство;

като има предвид, че е било посочено, че с продукта ще се борави в околната среда по време на вноса и складирането му в съответствие с използването му като фураж за животни и производството на промишлени и хранителни продукти, но не и за по-нататъшно производство на зърно;

като има предвид, че компетентните органи на Обединеното кралство впоследствие са изпратили досието относно въпросния продукт на Комисията с благоприятно становище;

като има предвид, че компетентните органи на други държави-членки са повдигнали възражения срещу въпросното досие;

като има предвид, че продуктът ще влезе в пазара на Общността, смесен с друго царевично зърно, включително генетично немодифицирано царевично зърно, нотификаторът впоследствие е променил предлаганото етикетиране в първоначалното досие, както следва:

износителите от държавите, където е отгледан продуктът, вносителите в Общността, както и хранителната и преработвателната промишленост за фуражи на Общността ще бъдат снабдени с документацията на продукта, информираща за възможността продуктът да присъства в насипните пратки царевица,

документацията на продукта, която ще бъде предоставена, ще включва между другото и информация, че продуктът е произведен посредством генетична модификация, както и информация за възможните употреби на продукта,

документацията на продукта ще посочва също така, че може да са валидни конкретни изисквания за етикетиране в Общността за продуктите, получени от царевица с линия Bt-11;

като има предвид, че нотификаторът впоследствие допълни първоначалното досие с допълнителна информация;

като има предвид, че в съответствие с член 13, параграф 3 от Директива 90/220/ЕИО Комисията следва да вземе решение в съответствие с процедурата, установена в член 21 от посочената директива;

като има предвид, че Комисията потърси становището на съответните научни комитети, учредени с Решение 97/579/ЕО на Комисията (3), за това досие; като има предвид, че становището бе дадено на 10 февруари 1998 г. от Научния комитет по растенията, който заключи, че няма причина да се счита, че вносът на този продукт с цел използване като всяко друго царевично зърно може да окаже неблагоприятен ефект върху здравето на хората и околната среда;

като има предвид, че след като разгледа всяко едно от повдигнатите възражения в светлината на Директива 90/220/ЕИО, информацията, предоставена в досието, и становището на Научния комитет по растенията, Комисията заключи, че няма причина да се смята, че върху здравето на хората и околната среда ще окаже отрицателно въздействие въвеждането в царевицата на синтетичния ген cryIA (b) с повишена устойчивост към някои ципокрили вредители и синтетичния пат ген с повишена устойчивост към хербициди с амониев глюфозинат;

като има предвид, че член 11, параграф 6 и член 16, параграф 1 от Директива 90/220/ЕИО предвиждат допълнителни предпазни мерки в случай на нова информация за потенциални рискове от продукта;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 21 от Директива 90/220/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Без да се засягат други разпоредби на Общността, и по-специално Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (4), и при условията на параграфи 2 и 3 от настоящия член компетентните органи на Обединеното кралство дават съгласие за пускането на пазара на следния продукт, за който са нотифицирани от „Novartis Seeds Inc.“ (писмо изх. № C/GB/96/M4/1):

зърно от генетично модифицирана царевица линия Bt-11, съдържащо:

а)

синтетичен вариант на гена cryIA (b), получен от щам HD1 на Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, под контрола на стимулатор 35S от мозаичен вирус по карфиола и IVS 6 интрон от ген на царевична алкохол-дехидрогеназа и крайна секвенция на нопалин синтаза от Agrobacterium tumefaciens; и

б)

синтетичен вариант на пат гена, получен от Streptomyces viridochromogenes, под контрола на стимулатор 35S от мозаичен вирус по карфиола и IVS 2 интрон от гена на царевична алкохол-дехидрогеназа и крайна секвенция на нопалин синтаза от Agrobacterium tumefaciens.

2.   Съгласието важи за зърно от потомствата, получени от кръстосване на царевица от линия Bt-11 с всяка друга традиционно отгледана царевица, внесена в Общността.

3.   Съгласието важи за пускане на пазара на продукта, който ще се използва като всяко друго царевично зърно, но не и за култивация.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 1998 година.

За Комисията

Ritt BJERREGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 169, 27.6.1997 г., стр. 72.

(3)  ОВ L 237, 28.8.1997 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.


Top