Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0028

Директива 97/28/ЕО на Комисията от 11 юни 1997 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства на моторните превозни средства и техните ремаркетатекст от значение за ЕИП.

OJ L 171, 30.6.1997, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 76 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 76 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 160 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; заключение отменено от 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/28/oj

13/ 21

BG

Официален вестник на Европейския съюз

76


31997L0028


L 171/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 97/28/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 1997 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства на моторните превозни средства и техните ремаркета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/EИО на Съвета относно типовото одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (1), последно изменена от Директива 96/79/EО (2) на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 13, параграф 2 от нея,

като взе предвид Директива 76/756/EИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства на моторните превозни средства и техните ремаркета (3), последно изменена с Директива 91/663/EИО (4) на Комисията, и по-специално член 5 от нея,

като има предвид, че Директива 76/756/EИО е една от специалните директиви на процедурата за типово одобрение на ЕО, въведено с Директива 70/156/EИО; като има предвид, че разпоредбите на Директива 70/156/EИО относно системите, компонентите и отделните технически възли на превозните средства се отнасят съответно за настоящата директива;

като има предвид, по-специално, че член 3, параграф 4 и член 4, параграф 3 от Директива 70/156/EИО изискват към всяка специална директива да е приложен информационен документ, както и сертификат за типово одобрение, издадено съгласно приложение VI към спомената директива, с оглед да се компютъризира типовото одобрение; като има предвид, че сертификатът за типово одобрение, предвидено в Директива 76/756/EИО, трябва съответно да се измени;

като има предвид, че процедурите трябва да се опростят с оглед да се запази на предвидената в член 9, параграф 2 от Директива 70/156/EИО равнозначност между определени специални директиви и съответстващите регламенти на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа, когато тези регламенти се изменят; като има предвид, че на първо време е необходимо техническите изисквания на Директива 76/756/EИО да се заменят с посочените в Регламент № 48 с помощта на взаимни препратки;

като има предвид, че с цел да се подобри безопасността на пътното движение, inter alia беше взето решение да се изисква задължително инсталиране на трета стоп лампа на превозните средства от категория М1 и да се разрешава инсталиране по избор на работещи денем лампи на моторните превозни средства;

като има предвид, че е необходимо допълнително разглеждане на незадължителните разпоредби относно изискванията за ефективност на отделните светлинни и светлинно-сигнални устройства и тяхното инсталиране на моторните превозни средства и техните ремаркета; като има предвид, че е от съществено значение да се приключи необходимата техническа работа така че бързо да могат да се въведат други изменения в Директива 76/756/EИО;

като има предвид, че се прави препратка към Директива 76/757/EИО на Съвета (5), последно изменена с Директива 97/29/EО на Комисията (6);

като има предвид, че предвидените в настоящата директива мерки са съобразени със становището за привеждане в съответствие с техническия прогрес, дадено от Комитета, създаден с Директива 70/156/EИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 76/756/ЕИО сe изменя, както следва:

1.

Първото изречение на член 4 се заменя със следния текст:

„Държава-членка, която е издала типово одобрение на ЕО, предприема необходимите мерки, за да гарантира, че е уведомена за всяко изменение на всяка част или характеристика, посочени в определението за тип превозно средство, по отношение на инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства.“

2.

Приложенията се заменят с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Считано от 1 януари 1998 г. или, ако публикуването на текстовете, посочени в член 3, се забави след 1 юли 1997 г., шест месеца след действителната дата на публикуване на тези текстове, държавите-членки не могат на основания, свързани с инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства,

да отказват да издават типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за тип превозно средство, или

да забраняват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на превозни средства,

ако превозните средства отговарят на изискванията на Директива 76/756/ЕИО, изменена с настоящата директива.

2.   Считано от 1 октомври 1998 г., държавите-членки:

преустановяват да издават типово одобрение на ЕО, и

могат да отказват да издават национално типово одобрение,

за тип превозно средство на основания, свързани с инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства, ако не са спазени изискванията на Директива 76/756/ЕИО, изменена с настоящата директива.

3.   Считано от 1 октомври 2000 г. държавите-членки:

смятат сертификатите за съответствие, които съгласно разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО придружават новите превозни средства, за невалидни по смисъла на член 7, параграф 1 от същата директива, и

могат да отказват регистрацията, продажбата и въвеждането в експлоатация на нови превозни средства, които не са придружени от сертификат за съответствие съгласно Директива 70/156/ЕИО,

на основания, свързани с инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства, ако не са спазени изискванията на Директива 76/756/ЕИО, изменена с настоящата директива.

Член 3

Параграфите и приложенията от Регламент № 48 на ИКЕ на ООН, посочен в приложение II, точка 1, се публикуват в Официален вестник на Европейските общности до 1 юли 1997 година.

Член 4

1.   Държавите-членки въвеждат действие необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 януари 1998 г.; въпреки това, ако публикуването на текстовете, посочени в член 3, се забави след 1 юли 1997 г., държавите-членки изпълняват настоящото задължение шест месеца след действителната дата на публикуване на тези текстове. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 1998 г., или, ако публикуването на текстовете, посочени в член 3, се забави след 1 юли 1997 г., шест месеца след действителната дата на публикуване на тези текстове.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 20-ия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 1997 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 366, 31.12.1991 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 32.

(6)  ОВ L 171, 30.6.1997 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Административни разпоредби за типово одобрение

Допълнение 1:

Информационен документ

Допълнение 2:

Сертификат за типово одобрение

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Технически изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

1.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

1.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕО съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за тип превозно средство по отношение на инсталирането на неговите светлинни и светлинно-сигнални устройства се подава от производителя.

1.2.   В допълнение 1 е даден образец на информационния документ.

На техническата служба, която отговоря за провеждане на изпитванията за типово одобрение, трябва да се представи следното:

1.3.1.   представително за подлежащия на одобрение тип превозно средство.

2.   ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

2.1.   Ако са спазени съответните изисквания, се издава типово одобрение на ЕО съгласно член 4, параграф 3 от Директива 70/156/ЕИО.

2.2.   В допълнение 2 е даден образец на сертификат за типово одобрение на ЕО.

2.3.   На всеки одобрен тип превозно средство се определя номер на одобрението в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО. Една и съща държава-членка не трябва да определя същия номер за друг тип превозно средство.

3.   МОДИФИКАЦИИ НА ТИПА И ВНАСЯНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕНИЯТА

3.1.   В случай на модификации на типа, одобрен съгласно настоящата директива, се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

4.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

4.1.   По правило мерките за гарантиране на съответствие на производството се вземат съгласно разпоредбите на член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

4.2.   Специфичните изисквания за провеждане на изпитванията са дадени в приложение 9 от документите, посочени в точка 1 от приложение II към настоящата директива.

Допълнение 1

Image

Image

Image

Допълнение 2

Image

Image

Добавка

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите изисквания са тези, които са предвидени в точки 2, 2.2 до 2.2.5.2, 5 и 6 и приложения 3 до 9 към Регламент № 48 на ИКЕ на ООН, който консолидира следните документи:

серия 01 от изменения, в т.ч. и поправките (1),

списък на грешките № 2 към серия 01 от изменения (2),

добавка 1 към серия 01 от изменения, включително поправките към серия 01 от изменения и списък на грешките № 1 към преработка 1 на Регламент № 48 (3),

списък на грешките № 4 към серия 01 от изменения (4),

с изключение на това, че:

1.1.   точка 2.4 следва да се разбира, както следва:„Ненатоварено превозно средство“ е превозно средство в работно състояние, съгласно определението в точка 2.6 от Допълнение 1 от Приложение I към настоящата директива, но без водач.

1.2.   Препратката в бележката под линия (2) в точка 2.7.24 и съответстващата ѝ бележка под линия се заличават.

1.3.   Споменатият в точка 5.19.1 термин „формуляр за съобщение (точка 10.1 от приложение I)“ следва да се разбира като „сертификат за типово одобрение (точка 5.1 от добавката към допълнение 2 от приложение I към настоящата директива)“.

1.4.   В бележка под линия (4) към точка 6.2.9, въведена с документ за справка (3), „Договарящите страни по съответните регламенти“ следва да се разбира като „държавите-членки“.

1.5.   В точки 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 и 6.17.2, „Регламент № 3“ следва да се разбира като „Директива 76/757/ЕИО“.

1.6.   Препратката в бележката под линия (5) в точка 6.19 и съответстваща ѝ бележка под линия се заличават.

1.7.   Бележка под линия (1) в приложение 5 следва да се разбира, както следва:

„За определенията на категориите, виж приложение II, точка А от Директива 70/156/ЕИО“.

2.   Без да се нарушават изискванията по член 8, по специално параграфи 2а, 2в и 3 от Директива 70/156/ЕИО, изискванията на настоящото приложение и всички изисквания в специалните директиви, забранява се инсталирането на каквото и да е друго светлинно или светлинно-сигнално устройство, различно от устройствата, които са определени в точки 2.7.1—2.7.24 на посочените в точка 1 документи.


(1)  

E/ECE/324

Rev. 1/Add. 47/Rev. 1.

E/ECE/TRANS/505

(2)  

E/ECE/324

Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 1.

E/ECE/TRANS/505

(3)  

E/ECE/324

Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Amend. 1.

E/ECE/TRANS/505

(4)  

E/ECE/324

Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 2.

E/ECE/TRANS/505


Top