Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0011

Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда

OJ L 73, 14.3.1997, p. 5–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 151 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 254 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 254 - 264

No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2012; отменен от 32011L0092

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/11/oj

15/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

254


31997L0011


L 073/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 97/11/ЕО НА СЪВЕТА

от 3 март 1997 година

за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора (4),

(1)

като има предвид, че Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда (5) има за цел да предостави на компетентните органи необходимата информация, която би им позволила да вземат решение по конкретен проект с пълното познание за евентуалното сериозно въздействие на проекта върху околната среда; като има предвид, че процедурата по оценка е основен инструмент на политиката в областта на околната среда така, както е определена в член 130с от Договора и в Петата програма на Общността за политика и действие във връзка с околната среда и устойчивото развитие;

(2)

като има предвид, че съгласно член 130с, параграф 2 от Договора политиката на Общността в областта на околната среда се основава на принципа за предпазливост и на принципа, че следва да се предприемат превантивни действия, че увреждането на околната среда трябва да бъде отстранявано приоритетно още при източника, и че замърсителят следва да плати;

(3)

като има предвид, че основните принципи на оценката на въздействието върху околната среда следва да бъдат хармонизирани и че държавите-членки могат да въвеждат по-строги правила за защита на околната среда;

(4)

като има предвид, че досегашният опит, натрупан в областта на оценката на въздействието върху околната среда така, както е записан в доклада относно изпълнението на Директива 85/337/ЕИО, приета от Комисията на 2 април 1993 г., показва, че е необходимо да бъдат въведени разпоредби, които имат за цел да пояснят, допълнят и усъвършенстват правилата на процедурата по оценката с цел да гарантират, че директивата се прилага все по-хармонизирано и ефективно;

(5)

като има предвид, че проектите, за които е необходима оценка на въздействието върху околната среда, следва да бъдат предмет на съгласие за развитие; като има предвид, че оценката следва да бъде направена преди получаването на такова съгласие;

(6)

като има предвид, че е уместно да се внесат допълнения в списъка с проектите, които оказват съществено въздействие върху околната среда и които именно поради това трябва да бъдат по правило предмет на систематична оценка;

(7)

като има предвид, че проекти от друг тип могат и да не оказват съществено въздействие върху околната среда във всеки отделен случай; като има предвид, че на тези проекти следва да бъде направена оценка, когато държавите-членки считат, че има вероятност те да окажат съществено въздействие върху околната среда;

(8)

като има предвид, че държавите-членки могат да въведат прагове или критерии с цел да определят кои проекти следва да бъдат предмет на оценка въз основа на силата на тяхното въздействие върху околната среда; като има предвид, че държавите-членки не следва да бъдат задължавани да разглеждат проекти под тези прагове или извън критериите на базата на всеки отделен казус;

(9)

като има предвид, че когато се определят подобни прагове или критерии за разглеждане на проекти на базата на всеки отделен казус, с цел да се определи кои проекти следва да бъдат предмет на оценка въз основа на същественото им въздействие върху околната среда, държавите-членки следва да вземат предвид съответните критерии за подбор, посочени в настоящата директива; като има предвид, че съгласно принципа на субсидиарността е най-подходящо държавите-членки да прилагат тези критерии в конкретните случаи;

(10)

като има предвид, че наличието на критерий относно местоположението във връзка с районите, ползващи се със специална защита, определени от държавите-членки в съответствие с Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (6) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (7), не означава непременно, че проектите в тези райони стават автоматично предмет на оценка по силата на настоящата директива;

(11)

като има предвид, че е уместно да се въведе процедура, която би позволила на предприемача да получи становището на компетентния орган относно съдържанието и обхвата на информацията, която следва да бъде разработена и предоставена за нуждите на оценката; като има предвид, че държавите-членки могат, в рамките на тази процедура, да поискат от предприемача да даде, inter alia, алтернативи на проектите, за които възнамерява да кандидатства;

(12)

като има предвид, че е желателно да се засилят разпоредбите, които се отнасят до оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, като се вземе под внимание развоят на събитията на международно равнище;

(13)

като има предвид, че Общността подписа Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст на 25 февруари 1991 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 85/337/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 2, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, inter alia поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие. Тези проекти са дефинирани в приложение 4.“;

2.

В член 2 се добавя следният параграф:

„2а.   Държавите-членки могат да предвидят една-единствена процедура, която да изпълнява изискването на настоящата директива и изискванията на Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. относно интегрираното предпазване и контрола на замърсяването (8)

3.

В член 2, параграф 3 първата алинея да се чете, както следва:

„3.   Без да се засяга член 7, държавите-членки могат в изключителни случаи да отменят изцяло или частично разпоредбите, предвидени в настоящата директива, по отношение на конкретен проект.“;

4.

В член 2, параграф 3, буква в) думите „когато е подходящо“ се заменят с думите „когато е приложимо“;

5.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, в светлината на всеки отделен случай и в съответствие с членове 4 - 11, прякото и непрякото въздействие на даден проект върху следните фактори:

хората, флората и фауната;

почвата, водата, въздуха, климата и природната среда;

материалните придобивки и културното наследство;

взаимодействието между факторите, споменати в първо, второ и трето тире.“;

6.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

1.   При спазването на член 2, параграф 3 проектите, изброени в приложение I, се изпълняват, при условие че е направена оценка в съответствие с членове 5 - 10.

2.   При спазването на член 2, параграф 3 държавите-членки вземат решение за проектите, изброени в приложение II, чрез:

а)

разглеждане на всеки отделен случай,

или

б)

прагове или критерии, определени от държавата-членка

относно това, дали проектът да бъде предмет на оценка съгласно разпоредбите на членове 5 - 10.

Държавите-членки могат да решат да прилагат и двете процедури, посочени в букви а) и б).

3.   Когато се извършва оценка на всеки отделен случай или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, се вземат под внимание съответните критерии за подбор, посочени в приложение III.

4.   Държавите-членки правят необходимото, за да се уверят, че решимостта на компетентните органи съгласно параграф 2 е достояние на обществото.“;

7.

Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

1.   В случай на проекти, които по силата на член 4 трябва да бъдат предмет на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на членове 5 - 10, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че предприемачът предава в подходяща форма информацията, посочена в приложение IV, дотолкова, доколкото:

а)

държавите-членки считат, че информацията е съотносима към даден етап от процедурата за даване на съгласие и към специфичните характеристики на дадения проект или тип проект и на онези характеристики на околната среда, които вероятно могат да бъдат засегнати;

б)

държавите-членки считат, че е възможно към даден предприемач да се изпрати разумно искане за събиране на тази информация, като се вземат под внимание, inter alia, сегашните познания и методи на оценка.

2.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че ако предприемачът предяви такова искане преди подаване на молба за разрешително за работа, компетентният орган дава становище относно информацията, която трябва да бъде предоставена от предприемача в съответствие с параграф 1. Компетентният орган се консултира с предприемача и с органите, упоменати в член 6, параграф 1, преди да даде своето становище. Фактът, че органът е дал становище съгласно настоящия параграф не представлява пречка на по-късен етап той да поиска от предприемача да предостави допълнителна информация.

Държавите-членки могат да изискат от компетентните органи да дадат такова становище, независимо дали предприемачът е поискал становище, или не.

3.   Информацията, която предприемачът следва да предостави съгласно параграф 1, включва най-малко следното:

описание на проекта, включващо информация относно обекта, план и размери;

описание на мерките, които се предвижда да бъдат предприети с цел да се избегнат, намалят и при възможност да се коригират неблагоприятните резултати;

данните, необходими за идентифициране и оценка на основните последствия от проекта върху околната среда;

кратко описание на основните алтернативи, проучени от предприемача, и посочване на главните причини за неговия избор по отношение на въздействието на проекта върху околната среда;

нетехническо описание на информацията, посочена в горните тирета.

4.   Държавите-членки гарантират, ако това е необходимо, че който и да е орган, който притежава съответната информация във връзка с член 3, предоставя тази информация на предприемача.“;

8.

Член 6, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че органите, които имат отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда, имат възможност да изкажат своето мнение относно информацията, предоставена от предприемача, както и при поискване във връзка с разрешителното за изпълнение на проекта. За тази цел държавите-членки посочват органите, които следва да бъдат консултирани по принцип или на базата на всеки отделен случай. Информацията, събрана съгласно член 5, се изпраща на тези органи. Държавите-членки разработват подробни указания във връзка с осъществяването на консултациите.“;

Член 6, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Държавите-членки гарантират, че всяка молба за предприемаческа дейност и всяка информация, събрана съгласно член 5, стават достояние на обществото в разумен срок от време, с цел да се даде възможност на заинтересованите членове на обществото да изкажат своето мнение преди издаването на разрешително за предприемаческа дейност.“;

9.

Член 7 се заменя със следния текст:

„Член 7

1.   Когато дадена държава-членка признава, че е вероятно проектът да има голямо въздействие върху околната среда в друга държава-членка, или когато държава-членка, която е вероятно да бъде сериозно засегната, поиска това, държавата-членка, на чиято територия ще се реализира проектът, изпраща на заинтересованата държава-членка колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от времето, по което информира своето население, следната информация, inter alia:

а)

описание на проекта, придружено от всякаква налична информация относно възможното му трансгранично въздействие;

б)

информация относно характера на решението, което може да се вземе,

и предоставя на другата държава-членка разумен период от време, през който тя да посочи дали иска да участва в процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, като може да включи и информацията, посочена в параграф 2.

2.   Ако дадена държава-членка, която получи информация съгласно параграф 1, посочи, че възнамерява да участва в процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, то държавата-членка, на чиято територия ще се реализира проектът, изпраща на заинтересованата държава-членка информацията, посочена в член 5, ако още не е направила това, както и свързана с нея информация относно горепосочената процедура, включително молбата на предприемача за разрешително за предприемачески дейности.

3.   Освен това, всяка една от заинтересованите държави-членки, в зависимост от своя интерес:

а)

се грижи за предоставяне в разумен срок на информацията, посочена в параграфи 1 и 2, на органите, посочени в член 6, параграф 1, и на заинтересованата общественост на територията на държавите-членки, които вероятно биха били засегнати от проекта; и

б)

предприема необходимите мерки тези органи и заинтересованата общественост да получат възможност, преди предоставянето на разрешително за осъществяване на проекта, да изпратят в разумен срок от време своето становище относно информацията, предоставена на компетентните власти в държавата-членка, на чиято територия ще се реализира проектът.

4.   Заинтересованите държави-членки започват консултации, inter alia относно потенциалното трансгранично въздействие на проекта и предвижданите мерки, целящи намаляването или елиминирането на това въздействие, като се договарят за провеждане на тези консултации в разумен срок от време.

5.   Подробните договорености относно изпълнението на разпоредбите на настоящия член се договарят от заинтересованите държави-членки.“;

10.

Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат под внимание при процедурата за даване на разрешително за предприемаческа дейност.“;

11.

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

1.   Когато бъде взето решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на разрешително, компетентният орган или компетентните органи уведомяват за това обществеността, в съответствие с подходящите процедури, като дават публичност на следната информация:

съдържание на решението и всички свързани с него условия;

основни причини и съображения, на които се основава решението;

когато е необходимо, описание на основните мерки, целящи недопускане, намаляване и при възможност неутрализиране на най-важните отрицателни последици.

2.   Компетентният орган/компетентните органи уведомяват всяка държава-членка, с която са водени консултации съгласно член 7, като ѝ препращат информацията, посочена в параграф 1.“;

12.

Член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

Разпоредбите на настоящата директива не променят задължението на компетентните органи да спазват ограниченията, налагани от националното законодателство, административните разпоредби и приетата правна практика в областта на търговската и промишлената конфиденциална информация, включително защитата на интелектуалната собственост и опазването на обществените интереси.

Когато се прилага член 7, предаването на информация на друга държава-членка и получаването на информация от друга държава-членка са предмет на ограниченията, които са в сила в държавата-членка, в която е предложен проектът.“;

13.

Член 11, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   По-конкретно, държавите-членки уведомяват Комисията за всички критерии и/или прагове, приети във връзка с избора на въпросните проекти, в съответствие с член 4, параграф 2.“;

14.

Член 13 се заличава;

15.

Приложения I, II и III се заменят с приложения I, II, III и IV така, както са дадени в приложението.

Член 2

Пет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането и ефективността на Директива 85/337/ЕИО, изменена с настоящата директива. Докладът се основава на обмена на информация, предвиден в член 11, параграфи 1 и 2.

Въз основа на този доклад Комисията внася в Съвета допълнителни предложения, когато е необходимо, с цел да се гарантира по-нататъшната координация при прилагането на настоящата директива.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 14 март 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Ако компетентният орган е получил молба за разрешително за предприемаческа дейност преди края на срока, посочен в параграф 1, остават в сила разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО, приети преди приемането на настоящите изменения.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 1997 година.

За Съвета

Председател

M. DE BOER


(1)  ОВ С 130, 12.5.1994 г., стр. 8 и

ОВ С 81, 19.3.1996 г., стр. 14.

(2)  ОВ С 393, 31.12.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ С 210, 14.8.1995 г., стр. 78.

(4)  Становище на Европейския парламент от 11 октомври 1995 г. (ОВ С 287, 30.10.1995 г., стр. 101), Обща позиция на Съвета от 25 юни 1996 г. (ОВ С 248, 26.8.1996 г., стр. 75) и Решение на Европейския парламент от 13 ноември 1996 г. (ОВ С 362, 2.12.1996 г., стр. 103).

(5)  ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(6)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(7)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(8)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЕКТИ, ПРЕДМЕТ НА ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1.   Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на повече от 500 тона на ден въглища или битуминозни шисти.

Топлоелектрически централи и други горивни инсталации за производство на топлинна енергия от 300 и повече мегавата, и

ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи или реактори (1) с изключение на научноизследователски инсталации за производство и конверсия на ядрени и богати материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване).

а)

Инсталации за допълнителна обработка на облъчвано ядрено гориво.

б)

Инсталации, предназначени за:

производство или обогатяване на ядрено гориво,

преработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока радиоактивност,

окончателно погребване на отработено ядрено гориво,

единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци,

единствено за съхраняване (планирано за повече от 10 години) на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени.

Интегрирано предприятие за първично топене на чугун и стомана;

Инсталации за производство на сурови цветни метали от руда, концентрати или вторични материали посредством металургичен, химически или електролитен процес.

5.   Инсталации за добив и преработка на азбест и за продукти, съдържащи азбест: азбестоциментови продукти, с годишно производство над 20 000 тона крайна продукция, както и за други видове производства, използващи азбест над 200 тона годишно.

6.   Интегрирани химически инсталации, тоест инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, както и такива, в които няколко инсталации са функционално свързани и са предназначени:

i)

за производство на основни органични химични вещества;

ii)

за производство на основни неорганични химични вещества;

iii)

за производство на фосфорни, азотни или калиеви торове (прости и комбинирани торове);

iv)

за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди;

v)

за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси;

vi)

за производство на взривни вещества.

а)

Строителство на релсови пътища за международен железопътен транспорт и на летища (2) с дължина на основната писта 2 100 м или повече;

б)

Строителство на автомагистрали и високоскоростни пътища (3);

в)

Строителство на нов път с четири или повече платна, или изместване на трасе и/или разширяване на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с обща дължина 10 и повече километра.

а)

Вътрешни водни пътища и пристанища за транспорт по вътрешните водни пътища, които позволяват приемането на съдове с тонаж над 1 350 тона.

б)

Търговски пристанища, пирсове за товарене и разтоварване, свързани със сушата и с външни пристанища (с изключение на пирсове за фериботи), които могат да приемат съдове с тонаж над 1 350 тона.

9.   Инсталации за обезвреждане на отпадъци, за химическа обработка съгласно определението, дадено в приложение IIА към Директива 75/442/ЕИО (4) под заглавие D9, или сметища с опасни отпадъци (тоест отпадъци, които попадат в обхвата на Директива 91/689/ЕИО (5).

10.   Инсталации с капацитет над 100 тона на денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране съгласно определението, дадено в приложение IIА към Директива 75/442/ЕИО под заглавие D9.

11.   Схеми за събиране на подземни води или за изкуствен оборот на подземни води с годишен обем на добиваната вода или оборотна вода 10 милиона кубични метра или повече.

а)

Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърляната вода е над 100 милиона кубични метра годишно.

б)

Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2 000 милиона кубични метра годишно, а количеството прехвърляна вода надвишава 5 % от този поток.

И в двата случая прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва.

13.   Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет, надвишаващ еквивалента на 150 000 жители съгласно определението, посочено в член 2, точка 6 от Директива 91/271/ЕИО (6).

14.   Добив на нефт и природен газ с търговска цел, когато добиваното количество надхвърля 500 тона на ден за нефт или над 500 000 кубични метра на ден за природен газ.

15.   Язовири и други съоръжения, предназначени за задържане или постоянно съхранение на вода, където новото или допълнителното количество задържана или съхранявана вода надхвърля 10 милиона кубични метра.

16.   Тръбопроводи за транспортиране на газ, нефт или химически вещества с диаметър над 800 мм и дължина над 40 км.

17.   Ферми за интензивно отглеждане на домашни птици или свине, с повече от:

а)

85 000 места за отглеждане на бройлери, 60 000 места за кокошки;

б)

3 000 места за отглеждане на свине за месо (над 30 кг тегло);

в)

900 места за свине майки.

18.   Промишлени предприятия за:

а)

производство на целулоза от дървесина или подобни влакнести материали;

б)

производство на хартия и картон с производствен капацитет над 200 тона на ден.

19.   Кариери и рудници за открит добив на суровини с площ над 25 хектара или за добив на торф с площ над 150 хектара.

20.   Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и по-високо и с дължина над 15 км.

21.   Съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти или химични продукти, чийто капацитет възлиза на 200 000 тона или повече.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЕКТИ, ПРЕДМЕТ НА ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

1.   Селско, горско и водно стопанство

а)

Проекти за комасация на селскостопански земи;

б)

Проекти за използване на необработваеми земи или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели;

в)

Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи;

г)

Първоначално залесяване или обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята;

д)

Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение I);

е)

Интензивно развъждане на риба;

ж)

Пресушаване на земи от морето.

2.   Рудодобив

а)

Кариери, открити рудници и добив на торф (проекти, невключени в приложение I);

б)

Рудници с подземен добив;

в)

Извличане на инертни материали от реки и водоеми;

г)

Дълбоки сондажи:

геотермални,

за съхраняване на ядрени отпадъци,

за водоснабдяване,

с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа;

д)

Добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти.

3.   Енергийно стопанство

а)

Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (проекти, невключени в приложение I);

б)

Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода; пренос на електроенергия по надземни кабели (проекти, невключени в приложение I);

в)

Съоръжения за наземно складиране на природен газ;

г)

Съоръжения за подземно складиране на горими газове;

д)

Съоръжения за подземно складиране на фосилно гориво;

е)

Промишлено брикетиране от въглища и лигнит;

ж)

Инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (освен ако са включени в приложение I);

з)

Водноелектрически централи;

и)

Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра (вятърни генератори).

4.   Производство и преработка на метали

а)

Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене;

б)

Инсталации за преработка на черни метали:

i)

горещо валцуване,

ii)

ковашко пресоване,

iii)

защитни покрития от разтопен метал;

в)

Леярни за черни метали;

г)

Инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави, с изключение на благородните метали, изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и т.н.);

д)

Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси;

е)

Производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели;

ж)

Корабостроителници;

з)

Производство и ремонт на самолети;

и)

Производство на жп съоръжения;

й)

Взривно щамповане;

к)

Инсталации за пържене и агломерация на руди.

5.   Добив на полезни изкопаеми

а)

Коксови пещи (суха дестилация на въглища);

б)

Инсталации за производство на цимент;

в)

Инсталации за производство на азбест и азбестови изделия (проекти, невключени в приложение I);

г)

Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна;

д)

Инсталации за топене на минерални вещества, включително производство на минерални влакна;

е)

Инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, по-конкретно на керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове.

6.   Инсталации за химическа промишленост (проекти, невключени в приложение I)

а)

Инсталации за производство на химични вещества и препарати и междинни продукти;

б)

Инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди;

в)

Съоръжения за съхраняване на нефт и нефтопродукти или химически вещества.

7.   Хранителна промишленост

а)

Производство на растителни и животински масла и мазнини;

б)

Пакетиране и консервиране на животински и растителни продукти;

в)

Производство на млечни продукти;

г)

Производство на бира и малц;

д)

Производство на захарни изделия и сиропи;

е)

Кланици;

ж)

Промишлено производство на нишесте;

з)

Предприятия за производство на рибно брашно и рибно масло;

и)

Предприятия за производство на захар.

8.   Текстилна, кожарска, дървообработваща и хартиена промишленост

а)

Промишлени инсталации за производство на хартия и картон (проекти, невключени в приложение I);

б)

инсталации за първична обработка (операции като пране, избелване, мерсеризиране) или боядисване на влакна и текстил;

в)

обработка (дъбене) на кожи;

г)

инсталации за производство и преработване на целулоза.

9.   Каучукова промишленост

Производство и преработка на продукти на базата на еластомери.

10.   Инфраструктурни проекти

а)

Проекти за развитие на индустриални зони;

б)

проекти за обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги;

в)

строителство на жп линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали (проекти, невключени в приложение I);

г)

строителство на летища (проекти, невключени в приложение I);

д)

строителство на пътища, пристанища и пристанищни съоръжения и канали, включително рибарски пристанища (проекти, невключени в приложение I);

е)

строителство на вътрешни водни пътища, невключени в приложение I, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения;

ж)

язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (проекти, невключени в приложение I);

з)

трамвайни трасета, надземни и подземни железници, висящи линии за превоз или подобни съоръжения от специфичен тип за превоз изключително или главно на пътници;

и)

газопроводи и нефтопроводи и свързани с тях инсталации (проекти, невключени в приложение I);

й)

акведукти за далечен пренос;

к)

крайбрежни дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи, насипи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения;

л)

схеми за добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води, невключени в приложение I;

м)

проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни, невключени в приложение I.

11.   Други проекти

а)

Постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства;

б)

инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (проекти, невключени в приложение I);

в)

пречиствателни станции за отпадни води (проекти, невключени в приложение I);

г)

депа за утайки от пречиствателни станции;

д)

съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства;

е)

съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори;

ж)

производство на изкуствени минерални влакна;

з)

съоръжения за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества;

и)

обекти за складиране на стари материали заради суровината.

12.   Туризъм и отдих

а)

Ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях;

б)

морски съоръжения;

в)

ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности;

г)

постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани;

д)

паркове със специално предназначение.

Всяка промяна или удължаване на проектите, изброени в приложение I или приложение II, които вече имат разрешително или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна може да има съществено отрицателно въздействие върху околната среда;

Проекти, включени в приложение I, които ще се осъществяват изключително или предимно с цел благоустройство и тестване на нови методи или продукти, които не са използвани в продължение на повече от две години.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3

1.   Характеристика на проектите

Трябва да се вземе под внимание характеристиката на проектите и по-конкретно:

обхватът на проекта,

струпването на няколко проекта заедно,

използването на природни богатства,

производството на отпадъци,

замърсяването и вредните вещества,

рискът от злополуки във връзка с използваните вещества и технологии.

2.   Местоположение на проектите

Проектите могат да окажат отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да бъдат взети под внимание и по-конкретно:

използването на земята към дадения момент,

относителното изобилие, качеството и възстановителната способност на природните богатства в района,

абсорбционният капацитет на природната среда, като се обърне специално внимание на следните области:

а)

влажни зони;

б)

крайбрежни зони;

в)

планински и горски райони;

г)

природни резервати и паркове;

д)

райони, класифицирани или защитени по силата на законодателството на държавите-членки; райони, ползващи се със специална защита, въведена от държавите-членки съгласно Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО;

е)

райони, в които нормите за качество на околната среда, предвидени в законодателство на Общността, вече са надвишени;

ж)

гъстонаселени райони;

з)

ландшафт с историческа, културна или археологическа стойност.

3.   Характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда

Трябва да се вземе под внимание потенциалното съществено въздействие на проектите във връзка с критериите, определени в точки 1 и 2 по-горе, и по-конкретно по отношение на:

мащабите на въздействието (географски район и численост на засегнатото население);

трансграничния характер на въздействието;

силата и сложния характер на въздействието;

вероятността от такова въздействие;

продължителността, честотата и обратимия характер на въздействието.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

1.

Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:

описание на физическите характеристики на целия проект и изискванията към използването на терена по време на стоежа и в оперативната фаза,

описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали,

предварителна оценка по вид и количество на очакваните отпадъчни продукти и емисии (замърсяване на водата, въздуха и почвата, шум, вибрации, светлина, топлина, радиация и т.н.), дължащи се на дейностите по предлагания проект.

2.

Кратко описание на основните алтернативи, проучени от предприемача, и указания относно главните причини за неговия избор от гледна точка на въздействието върху околната среда.

3.

Описание на аспектите на околната среда, които вероятно биха били сериозно засегнати от предлагания проект, и по-конкретно: населението, фауната, флората, почвата, водата, въздуха, климатичните фактори, материалните активи, включително архитектурното и археологическото наследство, ландшафта и взаимната връзка между горепосочените фактори.

4.

Описание (7) на вероятните съществени последици от предлагания проект върху околната среда, които произтичат от:

съществуването на проекта,

използването на природни богатства,

емисиите от замърсители,

създаването на вредни вещества и премахването на отпадъците.

5.

Описание на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и където е възможно – неутрализиране на евентуалните отрицателни последствия върху околната среда.

6.

Нетехническо описание на информацията, предоставена по горните точки.

7.

Индикация за каквито и да е затруднения (недостиг на техника или липса на ноу-хау), които предприемачът е срещнал по време на събирането на необходимата информация.


(1)  Атомните електроцентрали и другите ядрени реактори престават да бъдат такива инсталации, когато цялото ядрено гориво и останалите замърсяващи радиоактивни елементи са премахнати окончателно от мястото на инсталацията.

(2)  За целите на настоящата директива „летище“ означава летища, отговарящи на определението в Чикагската конвенция от 1944 г. за създаване на Международната организация за гражданска авиация (приложение 14)

(3)  За целите на настоящата директива „високоскоростен път“ означава път, отговарящ на определението в Европейската спогодба за международните автомагистрали от 15 ноември 1975 г.

(4)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Решение 94/3/ЕО на Комисията (ОВ L 5, 7.1.1994 г., стр. 15).

(5)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 94/31/ЕО (ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28).

(6)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(7)  Това описание следва да обхваща прякото влияние и всяко непряко, вторично, кумулативно, краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, постоянно и временно, положително и отрицателно влияние на проекта.


Top