EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

Решение на Комисията от 28 януари 1997 година за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковкиТекст от значение за ЕИП.

OJ L 50, 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 16 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

15/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

228


31997D0129


L 050/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 1997 година

за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки

(текст от значение за ЕИП)

(97/129/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

като има предвид, че на първоначален етап идентификационната система следва да бъде доброволна, но да е обект на преразглеждане, за да се установи, дали на следващ етап да се въведе като задължителна;

като има предвид, че идентификационната система периодично ще се преразглежда и при необходимост ще се преработва в съответствие с процедурата, предвидена в член 21 от Директива 94/62/ЕО;

като има предвид, че предвидените мерки в настоящото решение са в съответствие със становището на създадения съгласно член 21 от Директива 94/62/ЕО комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение, което обхваща всички опаковки, които са предмет на Директива 94/62/ЕО, има за цел да установи номерирането и абревиатурата, на които идентификационната система се основава, като указва естеството на използвания/те опаковъчен/ни материал/и и определя кои материали са обект на идентификационната система.

Член 2

За целите на настоящото решение:

се прилагат същите определения съгласно член 3 от Директива 94/62/ЕО, където е уместно,

„композитен“: означава опаковка направена от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и нито един от тях не надвишава определен тегловен процент, който е определен в съответствие с процедурата, предвидена в член 21 от Директива 94/62/ЕО. Установяването на възможни изключения за някои материали може да бъде определено по същата процедура.

Член 3

Номерирането и абревиатурите на идентификационната система са установени в приложенията.

Тяхната употреба трябва да бъде доброволна за материалите от пластмаса посочени в приложение I, материалите от хартия и картон, посочени в приложение II, за металите, посочени в приложение III, дървените материали, посочени в приложение IV, текстилните материали, посочени в приложение V, стъклените материали, посочени в приложение VI и композитните материали, посочени в приложение VII.

Решение идентификационната система да се въведе като задължителна за който и да е материал или материали може да се приеме в съответствие с процедурата, предвидена в член 21 от Директива 94/62/ЕО.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 1997 година.

За Комисията

Ritt BJERREGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Система за номериране и абревиатура (1) за пластмаси

Материал

Съкращения

Номерация

Полиетилен терафталат

PET

1

Полиетилен с висока плътност

HDPE

2

Поливинил хлорид

PVC

3

Полиетилен с ниска плътност

LDPE

4

Полипропилен

PP

5

Полистирен

PS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


(1)  Използват се само главни букви.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Система за номериране и абревиатура (1) за хартия и картон

Материал

Съкращения

Номерация

Вълнообразен картон

РАР

20

Невълнообразен картон

РАР

21

Хартия

РАР

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


(1)  Използват се само главни букви.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Система за номериране и абревиатура за метали

Материал

Съкращения

Номерация

Стомана

FE

40

Алуминий

ALU

41

42

43

44

45

46

47

48

49


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Система за номериране и абревиатура (1) за дървените материали

Материал

Съкращения

Номерация

Дърво

FOR

50

Корк

FOR

51

52

53

54

55

56

57

58

59


(1)  Използват се само главни букви.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Система за номериране и абревиатура (1) за текстила

Материал

Съкращения

Номерация

Памук

TEX

60

Юта

TEX

61

62

63

64

65

66

67

68

69


(1)  Използват се само главни букви.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Система за номериране и абревиатура (1) за стъкло

Материал

Съкращения

Номерация

Безцветно стъкло

GL

70

Зелено стъкло

GL

71

Кафяво стъкло

GL

72

73

74

75

76

77

78

79


(1)  Използват се само главни букви.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Система за номериране и абревиатура (1) за композитни материали

Материал

Съкращения (2)

Номерация

Хартия и картон/метали

 

80

Хартия и картон/пластмаса

 

81

Хартия и картон/алуминий

 

82

Хартия и картон/бяла ламарина

 

83

Хартия и картон/пластмаса/алуминий

 

84

Хартия и картон/пластмаса/алуминий/бяла ламарина

 

85

 

86

 

87

 

88

 

89

Пластмаса/алуминий

 

90

Пластмаса/бяла ламарина

 

91

Пластмаса/метали

 

92

 

93

 

94

Стъкло/пластмаса

 

95

Стъкло/алуминий

 

96

Стъкло/бяла ламарина

 

97

Стъкло/метали

 

98

 

99


(1)  Използват се само главни букви.

(2)  Композитни материали: С плюс абревиатура, съответстваща на преобладаващия материал (С/).


Top