Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1312

Регламент (ЕО) № 1312/96 на Комисията от 8 юли 1996 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)

OJ L 170, 9.7.1996, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; заключение отменено от 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1312/oj

03/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

96


31996R1312


L 170/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1312/96 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 1996 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1311/96 на Комисията (2), и по-специално членове 7 и 8 от него,

като има предвид, че съгласно Регламент (ЕИО) № 2377/90, е необходимо постепенно определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти за всички фармакологичноактивни субстанции, които се използват, в рамките на Общността, във ветеринарномедицинските продукти, прилагани при животни, отглеждани за производство на храни;

като има предвид, че максимално допустимите граници на остатъчни вещества следва да бъдат определени само след проучване, в рамките на Комитета за ветеринарномедицинските продукти, на цялата информация, отнасяща се до безопасността на остатъка на съответното вещество за потребителите на храни от животински произход и до въздействието на остатъчните вещества върху промишлената преработка на храните;

като има предвид, че при определянето на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти, съдържащи се в храните от животински произход, е необходимо да се посочат животинските видове, у които остатъчните вещества могат да бъдат налице във всяка от съответните месни тъкани, получавани от третираното животно (прицелни тъкани), както и естеството на остатъчното вещество, имащо отношение към контрола на остатъчните вещества (маркерно остатъчно вещество);

като има предвид, че за контрола на остатъчните вещества, както е предвидено в съответното законодателство на Общността, максимално допустимите граници на остатъчните вещества обикновено следва да бъдат определяни за черния дроб или бъбреците като прицелни тъкани; като има предвид, че при международната търговия черният дроб и бъбреците често се отстраняват от трупа на животното, максимално допустимите граници на остатъчните вещества следва да бъдат определени също така за мускулната и мастната тъкан;

като има предвид, че в случаите, когато ветеринарномедицинските продукти са предназначени за птици носачки, млекодайни животни или медоносни пчели, максимално допустимите граници на остатъчните вещества следва също така да бъдат определени за яйцата, млякото или меда;

като има предвид, че за да могат да бъдат завършени научните изследвания, кленбутерол (хидрохлорид) следва да се включи в приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че Директива 96/22/ЕО на Съвета (3) относно забраната за употреба в животновъдството на някои вещества, които имат хормонално или тиростатично действие, както и на бета-агонисти, забранява използването на кленбутерол за всички селскостопански животни с изключение за някои терапевтични цели за еднокопитни и крави;

като има предвид, че е необходимо да се даде срок от 60 дни преди влизане в сила на настоящия регламент, за да могат държавите-членки да внесат необходимите корекции в разрешителните за търговия на съответните ветеринарномедицински продукти, които разрешителни са били издадени в съответствие с Директива 81/851/ЕИО на Съвета (4), последно изменена с Директива 93/40/ЕИО (5), с цел да се вземат предвид разпоредбите на настоящия регламент;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за ветеринарномедицинските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на шестдесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 1996 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 170, 9.7.1996 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 317, 6.11.1981 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   Приложение III се изменя, както следва:

Средства, действащи на нервната система

Средства, действащи на вегетативната нервна система

3.2.2.   β2 симпатомиметични средства

Фармакологично активна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други съображения

3.2.2.1.

Кленбутерол хидрохлорид

Кленбутерол

Говеда

0,5 μg/kg

Черен дроб, бъбреци

Срокът на временните МДГОВ изтича на 1.7.2000 г.

0,1 μg/kg

Мускули

Индикации: Единствено за токолиза при раждащи говеда

0,05 μg/kg

Мляко

 

Еднокопитни

0,5 μg/kg

Черен дроб, бъбреци

Срокът на временните МДГОВ изтича на 1.7.2000 г.

0,1 μg/kg

Мускули

Индикации: Токолиза и лечение на респираторни заболявания


Top