Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0074

Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно наименованията на текстилните продукти

OJ L 32, 3.2.1997, p. 38–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 226 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 227 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 227 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; отменен от 32008L0121 . Latest consolidated version: 30/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/74/oj

13/ 20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

227


31996L0074


L 032/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 96/74/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 1996 година

относно наименованията на текстилните продукти

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора (3),

(1)

като имат предвид, че Директива 71/307/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно наименованията на текстилните продукти (4) е била изменяна многократно и съществено; като имат предвид, че от съображения за яснота и рационалност посочената директива следва да бъде консолидирана;

(2)

като имат предвид, че ако разпоредбите на държавите-членки относно наименованията, състава и етикетирането на текстилните продукти се различават в отделните държави-членки, това би създало препятствия за правилното функциониране на вътрешния пазар;

(3)

като имат предвид, че тези препятствия могат да бъдат премахнати, ако пускането на текстилните продукти на пазара на ниво на Общността е предмет на единни правила; като имат предвид, че следователно е необходимо да се хармонизират наименованията на текстилните влакна и на данните върху етикетите, маркировките и документите, които придружават текстилните продукти на различните етапи от тяхното производство, преработка и разпространение; като имат предвид, че терминът „текстилно влакно“ следва да се разшири, за да обхване ленти или цеви с видима ширина не повече от 5 милиметра, които са оформени от листове, произведени чрез пресоване на полимери, описани като позиции от 19 до 38 и 41 в приложение I, и впоследствие изтеглени надлъжно;

(4)

като имат предвид, че следва също да бъде предвидена разпоредба по отношение на някои продукти, които не са изработени единствено от текстилни материали, но имат текстилна съставка, която съставлява съществена част от продукта или към която е насочено по-специално вниманието на производителя, преработвателя или търговеца; като има предвид, че в № 30 на приложение II не е необходимо разграничаване между различните видове полиамид или найлон, приетите отклонения за които следва да бъдат съответно приведени в съответствие;

(5)

като имат предвид, че допустимото отклонение по отношение на „други влакна“, които са вече установени за чистите продукти, трябва също така да се прилага към смесените тъкани;

(6)

като имат предвид, че за да се постигнат обективни основополагащи национални разпоредби в тази област, етикетирането следва да бъде задължително;

(7)

като имат предвид, че в случаите, в които е технически трудно да се определи точно съставът на даден продукт по време на производството, всички влакна, известни към съответния момент, могат да бъдат указани върху етикета, при условие че те съставляват определен процент от завършения продукт;

(8)

като имат предвид, че е целесъобразно, с цел да се избегнат различията по прилагането, които станаха явни в тази връзка в рамките на Общността, да се определят точните методи на етикетиране на някои текстилни продукти, състоящи се от два или повече компонента, както и компонентите на текстилните продукти, които не е необходимо да бъдат вземани предвид за целите на етикетирането и анализа;

(9)

като имат предвид, че текстилните продукти са предмет само на изискванията на общото етикетиране и продаваните на метър или на парчета продукти следва да бъдат предлагани за продажба по такъв начин, че клиентът да може сам напълно да се запознае с данните, посочени върху външната опаковка или върху топа; като имат предвид, че зависи от държавите-членки да вземат решение относно мерките, които трябва да бъдат приети за тази цел;

(10)

като имат предвид, че използването на описания или наименования, които се ползват с особен престиж сред потребителите и купувачите, следва да бъдат предмет на определени условия;

(11)

като имат предвид, че бе необходимо установяването на методи за вземане на проби и анализ на текстилните продукти, с цел да се изключи всякаква възможност за възражения срещу използваните методи; като имат предвид обаче, че временното запазване на действащите в момента национални методи не пречи на прилагането на единни правила;

(12)

като имат предвид, че приложение II към настоящата директива, което установява приетите отклонения, които да се прилагат при безводната маса на всяко влакно по време на определянето посредством анализ на съдържащите се в текстилния продукт влакна, дава в точки 1, 2 и 3 две различни приети допустими отклонения за изчисление на състава на кардирани или камгарни влакна, съдържащи вълна и/или животинска козина; като имат предвид, че лабораториите не винаги могат да установят дали продуктът е кардиран или камгарен, и следователно могат да възникнат противоречиви резултати от прилагането на тази разпоредба по време на проверките за съответствието на текстилните продукти, извършвани в Общността; като имат предвид, че следователно лабораториите следва да бъдат оправомощени да прилагат единно прието допустимо отклонение при случаи на съмнение;

(13)

като имат предвид, че не е препоръчително в отделна директива относно текстилните продукти да се хармонизират всички разпоредби, приложими към такива продукти;

(14)

като имат предвид, че приложения III и IV, поради изключителните характеристики на позициите, посочени в тях, следва също да се отнасят до други продукти, освободени от задължението за етикетиране, по-специално продукти за еднократна употреба или продукти, за които се изисква общо етикетиране;

(15)

като имат предвид, че разпоредбите, необходими за определянето и адаптирането към техническия напредък на методите за анализ са мерки за изпълнение със строго технически характер; като имат предвид, че следователно е необходимо да се прилагат тези мерки и мерките за адаптиране на приложения I и II към настоящата директива към техническия напредък, процедурата на Комитета, която вече е установена в член 6 от Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна (5);

(16)

като имат предвид, че разпоредбите, установени в настоящата директива са в съответствие със становището на Комитета по директивите, свързани с наименованията на текстилните продукти и етикетирането;

(17)

като имат предвид, че настоящата директива не следва да нарушава задълженията на държавите-членки по отношение на крайните срокове за транспониране на директивите, определени в приложение V, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Текстилните продукти могат да бъдат търгувани в рамките на Общността, било преди или по време на тяхната промишлена преработка, или на който и да било от етапите на разпространение, само ако тези продукти съответстват на разпоредбите на настоящата директива.

Член 2

1.   За целите на настоящата директива, „текстилни продукти“ означават всякакви сурови, полуобработени, обработени, полуфабрикати, фабрикати, полуготови или готови продукти, които са съставени изключително от текстилни влакна, независимо от използваният процес за смесване или съчетаване.

2.   За целите на настоящата директива „текстилни влакна“ означават:

част от материя, характеризираща се със своята гъвкавост, тънкост и високо съотношение на дължина към максималния напречен размер, което я прави подходяща за текстилно приложение,

гъвкави ленти или цеви, с видима ширина не повече от 5 милиметра, включително ленти, изрязани от по-широки ленти или нишки, произведени от материали, използвани за изработката на влакна, описани в позиции от 19 до 41 на приложение I и подходящи за текстилно приложение; видимата ширина е ширината на лентата или цевта след като е фалцована, сплескана, пресована или усукана, или средната ширина, когато ширината не е стандартна.

3.   Следните продукти се третират по същия начин като текстилните продукти и са предмет на разпоредбите на настоящата директива:

продукти, съдържащи най-малко 80 % от масата текстилни влакна,

покривни материи за мебели, дъждобрани или слънчобрани, съдържащи в поне 80 % от масата текстилни компоненти; също така текстилни компоненти на многослойни подови настилки, на матраци, продукти за къмпинг и топли подплати за обувни изделия и ръкавици и спортни ръкавици, при условие че тези части или подплати съставляват поне 80 % от масата на целия продукт,

текстилни изделия включени в други продукти и съставляващи интегрална част от тях, когато техният състав е указан.

Член 3

1.   Наименованията и описанията на влакната, посочени в член 2, са изброени в приложение I.

2.   Използването на наименованията, включени в таблицата на приложение I, са запазени за влакна, чиито характеристики са уточнени в същия № на посочената таблица.

3.   Никое от тези наименования не може да бъде използвано за каквото и да било друго влакно, нито под формата на самото наименование, нито като корен или като прилагателно на какъвто и да било език.

4.   Думата „коприна“ не може да се използва за обозначение на форма или специално представяне на непрекъсната нишка от текстилни влакна.

Член 4

1.   Никакъв текстилен продукт не може да бъде описан като „100 %“, „чист“ или „изцяло“, освен ако той е съставен изключително само от едно и също влакно; никакъв подобен термин не може да бъде използван;

2.   Текстилен продукт може да се състои в до 2 % от масата си от други влакна, при условие че това количество е оправдано поради технически причини и не е добавено поради установена практика. Това допустимо отклонение се увеличава до 5 % в случай на текстилни продукти, които са били подложени на кардиране.

Член 5

1.   Вълненият продукт може да бъде описан като:

„lana virgen“ или „lana de esquilado“,

„ren, ny uld“,

„Schurwolle“

„παρθένο μαλλί“,

„fleece wool“ или „virgin wool“,

„laine vierge“ или „laine de tonte“,

„lana vergine“ или „lana di tosa“,

„scheerwol“,

„lã virgem“,

„uusi villa“,

„ren ull“,

само ако е съставен изключително от влакно, което преди това не е било включвано в готов продукт, което не е било подложено на каквито и да било процеси на изпридане и/или сплъстяване, различни от необходимите за производството на този продукт, и което не е било повредено от обработка или употреба.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 наименованията, посочени в същия, могат да бъдат използвани за описание на вълна, съдържаща се в смес от влакна, когато:

а)

цялата вълна, съдържаща се в тази смес, отговаря на изискванията, определени в параграф 1;

б)

тази вълна съставлява не по-малко от 25 % от общата маса на сместа;

в)

в случай на кардирана смес, вълната се смесва само с едно друго влакно.

В случая, посочен в този параграф, трябва да се даде пълното процентно съдържание на състава.

3.   Това допустимо отклонение, оправдано по технически причини, свързани с производството, се ограничава до 0,3 % от влакнестите примеси в случая на продуктите, посочени в параграфи 1 и 2, включително вълнени продукти, които са подложени на процес на кардиране.

Член 6

1.   Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, едно от които съставлява поне 85 % от общата маса, се обозначава:

с наименованието на последното влакно, последвано от неговото процентно съдържание от масата, или

с наименованието на последното влакно, последвано от думите „85 % минимум“, или

от пълното процентно съдържание на продукта.

2.   Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, никое от които не съставлява поне 85 % от общата маса, се обозначава с наименованието и процентното съдържание от масата на поне двете основни влакна, последвани от наименованията на другите съставляващи влакна в низходящ ред по маса, със или без указание за тяхното процентно съдържание от масата. При това:

а)

влакна, които поотделно съставляват не по-малко от 10 % от общата маса на продукта, може да бъдат посочени събирателно посредством термина „други влакна“, последван от пълното процентно съдържание от масата;

б)

когато наименованието на влакното, което съставлява не по-малко от 10 % от общата маса на продукта, е указано, се дава пълното процентно съдържание на този продукт.

3.   На продукти, имащи основа от чист памук и вътък от чист лен, в които процентното съдържание на лена съставлява не по-малко от 40 % от общото тегло на неоразмерената маса, може да се даде наименованието „памучно-ленена смес“, която трябва да бъде придружена от указание за състава „чисто памучна основа — чисто ленен вътък“.

4.   В случай на текстилни продукти, предназначени за краен потребител, в процентните съдържания на състава, указани в параграфи 1, 2, 3 и 5:

а)

се допуска количество примеси от други влакна до 2 % от общата маса на текстилния продукт, при условие че това количество е оправдано поради технически причини и не е добавено поради установена практика; това отклонение се увеличава до 5 % в случай на продукти, които са били подложени на процес на кардиране, без да се нарушава допустимото отклонение, посочено в член 5, параграф 3;

б)

се допуска производствено отклонение от 3 % между декларираните процентни съдържания на влакното и процентните съдържания, получени от анализа, по отношение на общата маса на влакната, указана на етикета; такова отклонение може да се приложи също така при влакна, които в съответствие с параграф 2, са изброени в низходящ ред по маса без указание за тяхното процентно съдържание. Това отклонение да се прилага също така към член 5, параграф 2, буква б).

При анализа отклоненията се изчисляват поотделно; общата маса, което трябва да се вземе предвид при изчисляването на допустимото отклонение, указано в буква б), е масата на влакната на крайните продукти без масата на каквито и да било чужди влакна, установени при прилагането на отклонението, посочено в буква а).

Прибавянето на отклоненията, посочени в букви а) и б) се допуска, само ако което и да било чуждо влакно, установено при анализа, в хода на прилагане на отклонението, посочено в буква а), се докаже, че е от същия химически вид като едно или повече от влакната, указани на етикета.

В случай на специфични продукти, за които производственият процес изисква отклонения, по-високи от указаните в букви а) и б), по-високи отклонения могат да бъдат разрешени, когато съответствието на продукта е проверено съгласно член 13, параграф 1 само при изключителни случаи и когато е представена съответна обосновка от производителя. Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за това.

5.   Терминът „смесени влакна“ или терминът „неуказан текстилен състав“ могат да бъдат използвани за всеки продукт, чийто състав не може да бъде установен лесно по време на производство.

Член 7

Без да се нарушават отклоненията, установени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 3 и член 6, параграф 4, видимите и разграничими влакна с чисто декоративен характер, които не надвишават 7 % от масата на крайния продукт не е необходимо да бъдат споменавани в състава на влакната, предвиден в членове 4 и 6; същото се прилага към влакна (например метални влакна), които са включени, за да се получи антистатичен ефект и които не надвишават 2 % от теглото на крайния продукт. В случай на продукти, указани в член 6, параграф 3, тези процентни съдържания се изчисляват не от масата на тъканта, а от масата на основата и масата на вътъка поотделно.

Член 8

1.   Текстилните продукти по смисъла на настоящата директива се етикетират или маркират всеки път, когато се пускат на пазара за производствени или търговски цели; това етикетиране или маркиране може да бъде заменено или допълнено с придружаващи търговски документи, когато продуктите не се предлагат за продажба на крайния потребител или когато те се доставят в изпълнение на поръчка, направена от държавата или друго публичноправно юридическо лице или в онези държави-членки, в които това понятие е непознато, от еквивалентен субект.

2.

а)

Наименованията, описанията и данните за състава на текстилното влакно, посочен в членове от 3 до 6 и в приложение I се указват ясно в търговските документи. Това изискване по-специално изключва възможността за употребата на съкращения в договорите за продажба, сметките и фактурите; може обаче да се използва код за механизирана обработка, при условие че този код е пояснен в същия документ.

б)

Наименованията, описанията и данните за състава на текстилното влакно, посочен в членове от 3 до 6 и в приложение I се указва с ясен, четлив и стандартен печатен шрифт, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на потребителя, и по-специално в каталозите и търговската литература, върху опаковките, етикетите и маркировките.

Данни и информация, различни от предвидените в настоящата директива, се дават отделно. Тази разпоредба не се прилага за търговските марки или за наименованието на предприятието, което може да се постави непосредствено преди или след данните, предвидени от настоящата директива.

Ако обаче, когато текстилен продукт се предлага за продажба или се продава на потребителя съгласно посоченото в първа алинея, се посочва търговската марка или наименованието на предприятието, което съдържа като название или като прилагателно, или като корен едно от наименованията, изброени в приложение I, или наименование, което може да въведе потребителя в заблуждение, търговската марка или наименованието на предприятието трябва да бъдат непосредствено предхождани, или последвани от наименованията, описанията и данните относно състава на текстилното влакно, посочен в членове от 3 до 6 и в приложение I с ясен и четлив печатен шрифт.

в)

Държавите-членки могат да изискват, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на крайния потребител на тяхна територия, техните национални езици да бъдат също така използвани при етикетирането и маркирането, изисквано от настоящия член.

В случай на макари, масури, чилета, кълбета или друго малко количество от шевни, прежди за шиене, кърпене или бродиране, възможността, предвидена в първа алинея, може да бъде използвана от държавите-членки само в случай на общо етикетиране за състава върху опаковката или маркировката. Без да се нарушават случаите, предвидени в № 18 на приложение IV, отделни изделия могат да бъдат етикетирани на всеки един от езиците на Общността.

г)

Държавите-членки не могат да забраняват използването на други описания или данни освен предвидените в членове 3, 4 и 5, които се отнасят до характеристиките на продуктите, при които подобни описания или данни са в съответствие с техните практики за лоялна търговия.

Член 9

1.   Всеки текстилен продукт, съставен от два или повече компонента, съставени от различни влакна, има поставен етикет, указващ състава на влакната на всеки компонент. Такова етикетиране не е задължително при компоненти, представляващи по-малко от 30 % от общата маса на продукта, с изключение на случаите, когато този компонент представлява основна подплата.

2.   Когато два или повече текстилни продукти имат еднакъв влакнест състав и обикновено образуват цялостен продукт, те имат прикрепен само един етикет.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 12:

а)

влакнестият състав на следните корсетни артикули трябва да бъде указан чрез посочване на състава на цялостния продукт или този на компонентите, изброени по-долу, заедно или отделно:

за сутиени: външната и вътрешна материя на чашките и гърба,

за корсети: предницата, гърба и странични пристягащи елементи,

за корсети, комбинирани със сутиен: външната и вътрешна материя на чашките, предните и задните пристягащи елементи и страничните части.

Съставът от влакна на корсетни артикули, различни от изброените в първа алинея, се указва чрез посочване състава на цялостния продукт или, заедно или поотделно, състава на различните компоненти на артикулите; такова етикетиране не е задължително за компоненти, представляващи по-малко от 10 % от общата маса на продукта.

Отделното етикетиране на различните части на посочените корсетни артикули се осъществява по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере за коя част на продукта се отнасят посочените в етикета данни;

б)

влакнестият състав на релефни или печатани текстилни изделия, получени чрез процес на ецване, се дава за продукта като цяло и може да се укаже чрез посочване, отделно на състава на основната материя и тази на ецваните части. Тези съставки трябва да се упоменат по наименование;

в)

влакнестият състав на бродираните текстилни изделия се дава за продукта като цяло и може да се укаже чрез посочване, отделно на състава на основната материя и тази на материята за бродиране; тези компоненти се упоменат по наименование; ако избродираните части възлизат на по-малко от 10 % от повърхността на продукта, се посочва само съставът на основната материя;

г)

влакнестият състав на нишките, състоящи се от сърцевина и покритие, направени от различни влакна и предлагани за продажба като такива на крайния потребител, се дава за продукта като цяло и може да се укаже чрез посочване, отделно на състава на сърцевината и на покритието; тези съставки се упоменават по наименование;

д)

влакнестият състав на кадифените и плюшените текстилни изделия или на текстилните продукти, съдържащи кадифе или плюш, се указва за целия продукт и където продуктът е с различен състав на лицевата и опаковата страна, то може да се посочи поотделно, като се посочват наименованията на влакната;

е)

съставът на подовите настилки и килимите, чиито лицева и опакова страна се състоят от различни влакна, може да се укаже само за състава на лицевата страна, чието наименование се посочва.

Член 10

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на членове 8 и 9:

а)

за текстилните продукти, изброени в приложение III, които са на един от етапите, посочени в член 2, параграф 1, държавите-членки могат да не изискват етикетиране или маркиране с наименованието или състава. Разпоредбите на членове 8 и 9 обаче се прилагат, когато такива продукти носят етикет или маркировка, указваща наименованието или състава, или търговската марка, или наименованието на предприятието, което включва самото название или названието като прилагателно, или като корен, или пък едно от наименованията, изброени в приложение I, или наименование, което може да въведе в заблуждение;

б)

когато текстилните продукти, изброени в приложение IV са с еднакъв вид и състав, те могат да се предлагат за продажба заедно под общ етикет за състава, указващ данните за състава, установени от настоящата директива;

в)

съставът на текстилните продукти, продавани на метър, може да се посочва само за дължината или топа, предлагани за продажба.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да осигурят продуктите, посочени в букви б) и в) на параграф 1, да се предлагат за продажба по такъв начин, че крайният потребител да може сам изцяло да се запознае със състава на тези продукти.

Член 11

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, всяка информация, предоставена при пускането на текстилните продукти на пазара, да не може да бъде объркана с наименованията и данните, установени от настоящата директива.

Член 12

За целите на прилагането на член 8, параграф 1 и на останалите разпоредби от настоящата директива относно етикетирането на текстилните продукти процентното съдържание на влакна, посочени в членове 4, 5 и 6 се определя, без да се вземат предвид следните артикули:

1.

за всички текстилни продукти:

нетекстилните части, кантове, етикети и означения, обшивки и гарнитури, които не съставляват неразделна част от продукта, копчета и катарами, облечени с текстилни материали, аксесоари, декорации, нееластични панделки, еластични конци и ленти, прибавени на специфични и точно определени места на продукта и предмет на условията, указани в член 7, видими, разграничими декоративни влакна и антистатични влакна;

2.

а)

за подови настилки и килими: всички съставки, различни от използваемата повърхност;

б)

за платове за тапициране: основи и вътъци за кантове и пълнеж, които не формират лицевата страна на плата;

за пердета и завеси: компонентите, свързващи и запълващи вътъка и основата, които не формират лицевата страна на плата;

в)

за други текстилни продукти: материи за основа и хастар, подплънки и подложки, хастарни и бризентови подплати, шевни и свързващи конци, освен ако заместват основата и/или вътъка на плата, подплънки, които нямат изолиращи функции, и хастари, предмет на член 9, параграф 1.

По смисъла на настоящата разпоредба:

материали, представляващи основа или подплата на текстилните продукти, подложка на лицева част, по-специално при одеяла и двойни платове, и опакова страна за кадифени и плюшени материи и сродни продукти няма да бъдат считани за отделящи се хастари.

„подплънки и подложки“ означават нишки или материи, добавяни на специфични и точно определени места на текстилните продукти за тяхното заздравяване или за да им придаде твърдост или плътност;

3.

промазващи, свързващи и подлепващи материали, пълнежи, импрегниращи вещества, допълнителни багрила, вещества за щамповане и други вещества за текстилна обработка. При липса на разпоредби на Общността, държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тези артикули да не бъдат представени в количества, които могат да въведат потребителя в заблуждение.

Член 13

1.   Проверки по това дали съставът на текстилните продукти е в съответствие с информацията, предоставена съгласно настоящата директива, се осъществяват чрез методи за анализ, определени в директивите, посочени в параграф 2.

За тази цел процентното съдържание на влакната в членове 4, 5 и 6 се определят чрез прилагането към безводната маса на всяко влакно на съответно приетото допустимо отклонение, установено в приложение II, след като се отстранят елементите, посочени в член 12, параграфи 1, 2 и 3.

2.   Отделни директиви ще уточнят методите за вземане на проби и анализ, които да се използват в държавите-членки за определянето на влакнестия състав на продуктите, предмет на настоящата директива.

Член 14

1.   Никоя държава-членка не може, поради причини, свързани с наименованията или характеристиките на състава, да забрани или да възпрепятства пускането на пазара на текстилните продукти, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

2.   Разпоредбите на настоящата директива не изключват прилагането на действащите разпоредби във всяка държава-членка относно защитата на индустриалната и търговската собственост, относно указанията за произход, наименованията за произход и защита срещу нелоялна конкуренция.

Член 15

Разпоредбите на настоящата директива не се прилагат към текстилни продукти, които:

1.

са предназначени за износ в трети страни;

2.

влизат в страните-членки под митнически контрол за транзитни цели;

3.

са внасяни от трети страни за активно усъвършенстване;

4.

са договорени с лица работещи надомно или със самостоятелни предприятия, които работят с материали на ишлеме.

Член 16

1.   Допълненията към приложение I и допълненията и измененията към приложение II на настоящата директива, които са необходими за адаптирането на тези приложения към техническия прогрес се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 6 на Директива 96/73/ЕО.

2.   Новият метод за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси, различни от тези посочени в Директива 96/73/ЕО и Директива 73/44/ЕИО на Съвета от 26 февруари 1973 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно количествения анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна (6) също да се определя по тази процедура.

3.   Комитетът, указан в член 5 от Директива 96/73/ЕО, е наречен „Комитет за директиви относно текстилните наименования и етикетиране“.

Член 17

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби на националните си законодателства, които приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 18

Директивите, изброени в приложение V, част А, се отменят, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране, установени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и следва да бъдат тълкувани в съответствие с таблицата на съответствие, съдържаща се в приложение VI.

Член 19

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Настоящата директива влиза в сила на 20-тия ден след нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 16 декември 1996 година.

За Европейския парламент

Председател

K. HÄNSCH

За Съвета

Председател

I. YATES


(1)  ОВ C 96, 6.4.1994 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 195, 18.7.1994 г., стр. 9.

(3)  Становище на Европейския парламент от 15 февруари 1995 г. (ОВ C 56, 6.3.1995 г., стр. 53), Обща позиция на Съвета от 26 февруари 1996 г. (ОВ C 196, 6.7.1996 г., стр. 1), Решение на Европейския парламент от 18 юни 1996 г. (ОВ C 198, 8.7.1996 г., стр. 25) и Решение на Съвета от 7 октомври 1996 г.

(4)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 16. Директива, последно изменена с Директива 87/140/ЕИО (ОВ L 56, 26.2.1987 г., стр. 24).

(5)  ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 83, 30.3.1973 г., стр. 1


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ВЛАКНА

Наименование на влакната

Описание на влакната

1.

Вълна (1)

Влакно от овца или агне (Ovis aries)

2.

Алпака, лама, камила, кашмир, мохер, ангора, вигон, як, гуанако, кашгора, кастор, видра, последвани или не от наименованието „вълна“ или „влакна“ (1)

Влакно от алпака, лама, камила, кашмирена коза, ангорска коза, ангорски заек, вигон, як, гуанако, кашгорска коза (кръстоска между кашмирена и ангорска коза), бобър, видра

3.

Животински или конски косъм с или без обозначаване на вида животно (напр. косъм от говеда, влакно от коза, конски косъм)

Влакна от животни, които не са посочени в точки 1 или 2

4.

Коприна

Влакна, отделяни от копринени жлези на насекоми

5.

Памук

Целулозни влакна от семената на растението памук (Gossypium)

6.

Капок

Влакно от шушулките на семената на дървото капок (Ceiba pentandra)

7.

Лен

Влакно от стъблото на лен (Linum usitatissimum)

8.

Коноп

Влакно от стъблото на коноп (Cannabis sativa)

9.

Юта

Влакно от стъблото на Corchorus olitorius и Corchorus capsularis. За целите на настоящата директива влакно от стъблата на следните видове ще се третират като юта: Hibiskus cannabinus, Hibiskus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10.

Абака (манилски коноп)

Влакно от листата на растението Musa textilis

11.

Алфа

Влакно от листата на растението Stipa tenacissima

12.

Кокосово влакно

Влакно от обвивката на кокосовия орех (Cocos nucifera)

13.

Зановец

Влакно от стъблото на зановец (Cytisus scoparius или/и Spartium junceum)

14.

Рамия

Влакно от стъблото на рамия (Boehmeria nivea, Boehmeria tenacissima)

15.

Сизал

Влакно от листата на Agave sisalana

16.

Сюн

Влакно от индийски коноп (Crotalaria juncea)

17.

Хенекен

Влакно от Agave Fourcroydes

18.

Маги

Влакно от Agave Cantala

19.

Ацетат

Влакно от целулозен ацетат, в което хидроксилните групи са ацетирани най-малко 74 % и най-много 92 %

20.

Алгинат

Влакно, извлечено от метални соли на алгиновата киселина

21.

Купро

(cuprammonium rayon)

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез медно-амонячен процес на овлакняване

22.

Модал

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез модифициран процес на вискозиране и притежаващо голяма здравина и висок модул в мокро състояние. Силата на скъсване (ВС) в основното състояние и силата, която се изисква за предизвикването на удължение от 5 % в мокро състояние (BM), са:

Formula

Formula

където Т е средноаритметичната стойност на линейната плътност (маса за единица дължина) в децитекс

23.

Протеин (1)

Влакно, извлечено от натурални протеинови субстанции, регенерирани и стабилизирани чрез третиране с химически агенти

24.

Триацетат

Влакно от целулозен ацетат, в което най-малко 92 % от хидроксилните групи са ацетилирани

25.

Вискоза

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез процес на вискозиране за фина нишка и щемпелно влакно

26.

Акрил (1)

Влакно, формирано от линейни макромолекули, съдържащи се най-малко 85 % (от масата) във веригата на акрилонитрилен образец

27.

Хлоровлакно

Влакно, формирано от линейни макромолекули, съдържащи в своята верига повече от 50 % части (от масата) от винилхлоридни или винилиденхлоридни мономерни звена

28.

Флуоровлакно

Влакно, формирано от линейни макромолекули, изградени от алифатни мономери на флуорокарбон

29.

Модакрил (2)

Влакно, формирано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си не по-малко от 50 % и не повече от 85 % (от масата) акрилонитрилни образци

30.

Полиамид или найлон (2)

Влакно, формирано от синтетични линейни макромолекули, съдържащи във веригата си повторени амидни връзки

31.

Полиестер

Влакно, формирано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си най-малко 85 % (от масата) естер от диол и терефталова киселина

32.

Полиетилен (2)

Влакно, формирано от незаместени алифатни, наситени хидрокарбонни линейни макромолекули

33.

Полипропилен (2)

Влакно, формирано от алифатни, наситени хидрокарбонни линейни макромолекули, в които един на всеки два карбонни атома носи странична метилова верига в изотактична позиция и без по-нататъшно заместване

34.

Поликарбамид (2)

Влакно, формирано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си повтарящи се уреиленови функционални групи (NH—CO—NH)

35.

Полиуретан (2)

Влакно, формирано от линейни макромолекули, съставени от вериги с повтаряща се уретанова функционална група

36.

Винилал

Влакно, формирано от линейни макромолекули, чиято верига е изградена от поливинилов алкохол с различаващи се нива на ацетализация

37.

Тривинил (2)

Влакно, формирано от акрилонитрилен полимер, хлориран винилов мономер и трети винилов полимер, при условие че никой от трите не съставлява 50 % от общата маса

38.

Еластодиен (2)

Еластично влакно, съставено от натурален или синтетичен полиизопрен или съставено от полимеризирани диени, със или без един или повече винилови мономери, което при опъване до размер три пъти на нормалната дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

39.

Еластан

Еластично влакно, съставено от най-малко 85 % (от масата) от сегментен полиуретан, което при опъване до размер три пъти на нормалната дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

40.

Стъкловлакно

Влакно, направено от стъкло

41.

Наименование, кореспондиращо на материала, от който са съставени влакната — метално, метализирано, азбестово, хартиено, с или без използване на думата „нишка“ или „влакно“

Влакна, съставени от разнообразни или нови материали, които не са посочени по-горе


(1)  Названието „вълна“ в № 1 от настоящото приложение може да бъде използвано също така за обозначаване на смес от влакна от овча или агнешка козина и козина от видовете, изброени в третата колона на № 2.

Настоящата разпоредба е приложима към текстилните изделия, изброени в членове 4 и 5, посочените в член 6, при условие че последните са съставени от части от влакната, изброени в позиции 1 и 2.

(2)  Подразбира се думата „влакно“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАСАТА НА ВЛАКНАТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕКСТИЛЕН ПРОДУКТ

№ на влакното

Влакно

Отклонение [%]

1—2.

Вълна или други животински влакна:

 

Ресани влакна

18,25

Кардни влакна

17,00 (1)

3.

Животински влакна:

 

Ресани влакна

18,25

Кардни влакна

17,00 (1)

Конски косъм:

 

Ресани влакна

16,00

Кардни влакна

15,00

4.

Коприна

11,00

5.

Памук:

 

Нормални влакна

8,50

Мерсеризирани влакна

10,50

6.

Капок

10,90

7.

Лен

12,00

8.

Коноп

12,00

9.

Юта

17,00

10.

Абака

14,00

11.

Алфа

14,00

12.

Кокосово влакно

13,00

13.

Зановец

14,00

14.

Рамия (избелено влакно)

8,50

15.

Сизал

14,00

16.

Сюн

12,00

17.

Хенекен

14,00

18.

Маги

14,00

19.

Ацетат

9,00

20.

Алгинат

20,00

21.

Купро

13,00

22.

Модал

13,00

23.

Протеин

17,00

24.

Триацетат

7,00

25.

Вискоза

13,00

26.

Акрил

2,00

27.

Хлоровлакно

2,00

28.

Флуорно влакно

0,00

29.

Модакрил

2,00

30.

Полиамид или найлон

 

Щемпелно влакно

6,25

Фина нишка

5,75

31.

Полиестер

 

Щемпелно влакно

1,50

Фина нишка

1,50

32.

Полиетилен

1,50

33.

Полипропилен

2,00

34.

Поликарбамид

2,00

35.

Полиуретан

 

Щемпелно влакно

3,50

Фина нишка

3,00

36.

Винилал

5,00

37.

Тривинил

3,00

38.

Еластодиен

1,00

39.

Еластан

1,50

40.

Стъклено влакно:

 

със среден диаметър по-голям от 5 μм

2,00

със среден диаметър, равен или по-малък от 5 μм

3,00

41.

Метално влакно

2,00

Метализирано влакно

2,00

Азбест

2,00

Хартиена нишка

13,75


(1)  Допустимите отклонения от 17,00 % се прилагат също така, където това е възможно, с цел да се уточни дали текстилното изделие, съдържащо вълна и/или животинска козина е от ресано или кардно влакно.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОДУКТИ, ЧИЕТО ЕТИКЕТИРАНЕ ИЛИ МАРКИРАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

(член 10, параграф 1, буква а)

1.   Ленти, поддържащи ръкава

2.   Ленти за очите от текстилни материали

3.   Етикети и знаци

4.   Подплатени държачки за нагрети съдове от текстилни материали

5.   Калъфи за кафеник

6.   Калъфи за чайник

7.   Ръкавели

8.   Маншони, други освен от мъхнати платове

9.   Изкуствени цветя

10.   Възглавничка за топлийки (игленик)

11.   Рисувани канави

12.   Текстилни продукти на основата на хастарни материи и подплънки

13.   Кечета

14.   Старинни ръчно изработени текстилни продукти, които изрично са декларирани като такива

15.   Гамаши

16.   Опаковъчни материи, не нови и продавани като такива

17.   Филцови шапки

18.   Кутии, меки и без основа, сарашки стоки, от текстилни материали

19.   Пътнически стоки от текстилни материали

20.   Ръчно бродирани гоблени, завършени или недовършени, и материали за тяхното производство, включително нишки за бродиране, продавани отделно от канавата и изрично посочени за използване при такива гоблени

21.   Плъзгащи се ципове

22.   Копчета и катарами, покрити с текстилни материали

23.   Книжни подвързии от текстилни материали

24.   Играчки

25.   Текстилни части от обувни изделия с изключение на топли подплати

26.   Подложки за маса, съставени от различни компоненти и с горна повърхност не повече от 500 cm2

27.   Ръкавици и кърпи за фурна

28.   Калъфки за яйца

29.   Несесери за гримове

30.   Кесии за тютюн от текстилни материали

31.   Калъфки за очила, запалки и гребени, табакери за цигари и пури, от текстилни материали

32.   Предпазни спортни принадлежности с изключение на ръкавици

33.   Тоалетни чанти

34.   Калъфи за чистене на обувки

35.   Погребални артикули

36.   Артикули за еднократна употреба, с изключение на уплътнителни материали

По смисъла на настоящата директива текстилните артикули, предназначени за еднократно или кратковременно използване и нормалното използване на които изключва възможността от каквото и да било възстановяване за последваща употреба за същата или за подобна цел, се считат за артикули за еднократна употреба.

37.   Текстилните артикули, подчинени на правилата на Европейската фармакопея и подлежащи на позоваване на тези правила, бандажи за медицински и ортопедични цели, които не са за еднократна употреба и ортопедични текстилни артикули изобщо

38.   Текстилните артикули, включващи върви, въжета и канапи, предмет на № 12 от приложение IV, обикновено предназначени:

а)

за използване като съставни компоненти при производството и обработката на стоки;

б)

за включване в машини, инсталации (напр. отоплителни, климатични или осветителни), домашни и други приспособления, превозни и други транспортни средства или за тяхното функциониране, поддържане, или оборудване, различни от брезентовите покривала и текстилните принадлежности за моторни превозни средства, продавани отделно от превозното средство

39.   Текстилните артикули за предпазване и защитни цели, такива като предпазни колани, парашути, спасителни жилетки, спасителни улеи, пожарогасителни устройства, бронирани жилетки и специални защитни облекла (напр. за защита срещу огън, химикали или други рискове за безопасността)

40.   Надуваеми конструкции (напр. спортни зали, изложбени щандове или складови помещения), при условие че са посочени данните за характеристиките и техническите спецификации на тези артикули

41.   Корабни платна

42.   Облекло за животни

43.   Флагове и знамена


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМО ОБЩО ЕТИКЕТИРАНЕ ИЛИ МАРКИРАНЕ НА СЪСТАВА

(член 10, параграф 1, буква б)

1.   Линолеуми

2.   Изтривалки

3.   Шнурове и гарнитури

4.   Пасмантерия

5.   Колани

6.   Презрамки

7.   Тиранти и жартиери

8.   Връзки за обувки и ботуши

9.   Ленти

10.   Ластик

11.   Нова опаковъчна материя, продавана като такава

12.   Опаковъчни върви и селскостопански канап; връв, въженца и въжета, различни от изброените в № 38 от приложение III (1).

13.   Подложки за маса

14.   Носни кърпички

15.   Мрежи за кок и за коса

16.   Вратовръзки и връзки за панделки за деца

17.   Лигавчета; ръкавици за миене на съдове и кърпи за лице

18.   Нишки за шиене, кърпене и бродиране, предлагани за продажба на дребно в малки количества с нетно тегло от 1 грам или по-малко

19.   Ленти за завеси и транспаранти и жалузи


(1)  За продукти, включени в тази позиция и продавани на отрязъци по дължина, етикетирането за състав е това на макарата. Вървите и въжетата, попадащи под тази позиция, включително използваните в алпинизма и водните спортове.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЧАСТ A

ОТМЕНЕНИ ДИРЕКТИВИ

(посочени в член 18)

Директива 71/307/ЕИО на Съвета (ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 16), съответно изменена с:

Директива 75/36/ЕИО на Съвета (ОВ L 14, 20.1.1975 г., стр. 15),

Директива 83/623/ЕИО на Съвета (ОВ L 353, 15.12.1983 г., стр. 8),

Директива 87/140/ЕИО на Комисията (ОВ L 56, 26.2.1987 г., стр. 24).

ЧАСТ Б

СРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ

Директива

Срокове

Разрешение за търговия с продуктите, съобразени с настоящата директива

Забрана за търговия с продуктите, които не са съобразени с настоящата директива

71/307/ЕИО

29 януари 1973 г.

29 януари 1975 г.

75/36/ЕИО

 

 

83/623/ЕИО

29 ноември 1985 г.

29 май 1987 г.

87/140/ЕИО

1 септември 1988 г.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Настоящата директива

Директива 71/307/ЕИО

член 1

член 1

член 2

член 2

член 3

член 3

член 4

член 4

член 5

член 5

член 6

член 6

член 7

член 7

член 8

член 8

член 9

член 9

член 10

член 10

член 11

член 11

член 12

член 12

член 13

член 13

член 14

член 14

член 15

член 15

член 16

член 15, буква a)

член 17

член 16, параграф 3

член 18

член 19

член 17

приложение I, № 1

приложение I, № 1

приложение I, № 2

приложение I, № 2

приложение I, № 3

приложение I, № 3

приложение I, № 4

приложение I, № 4

приложение I, № 5

приложение I, № 5

приложение I, № 6

приложение I, № 6

приложение I, № 7

приложение I, № 7

приложение I, № 8

приложение I, № 8

приложение I, № 9

приложение I, № 9

приложение I, № 10

приложение I, № 10

приложение I, № 11

приложение I, № 11

приложение I, № 12

приложение I, № 12

приложение I, № 13

приложение I, № 13

приложение I, № 14

приложение I, № 15

приложение I, № 15

приложение I, № 16

приложение I, № 16

приложение I, № 16, буква a)

приложение I, № 17

приложение I, № 16, буква б)

приложение I, № 18

приложение I, № 16, буква в)

приложение I, № 19

приложение I, № 17

приложение I, № 20

приложение I, № 18

приложение I, № 21

приложение I, № 19

приложение I, № 22

приложение I, № 20

приложение I, № 23

приложение I, № 21

приложение I, № 24

приложение I, № 22

приложение I, № 25

приложение I, № 23

приложение I, № 26

приложение I, № 24

приложение I, № 27

приложение I, № 25

приложение I, № 28

приложение I, № 26

приложение I, № 29

приложение I, № 27

приложение I, № 30

приложение I, № 28

приложение I, № 31

приложение I, № 29

приложение I, № 32

приложение I, № 30

приложение I, № 33

приложение I, № 31

приложение I, № 34

приложение I, № 32

приложение I, № 35

приложение I, № 33

приложение I, № 36

приложение I, № 34

приложение I, № 37

приложение I, № 35

приложение I, № 38

приложение I, № 36

приложение I, № 39

приложение I, № 37

приложение I, № 40

приложение I, № 38

приложение I, № 41

приложение I, № 39

приложение II, №№ 1 и 2

приложение II, №№ 1 и 2

приложение II, № 3

приложение II, № 3

приложение II, № 4

приложение II, № 4

приложение II, № 5

приложение II, № 5

приложение II, № 6

приложение II, № 6

приложение II, № 7

приложение II, № 7

приложение II, № 8

приложение II, № 8

приложение II, № 9

приложение II, № 9

приложение II, № 10

приложение II, № 10

приложение II, № 11

приложение II, № 11

приложение II, № 12

приложение II, № 12

приложение II, № 13

приложение II, № 13

приложение II, № 14

приложение II, № 15

приложение II, № 15

приложение II, № 16

приложение II, № 16

приложение II, № 16, буква a)

приложение II, № 17

приложение II, № 16, буква б)

приложение II, № 18

приложение II, № 16, буква в)

приложение II, № 19

приложение II, № 17

приложение II, № 20

приложение II, № 18

приложение II, № 21

приложение II, № 19

приложение II, № 22

приложение II, № 20

приложение II, № 23

приложение II, № 21

приложение II, № 24

приложение II, № 22

приложение II, № 25

приложение II, № 23

приложение II, № 26

приложение II, № 24

приложение II, № 27

приложение II, № 25

приложение II, № 28

приложение II, № 26

приложение II, № 29

приложение II, № 27

приложение II, № 30

приложение II, № 28

приложение II, № 31

приложение II, № 29

приложение II, № 32

приложение II, № 30

приложение II, № 33

приложение II, № 31

приложение II, № 34

приложение II, № 32

приложение II, № 35

приложение II, № 33

приложение II, № 36

приложение II, № 34

приложение II, № 37

приложение II, № 35

приложение II, № 38

приложение II, № 36

приложение II, № 39

приложение II, № 37

приложение II, № 40

приложение II, № 38

приложение II, № 41

приложение II, № 39

приложение III, № 1

приложение III, № 1

приложение III, № 2

приложение III, № 2

приложение III, № 3

приложение III, № 3

приложение III, № 4

приложение III, № 4

приложение III, № 5

приложение III, № 5

приложение III, № 6

приложение III, № 6

приложение III, № 7

приложение III, № 7

приложение III, № 8

приложение III, № 8

приложение III, № 9

приложение III, № 9

приложение III, № 10

приложение III, № 10

приложение III, № 11

приложение III, № 11

приложение III, № 12

приложение III, № 12

приложение III, № 13

приложение III, № 13

приложение III, № 14

приложение III, № 14

приложение III, № 15

приложение III, № 15

приложение III, № 16

приложение III, № 17

приложение III, № 17

приложение III, № 18

приложение III, № 18

приложение III, № 19

приложение III, № 19

приложение III, № 20

приложение III, № 20

приложение III, № 21

приложение III, № 21

приложение III, № 22

приложение III, № 22

приложение III, № 23

приложение III, № 23

приложение III, № 24

приложение III, № 24

приложение III, № 25

приложение III, № 25

приложение III, № 26

приложение III, № 26

приложение III, № 27

приложение III, № 27

приложение III, № 28

приложение III, № 28

приложение III, № 29

приложение III, № 29

приложение III, № 30

приложение III, № 30

приложение III, № 31

приложение III, № 31

приложение III, № 32

приложение III, № 32

приложение III, № 33

приложение III, № 33

приложение III, № 34

приложение III, № 34

приложение III, № 35

приложение III, № 35

приложение III, № 36

приложение III, № 36

приложение III, № 37

приложение III, № 37

приложение III, № 38

приложение III, № 38

приложение III, № 39

приложение III, № 39

приложение III, № 40

приложение III, № 40

приложение III, № 41

приложение III, № 41

приложение III, № 42

приложение III, № 42

приложение III, № 43

приложение III, № 43

приложение III, № 44

приложение IV

приложение IV

приложение V

приложение VI


Top