Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0354

Регламент (ЕО) № 354/95 на Съвета от 20 февруари 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 относно създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

OJ L 41, 23.2.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 117 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; заключение отменено от 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/354/oj

05/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

118


31995R0354


L 041/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 354/95 НА СЪВЕТА

от 20 февруари 1995 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 относно създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1994 г. и по-специално член 169 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 337/75 (1) създаде Европейския център за развитие на професионалното обучение;

като има предвид, че съставът на Управителния съвет на горепосочения център следва да се промени, за да отрази присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменя първа алинея на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 337/75, както следва:

1.

В първото изречение думите „39 членове“ се заменят с „48 членове“.

2.

В букви а), б) и в) думите „12 членове“ се заменят с „15 членове“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 1995 година.

За Съвета

Председател

E. ALPHANDÉRY


(1)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 251/95 (ОВ L 30, 9.2.1995 г., стр. 1).


Top