EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0009

Директива 95/9/ЕО на Комисията от 7 април 1995 година за изменение на Директива 94/39/ЕО за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (текст от значение за ЕИП)

OJ L 91, 22.4.1995, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 213 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 213 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2008; заключение отменено от 32008L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/9/oj

03/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

213


31995L0009


L 091/35

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 95/9/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 7 април 1995 година

за изменение на Директива 94/39/ЕО за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно фуражите, предназначени за специфични хранителни цели (1), и по-специално член 6, буква в) от нея,

като има предвид, че член 6, буква в) от Директива 93/74/ЕИО предвижда мерките, приети съгласно член 6, буква а) да могат да бъдат адаптирани към развитието на научното и техническо познание; като има предвид, че тези мерки са приети с Директива 94/39/ЕО на Комисията (2);

като има предвид, че определени хранителни цели не могат да бъдат включени веднага в списъка на предназначението на храните за животни за специфични хранителни цели, поради липсата на методи на Общността за изчисляване на енергийната стойност на храните за домашни любимци;

като има предвид, че сега вече е приет метод за изчисляване на тази енергийна стойност на ниво Общност и посочените хранителни цели могат следователно да бъдат включени в списъка;

като има предвид, още повече, че списъкът от специфични хранителни цели, приети за еднокопитни, следва да бъде адаптиран и допълнен на базата на наличните данни;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по храните за животни,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 94/39/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 1995 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 1995 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 207, 10.8.1994 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В част Б, след хранителна цел „Намаляване на медта в черния дроб“ за кучета и котки, се добавят следните хранителни цели:

Специфична хранителна цел

Основни хранителни характеристики

Видове или категории животни

Декларации при етикетирането

Препоръчителна продължителност на употреба

Други разпоредби

1

2

3

4

5

6

„Намаляване на наднормено тегло

Ниска енергийна плътност

Кучета и котки

Енергийна стойност (изчислена съгласно метода на ЕО)

Докато се достигне теглото, което се цели

В инструкциите за употреба, трябва да се препоръча подходяща дневна доза

Хранително възстановяване, реконвалесценция (1)

Висока енергийна плътност, високи концентрации на важни хранителни съставки и добре смилаеми съставки

Котки и кучета

Добре смилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Енергийната стойност (изчислена, съгласно метода на ЕО)

Съдържание на n-3 и n-6 мастни киселини (ако са добавени)

Докато се постигне възстановяване

В случай на храни, специално приготвени да се дават, чрез тръбички, отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

„Даване при ветеринарно наблюдение“

2.

В част Б, текстът за специалните хранителни цели, отнасящ се за еднокопитни, се заменя със следния текст:

Специфична хранителна цел

Основни хранителни характеристики

Видове или категории животни

Декларации при етикетирането

Препоръчителна продължителност на употреба

Други разпоредби

1

2

3

4

5

6

„Компенсация за хронична недостатъчност на функцията на тънките черва

Лесно смилаеми въглехидрати, протеини и мазнини

Еднокопитни (2)

Източник/източници на лесносмилаеми въглехидрати, протеини и мазнини, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна и начина, по който трябва да става храненето, включително много малки хранения на ден

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар, преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Компенсация за хронични храносмилателни разстройства на големи вътрешности

Лесносмилаеми съставки

Еднокопитни

Влакнодаен източник/източници

Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна и за начина, по който трябва да става храненето

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар, преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Намаляване на стресови реакции

Лесносмилаеми съставки

Еднокопитни

Магнезий

Лесносмилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

Две или четири седмици

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна

Компенсация на загуба на електролити, в случай на силно потене

Преобладаващо електролити и лесно абсорбиращи се въглехидрати

Еднокопитни

Калций

Натрий

Магнезий

Калий

Хлориди

Глюкоза

Един до три дни

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна

Когато храната съответства на основната част от дневния порцион, следва да има упътване за предпазване от риска от резки промени в естеството на храната

Да се посочи върху инструкциите за употреба:

„Следва да има вода в наличност по всяко време“

Хранително възстановяване, реконвалесценция

Висока концентрация на важни хранителни съставки и добре смилаеми съставки

Еднокопитни

Лесносмилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Съдържание на n-3 и n-6 мастни киселини (ако са добавени)

До постигане на възстановяване

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храната

В случай на храни за животни, специално приготвени да се дават, чрез тръбички, отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

„Даване при ветеринарно наблюдение“

Подкрепа на функцията на черния дроб, в случай на хронична чернодробна недостатъчност

Ниско ниво протеин, но с високо качество и лесносмилаеми въглехидрати

Еднокопитни

Протеин и влакнодайни източници

Лесносмилаеми въглехидрати, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Метионин

Холин

Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за начина, по който трябва да става храненето, включително много малки хранения на ден

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар, преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Подкрепа на функцията на бъбреците в случай на хронична бъбречна недостатъчност

Ниско ниво протеин, но с високо качество и лесносмилаеми въглехидрати

Еднокопитни

Източник/източници на протеин

Калций

Фосфор

Калий

Магнезий

Натрий

Първоначално до шест месеца

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар, преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Да се отбележи в инструкциите за употреба:

„Следва да има вода в наличност по всяко време““


(1)  В случай на храни за котки, производителят може да изпълни определена хранителна цел с отнасяне към „котешка чернодробна липидоза“.“

(2)  В случай на храни, специално приготвени, за да отговарят на специфичните изисквания на много стари животни (лесни за поглъщане съставки), позоваване на „стари животни“ допълва индикацията за видове или категория животни.


Top