EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0062

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки

OJ L 365, 31.12.1994, p. 10–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 266 - 279
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 266 - 279
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 238 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 238 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 12 - 25

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj

13/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

238


31994L0062


L 365/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 декември 1994 година

относно опаковките и отпадъците от опаковки

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейската общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 189б от Договора (3),

като имат предвид, че различните национални мерки относно управлението на дейностите, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки следва да бъдат хармонизирани, от една страна, за да се предотврати въздействието им върху околната среда или да се намали такова въздействие, като по тази начин се осигури високо ниво на защита на околната среда, и, от друга страна, за да се осигури функционирането на вътрешния пазар и да се избегнат пречките за търговията, както и опорочаването и ограничаването на конкуренцията в рамките на Общността;

като имат предвид, че най-доброто средство за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки е да се намали цялостният обем на опаковките;

като имат предвид, че е важно във връзка с целите на настоящата директива да се спазва общият принцип мерките за опазване на околната среда, приети в една държава-членка, да не влияят неблагоприятно върху възможността на останалите държави-членки да постигат целите на директивата;

като имат предвид, че намаляването на отпадъци е от особена важност за устойчивото развитие, към което Договорът за Европейския съюз изрично призовава;

като имат предвид, че настоящата директива обхваща всички видове опаковки, пуснати на пазара и всички отпадъци от опаковки; като има предвид, че по тази причина Директива 85/339/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно консервните кутии за предназначени за консумация от хора течности (4) следва да се отмени;

като имат предвид, че опаковката има жизнено важна социална и икономическа функция и по тази причина мерките, предвидени в настоящата директива, следва да се прилагат, без да се накърняват останалите законови изисквания относно качеството и транспорта на опаковките или опакованите стоки;

като имат предвид, че в съответствие със стратегията на Общността за управлението на отпадъците, установена в резолюция на Съвета от 7 май 1990 г. относно политиката за отпадъците (5) и Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (6), управлението на опаковките и отпадъците от опаковки следва да включва като приоритет предотвратяването на изхвърляне на опаковки и като допълнителни основни принципи — повторното им използване, рециклирането и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки и следователно намаляването на окончателното обезвреждане на такива отпадъци;

като имат предвид, че докато научното и техническо развитие напредне по отношение на възстановителните процеси, повторното използване и рециклирането следва да се считат за предпочитани по отношение на влиянието върху околната среда; като имат предвид, че това налага държавите-членки да създадат система за гарантиране на връщането на използваните опаковки и/или отпадъците от опаковки; като имат предвид, че следва да се направят незабавно оценки за цикъла на живот, за да се очертае една ясна йерархия между повторно използваеми, годни за рециклиране и възстановими опаковки;

като имат предвид, че предотвратяването на отпадъците от опаковки се извършва чрез подходящи мерки, включително и инициативи, предприети в рамките на държавите-членки в съответствие с целите на настоящата директива;

като имат предвид, че държавите-членки могат да поощряват в съответствие с Договора системи за повторно използване на опаковки, които да могат да бъдат отново използвани по безопасен за околната среда начин, за да се възползват от приноса на такива системи за защита на околната среда;

като имат предвид, че от гледна точка на околната среда рециклирането следва да се счита за важна част от възстановяването с оглед намаляване консумацията на енергия и използването на суровини, както и намаляване на окончателното обезвреждане на отпадъците;

като имат предвид, че получаването на енергия е едно ефективно средство за възстановяване на отпадъците от опаковки;

като имат предвид, че целите, поставени от държавите-членки за възстановяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, следва да се запазят в определени рамки, за да се отчете различното положение в държавите-членки и да се избегне създаването на бариери за търговията и опорочаване на конкуренцията;

като имат предвид, че за да се постигнат резултати в средносрочен план и да се предостави на икономическите оператори, потребителите и обществените органи необходимата дългосрочна перспектива, следва да бъде установен краен срок в средносрочен план за постигане на гореспоменатите целеви стойности и краен срок в дългосрочен план, поставен за целеви стойности, които ще бъдат определени на по-късен етап с оглед на значителното повишаване на тези стойности;

като имат предвид, че Европейският парламент и Съветът следва на базата на доклади от Комисията да проучат практическия опит, натрупан в държавите-членки в работата за постигане на гореспоменатите целеви стойности и на откритията от научни изследвания и техники за оценяване, като екологичното равновесие;

като имат предвид, че на държавите-членки, които имат или ще създадат програми за по-високи целеви стойности, следва да се разреши опитът за изпълнение на тези целеви стойности в интерес на едно високо ниво на защита на околната среда, при условие че такива мерки не причиняват сътресения на вътрешния пазар и не пречат на останалите държави-членки да спазват настоящата директива; като имат предвид, че Комисията следва да потвърди такива мерки след подходяща проверка;

като имат предвид, че от друга страна, на някои държави-членки може да им се разреши да приемат по-ниски целеви стойности поради специфичните условия в тези държави, при условие че те постигат минимума от целта за възстановяване в рамките на стандартния краен срок и стандартните цели за по-дълъг срок;

като имат предвид, че работата с опаковките и отпадъците от опаковки налага държавите-членки да създадат системи са връщане, събиране и възстановяване; като имат предвид, че такива системи следва да са открити за участието на всички заинтересовани страни и да са проектирани така, че да се избягва дискриминацията на вносни продукти и създаването на пречки за търговията или опорочаване на конкуренцията, и да се гарантира максимално възможно връщане на опаковките и отпадъците от опаковки в съответствие с Договора;

като имат предвид, че въпросът за маркирането на опаковките от Общността изисква по-нататъшно проучване, но следва да бъде решен от Общността в близко бъдеще;

като имат предвид, че за да се намали въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда и да се избегнат пречките за търговията и опорочаването на конкуренцията, е необходимо също така да се дефинират основните изисквания за състава и естеството на опаковките, които могат да се използват повторно или възстановят (включително годните за рециклиране);

като имат предвид, че съществуването на вредни метали и други вещества в опаковките следва да се намали с оглед на влиянието им върху околната среда (особено в светлината на вероятното им наличие в емисии или прах, когато опаковките се изгарят, или в утайки при филтриране, когато опаковките се заравят в земята); като имат предвид, че е важно като първа стъпка към намаляване на токсичността на отпадъците от опаковки да се предотврати включването на вредни тежки метали в опаковките и да се гарантира такива вещества да не се отделят в околната среда, като се направят съответните изключения, които следва да се определят от Комисията за определени случаи съгласно процедура на комитета;

като имат предвид, че ако трябва да се постигне висока степен на рециклиране и да се избегнат проблеми със здравето и безопасността на тези, които са наети да събират и обработват отпадъците от опаковки, особено важно е такива отпадъци да бъдат сортирани при източника;

като имат предвид, че изискванията за производството на опаковки не следва да се отнасят за опаковки, използвани за даден продукт преди датата на влизане в сила на настоящата директива; като имат предвид, че е необходим също преходен период за търговията с опаковки;

като имат предвид, че срокът на разпоредбата за пускането на пазара на опаковки, които отговарят на основните изисквания, следва да отчита факта, че европейските стандарти се изготвят от компетентен орган по стандартизацията; като имат предвид, че все пак трябва незабавно да се прилагат разпоредбите за начина на доказване спазването на националните стандарти;

като имат предвид, че изготвянето на европейски стандарти за основните изисквания и другите свързани с това въпроси следва да се поощрява;

като имат предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, предполагат развитие на възможности за възстановяването и рециклирането, и пазар за рециклирани материали за опаковка;

като имат предвид, че включването на рециклирани материали в опаковките не следва да е в противоречие със съответните разпоредби за хигиена, здравеопазване и безопасност на потребителя;

като имат предвид, че са необходими данни за опаковките и отпадъците от опаковки в рамките на Общността, за да се проследи прилагането на целите на настоящата директива;

като имат предвид, че е особено важно всички, ангажирани с производство, използване, внос и дистрибуция на опаковки и опаковани продукти, да разбират все повече степента на превръщане на опаковките в отпадъци и в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ да поемат отговорността за такива отпадъци; като имат предвид, че все по-широкото прилагане на мерките, предвидени в настоящата директива, следва да включва и да налага близко сътрудничество на всички партньори, а където е уместно — и в духа на споделена отговорност;

като имат предвид, че потребителите играят ключова роля при работата с опаковките и отпадъците от опаковки и поради това следва да бъдат адекватно информирани, за да адаптират поведението и отношението си;

като имат предвид, че включването на отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки в плановете за управление на отпадъците, изисквани съгласно Директива 75/442/ЕИО, ще допринесе за ефективното прилагане на настоящата директива;

като имат предвид, че за да се улесни постигането на целите на настоящата директива, може да е подходящо Общността и държавите-членки да използват икономически инструменти в съответствие с разпоредбите на Договора така, че да се избегнат нови форми на протекционизъм;

като имат предвид, че държавите-членки следва, без да накърняват Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване процедура за предоставянето на информация в областта на техническите стандарти и наредби (7), да нотифицират Комисията за проектомерките, които възнамеряват да приемат, преди самото им приемане, за да се установи дали те са в съответствие с Директивата;

като имат предвид, че приспособяването към научния и техническия прогрес на системата за идентификация на опаковката и форматите, отнасящи се до системата от бази данни, следва да се гарантира от Комисията съгласно процедура на комитета;

като имат предвид, че е необходимо да се предвиди приемане на специфични мерки за преодоляване на възникналите трудностите при прилагане на настоящата директива в съответствие, където е уместно, със същата процедура на комитета;

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цели

1.   Настоящата директива има за цел да хармонизира националните мерки относно управлението на дейността, свързана с опаковките и отпадъците от опаковки, от една страна, за да предотврати въздействието им върху околната среда на държавите-членки, както и на трети страни, или да намали такова въздействие, като осигури високо ниво на опазване на околната среда, и от друга страна, да гарантира функционирането на вътрешния пазар и да избегне пречките за търговията и нарушаването и ограничаването на конкуренцията в рамките на Общността.

2.   За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки, а оттук и към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци.

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се отнася за всички опаковки, предлагани на пазара в Общността, и всички отпадъци от опаковки, независимо дали са използвани или са образувани на ниво промишленост, търговия, офис, магазин, услуги, домакинство или нещо друго, независимо от материала.

2.   Настоящата директива се прилага, без да се засягат съществуващите изисквания за качеството на опаковката, като тези относно безопасността, опазването на здравето и хигиената на опакованите продукти или съществуващите изисквания за транспортиране, или разпоредбите на Директива 91/689/ЕИО от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (8).

Член 3

Дефиниции

За целите на настоящата директива:

1.

„опаковка“ означават всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки, от сурови материали до обработени стоки, от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които „не се връщат“ и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.

„Опаковката“ включва само:

а)

търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката;

б)

групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от определен брой единици стока на мястото на продажбата, независимо дали ще се продава по този начин на крайния ползвател или потребител, или служи само за попълване на рафтовете на мястото на продажба; тя се отстранява от продукта, без да се отразява на качествата му.

в)

транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за улесняване на пренасянето и транспорта на брой артикули или групови опаковки, за да се предотврати физическото манипулиране с тях или повредите при транспортирането. Транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, железопътен превоз, превоз по море и въздух;

2.

„отпадъци от опаковки“ означава всяка опаковка или опаковъчен материал, попадащ в дефиницията за отпадъци на Директива 75/442/ЕИО, с изключение на производствени отпадъци;

3.

„управление на отпадъци от опаковки“ означава управлението на дейността, свързана с отпадъците, съгласно дефиницията на Директива 75/442/ЕИО;

4.

„предотвратяване“ означава намаляване на количеството и на опасностите за околната среда от:

материали и вещества, съдържащи се в опаковките и отпадъците от опаковки,

опаковки и отпадъци от опаковки на ниво производствен процес и на етап търговия, дистрибуция, използване и унищожаване,

и най-вече чрез развиване на „чисти“ продукти и технологии;

5.

„повторно използване“ означава всяка операция, с която опаковката, замислена и предназначена да направи в рамките на своя цикъл на живот минимум промени или преобразуване, се напълва отново или се използва за същата цел, за която е била определена, със или без помощта на допълнителни продукти, съществуващи на пазара и даващи възможност на опаковката да бъде напълнена отново; такава повторно използвана опаковка се превръща в отпадък от опаковки при невъзможност да се използва повече;

6.

„възстановяване“ означава всякакви приложими операции, предвидени в приложение II.Б към Директива 75/442/ЕИО;

7.

„рециклиране“ означава преработване отново чрез производствен процес на отпадъци за първоначалната им цел или за други цели, включително и органично рециклиране, но с изключение на възстановяването на енергия;

8.

„възстановяване на енергия“ означава използването на запалими отпадъци от опаковки като средство за генериране на енергия чрез пряко изгаряне със или без други отпадъци, но с възстановяване на топлината;

9.

„органично рециклиране“ означава аеробно (биологично разлагане) или анаеробно третиране (биометанизация) при контролирани условия и при използването на микроорганизми на биологично разградимите части на отпадъците от опаковки, което води до стабилизирани органични утайки или метан. Депонирането не се счита за форма на органично рециклиране;

10.

„обезвреждане“ означава всяка от приложимите операции, предвидена в приложение II.А към Директива 75/442/ЕИО;

11.

„икономически оператори“ във връзка с опаковките означава доставчици на опаковъчни материали, производители на опаковки и лица, които преобразуват, пълнят, използват, внасят, търгуват, разпространяват опаковки, както и органи и организации, установени съгласно закона;

12.

„доброволно споразумение“ означава официалното споразумение, сключено между компетентните държавни органи на държавите-членки и засегнатите икономически сектори, което трябва да е открито за всички партньори, които искат да отговарят на условията на споразумението с оглед на полагането на усилия за изпълнението на настоящата директива.

Член 4

Предотвратяване

1.   Държавите-членки осигуряват в допълнение към мерките за предотвратяване на отпадъци от опаковки, предприети в съответствие с член 9, прилагането на други превантивни мерки. Такива мерки могат да включват национални програми или подобни приети действия, ако е необходимо и в консултация с икономическите оператори, предназначени за натрупване и използване на различните инициативи на държавите-членки по отношение на предотвратяването. Те са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1.

2.   Комисията помага да се насърчава предотвратяването чрез поощряване на развитието на подходящи европейски стандарти в съответствие с член 10.

Член 5

Държавите-членки могат да поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора.

Член 6

Възстановяване и рециклиране

1.   За да бъдат съобразени целите на настоящата директива, държавите-членки предприемат необходимите мерки за постигане на следните по-конкретни целеви стойности в цифрово изражение на цялата си територия;

а)

не по-късно от пет години от датата, от която настоящата директива трябва да се приложи в националното законодателство, между 50 % минимум и 65 % максимум от теглото на отпадъците от опаковки ще се възстановява;

б)

в рамките на тази обща цел и в същия срок между минимум 25 % и максимум 45 % от всички опаковъчни материали, съдържащи се в отпадъците от опаковки, ще се рециклират, като минимумът за всеки отпадъчен материал е 15 % от теглото му;

в)

не по-късно от 10 години от датата, от която настоящата директива трябва да се приложи в националното законодателство, определен процент от отпадъците от опаковки ще се възстановява и рециклира, като той ще трябва да бъде установен от Съвета в съответствие с параграф 3, буква б) с оглед на значително увеличаване на изискванията за конкретните цели, посочени в букви а) и б).

2.   Държавите-членки поощряват, когато е уместно, използването на материали, получени от рециклирането на отпадъци от опаковки, за производство на опаковки и други продукти.

3.

а)

Европейският парламент и Съветът, на основата на междинен доклад от Комисията и четири години след датата, посочена в параграф 1, буква а), на основата на окончателен доклад, разглеждат практическия опит, натрупан от държавите-членки при изпълнението на целевите стойности и на целите, предвидени в параграф 1, букви а) и б) и параграф 2, и резултатите от научни изследвания и техники за оценяване, като например екологичното равновесие.

б)

Не по-късно от шест месеца преди края на първата петгодишна фаза, посочена в параграф 1, буква а), Съветът с квалифицирано мнозинство и по предложение на Комисията определя цели за втората петгодишна фаза, посочена в параграф 1, буква в). Тази процедура се повтаря на всеки пет години след това.

4.   Мерките и целите, посочени в параграф 1, букви а) и б), се публикуват от държавите-членки и подлежат на информационна кампания за обществеността и икономическите оператори.

5.   Гърция, Ирландия и Португалия могат поради специфичното си положение, т.е. респективно големия брой малки острови, съществуването на селски и планински райони и слабото потребление на опаковки в момента, да решат:

а)

да постигнат, но не по-късно от пет години след датата на прилагане на настоящата директива, по-ниски стойности от определените в параграф 1, букви а) и б), но възстановяват най-малко 25 %;

б)

да отложат същевременно постигането на цифрите в параграф 1, букви а) и б) за по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2005 г.

6.   На държавите-членки, които са създали или ще създадат програми, надхвърлящи цифрите от параграф 1, букви а) и б), и които осигуряват в този смисъл подходящи мощности за рециклиране и възстановяване, им се разрешава да изпълняват тези цели в интерес на високото ниво на опазване на околната среда, при условие че тези мерки не предизвикват нарушаване на вътрешния пазар и не пречат на изпълнението на настоящата директива от останалите държави-членки. Държавите-членки информират Комисията за тях. Комисията потвърждава тези мерки, след като се е уверила, в сътрудничество с държавите-членки, че тези мерки са в съответствие със съображенията по-горе и не представляват средство за дискриминация или замаскирано ограничаване на търговията между държавите-членки.

Член 7

Системи за връщане, събиране и възстановяване

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят:

а)

връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;

б)

повторното използване или възстановяване, включително и рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки,

за да бъдат изпълнени целите, установени в настоящата директива.

Тези системи са отворени за участието на икономическите оператори в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят бариери пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, представляват част от политиката за опаковките и отпадъците от опаковки и отчитат по-специално изискванията относно опазването на околната среда, здравето на потребителя, сигурността и хигиената; защитата на качеството, автентичността и техническите характеристики на опакованите стоки и използваните материали, както и защитата на права във връзка с индустриалната и търговската собственост.

Член 8

Система за маркиране и идентификация

1.   Съветът, в съответствие с условията, залегнали в Договора, взема решение за маркиране на опаковките не по-късно от две години след влизането в сила на настоящата директива.

2.   За улесняване на събирането, повторното използване и възстановяването, включително и рециклирането, на опаковката се отбелязва естеството на използвания(те) материал(и) в нея за целите на идентификацията ѝ и класифицирането ѝ от въпросната промишленост.

За тази цел най-късно 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива Комисията определя на базата на приложение I и в съответствие с процедурата в член 21 цифрите и съкращенията, на които се основава системата за идентификация и посочва кои материали подлежат на системата за идентификация в съответствие със същата процедура.

3.   На опаковката е поставена подходяща маркировка — или на самата опаковка, или на етикета. Тя ясно се вижда и лесно се чете. Маркировката е неизтриваема и трайна дори и след отварянето на опаковката.

Член 9

Основни изисквания

1.   Държавите-членки осигуряват три години след влизането в сила на настоящата Директива опаковките да се пускат на пазара само ако изпълняват основните изисквания, определени в настоящата директива, включително и в приложение II.

2.   От датата, посочена в член 22, параграф 1, държавите-членки приемат за съответстващи на всички основни изисквания, изложени в настоящата директива, включително приложение II, опаковките, които отговарят:

а)

на съответните хармонизирани стандарти, референтните номера на които са били публикувани в Официален вестник на Европейските общности. Държавите-членки публикуват референтните номера на националните си стандарти, като транспонират тези хармонизирани стандарти.

б)

на съответните национални стандарти, посочени в параграф 3, доколкото в областите, в които те действат, няма хармонизирани стандарти.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на националните си стандарти, както са посочени в параграф 2, буква б), които те считат, че отговарят на изискванията на настоящия член. Комисията незабавно изпраща такива текстове на останалите държави-членки.

Държавите-членки публикуват референции за тези стандарти. Комисията гарантира публикуването им в Официален вестник на Европейските общности.

4.   Когато държава-членка или Комисията счете, че стандартите, посочени в параграф 2, не отговарят изцяло на основните изисквания, посочени в параграф 1, Комисията или въпросната държава-членка поставят въпроса пред Комитета, създаден съгласно Директива 83/189/ЕИО, като излагат причините за това. Комитетът дава незабавно становище.

В светлината на становището на Комитета Комисията информира държавите-членки за това дали е необходимо или не да се оттеглят тези стандарти от публикуването, посочено в параграфи 2 и 3.

Член 10

Стандартизация

Комисията поощрява, доколкото е уместно, подготовката на стандарти относно основните изисквания, посочени в приложение II.

Комисията по-специално поощрява подготовката на Европейски стандарти относно:

критерии и методологии за анализ на цикъла на живот на опаковките,

методи за измерване и доказване присъствието на тежки метали и други опасни вещества в опаковките и освобождаването им в околната среда чрез опаковки и отпадъци от опаковки,

критерии за минимално съдържание на рециклиран материал в опаковки при определени видове опаковки,

критерии за методи на рециклиране,

критерии за методи на биологично разграждане и произвеждане на тор,

критерии за маркиране на опаковките.

Член 11

Нива на концентрация на тежки метали в опаковките

1.   Държавите-членки осигуряват сумата от нивата на концентрация на олово, кадмий, живак и хексавалентен хром в опаковката или съставки за опаковка да не надвишават следните стойност:

600 ppm теглово две години след датата, посочена в член 22, точка i),

250 ppm теглово три години след датата, посочена в член 22, точка i),

100 ppm теглово пет години след датата, посочена в член 22, точка i),

2.   Нивата на концентрация, посочени в параграф 1, не се отнасят за опаковка изцяло направена от оловно кристално стъкло, както е дефинирана в Директива 69/493/ЕИО (9).

3.   Комисията определя в съответствие с процедурата в член 21:

условията, при които гореспоменатите концентрации не се прилагат за рециклирани материали и за обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига,

видове опаковки, които се освобождават от изискванията, посочени в параграф 1, трето тире.

Член 12

Информационни системи

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване създаването на бази данни относно опаковките и отпадъците от опаковки, ако още няма такива, на хармонизирана основа, за да се съдейства на държавите-членки и Комисията да следят осъществяването на целите, поставени в настоящата директива.

2.   За тази цел базите данни осигуряват главно информация за размера, характеристиките и еволюцията на потоците опаковки и отпадъци от опаковки (включително информация за токсичността или опасността от опаковъчните материали и компоненти, използвани при производството им) на ниво отделни държави-членки.

3.   За да се хармонизират характеристиките и представянето на събраните данни и за да станат данните на държавите-членки съвместими, те предоставят на Комисията съществуващите данни във формат, приет от Комисията една година след влизането в сила на настоящата директива на основата на приложение III в съответствие с установената в член 21 процедура.

4.   Държавите-членки отчитат конкретните проблеми на малките и средните предприятия при предоставянето на подробни данни.

5.   Получените данни се предоставят под формата на национални доклади, посочени в член 17, и се актуализират в последващите доклади.

6.   Държавите-членки изискват от всички участващи икономически оператори да предоставят на компетентните органи надеждни данни за техния сектор съгласно изискването на настоящия член.

Член 13

Информиране на потребителите на опаковки

Държавите-членки предприемат мерки в срок от две години от датата, посочена в член 22, параграф 1, да гарантират ползвателите на опаковки, включително по-специално потребителите, да получат необходимата информация за:

системите за връщане, събиране и възстановяване, които имат на разположение,

ролята им за подпомагане на повторната употреба, възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки,

значението на маркировките върху съществуващите опаковки на пазара,

подходящите елементи от плановете за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, посочени в член 14.

Член 14

Планове за управление

В изпълнение на целите и мерките, посочени в настоящата директива, държавите-членки включват в плановете за управление на отпадъците, изисквани в съответствие с член 17 от Директива 75/442/ЕИО, отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, включително и за мерки, предприети съгласно членове 4 и 5.

Член 15

Икономически инструменти

Като действа на основата на съответните разпоредби от Договора, Съветът приема икономически инструменти за поощряване осъществяването на целите, определени в настоящата директива. В случай на липса на такива мерки държавите-членки могат в съответствие с принципите на политиката за околната среда на Общността и inter alia в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и задълженията, породени от Договора, да приемат мерки за постигане на тези цели.

Член 16

Нотифициране

1.   Без да се засяга Директива 83/189/ЕИО, преди приемането на такива мерки държавите-членки уведомяват Комисията за проектомерките, които възнамеряват да приемат в рамките на настоящата директива, като изключват мерките от фискален характер, но включват технически спецификации, свързани с фискални мерки, които насърчават постигането на съответствие с такива технически спецификации, за да се даде възможност на Комисията да ги разгледа в светлината на съществуващите разпоредби, като следва за всеки отделен случай процедурата съгласно горепосочената директива.

2.   Ако предлаганата мярка е същевременно и технически въпрос по смисъла на Директива 83/189/ЕИО, въпросната държавата-членка може да посочи при следване на процедурата за нотифициране, посочена в настоящата директива, че нотифицирането е валидно и за Директива 83/189/ЕИО.

Член 17

Задължение да се докладва

Държавите-членки докладват на Комисията за прилагането на настоящата директива в съответствие с член 5 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (10). Първият доклад е за периода 1995—1997 г.

Член 18

Свобода на пускане на пазара

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на тяхна територия на опаковки, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

Член 19

Съобразяване с научния и технически прогрес

Измененията, необходими за съобразяване с научния и техническия прогрес на системата за идентификация, посочена в член 8, параграф 2, приложение I и член 10, последно тире, и форматите на системите за база данни, посочени в член 12, параграф 3 и приложение III, се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 21.

Член 20

Специфични мерки

1.   В съответствие с процедурата, установена в член 21, Комисията определя необходимите технически мерки за справяне с възникналите трудности при прилагането на разпоредбите на настоящата директива, и по-специално при първичните опаковки на медицински средства и фармацевтични продукти, малки и луксозни опаковки.

2.   Комисията представя също доклад на Европейския парламент и на Съвета за всяка друга предстояща мярка и, ако е уместно, тя се придружава от предложение.

Член 21

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Комитет, съставен от представителите на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

2.   Представителят на Комисията представя на Комитета проект на предстоящите мерки. Комитетът дава становище по проекта в срок, определен от председателя според спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, установено в член 148, параграф 2 от Договора в случай на решения, които се изисква Съветът да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

3.

а)

Комисията приема предвижданите мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

б)

Ако предвижданите мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако такова становище не бъде дадено, Комисията незабавно представя на Съвета предложение относно мерките, които да бъдат взети. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на срока, който в никакъв случай не е по-дълъг от три месеца от датата на отнасяне на въпроса до Съвета, Съветът не е реагирал, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

Член 22

Прилагане в националното право

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административните разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 1996 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.   В допълнение държавите-членки съобщават Комисията за всички съществуващи законови, подзаконови и административни разпоредби, приети относно материята, попадаща в обхвата на настоящата директива.

4.   Изискванията за производство на опаковки в никакъв случай не се отнася за опаковки, използвани за даден продукт преди датата на влизане в сила на настоящата директива.

5.   Държавите-членки позволяват за срок, не по-дълъг от пет години от датата на влизане в сила на настоящата директива, пускането на пазара на опаковки, произведени преди тази дата, които са в съответствие със съществуващото национално законодателство.

Член 23

Директива 85/339/ЕИО се отменя, считано от датата, посочена в член 22, параграф 1.

Член 24

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 25

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1994 година.

За Европейския парламент

Председател

K. HÄNSCH

За Съвета

Председател

K. KINKEL


(1)  ОВ C 263, 12.10.1992 г., стр. 1 и

ОВ C 285, 21.10.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 129, 10.5.1993 г., стр. 18.

(3)  Становище на Европейския парламент от 23 юни 1993 г. (ОВ C 194, 19.7.1993 г., стр. 177), обща позиция на Съвета от 4 март 1994 г. (ОВ C 137, 19.5.1994 г., стр. 65) и решение на Европейския парламент от 4 май 1994 г. (ОВ C 205, 25.7.1994 г., стр. 163). Потвърдено на 2 декември 1993 г. (ОВ C 342, 20.12.1993 г., стр. 15). Съвместен текст на Помирителния комитет от 8 ноември 1994 г.

(4)  ОВ L 176, 6.7.1985 г., стр. 18. Директива, последно изменена с Директива 91/629/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(5)  ОВ C 122, 18.5.1990 г., стр. 2.

(6)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Директива 91/156/ЕИО (ОВ L 78, 29.3.1991 г., стр. 32).

(7)  ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 92/400/ЕИО (ОВ L 221, 6.8.1992 г., стр. 55).

(8)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(9)  ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36.

(10)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Използваните числа са от 1 до 19 за пластмаса, от 20 до 39 за хартия и картон, от 40 до 49 за метал, от 50 до 59 за дърво, от 60 до 69 за текстил и от 70 до 79 за стъкло.

Системата за идентификация може също да използва съкращенията за съответния(ите) материал(и) (например HDPE: полиетилен с висока гъстота). Материалите могат да се обозначават чрез цифрова система и/или съкращения. Обозначенията за идентификация са в центъра или под графиката, показваща дали опаковката се използва повторно или се възстановява.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВА И ЕСТЕСТВОТО НА ОПАКОВКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПОВТОРНО, ВЪЗСТАНОВИМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГОДНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

1.   Специфични изисквания за производството и състава на опаковките

Опаковките са така произведени, че обемът на опаковката и теглото са ограничени до минималното адекватно количество, за да се поддържа необходимото ниво на безопасност, хигиена и приемливост както на опакования продукт, така и за потребителя.

Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране, и да се намали до минимум въздействието й върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.

Опаковката се произвежда така, че присъствието на вредни и други опасни вещества и материали като съставки на опаковъчния материал или на някой от опаковъчните компоненти е сведено до минимум с оглед на появата им в емисии, прах или утайка след прецеждане, когато опаковки или остатъци от операции или отпадъци от опаковки се изгарят или се депонират.

2.   Специфични изисквания за естеството на опаковки за повторна употреба

Следните изисквания трябва да се изпълнят едновременно:

физичните свойства и характеристики на опаковката позволяват няколко завъртания при нормално предвидими условия за използване,

възможност за преработване на използвани опаковки, за да се изпълнят здравните изисквания и изискванията за безопасност по отношение на работната сила,

да се изпълнят специфичните изисквания за възстановими опаковки, когато опаковката не може отново да се използва и така се превръща в отпадъци.

3.   Специфични изисквания за естеството на опаковките за възстановяване

а)   Опаковки, възстановими чрез рециклиране на материала

Опаковката трябва да е произведена по начин, който позволява рециклирането на определен процент от теглото на материала, използван за производството на продукти за продажба, в съответствие със съществуващите стандарти в Общността. Определянето на този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е направена опаковката.

б)   Опаковка, възстановима под формата на отделяне на енергия

Отпадъците от опаковки, преработвани за целите на отделяне на енергия, имат минимална калорична стойност, за да се даде възможност за оптимизиране на отделянето на енергия.

в)   Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци

Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не следва да пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.

г)   Биоразграждащи се опаковки

Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В ТЯХНАТА БАЗА ДАННИ ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАБЛИЦИ 1—4)

1.   За първична, вторична и третична опаковка:

а)

количествата за всяка широка категория материал на опаковки, използвани в страната (произведено + внесено – изнесено) (таблица 1);

б)

повторно използваните количества (таблица 2).

2.   За битови и небитови отпадъци от опаковки:

а)

количествата за всяка широка категория материал, възстановен и изхвърлен в страната (произведено + внесено – изнесено) (таблица 3);

б)

рециклираните количества и възстановените количества за всяка широка категория материал (таблица 4).

ТАБЛИЦА 1

Количества опаковки (първични, вторични и третични), използвани на територията на дадена страна

Image

ТАБЛИЦА 2

Количество опаковки (първични, вторични и третични) за многократна употреба на територията на дадена страна

Image

ТАБЛИЦА 3

Количество отпадъци от опаковки, възстановени и обезвредени на територията на дадена страна

Image

ТАБЛИЦА 4

Количество отпадъци от опаковки, рециклирани или възстановени на територията на дадена страна

Image


Top