EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3329

Регламент (ЕО) № 3329/93 на Съвета от 29 ноември 1993 година относно сключване на Споразумение за риболов между Европейската икономическа общност и правителството на Доминиканската република

OB L 299, 4.12.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3329/oj

Related international agreement

04/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

125


31993R3329


L 299/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3329/93 НА СЪВЕТА

от 29 ноември 1993 година

относно сключване на Споразумение за риболов между Европейската икономическа общност и правителството на Доминиканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че Общността и Доминика са сключили и подписали Споразумение за риболов, което гарантира, на взаимна основа, възможности за риболов на риболовни кораби на Общността във водите, върху които Доминиканската Република упражнява суверенитет или юрисдикция, както и на риболовни кораби на Доминика в риболовната зона на Общността в крайбрежните води на френските департаменти Гуаделупе и Мартиника;

като има предвид, че е в интерес на Общността да одобри настоящото споразумение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за риболов между Европейската икономическа общност и правителството на Доминиканската република се одобрява от Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да извърши нотификацията, предвидена в член 14 от споразумението и да определи лице, упълномощено да подпише споразумението от името на Общността.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 1993 година.

За Съвета

Председател

G. COËME


(1)  Становище, представено на 17 ноември 1993 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


Top