Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2186

Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета от 22 юли 1993 година относно общностната координация в областта на изготвянето на търговски регистри за статистически цели

OJ L 196, 5.8.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2008; отменен от 32008R0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2186/oj

13/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

10


31993R2186


L 196/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2186/93 НА СЪВЕТА

от 22 юли 1993 година

относно общностната координация в областта на изготвянето на търговски регистри за статистически цели

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 213 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че единният пазар увеличава потребността от подобряване на статистическата сравнимост с цел изпълнение на изискванията на Общността; като има предвид, че за да се постигне това подобряване, следва да бъдат приети общи определения и описания за предприятията и другите статистически единици, които следва да бъдат обхванати;

като има предвид, че следва да бъдат изготвени и актуализирани регистри, с цел да се събира информация относно тези статистически единици;

като има предвид, че има нарастваща необходимост от информация относно структурата на предприятията, необходимост, на която настоящата статистика на Общността не може да отговори;

като има предвид, че търговските регистри за статистически цели са необходим инструмент за проследяване на структурните промени в икономиката, предизвикани от такива процеси като съвместни предприятия, съсобственост, изкупувания, сливания и поглъщания;

като има предвид, че е призната важната роля, която играят публичните предприятия в националните икономики на държавите-членки, по-специално в Директива 80/723/ЕИО (1) на Комисията, член 2 от която също дава определение на такива предприятия; като има предвид, че поради това те следва да бъдат идентифицирани в търговските регистри;

като има предвид, че част от статистика понастоящем не е налична, по-специално в секторите с многобройни малки или средни предприятия (МСП), например в областта на услугите, тъй като не съществува регистър на тези предприятия за статистически цели;

като има предвид, че търговските регистри са един от елементите в съгласуването на противоречивите изисквания за нарасналата информация относно предприятията и изясняване на техните административни тежести, по-специално като се използва съществуващата информация в административните и законовите регистри и по-специално в случая на МСП, съгласно Препоръка 90/246/ЕИО (2);

като има предвид, че търговските регистри за статистически цели представляват основен елемент на системите за информация относно предприятията, като създават възможност да се организират и координират статистическите проучвания чрез предоставяне на база за статистически извадки, възможности за екстраполиране и средства за мониторинг на отговорите на предприятията, по-специално обхванатите от Директиви 78/660/ЕИО (3) и 83/349/ЕИО (4);

като има предвид, че въвеждането на нова статистическа система за събиране на данни, обхващаща търговията със стоки и извършването на услуги между държавите-членки, изисква регистър на тези лица, от които се изисква да дават информация; като има предвид, че е желателно този регистър на лица, от които се изисква да предоставят информация, да бъде създаден на основата на централен регистър на предприятията, използван за статистически цели;

като има предвид, че търговските регистри за статистически цели са на различен етап на изграждане във всяка държава-членка; като има предвид, че продължителното и скъпоструващо разработване на тези регистри може да бъде осъществено само на два етапа, първият от които трябва да е свързан с хармонизирането на основните статистически единици в съответствие с утвърден график,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цели

Държавите-членки установяват един или повече хармонизирани регистри за статистически цели с дефинициите и обхвата, определени в следващите членове.

Член 2

Дефиниции

1.   По смисъла на настоящия регламент:

а)

„законова единица“ означава юридическа единица, както е определена в раздел II.А.3 от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93 (5);

б)

„предприятие“ означава предприятие, както е определено в раздел III.А от приложението към посочения регламент.

Връзката между предприятието и законовата единица по-долу се изразява, както следва:

предприятието е прикрепено към една или повече законови единици, и

законовата единица е отговорна за предприятието;

в)

„местен клон“ означава местен клон, както е определен в раздел III.Е от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93.

Връзката между местния клон и предприятието по-долу се изразява, както следва:

местният клон е зависим от предприятието.

2.   Настоящият регламент се прилага само за статистически отчетни единици, които осъществяват изцяло или частично производствена дейност.

Член 3

Обхват

1.   В съответствие с определенията, дадени в член 2, и като се спазват ограниченията, определени в този член, трябва да бъдат създадени регистри за:

всички предприятия, осъществяващи икономически дейности, допринасящи за брутния вътрешен продукт по пазарни цени (БВП),

законовите единици, отговарящи за тези предприятия,

местните единици, зависими от тези предприятия.

Това изискване обаче не се прилага за домакинства:

доколкото стоките, които те произвеждат, са за тяхно собствено потребление,

доколкото услугите, които те извършват, са свързани с отдаване под наем на собствена или наета собственост (група 70.2 от Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 1), установена с Регламент (ЕИО) № 3037/90 (6).

Включването на:

предприятия, чиято основна дейност се отнася към раздели A, B или L от NACE Rev. 1,

законови единици, които отговорят за тях,

местни единици, които зависят от тях,

не е задължително.

Степента, до която малките предприятия, които не са от значение за статистиката на държавите-членки, следва да бъдат включени в регистрите, се определя съгласно процедурата, установена в член 9.

2.   Предприятията, законовите единици и местните единици, посочени в параграф 1, се регистрират в съответствие с графика, установен в приложение I.

3.   Отделната регистрация на законови единици не е задължителна, в случай че цялото съдържание на информацията за такива законови единици е включено във вписването в регистъра за предприятията.

Правилата за такава регистрация се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 9.

Член 4

Характеристики на регистъра

Единиците, вписани в регистъра, се характеризират с идентификационен номер и описание, определени в приложение II.

Член 5

Актуализиране

1.   Най-малко един път годишно се актуализира следното:

а)

вписванията в регистъра и заличаванията от него;

б)

променливите, определени в приложение II, параграф 1, букви б) и е);

в)

за единиците, които са предмет на ежегодните анализи, променливите, установени в приложение II, параграф 3, букви б), в), г), д) и е), доколкото тези променливи са включени в проучването.

Като общо правило информацията, получена от административни източници или годишни проучвания, се актуализира ежегодно, останалата информация се актуализира на всеки четири години.

2.   В края на първото тримесечие на всяка календарна година държавите-членки изготвят копие на регистъра в състоянието му към тази дата и съхраняват това копие в продължение на 10 години за целите на статистиката.

Член 6

Достъп до информацията

Когато Комисията изиска това, след получаване на становището на комитета, предвидено в член 9, държавите-членки извършват статистически анализ на регистрите и предават резултатите, включително данните, обявени за конфиденциални от държавите-членки съгласно националното законодателство или практиката, свързана със статистическата конфиденциалност, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предаването на данни, предмет на статистическа конфиденциалност, на Статистическата служба на Европейските общности (7).

Член 7

Достъп до административни или съдебни регистри

Всеки национален статистически институт е оправомощен да събира за статистически цели информацията, представляваща предмет на настоящия регламент, съдържаща се в административни или съдебни архиви, събрана на националната им територия, в съответствие с условията, определени от националното право.

Член 8

Правила за прилагане

Правилата за прилагане на членове 3, 4, 5 и 6 и приложения I и II, както и мерките, необходими за приемане на тези правила, и каквито и да било дерогации от членове 3, 4 и 5 или от приложенията, се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 9.

Член 9

Процедура

1.   Представителят на Комисията представя на Статистическия програмен комитет, учреден с Решение 89/382/ЕИО/Евратом (8), проект за мерките, които трябва да се приемат. Комитетът дава своето становище относно този проект в рамките на определен срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на въпроса. Комитетът приема становището си с мнозинството, определено в член 148, параграф 2 от Договора, за приемане на решения, които Съветът взема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

2.

а)

Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно.

б)

Ако мерките не са в съответствие със становището на комитета, Комисията незабавно съобщава на Съвета за тях. В този случай Комисията отлага прилагането на мерките, по които се е произнесла, за срок от три месеца от датата на такова съобщение.

Съветът може да вземе различно решение с квалифицирано мнозинство в рамките на срока, установен в предходната алинея.

Член 10

Отчет на Комисията

В рамките на четири години от датата на приемане на настоящия регламент Комисията представя на Съвета отчет във връзка с прилагането на регламента, който може да бъде съпроводен със съответни предложения предвид придобития опит.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 1993 година.

За Съвета

Председател

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE


(1)  Директива 80/723/ЕИО на Комисията от 25 юни 1980 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и държавните предприятия (ОВ L 195, 29.7.1980 г., стр. 35). Директива, изменена с Директива 85/413/ЕИО (ОВ L 229, 28.8.1985 г., стр. 20).

(2)  Препоръка 90/246/ЕИО на Съвета от 28 май 1990 г. относно прилагането на политика на опростяване на административните процедури за малките и средните предприятия в държавите-членки (ОВ L 141, 2.6.1990 г., стр. 55).

(3)  Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета в изпълнение на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно годишните финансови отчети на някои видове дружества (ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11). Директива, последно изменена с Директива 90/605/ЕИО (ОВ L 317, 16.11.1990 г., стр. 60).

(4)  Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета в изпълнение на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно консолидираните финансови отчети (ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 90/605/ЕИО (ОВ L 317, 16.11.1990 г., стр. 60).

(5)  Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите единици за целите на наблюдението и анализа на производствената система в Общността (ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

График за вписване в регистъра

Предприятията, определени в член 2 и вписани в съответствие с член 3, се вписват в регистъра преди 1 януари 1996 г. За законовите единици и местните единици се предоставя продължение на срока от една година.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Идентификационен номер и описание

1.   Вписването в регистъра за законови единици съдържа следната информация:

а)

идентификационен номер;

б)

име, адрес (включително пощенски код) и по избор: телефон, електронна поща и номера на факс и телекс;

в)

изискване за юридическата единица да публикува годишното си приключване (Да/Не);

г)

дата на регистрация за юридическите лица или дата на официално признаване като икономически субект за физическите лица;

д)

дата, на която законовата единица престава да бъде юридически отговорна за едно предприятие;

е)

юридическа форма на единицата;

ж)

име и адрес на всяка неустановена в страната законова единица, различна от физическото лице, ръководещо законовата единица (по избор);

з)

идентификационен номер в регистъра на законовата единица, контролираща законовата единица (по избор);

и)

характер на „публичното предприятие“ на законовата единица по смисъла на Директива 80/723/ЕИО на Комисията (1) (Да/Не) (само за юридически лица);

й)

позоваване на други свързани източници, включително митнически, в които е вписана юридическата единица и които съдържат информация, която може да бъде използвана за статистически цели;

к)

позоваване на Регистъра на икономическите субекти в рамките на Общността, създаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета от 7 ноември 1991 г. относно статистическата информация, свързана с търговията на стоки между държавите-членки (2).

2.   Вписването на местната единица съдържа следната информация:

а)

идентификационен номер;

б)

име, адрес и друга идентификационна информация, както е установено в параграф 1, буква б) от настоящото приложение;

в)

код на дейността на четиризначно ниво (клас) от NACE Rev. 1;

г)

второстепенни дейности, ако има такива, на четиризначно ниво от NACE Rev. 1 (по избор);

д)

численост на работната сила, както е определено в параграф 3, буква д) от настоящото приложение;

е)

дата на начало на дейностите, чиито кодове са дадени в буква в);

ж)

дата на окончателно прекратяване на дейностите;

з)

код на географското местоположение (териториални единици);

и)

позоваване на свързани регистри, в които фигурира местната единица и които съдържат информация, която може да бъде използвана за статистически цели;

й)

идентификационен номер в регистъра на предприятието, на което е подчинена местната единица;

к)

дейност, осъществявана в местната единица, представляваща спомагателна дейност на предприятието, на което е подчинена (Да/Не).

3.   Вписването за предприятието съдържа следната информация:

а)

идентификационен номер;

б)

идентификационен/нни номер/а на юридическата/ите единица/и, отговорна/и юридически за предприятието;

в)

код на дейност на предприятието на четиризначно ниво (клас) от NACE Rev. 1, в който е включена основната дейност или всички дейности на предприятието;

г)

второстепенни дейности, ако има такива, на четиризначно ниво от NACE Rev. 1, ако те възлизат на 10 % от общата брутна добавена стойност на всички дейности по факторна себестойност за всяка или представляват 5 % или повече от националната дейност от този вид; тази точка се отнася само за предприятия, които са предмет на статистически проучвания;

д)

численост: измерена по броя на заетите лица или ако липсва такава информация, чрез отнасяне към един от следните класове съгласно броя на заетите лица: 0; 1; 2; от 3 до 4; от 5 до 9; от 10 до 19; от 20 до 49; от 50 до 99; от 100 до 149; от 150 до 199; от 200 до 249; от 250 до 499; от 500 до 999; 1 000; над 1 000; брой за хиляди;

е)

дата на начало на дейностите на предприятието;

ж)

дата на окончателно прекратяване на дейностите на предприятието;

з)

нетен оборот от продажба на стоки и услуги (с изключение на финансовите посредничества); в случай че липсва такава информация, чрез отнасяне към клас по размер, определен, както следва (в милиони екю): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000 + (по избор за оборот, непревишаващ 2 милиона ECU);

и)

нетни активи (активи след приспадане на амортизацията, намалена със задълженията само към финансовите посредници (по избор).


(1)  ОВ L 195, 29.7.1980 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 316, 16.11.1991 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕИО) № 3046/92 (ОВ L 307, 23.10.1992 г., стр. 27).


Top