EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0062

Директива 93/62/ЕИО на Комисията от 5 юли 1993 година за определяне на мерки за прилагане, свързани с надзора и контрола върху доставчици и предприятия съгласно Директива 92/33/ЕИО на Съвета относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

OJ L 250, 7.10.1993, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 257 - 258
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 257 - 258
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 283 - 284
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 283 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/62/oj

03/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

283


31993L0062


L 250/29

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 93/62/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 1993 година

за определяне на мерки за прилагане, свързани с надзора и контрола върху доставчици и предприятия съгласно Директива 92/33/ЕИО на Съвета относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 92/33/ЕИО на Съвета от 28 април 1992 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (1), и по-специално член 6, параграф 4 от нея,

като има предвид, че е подходящо да се създадат мерки относно надзора и контрола върху всички доставчици и техните предприятия, с изключение на тези, чиято дейност е ограничена до пускането на пазара на зеленчуков размножителен и посадъчен материал;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива установява мерки за прилагане, свързани с надзора и контрола върху доставчиците и техните предприятия, с изключение на тези, чиято дейност е ограничена до пускането на пазара на зеленчуков размножителен и посадъчен материал съгласно член 6, параграф 4 от Директива 92/33/ЕИО, в случаите, в които проверките, посочени в член 5, параграф 2 от споменатата директива, се осъществяват от самите доставчици или от акредитиран доставчик.

Член 2

Официалният отговорен орган осъществява редовно, най-малко веднъж годишно, в подходящо време, надзор и контрол върху доставчиците и техните предприятия, за да се осигури непрекъснато съответствие с изискванията на Директива 92/33/ЕИО, по-специално с принципите, включени в член 5, параграф 2, от първо до четвърто тире от нея, като се отчита специфичното естество на дейността или дейностите на доставчика.

Член 3

Относно определянето на критичните точки на производствения процес, посочено в член 5, параграф 2, първо тире от Директива 92/33/ЕИО, и запазването на архиви, посочено в член 5, параграф 2, четвърто тире от нея, официалният отговорен орган осъществява надзор и контрол върху доставчика, за да гарантира, че доставчикът:

а)

продължава да отчита следните критични точки, когато е необходимо:

качеството на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал, използван за започването на производителния процес,

засаждане, пресаждане, засаждане в саксия и друго посаждане на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал,

съответствие с условията, предвидени в членове 3, 4 и 5 от Директива 77/93/ЕИО на Съвета (2),

план за култивиране и метод,

общи грижи за културата,

процедури за размножаване,

дейности по събиране на реколтата,

хигиена,

обработка,

опаковане,

съхранение,

транспорт,

администриране;

б)

води документация, за да има на разположение пълна информация при поискване от посочения официален отговорен орган, за:

i)

растения или други предмети:

закупени за съхранение или засаждане в помещенията;

в процес на производство,

или

изпратени на други,

и

ii)

каквато и да е химична обработка, приложена върху растенията, и че свързаната с това документация се съхранява най-малко една година;

в)

е лично на разположение или е посочил друго лице, което има технически опит в производството на растения и по въпросите, свързани със здравето на растенията, за да поддържа връзка с официалните отговорни органи;

г)

провежда нагледни инспекции, когато е необходимо и в подходящо време, по начин, приет от официалните отговорни органи;

д)

осигурява достъп на лица, упълномощени да действат от името на официалния отговорен орган, и по-специално за инспекционни цели и/или за взимане на проби, и осигурява достъп до архива и свързаните с него документи, упоменати в буква б);

е)

сътрудничи по други начини на посочения официален отговорен орган.

Член 4

По отношение на установяването и прилагането на методи за надзор и контрол на критичните точки, посочени в член 5, параграф 2, второ тире от Директива 92/33/ЕИО, официалният отговорен орган осъществява надзор и контрол върху доставчика, за да осигури, когато е възможно, непрекъснатото използване на тези методи, като се обръща специално внимание на:

а)

наличността и действителната употреба на методи за проверка на всяка една от критичните точки, посочени в член 3;

б)

надеждността на тези методи;

в)

дали са подходящи за оценка на съдържането на продукцията и търговските режими, включително административните аспекти;

г)

компетентността на персонала на доставчика за провеждане на проверките.

Член 5

По отношение на взимането на проби за анализ в акредитирана лаборатория, посочено в член 5, параграф 2, трето тире от Директива 92/33/ЕИО, официалният отговорен орган осъществява надзор и контрол върху доставчика, за да осигури, когато е подходящо, че:

а)

пробите се взимат по време на различни етапи от производството, на такива интервали, каквито са определени от официалния отговорен орган, когато методите на производство са проверени по време на акредитацията;

б)

пробите се взимат по технически правилен начин, като се използва статистически надеждна процедура и се взема предвид типът анализ, който ще се проведе;

в)

лицата, които взимат проби, са квалифицирани да правят това;

г)

анализът на проби е направен в лаборатория, която е акредитирана за тази цел съгласно член 6, параграф 2 от посочената директива.

Член 6

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 30 юни 1994 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 20.


Top