Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета от 9 юни 1992 година относно определяне на общите стандарти за търговия с консервирана риба тон и паламуд

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

04/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

68


31992R1536


L 163/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1536/92 НА СЪВЕТА

от 9 юни 1992 година

относно определяне на общите стандарти за търговия с консервирана риба тон и паламуд

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3687/91 на Съвета от 28 ноември 1991 г. относно общата организация на пазара на рибни продукти (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3687/91 предвижда възможността да бъдат приети общи пазарни стандарти за рибните продукти в Общността, по-специално с цел продуктите с незадоволително търговско качество да бъдат изтеглени от пазара, както и за улесняване на търговските взаимоотношения на основата на честна конкуренция;

като има предвид, че приемането на подобни стандарти за консервираната риба тон и паламуд вероятно ще подобри рентабилността на производството на риба тон в Общността, а оттук и пласирането му на пазара, както и ще улесни реализацията на продуктите;

като има предвид, че в този контекст, по-специално за осигуряване на прозрачност на пазара, следва да бъде конкретно посочено, че съответните продукти следва да бъдат приготвяни изключително само с риба от конкретно определените видове и да съдържат определено минимално количество риба;

като има предвид, че целта на настоящия регламент е да се дефинира търговското обозначение на съответните продукти; като има предвид, че това е изцяло без да се нарушава тяхното класифициране и третиране по тарифите при вноса им в Общността, по-специално по отношение на предоставените преференциални условия;

като има предвид, че за да се осигури по-голяма яснота на търговското описание на съответните продукти, следва да бъде определен външният вид, който те могат да имат, за да бъдат продавани на пазара, както и методът, по който да бъде обозначена заливката; като има предвид, че тези критерии не трябва обаче да бъдат такива, че да възпрепятстват въвеждането на нови продукти на пазара;

като има предвид, че Директива 79/112/ЕИО на Съвета от 18 декември 1978 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на етикетирането, представянето на пазара и рекламирането на хранителни продукти, предназначени за крайния потребител (2), и Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаването на законодателството на държавите-членки по отношение на компенсирането в тегловно и в обемно изражение на някои предварително опаковани продукти (3), определят подробно данните, които се изискват за предоставяне на точна информация и защита на потребителя по отношение на съдържанието на опаковките; като има предвид, че при консервираните риба тон и паламуд търговското описание на продукта следва също така да се определя и съобразно предлаганата кулинарна обработка, а при целесъобразност — и съобразно използваната заливка; като има предвид, че следва да бъде включено и изискване на етикетите на продуктите да бъде посочено рибното съдържание в кутията; като има предвид, че следва да се дефинира значението на търговското обозначение „собствен“;

като има предвид, че целта на Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. относно определянето на здравните изисквания за производството и търговията с рибни продукти (4) е да хармонизира здравните изисквания, които следва да бъдат спазвани при предлагането на пазара на Общността на рибни продукти и в защита на общественото здраве; като има предвид, че изискванията, определени в настоящия пазарен стандарт, се прилагат без ущърб на действащите здравни разпоредби;

като има предвид, че Комисията следва да носи отговорността за приемането на евентуални технически мерки, при спазване на международните ангажименти на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент определя стандартите за търговия с консервирана риба тон и паламуд в Общността.

Член 2

1.   Търговското описание на консервирана риба тон и паламуд, както е дефинирано в член 5, се запазва за продукти, които отговарят на следните изисквания:

(1)

Консервирана риба тон:

продукти, които попадат под код по КН 1604 14 10 и ех 1604 20 70;

продукти, приготвени от риба от един от видовете, изброени в точка I от приложението към настоящия регламент;

(2)

Консервирана риба паламуд:

продукти, които попадат под код по КН 1604 14 90, ех 1604 20 50, ех 1604 19 30, ех 1604 20 70, ех 1604 19 99 и ех 1604 20 90;

продукти, приготвени от риба от един от видовете, изброени в точка II от приложението към настоящия регламент.

2.   Не се допуска смесването на различни видове риба в една и съща кутия.

Въпреки това се допуска кулинарни ястия, в които се използва месо от риба тон и от паламуд, при които се изисква месото да няма мускулна структура, да съдържат месо от друг вид риба, което е било подложено на същата обработка, при условие че съдържанието в тях на риба тон или паламуд или на смес от тези два вида риба е най-малко 25 % от нетното тегло.

Член 3

1.   Когато в търговското описание, посочено в член 5, е включена една от следните форми на търговско представяне на продуктите, те отговарят на следните дефиниции:

i)

цели шайби — парчетата са нарязани напречно на мускулните влакна и се предлагат във вид на цяло парче, оформено в единична порция, или като една компактна форма, образувана от няколко отделни парчета месо.

Допуска се наличие на ситни парчета в обем до 18 % от теглото на рибата.

Въпреки това, когато консервирането на месото е осъществено на сурово, не се допуска наличие на ситни парчета месо; допуска се единствено да бъдат добавени едри парчета месо за допълване до необходимото тегло;

ii)

едри парчета — парчета месо, чиято първоначална мускулна структура е добре запазена и чиято най-къса страна е с дължина минимум 1,2 см.

Допуска се наличие на ситни парчета в обем до 30 % от теглото на рибата.

iii)

филета:

а)

надлъжни парчета месо, изрязани от мускулатурата успоредно на гръбначния стълб;

б)

ивици месо от областта на коремната стена; в този случай филето може също да бъде обозначено като коремно филе;

iv)

малки парчета — парчета месо, чиято първоначална мускулна структура е добре запазена и които са различни по размер;

v)

надробена риба тон/на късове — отделни частици месо с еднородни размери, които не образуват кремообразна паста.

2.   Допуска се всяка друга форма на представяне, различна от посочените в параграф 1, както и всякакви кулинарни ястия, при условие те са ясно обозначени в търговското описание на продукта.

Член 4

Когато заливката, която се използва, е съставна част от търговското описание на продукта, тя отговаря на следните условия:

текстът „в маслиново масло“ е запазен за продукти, при които се използва само маслиново масло, без примеси от други видове олио,

текстът „собствен“ е запазен за продукти, при които се използва собствен сос (течността, която се изцежда от рибата по време на топлинната обработка), солен разтвор или вода, понякога с добавка на билки, подправки или естествени аромати, така както са дефинирани в Директива 88/388/ЕИО (5)

текстът „в растително масло“ е запазен за продукти, за които са използвани рафинирани растителни масла, както самостоятелно, така и като смес от няколко различни вида,

когато е използвана друг вид заливка, тя се обозначава ясно и подчертано, като се използва обичайното ѝ търговско наименование.

Член 5

1.   Без да се засягат Директиви 79/112/ЕИО и 76/211/ЕИО, търговското описание върху непосредствената опаковка на консервирана риба тон или паламуд указва:

а)

в случаите на форми на предлагане, посочени в член 3, параграф 1:

вида на рибата (тон или паламуд),

формата на търговско представяне на рибата, като за целта се ползва съответното описание от посочените в член 3; въпреки това, когато се касае за форми на представяне от вида, посочен в член 3, параграф 1, i) тази разпоредба се прилага по желание от производителя,

описание на използваната заливка според изискванията определени в член 4;

б)

в случаите на формите на представяне, посочени в член 3, параграф 2:

вида на рибата (тон или паламуд),

точния вид кулинарна обработка.

2.   Не се допуска при никакви обстоятелства в търговските описания на консервирана риба тон и паламуд, както са дефинирани съответно в член 2, параграф 1, точка 1 и 2, да се смесват понятията „риба тон“ и „паламуд“.

3.   Без да се засягат член 2 и параграф 2 от настоящия член, когато е налице някаква възприета търговска употреба, се допуска наименованието на вида на използваната риба (тон или паламуд) и на подправките да бъде посочено в търговското описание на стоката под името, което обичайно се използва в държавата-членка, в която се предлагат тези продукти.

4.   Допуска се търговското описание „собствен“ да се използва единствено за консерви, които се предлагат на пазара във видa на формите на предлагане, посочени в член 3, параграф 1, i)—iii) и в заливката, описана във второто тире на член 4.

Член 6

Без да се засягат разпоредбите на Общността, посочени в членове 7 и 8 от Директива 79/112/ЕИО, съотношението между теглото на рибата в кутията след стерилизацията и нетното ѝ тегло, изразено в грамове, е най-малко:

а)

за формите на представяне, цитирани в член 3, параграф 1:

70 % за видовете заливка, посочени във второто тире на член 4;

65 % за другите видове заливка.

б)

25 %, когато се касае за кулинарни ястия или за други форми на представяне, посочени в член 3, параграф 2.

Член 7

Правилата, определени с настоящия регламент, се прилагат без да се засягат разпоредбите, установени с Директива 91/493/ЕИО.

Член 8

Когато е необходимо, Комисията приема съобразно процедурата, установена с член 36 на Регламент (ЕИО) № 3796/81, необходимите мерки за прилагане на настоящия регламент.

Член 9

1.   Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 януари 1993 г.

2.   Допуска се продуктите на склад, които са били етикирани преди 1 януари 1993 г., да бъдат продавани, докато изтече минималният им срок на годност, посочен на опаковката.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 5, параграф 2 се допуска консервите с риба тон и паламуд, при които в търговското им описание са смесени понятията „тон“ и „паламуд“, да бъдат продавани на пазара за период от три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 9 юни 1992 година.

За Съвета

Председател

Eduardo de AZEVEDO SOARES


(1)  ОВ L 354, 23.12.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 91/72/ЕИО на Комисията (ОВ L 42, 16.12.1991 г., стр. 27).

(3)  ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 78/891/ЕИО (ОВ L 311, 4.11.1978 г., стр. 21).

(4)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 184, 22.6.1988 г., стр. 61.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ВИДОВЕ РИБА, ЦИТИРАНИ В ЧЛЕН 2

I.   ТОН

1.

Видове от рода Thunnus

a)

Бял тон (Тhunnus alalunga)

б)

Тон - албакор (Тhunnus (neothunnus) albacares)

в)

Синьоперест (червен) тон (Тhunnus thynnus)

г)

Голямоок тон (Тhunnus (parathunnus) obesus)

д)

Други видове от рода Тhunnus

2.

Листао или паламуд с набразден корем

(Euthynnus (katsuwonus) pelamis)

II.   ПАЛАУМД

1.

Видове от рода Sarda

а)

Атлантически паламуд (Sarda sarda)

б)

Тохоокеански паламуд (Sarda chiliensis)

в)

Паламуд от Индийския океан (Sarda orientalis)

г)

Други видове от рода Sarda

2.

Видове от рода Еeuthynnus , с изключение на вида Еuthynnus (Katsuwonus) pelamis

а)

Атлантически малък тунец (Еuthynnus alleteratus)

б)

Източен малък тунец (Еuthynnus affinis)

в)

Черно листао (Еuthynnus lineatus)

г)

Други видове от рода Еuthynnus

3.

Видове от рода Аuxis

а)

Ауксида обикновена (малък тунец) (Аuxis thazard)

б)

Ауксида ивичеста (малък тунец) Auxis rochei


Top