Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0108

Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992 amending Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products and amending Directive 92/81/EEC

OJ L 390, 31.12.1992, p. 124–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; заключение отменено от 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/108/oj

31992L0108Официален вестник n° L 390 , 31/12/1992 стр. 0124 - 0126
специално финландско издание: глава 9 том 2 стр. 0129
специално шведско издание: глава 9 том 2 стр. 0129
специално чешко издание глава 09 том 01 стр. 235 - 237
специално испанско издание глава 09 том 01 стр. 235 - 237
специално унгарско издание глава 09 том 01 стр. 235 - 237
специално литвийско издание глава 09 том 01 стр. 235 - 237
LV.ES глава 09 том 01 стр. 235 - 237
MT.ES глава 09 том 01 стр. 235 - 237
PL.ES глава 09 том 01 стр. 235 - 237
SK.ES глава 09 том 01 стр. 235 - 237
специално словенско издание глава 09 том 01 стр. 235 - 237


19921214

Директива 92/108/ЕИО на Съвета

от 14 декември 1992 година

за изменение на Директива 92/12/ЕИО за общите правила относно стоките, подлежащи на облагане с акциз, и за държането, движението и наблюдаването на тези стоки, и за изменение на Директива 92/81/ЕИО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3],

като има предвид, че за да се осигури пълното прилагане на разпоредбите на Директива 92/12/ЕИО [4], е необходимо да се укажат тези територии на държавите-членки, които следва да бъдат третирани като трети страни за данъчни цели;

като има предвид, че за случаите на отправяне на подлежащи на облагане с акциз стоки между държави-членки през страни от ЕАСТ следва да бъдат установени особени правила относно декларирането, предвид необходимостта тези стоки да бъдат поставени под вътрешния за Общността митнически режим транзит с помощта на единния административен документ;

като има предвид, че трябва ясно да се установи, че движението във вътрешността на Общността на стоки, подлежащи на облагане с акциз по нулева ставка, които не са били освободени за потребление, също следва да се извършва между данъчни складове;

като има предвид, че следва да се допускат промени на мястото на доставка, като се внесат изменения в съпровождащия административен документ;

като има предвид, че не по-късно от 1 април 1993 г. органите на всяка от държавите-членки трябва да имат електронна база данни, съдържаща регистър на лицензираните складодържатели и регистър на данъчните складове;

като има предвид, че с цел да се опростят административните процедури, не е нужно да бъде използван придружаващ документ, когато се прилагат компютризирани процедури;

като има предвид, че следва да бъде използван придружаващ документ, когато стоките се превозват по море или въздух под режим отложено плащане директно от едно пристанище или летище на Общността до друго;

като има предвид, че следва да се предвидят разпоредби, съгласно които подлежащите на облагане с акциз стоки, които се намират под режим отложено плащане през 1992 г., да останат под режим на отложено плащане на акциза и след това, ако режимът отложено плащане не бъде приключен;

като има предвид, че най-после, с цел да се осигури безпрепятственото прилагане на разпоредбите на Общността относно акцизните данъци на 1 януари 1993 г., следва да се внесат изменения в: Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г. относно взаимното сътрудничество при обезщетяване по искания във връзка с дейности, които са част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), възстановяване на налози и мита относно селскостопански изделия и по отношение на данъка върху добавената стойност [5], и Директива 92/81/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно хармонизиране на структурите на акцизните данъци за минералните масла [6].

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 92/12/ЕИО се изменя, както следва:

1. член 5, параграф 2 се заменя със следния текст:

"2. Без да се засягат националните разпоредби и уредбата на Общността относно митническите въпроси, когато тези стоки:

- са внасяни от или изнасяни за трети страни или територии, посочени в член 2, параграфи 1, 2 и 3, или Нормандските острови, и се намират под митнически режим на Общността, различен от освобождаване за свободен оборот, или са разположени в свободна зона или свободен склад,

или

- са отправяни между държави-членки през страни от ЕАСТ под вътрешния за Общността митнически режим транзит с помощта на единния административен документ,

плащането на акциз по отношение на подлежащи на облагане с акциз стоки се счита за отложено.

В случаите по второ тире по-горе:

- в клетка 33 на Единния административен документ се попълва съответният код по КН;

- в клетка 44 на Единния административен документ ясно се посочва, че става дума за пратка стоки, подлежащи на облагане с акциз;

- копие от "екземпляр 1" от Единния административен документ се запазва от отправителя;

- копие от "екземпляр 5" от Единния административен документ се връща от получателя на отправителя, след извършване на необходимите отбелязвания.";

2. в член 7, параграф 2 думите "предназначени за доставка" се заменят с думите "предназначени за доставка в друга държава-членка";

3. член 15 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се допълва със следната алинея:

"Разпоредбите на първа подточка се прилагат по отношение на движението във вътрешността на Общността на стоки, подлежащи на облагане с акциз по нулева ставка, които не са освободени за потребление.";

б) добавя се следният параграф:

"5. Отправящият лицензиран складодържател или неговият представител могат да изменят придружаващия административен документ, за да укажат друго място на доставката. Компетентните органи по отправянето трябва да бъдат уведомени веднага и новото място на доставката се отбелязва веднага на обратната страна на придружаващия административен документ."

4. в дял III се добавя следният член:

"Член 15а

1. Към 1 април 1993 г. компетентните органи на всяка държава-членка поддържат електронна база данни, съдържаща регистър на лицата, които са лицензирани складодържатели или търговци, регистрирани за целите на облагане с акцизи, и регистър на помещенията, които са одобрени за данъчни складове.

2. Регистърът съдържа следната информация:

а) идентификационния номер, даден от компетентните органи, на лицето или помещенията;

б) името и адреса на лицето или помещенията;

в) категорията стоки, които могат да бъдат държани или получавани от лицето или помещенията;

г) адреса на компетентните органи, с които може да се осъществи връзка за повече информация;

д) датата на издаване, когато има такава, датата на изтичане на валидността на идентификационния номер.

3. Данните, описани в параграф 1 и в параграф 2, букви а), б), в) и г) се съобщават на компетентните органи на всяка от държавите-членки. В случаите когато данните по параграф 2, буква д) не се съобщават автоматично, те се предоставят при конкретно поискване от която и да е от държавите-членки. Всички данни се използват само за удостоверяване на разрешението или регистрацията или други подобни на лицето или помещенията.

4. Компетентните органи на всяка от държавите-членки осигуряват възможност на лицата, заети в движението във вътрешността на Общността на подлежащи на облагане с акциз стоки, да получават потвърждаване на информацията, предоставяна съгласно разпоредбите на този член.

5. Всякаква информация, съобщавана в каквато и да е форма съгласно този член, е поверителна. Тя е покрита от задължението за опазване на професионалната тайна и се ползва от закрилата, предоставяна по националното законодателство на държавата-членка, която я е получила, относно всяка подобна информация.

6. Като изключение от параграф 5 компетентните органи на държавите-членки, предоставящи информацията, разрешават използването ѝ за други цели в държавата-членка на органите, отправили запитването, ако по законодателството на държавата-членка на органите, до които е отправено запитването, информацията може да бъде използвана за подобни цели в държавата-членка на органите, до които е отправено запитването.";

5. член 18, параграф.2 се изменя, както следва:

"1. Независимо от възможното използване на компютризирани процедури, всички подлежащи на облагане с акциз стоки, придвижвани при отложено плащане на данък между държави-членки, включително придвижваните по море или въздух директно от едно пристанище или летище на Общността до друго, се придружават от документ, съставен от отправителя. Този документ може да бъде както административен документ, така и търговски документ. Формата и съдържанието на този документ, както и процедурата, която се прилага, когато неговото използване обективно е неподходящо, се определят в съответствие с процедурата по член 24 от настоящата директива.";

6. следното изречение се добавя като последно изречение от член 20, параграф 3:

"Държавите-членки вземат всички необходими мерки за санкциониране на всяко престъпление или административно нарушение и за налагане на ефективни наказания.";

7. в член 22, параграф 2, буква б) изразът "под покритието на документа по член 18, параграф 1" се заменя с израза "в съответствие с разпоредбите на дял III";

8. в дял VII се добавя следният член:

"Член 26а

За подлежащи на облагане с акциз стоки, които са поставени преди 1 януари 1993 г. под режим отложено плащане, който не е бил приключен, с изключение на случаите по член 5, параграф 2 и член 18, параграф 1, се счита, че плащането на акциза е отложено.

Когато случаят, описан в първа алинея, се отнася до вътрешния за Общността режим транзит, разпоредбите, действащи към момента на поставяне на стоките под този режим, продължават да се прилагат за времето, през което тези стоки са под този режим, който е определен в съответствие с указаните разпоредби.

Когато указаният случай се отнася до вътрешни режими на отложено плащане, държавите-членки определят условията и формалностите за приключване на режимите на отложено плащане след 1 януари 1993 г.";

9. в дял VII се добавя следният член:

"Член 30а

Директива 76/308/ЕИО се изменя, както следва:

1. заглавието се заменя със следното:

"Директива на Съвета от 15 март 1976 г. относно взаимното сътрудничество за обезщетяване по искания във връзка с дейности, които са част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), възстановяване на налози и мита относно селскостопански изделия и по отношение на данъка върху добавената стойност и някои акцизи.";

2. в член 2:

а) буква "д)" се заменя с буква "е)";

б) след буква г) се добавя следната буква:"

"д) следните акцизни данъци:

- акциз за тютюневите изделия,

- акциз за алкохола и алкохолните напитки,

- акциз за минералните масла."

Член 2

Директива 92/81/ЕИО се изменя, както следва:

1. в член 2, параграф 1:

- буква б) гласи следното:

"б) стоките с код по КН: 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 и 27079919";

- буква ж) се заличава.

2. член 8, параграф 8 се изменя, както следва:

"8. Държавите-членки могат да въведат освобождаването от данък или намаляването на данъчния размер съгласно настоящия член чрез възстановяване на заплатения акциз."

Член 3

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Приетите от държавите-членки актове съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при тяхното публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби на националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 1992 година.

За Съвета

Председател

N. Lamont

[1] ОВ С 283, 31.10.1992 г., стр. 8.

[2] Становище от 20 ноември 1992 година (все още непубликувано в Официален вестник).

[3] Становище от 24 ноември 1992 година (все още непубликувано в Официален вестник).

[4] ОВ L 76, 23.2.1992 г., стр. 1.

[5] ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 79/1071/ЕИО (ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 10).

[6] ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 12.

--------------------------------------------------

Top