Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0106

Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки

OJ L 368, 17.12.1992, p. 38–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 148 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 148 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 31 - 35

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/106/oj

07/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

183


31992L0106


L 368/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/106/ЕИО НА СЪВЕТА

от 7 декември 1992 година

относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 75 и член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Директива 75/130/ЕИО на Съвета от 17 февруари 1975 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран автомобилен/железопътен превоз на товари между държавите-членки (4) е изменяна няколко пъти; като има предвид, че в случай на бъдещи изменения, директивата трябва да се преработи в интерес на яснотата;

като има предвид, че вътрешният пазар води до повишаване на трафика; като има предвид, че Общността трябва да направи всичко необходимо, за да осигури оптимално управление на транспортните си ресурси в интерес на всички граждани, което означава използване на комбиниран транспорт;

като има предвид, че увеличаващите се проблеми относно задръстванията по пътищата, околната среда и пътната безопасност изискват в обществен интерес по-нататъшно развитие на комбинирания транспорт като алтернатива на автомобилния транспорт;

като има предвид, че трябва да се предприемат мерки, за да се направи възможно развитието и по-нататъшното подобряване на транспортните методи на основата на взаимодействие на форми на транспорт и на специфични средства и изисквания на транспортните оператори и ползватели; като има предвид, че такива мерки трябва да обхващат комбинираните форми на транспорт, обединявайки автомобилен и други видове транспорт като железопътен, вътрешен воден и морски транспорт;

като има предвид, че по-засиленото прибягване до комбиниран транспорт ще бъде насърчавано чрез освобождаване от всички количествени ограничения и чрез премахване на различните административни ограничения, които все още съществуват в областта на автомобилния транспорт;

като има предвид, че при методите за комбиниран транспорт, за да се стигне до реални намаления на пътните задръствания, подобни облекчения трябва да се отнасят за маршрут с ограничено разстояние;

като има предвид, че либерализирането на първоначалните и крайните части на операцията по комбиниран транспорт трябва да се разшири до операции по комбиниран транспорт, които използват морските пътища при условие, че маршрутът през морето представлява важна част от операцията по комбиниран транспорт;

като има предвид, че Комисията трябва да представя доклад на всеки две години с начало преди 1 юли 1995 г. за прилагането на настоящата директива;

като има предвид, че развитието на комбинирания транспорт би било улеснено също така от стимулиращи мерки и като има предвид, че e подходящо да се намали данъчното облагане за ползването или притежаването на търговски превозни средства в случаите, когато се движат по релси, и да се освободят първият и крайният етап от пътния превоз от задължителни тарифни разпоредби;

като има предвид, че достъпът на транспорта за собствена сметка до комбинирания транспорт следва да се улесни;

като има предвид, че настоящата директива не трябва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за въвеждане в националното право и прилагането на директивите, които съставляват преработения вариант,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за операции по комбиниран транспорт, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 881/92 (5).

За целите на настоящата директива „комбиниран транспорт“ означава превоз на товари между държави-членки, при който камион, ремарке или полуремарке, със или без влекач, подвижно тяло или контейнер от 20 или повече фута, използва пътната мрежа в началния или крайния етап от маршрута, а през останалата част — релсов път или вътрешни водни пътища, или услуги на морския транспорт, при което тази част надвишава 100 километра по въздушна линия и представлява първоначалния или крайния етап от маршрута:

между точката, в която товарите са били натоварени, и най-близката подходяща товарна железопътна гара за първоначалния етап, и между най-близката подходяща железопътна гара за разтоварване и точката, където товарите са били разтоварени за последната част от превоза, или

в радиус, непревишаващ 150 км по права линия от вътрешно водно пристанище или морско пристанище на товарене или разтоварване.

Член 2

Всяка държава-членка до 1 юли 1993 г. либерализира дейностите по комбиниран транспорт, посочени в член 1, от всякакви режими на квоти и разрешителни.

Член 3

В случай на комбиниран транспорт срещу възнаграждение или за сметка на отсрещната страна транспортният документ, който отговаря най-малко на изискванията, установени в член 6 от Регламент № 11 на Съвета от 27 юни 1960 г. относно премахването на дискриминацията по отношение на цените и условията на транспорт, в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност (6), посочва също така железопътните гари за товарене и разтоварване, отнасящи се за етапа по релсов път, или вътрешните водни пристанища на товарене или разтоварване, отнасящи се до етапа превоз по вътрешни водни пътища, или морските пристанища на товарене или разтоварване, отнасящи се за етапа превоз по море. Тези подробности се записват преди извършването на транспортната операция и се потвърждават чрез печат, положен от железопътните или пристанищните администрации на съответните железопътни гари или на вътрешни водни или морски пристанища, когато частта от превоза, извършвана по релсов път, по вътрешни водни пътища или по море е приключена.

Член 4

Всички автомобилни превозвачи, установени в държави-членки, които отговарят на изискванията за достъп до това занятие и за достъп до пазара за транспорт на товари между държавите-членки, имат право да извършват, в рамките на операцията по комбиниран транспорт между държавите-членки, превоз в първоначалната или последната част от пътния превоз, който е съставна част от операцията по комбиниран транспорт и който може или не може да включва пресичане на граница.

Член 5

1.   На всеки две години и за първи път от 1 юли 1995 г. Комисията изготвя доклад до Съвета относно:

икономическото развитие на комбинирания транспорт,

прилагането на правото на Общността в тази област,

дефинирането, когато е необходимо, на по-нататъшни мерки за насърчаване на операциите по комбиниран транспорт.

2.   При изготвянето на доклада, посочен в параграф 1, Комисията се подпомага от представители на държавите-членки при събиране на необходимата за тази цел информация.

Докладът анализира информацията и статистическите данни, отнасящи се по-специално до:

транспортни връзки, използвани при операция по комбиниран транспорт,

броя превозни средства (автовлакът се брои за едно превозно средство), подвижни тела и контейнери, транспортирани през различни транспортни връзки,

превозен тонаж,

извършени услуги, изразени в т/км.

Когато е необходимо, докладът трябва да предлага решения за последващи подобрения на тази информация и на положението в сектора за комбиниран транспорт.

Член 6

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че таксите изброени в параграф 3, които се прилагат за пътните превозни средства (камиони, трактори, ремаркета или полуремаркета), когато се движат по маршрут на комбиниран транспорт се намаляват или възстановят със стандартна сума или пропорционално на маршрутите, които тези превозни средства предприемат по релси, в рамките на и в съответствие с условията и правилата, които те определят след консултации с Комисията.

Намаленията или възстановяванията, посочени в параграф 1, се предоставят от държавата, в която са регистрирани превозните средства, на база на маршрута по релсов път, извършен в тази държава.

Държавите-членки могат обаче да намаляват или възстановяват суми въз основа на пробег по релсов път, който се е осъществил частично или изцяло извън държавата-членка, в която са регистрирани превозните средства.

2.   Без да се засягат разпоредбите, произтичащи от възможно реорганизиране на националните системи на данъчно облагане за търговските превозни средства на общностно равнище, превозните средства, използвани изключително за автомобилен превоз при първия или крайния етап от комбиниран транспорт, могат да бъдат освободени, ако са обложени отделно, от таксите посочени в параграф 3.

3.   Таксите, посочени в параграфи 1 и 2, са следните:

Белгия:

taxe de circulation sur les véhicules automobilesverkeersbelasting op de autovoertuigen;

Дания:

vægtafgift af motorkøretøejer mv.;

Германия:

Kraftfahrzeugsteuer;

Франция:

taxe spéciale sur certains véhicules routiers;

Гърция:

τέλη κμκλοφορία ατοκινήτων;

Испания:

a)

impuesto sobre actividades económicas,

b)

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;

Ирландия:

vehicle excise duties;

Италия:

a)

tassa automobilistica,

b)

addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica;

Люксембург:

taxe sur les véhicules automoteurs;

Нидерландия:

motorrijtuigenbelasting;

Португалия:

a)

imposto de camionagem,

b)

imposto de circulaçao;

Обединено кралство:

vehicle excise duties.

Член 7

Когато ремарке или полуремарке, принадлежащи на предприятие, извършващо транспорт за собствена сметка, е теглено във финалната част от влекач, принадлежащ на предприятие, извършващо транспорт срещу възнаграждение или за сметка на отсрещната страна, така извършената транспортна операция е освободена от представяне на документа, посочен в член 3; въпреки това трябва да се представи друг документ, който доказва изминатия или предстоящия за изминаване маршрут по релсов път, вътрешен воден път или по море.

Член 8

Началният или крайният етап от автомобилния превоз, който е част от операции по комбиниран транспорт, се освобождава от задължителни тарифни разпоредби.

Член 9

Когато, като част от операция по комбиниран транспорт, изпращащото предприятие извършва първия етап от автомобилния превоз за собствена сметка по смисъла на Първа директива на Съвета от 23 юли 1962 г. относно установяването на общи правила за някои видове автомобилен превоз на товари (7), предприятието, което трябва да получи превозваните товари, може, независимо от определението, дадено в споменатата директива, да извърши за собствена сметка последния етап от автомобилния превоз, за да превози товарите до тяхното местоназначение, използвайки собствен влекач, закупен на разсрочено плащане или нает от него съгласно Директива 84/647/ЕИО на Съвета от 19 декември 1984 г. относно използването на превозни средства, наети без шофьори за автомобилен транспорт (8), и управлявани от собствени служители, дори ако ремаркето или полуремаркето е регистрирано или наето от предприятието, което е изпратило товара.

Началният етап от автомобилния превоз при операция по комбиниран транспорт, който изпращащото предприятие извършва използвайки собствен влекач, купен от него на разсрочено плащане или нает от него съгласно Директива 84/647/ЕИО и който се управлява от негови служители, като се има предвид, че ремаркето или полуремаркето е регистрирано или наето от предприятието, което трябва да получи превозените товари, се счита също за операция по превоз за собствена сметка въпреки директивата от 23 юли 1962 г., ако последният етап от автомобилния превоз е извършен за собствена сметка в съответствие с последната директива от получаващото предприятие.

Член 10

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 юли 1993 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 11

1.   Директива 75/130/ЕИО (9) се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране и изпълнение, определени в приложението, част А.

2.   Позоваванията на отменената директива се считат за позоваване на настоящата директива и се четат в съответствие с таблицата на съответствие в приложението, част Б.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 1992 година.

За Съвета

Председател

J. MacGREGOR


(1)  ОВ L C 282, 30.10.1992 г., стр. 8.

(2)  Становище от 20 ноември 1992 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 24 ноември 1992 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 48, 22.2.1975 г., стр. 31. Директива, последно изменена с Регламент (ЕИО) № 881/92 (ОВ L 95, 9.4.1992 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕИО) № 881/92 на Съвета от 26 март 1992 г. относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или повече държави-членки (ОВ L 95, 9.4.1992 г., стр. 1).

(6)  ОВ 52, 16.8.1960 г., стр. 1121/60.

(7)  ОВ 70, 6.8.1962 г., стр. 2205/62. Директива, последно изменена с Регламент (ЕИО) № 881/92 (ОВ L 95, 9.4.1992 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 335, 22.12.1984 г., стр. 72. Директива, последно изменена с Директива 90/398/ЕИО (ОВ L 202, 31.7.1990 г., стр. 46).

(9)  Включително актовете, които я изменят, тоест съответната разпоредба от Акта за присъединяване от 1985 г. и Директиви 79/5/ЕИО, 82/3/ЕИО, 82/603/ЕИО, 86/544/ЕИО и 91/224/ЕИО.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ A

Срокове за транспониране и изпълнение

Директива

Срок за транспониране и изпълнение

75/130/ЕИО (ОВ L 48, 22.2.1975 г., стр. 31)

30 юни 1975 г.

79/ 5/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.1979 г., стр. 33)

1 юли 1979 г.

82/ 3/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.1982 г., стр. 12)

-

82/603/ЕИО (ОВ L 247, 23.8.1982 г., стр. 6)

1 април 1983 г.

86/544/ЕИО (ОВ L 320, 15.11.1986 г., стр. 33)

1 юли 1987 г.

91/224/ЕИО (ОВ L 103, 23.4.1991 г., стр. 1)

1 януари 1992 г.

ЧАСТ Б

Таблица на съответствие

Настояща директива

Директива 75/130/ЕИО

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 11

Член 9

Член 12

Член 10

-

Член 11

-

Член 12

Член 13

Приложение -

-


Top