EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0105

Директива 92/105/ЕИО на Комисията от 3 декември 1992 година относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна

OJ L 4, 8.1.1993, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 181 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 181 - 184
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 3 - 6

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2021; отменен от 32020R1770

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/105/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

58


31992L0105


L 004/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/105/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 1992 година

относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно мерките за защита срещу въвеждането в Общността на организми, вредни за растенията или за растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), последно изменена с Директива 92/10/ЕИО на Комисията (2), и по-специално член 2, параграф 1, буква е), втора алинея, и член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че за прилагането на фитосанитарния режим на Общността спрямо Общността като пространство без вътрешни граници е уместно да се подложат на фитосанитарни проверки потенциално опасни продукти на Общността преди тяхното движение в Общността; като има предвид, че най-подходящото място за извършване на тези проверки е мястото на производство на производителите, вписани в официален регистър;

като има предвид, че ако резултатът от тези проверки е задоволителен, вместо използваното в международната търговия фитосанитарно удостоверение, към растенията, към тяхната опаковка или транспортиращото ги превозно средствo трябва да бъде прикрепен фитосанитарен паспорт, пригоден за вида продукт, за да се осигури свободното му движение в цялата Общност или в тези части от общностната територия, за които паспортът е валиден;

като има предвид, че в случаите на растения, растителни продукти или други стоки, които не произхождат от Общността, които са въведени за първи път в Общността, след като са преминали необходимите фитосанитарни проверки, към тях също така трябва да се прикрепи фитосанитарен паспорт за същите цели;

като има предвид, че е необходимо да се предвиди стандартен образец за различните видове растения или растителни продукти;

като има предвид, въпреки това, че по време на първоначалната фаза трябва да се използва система с опростен фитосанитарен паспорт с известна степен на стандартизация, за да се позволи, считано от 1 януари 1993 г., движението на растения, растителни продукти или други стоки; като има предвид, че тази система ще бъде преразгледана въз основа на оценка на така придобития опит;

като има предвид, че ако един фитосанитарен паспорт трябва да се смени с друг, следва да се определи специална марка за сменения паспорт;

като има предвид, че с оглед да се гарантира от държавите-членки подходящ контрол на движението на растения, растителни продукти и други стоки, е необходимо да се създадат по-подробни и единни процедури за издаване и за смяна на фитосанитарните паспорти;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Държавите-членки гарантират, че предвидените в параграф 2 условия са изпълнени, когато техните отговорни официални органи изготвят фитосанитарния паспорт, посочен в член 2, параграф 1, буква е), първа алинея от Директива 77/93/ЕИО на Съвета, за употреба съгласно разпоредбите на членове 2 и 3 от настоящата директива.

2.   Трябва да се спазят следните условия:

а)

фитосанитарният паспорт се състои от официален етикет и придружителен документ, който включва задължителните данни от приложението. Етикетът не може да е използван преди това и трябва да е направен от подходящ материал. Разрешава се употребата на официални стикери. „Придружаващ документ“ означава всеки документ, който обикновено се използва за търговски цели. Този документ не е необходим, ако върху споменатия етикет са посочени изискваните в приложението данни;

б)

задължителните данни за предпочитане се напечатват и са най-малко на един от официалните езици на Общността;

в)

в случая на изисквания фитосанитарен паспорт на предназначени за засаждане клубени на Solanum tuberosum L. се използва не друг, а официалният етикет, посочен в Директива 66/403/ЕИО (3) на Съвета. Спазването на разпоредбите, които регламентират въвеждането и движението на картофи за семе в защитената зона, призната за такава по отношение на вредителите по картофите за семе, се отбелязва върху етикета или върху който и да е друг търговски документ.

3.   Когато фитосанитарният паспорт се състои от етикет и придружаващ документ, държавите-членки изискват:

а)

частта от фитосанитарния паспорт, която съдържа етикета, да осигурява най-малко подробностите, които се изискват съгласно точки от 1 до 5 от приложението; и

б)

частта от фитосанитарния паспорт, която се съдържа придружаващия документ, да осигурява най-малко данните, изисквани в точки от 1 до 10 от приложението.

4.   Всяка друга информация, освен посочената в приложението, полезна за етикетирането съгласно Директиви 91/682/ЕИО (4), 92/33/ЕИО (5) и 92/34/ЕИО (6) на Съвета, също може да се представи в придружителния документ, но да е ясно отделена от уточнените в приложението информации.

Член 2

1.   Държавите-членки следят посочените в параграф 2 условия да се спазват при изработката, отпечатването и съхранението на фитосанитарните паспорти.

2.   Фитосанитарният паспорт се изработва, отпечатва и/или съхранява впоследствие или пряко от отговорните официални органи, посочени в член 1, параграф 1, или, под техен контрол, от производителя, посочен в член 6, параграф 4, трета алинея, или от лицето, посочено в член 10, параграф 3, втора алинея, или вносителя, посочен в член 12, параграф 6, втора алинея от Директива 77/93/ЕИО.

Член 3

1.   Държавите-членки следят определените в параграф 2 условия да са изпълнени при издаване на фитосанитарен паспорт, за да бъде прикрепен към растения, растителни продукти или други стоки, към тяхната опаковка или транспортиращите ги превозни средства.

Издаването включва подготовка на паспорта, по-специално попълване на данните и необходимото действие, за да се предостави паспортът на разположение на заявителя за ползване.

2.   По смисъла на параграф 1, без да се засягат предвидените в Директива 77/93/ЕО изисквания, отговорните официални органи, посочени в член 1, параграф 1:

а)

следят посочените в член 2, параграф 2 производител, лице или вносител да кандидатстват при тях за издаване или за смяна на фитосанитарен паспорт;

б)

определят, когато е необходимо, въз основа на проверките, предвидени в член 6, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 77/93/ЕИО и извършени съгласно член 6, параграф 4, или въз основа на изискванията, определени в член 10, параграф 3 или 12, параграф 6 от посочената директива, ограниченията, отнасящи се до растенията, растителните продукти или други предмети, и впоследствие териториалната валидност на фитосанитарния паспорт или вземат решение за смяната на фитосанитарния паспорт, както и данните за вписване в него.

Ако производителят, лицето или вносителят, посочени в член 2, параграф 2, възнамеряват да експедират растение, растителен продукт или друг предмет в посочената в член 2, параграф 1, буква з) от споменатата директива защитена зона, за която те нямат валиден фитосанитарен паспорт, отговорните официални органи приемат необходимите мерки и впоследствие определят дали продуктът отговаря на изискванията за съответната защитена зона. Споменатите отговорни официални органи следят посочените в член 2, параграф 2 производител, лице или вносител да ги уведомяват за горепосоченото намерение в разумен срок преди експедирането и едновременно с това да подадат заявление за съответния фитосанитарен паспорт;

в)

следят данните по рубрики да се попълват или изцяло с главни букви, ако фитосанитарният паспорт е предварително отпечатан, или с главни букви, или изцяло на пишеща машина във всички останали случаи. Ботаническото наименование на растенията или на растителните продукти се посочва с латински букви; незаверени поправки или изтривания правят съответния фитосанитарен паспорт невалиден;

г)

следят, ако растение, растителен продукт или друг обект е получило от тях разрешение за конкретна(и) защитена(и) зона(и), върху фитосанитарния паспорт да бъде посочен кодът на защитената зона, срещу отличителния белег „ZP“(zona protecta), което означава, че този фитосанитарен паспорт включва растение, растителен продукт или друг предмет, отговарящ на изискванията за защитена(и) зона(и);

д)

следят, ако фитосанитарният паспорт трябва да се издаде на растения, растителни или други продукти с произход извън Общността, фитосанитарният паспорт да се използва с обозначено върху него името на страната производител или, когато е приложимо, страната на изпращане;

е)

следят, ако фитосанитарен паспорт трябва да бъде сменен с друг фитосанитарен паспорт, да се използва посоченият в член 1, параграф 1 фитосанитарен паспорт; върху фитосанитарния паспорт се обозначава кодът на първоначално регистрирания производител или вносител срещу отличителната маркировка „СП“ (сменен паспорт), която указва, че този фитосанитарен паспорт сменя друг фитосанитарен паспорт;

ж)

в зависимост от мястото на съхранение на фитосанитарния паспорт, издават споменатия фитосанитарен паспорт или съответно разрешават на производителя, на лицето или на вносителя, посочени в член 2, параграф 2, да го използват;

з)

следят частта от фитосанитарния паспорт, която съдържа етикета, под отговорността на производителя, на лицето или на вносителя, посочени в член 2, параграф 2, да бъде прикрепена към растенията, растителните или други продукти, към техните опаковки или към транспортиращите ги превозни средства по такъв начин, че да не може да се използва повторно.

Член 4

Системата на използване на фитосанитарния паспорт, посочен в член 1, параграф 1, се преразглежда най-късно до 30 юни 1994 г.

Фитосанитарният паспорт, посочен в член 1, параграф 2, буква в), се прилага за срок, който изтича на 30 юни 1993 г.

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, на датата, посочена в член 3, параграф 1 от Директива 91/683/ЕИО (7) на Съвета. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията всички разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 1992 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 70, 17.3.1992 г., стр. 27.

(3)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2320/66.

(4)  ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 21.

(5)  ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 10.

(7)  ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗИСКВАНА ИНФОРМАЦИЯ

„Фитосанитарен паспорт на ЕИО“.

2.   Означение на кода на държавата-членка на ЕО.

3.   Означение на отговорния официален орган или на неговия обозначаващ код.

4.   Регистрационен номер.

5.   Индивидуален сериен или седмичен, или партиден номер.

6.   Ботаническо наименование.

7.   Количество.

8.   Отличителен марка „ZP“ за териториалната валидност на паспорта и, при необходимост, името на защитената зона (и), за която (които) продуктът е разрешен.

9.   Отличителен белег „СП“ в случай на смяна на фитосанитарния паспорт и, при необходимост, кодът на първоначално регистрирания производител или вносител.

10.   Когато е приложимо, името на страната на произход или страната на изпращане за продукти, идващи от трети страни.


Top